A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 24398.

Teaching Resource

Бредіхін , В.М. (2019) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Інформатика і основи системного аналізу» для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, А.В. (2019) Конспект лекцій з дисциплін «Ремонт технічних засобів електричного транспорту», «Ремонт транспортних засобів» для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, професійне спрямування «Електричний транспорт»), для магістрантів 1 курсу усіх форм навчання спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньо-професійна програма «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Прасоленко, О.В. and Луценко , Т.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни „ЕРГОНОМІКА” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології". [Teaching Resource] (Unpublished)

Зайцева, І.С. (2019) Гуріна Г. І. Загальна хімія: конспект лекцій для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ольхова, М.В. (2019) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ із навчальної дисципліни «Розумний транспорт і логістика для міст» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології (за видами) освітньо-наукової програми «Розумний транспорт і логістика для міст»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ольхова, М.В. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Розумний транспорт і логістика для міст» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології (за видами) освітньо-наукової програми «Розумний транспорт і логістика для міст»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Соколова, Н.А. and Вакуленко, К.Є. and Левада, В.П. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни „МИТНІ ОПЕРАЦІЇ” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології», освітня програма «Транспортні технології (міський транспорт)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Соколова, Н.А. and Левада, В.П. (2019) Методичні рекомендації з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни „МИТНІ ОПЕРАЦІЇ” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології», освітня програма «Транспортні технології (міський транспорт)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вакуленко, К.Є. (2019) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЛОГІСТИЦІ» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 – «Менеджмент», освітньої програми «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лялін, О.І. (2019) Конспект лекцій з дисципліни "Основи лісоексплуатації" для студентів спеціальності 206 – Садово-паркове господарство. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатенко, М.К. (2019) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри менеджменту і публічного адміністрування на 2019 рік. [Teaching Resource] (Unpublished)

Псурцева, Н.О. (2019) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Залізобетонні конструкції»(для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 192 – будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Псурцева, Н.О. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Касьянов, В.В. and Нестеренко , С.Г. (2019) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «СУПУТНИКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ГЕОМОНІТОРИНГУ» галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» (для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», денної та заочної форм навчання за освітнім рівнем «магістр»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Михайлова, Т. В. (2019) Методичні рекомендації з мовної підготовки для виконання контрольних робіт (для іноземних студентів, що навчаються за програмою підготовки фахівця англійською мовою – українська мова як іноземна). [Teaching Resource] (Submitted)

Guk, L. M. (2019) Methodological Guidelines for Independent Work on the subject “Foreign Language for Specific Purposes ” (for 1–2-year full-time students education level “bachelor” specialty 122 – Computer Sciences and 151 – System Engineering). [Teaching Resource] (In Press)

Guk, L. M. (2019) Methodological Guidelines for Practical Work on the Subject «Foreign Language (basic level)» (for 2 and 3-year full-time students for all directions of studies). [Teaching Resource] (In Press)

Guk, L. M. (2019) Methodological Guidelines for Practical Work on the subject “Foreign Language for Specific Purposes” (for 1–2-year full-time students education level “bachelor” specialty 122 – Computer Sciences and 151 – System Engineering). [Teaching Resource] (In Press)

Bidakov, A. M. and Pustovoitova, О. M. (2019) Methodological guidelines for the implementation of course project on the subject «Timber constructions» (for 3d-year full-time and part-time students education level «bachelor» specialty 192 – Building and civil engineering). [Teaching Resource] (In Press)

Евдокимов, А.А. (2019) «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 4 курсу заочної та дистанційної форм навчання галузі знань 0601 – Будівництво та архітектура напряму підготовки 6.060101 – Будівництво спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Евдокимов, А.А. (2019) «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 3-5 курсів денної, заочної та дистанційної форм навчання напряму підготовки 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації (освітньої програми) «Міське будівництво та господарство» та «Промислове і цивільне будівництво», напряму підготовки 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізації (освітньої програми) «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кічаєва, О.В. (2019) «НАДІЙНІСТЬ ОСНОВ ТА ФУНДАМЕНТІВ» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаврилюк, О.В. (2019) ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ ТА МЕХАНІКА ГРУНТІВ ТА ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ І ГІДРОГЕОЛОГІЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ частина І (для студентів усіх форм навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія та спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Капцова, Н.І. (2019) Інженерне обладнання будівель: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource] (In Press)

Бекетов, В.Є. and Коваленко, Ю.Л. and Ломакіна, О.С. (2019) Інженерні аспекти екологічної безпеки повітряного басейну міста: конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища. [Teaching Resource] (In Press)

Гусєва, Ю.Ю. (2019) Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні проектами: опорний конспект лекцій у схемах і таблицях (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент, 122 – Комп’ютерні науки, освітні програми «Менеджмент. Управління проектами», «Комп’ютерні науки. Управління проектами»). [Teaching Resource] (In Press)

Плотницька, С.І. (2019) Адаптація підприємств до умов зовнішнього середовища: конспект лекцій для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент. [Teaching Resource] (In Press)

Мізік, Ю.І. (2019) Антикорупційний аудит: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент (магістерська програма «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки – Аналітичне забезпечення антикорупційної діяльності»). [Teaching Resource] (In Press)

Покуца, І.В. (2019) Введення в спеціальність (підприємництво, торгівля та біржова діяльність): конспект лекцій з дисципліни для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. [Teaching Resource] (In Press)

Берещук, М.Я. and Ткачов, В.О. (2019) Водокористування в умовах сталого розвитку міських поселень: монографія/ М.Я. Берещук, В.О. Ткачов; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Teaching Resource] (Unpublished)

Таукешева, Т.Д. (2019) Вплив фінансових органів на платоспроможність місцевого самоврядