Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты с годом Не определено

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: D | Б | Г | Д | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | Ч | Ш | Ю |
Количество объектов: 52.

D

DUDCHAK, YURIJ и KOTSIURUBA, OLGA и KUZNETSOVA, LILY DEFINITION AND FUNCTION OF TAXES. PRINCIPLES OF TAXATION. In: YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES, May 25, 2015, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова на базі кафедри іноземних мов.

Б

Бабаев, В.Н. и Золотов, М.С. и Шишкін, Е.А. и Скляров, В.А. и Гарбуз , А.О. Экспериментальные исследования напряженного состояния клеевой анкеровки арматурных стержней серповидного профиля при кратковременном воздействии выдергивающего усилия профиля. Науковий вicник будiвництва Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури (71). С. 143-151.

Базецккая, А.И. и Ковалевская, А.В. и Пушкарь, Т.А. Взаимосвязь социальной инфраструктуры регионов Украины и регионального менталитета населения страны. Экономика и предпринимательство, 1 (1). С. 354-360.

Бородін, Д.В. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. ПРОГРАМА вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістра, РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бровдій, А.М. Бровдій А.М. Організація публічних закупівель : навч. посібник / А. М. Бровдій ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Харків. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – 2017. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4-го курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.17020201 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія горіння та вибуху» (для студентів 1-го, 2-го, 3-го і 4-го курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.17020201 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія катастроф» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної (контрольної) та самостійної роботи з дисципліни Основи наукових досліджень (для студентів 4-го курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни Небезпечні роботи в житлово-комунальному господарстві (для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

ГОНЧАРОВА, З.В. Аспекти розвитку висотного будівництва в великих містах України. In: Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 27 квітня 2017 р.) – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – 132 с. – С. 108-110..

Гордієнко, Н.І. Робоча програма дисципліни “Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства” для студентів спеціальності 8.03050901“Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы]

Гусєва, Ю.Ю. и Доля, В.К. и Манакова, Н.О. Управління вартістю програм галузевого розвитку. Системи обробки інформації (8(115)). С. 249-252.

Гусєва, Ю.Ю. и Мартиненко, О.С. и Чумаченко, І.В. Декомпозиція та формалізація вимог стейкхолдерів у процесних моделях. Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2016)», Коблево, 13-16 сентября 2016 г. Труды . С. 43-44.

Гусєва, Ю.Ю. и Сидоренко, М.В. и Чумаченко, І.В. Стейкходерський підхід в управлінні якістю освіти: наукометричний аналіз та перспективи розвитку. In: Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій. Х: ХНУРЭ.

Гусєва, Ю.Ю. и Сидоренко , М.В. и Чумаченко, І.В. Управління зацікавленими сторонами освітніх проектів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ» . ISSN 2311-4738

Гусєва, Ю.Ю. и Чумаченко, І.В. Наукометрический анализ развития теории стейкхолдеров как фактора обеспечения качества высшего образования. Международная научно-практическая конференция "Математическое моделирование процессов в єкономике и управлении проектами и программами (МПП-2015)", Коблево, 14-20 сентября 2015 г. Труды .

Д

Давідіч, Н.В. и Бугас, Д.М. и Пан , М.П. и Чумаченко, І.В. Інформаційна технологія визначення комплексного показника якості при виконанні маршрутної поїздки в проектах міського пасажирського транспорту. Вісник Національного технічного університету «ХПІ» . ISSN 2311-4738

Давідіч, Юрій Олександрович и Доля, Олена Євгенівна The impact of fluctuations in volume of transported passengers in urban traffic on the performance indicators of routes. Technology audit and production reserves .

Дармофал , Е.А. и Доронін , Є.В. ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІНІМІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ ВИКИДІВ ВЕНТИЛЯЦІЇ ШАХТОВИХ КОМПЛЕКСІВ. In: ІV Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція "Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства", 25.11.2014-10.02.2015, м.Харків, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. (Подан в публикацию)

Димченко, О.В. и Кайданник, О.Б. МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. In: Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки.

Димченко, О.В. и Торкатюк, В.І. и Шутенко, Л.М. и Стадник, Г.В. ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ. In: ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, 26-28 травня 2015 року, Харків.

Доля, В.К. План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри транспортних систем і логістики на 2016р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядюн , С.В. и Штельма , О.М. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СОВМЕСТНО С АКТИВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ И РЕГУЛИРУЮЩИМИ ЕМКОСТЯМИ. Технологический аудит и резервы производства .

З

Золотов, С.М. и Псурцева, Н.О. и Канаан , Али Влияние скорости нагружения анкерных креплений на оценку их прочности и деформативности. Науковий вісник будівництва (69). С. 160-164.

К

Клочко, В.М. и Кухтін, К.В. Ноосферна генодігма еволюції. Другой. хнумг. (Не опубликован)

Кондратенко, Н. и Ковтун, В. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Збірник наукових праць ЧДТУ (№ 38). С. 133-137.

Косенко, Н.В. и Доценко, Н.В. Основные моменты подбора эффективной команды проекта. Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ.

Л

Леусенко, А. В. и Репетенко, М. В. и Чеботарьова, О. В. и Мікуліна, І. О. ДО ПИТАННЯ ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ ТРАВМАТИЗМУ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ. In: БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА, 21 – 22 травня 2015 р., Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

М

Молодченко, Т.Г. и Ткаченко, А.Ю. ФОРМУВАННЯ КАДАСТРУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Теорія та практика державного управління: / Т.Г. Молодченко // Збірник наукових праць (1(28)). С. 281-289. ISSN 1727-6667

Мущинська, Н.Ю. Mushchynska N. Foresight-technologies in the context of power decentralization in Ukraine //Conference Proceedings of 4th International Scientific Conference Modern Problems of Management, Economics, Education, Health Care and Pharmacy (November 11-14, 2016, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; ISBN 978-83-62683-94-9 (Paper); pp. 208, illus., tabs., bibls. p.58-60. //Conference Proceedings of 4th International Scientific Conference Modern Problems of Management, Economics, Education, Health Care and Pharmacy .

Мущинська, Н.Ю. Впровадження форсайту в управління соціально-економічним розвитком регіону. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля .

Мущинська, Н.Ю. Проблеми формування організаційних засад управління Радою молодих учених ВНЗ. Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації системи підготовки Ph.D. в ЄС. Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару, Київ, 30 січня 2016 р .

Мущинська, Н.Ю. и Старостина, А.Ю. и Плужнікова, М.Ю. Модель управління інтеграцією проектів енергозбереження на промислових підприємствах. Збірник наукових праць «Економічний простір» .

Мущинська, Н.Ю. и Таран, Ю.І. Мущинська, Н.Ю. Проведення спільного оцінювання за участю громади для стратегічного планування розвитку території [Текст] / Н.Ю. Мущинська, Ю.І. Таран // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 травня 2015 р. / За ред.: А.М. Куліша, М.М. Бурбики, О.М. Рєзніка. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 55-56. Проведення спільного оцінювання за участю громади для стратегічного планування розвитку території .

Мущинська, Н.Ю. и Чернов, С.І. Об’єднання територіальних громад як механізм забезпечення ресурсної спроможності сільських громад. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харків: .

П

Петрова , О.О. План изданий на 2017 год. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Почекаев, Д.Ю. и Чумаченко, І.В. Оптимизация алгоритмов при синтезе программных средств. Авіаційно-коcмічна техніка і технологія .

Пруненко, Д.О. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. In: Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства, 1 – 28 лютого 2015 р..

Пушкар, Т.А. и Шматько, С.С. Світовий досвід розвитку транспортної інфраструктури. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія економічні науки. .

Р

Рассоха , И.Н. "Разврат" и "прелюбодейная жена"в книге притчей. In: Ґендерна політика міст: історія і сучасність .

С

Старостіна, А.Ю. Формування потенційних напрямів розвитку комунальних підприємств з водопостачання та водовідведення. Восточно-европейский журнал передовых технологий .

Т

Торкатюк, В.І. Диплом учасника Всеукраїнської програми "Національні лідери України". [Изображение]

Торкатюк, В.І. Диплом учасника Всеукраїнської програми "Національні лідери України". [Изображение]

Торкатюк, В.І. Нагороджується учасник Всеукраїнської програми "Національні лідери України". [Изображение]

Ч

Чумаченко, І.В. Алгоритмические позиционные диаграммы. Авіаційно-коcмічна техніка і технологія .

Чумаченко, І.В. и Косенко, В.В. Унификация и типизация алгоритмических средств при проектировании автоматизированных систем обработки информации и управления. Авіаційно-коcмічна техніка і технологія .

Чумаченко, І.В. и Пан , М.П. и Давідіч, Н.В. и Бугас, Д.М. INFORMATION TECHNOLOGY OF GIVING DEFINITION OF THE COMPLEX INDEX OF QUALITY IN CREATING A TRIP ROUTE IN THE PROJECTS OF URBAN PASSENGER TRANSPORT. Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and Project Management .

Чумаченко , И.В. Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2014)», Коблево, 16-21 сентября 2014 г. ХНУРЭ.

Ш

Шевченко, В.С. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ. «Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки» (№ 37). С. 12-16.

Ю

Юр’єва, С.Ю. ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри ___Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку____ на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

菲森科, T.G. и 沙霍夫, A.V. и 菲森科, G.G. и Fesenko, T.G. и Shahov, A.V. и Fesenko, G.G. 性别指数:一种测量新丝绸之路发展的工具. In: 丝路发展与治理创新:“一带一路”沿线国家社会发 : Silk Road Develop and Governance Innovation : Social Development International Simposium in “The belt and road” along countries. 社会科学学术出版社(中国) Social Sciences Academic Press (China), 北京:Beijing, С. 100-105. ISBN 978-7-5201-0668-9

Этот список был создан Mon Aug 21 07:51:50 2017 EEST.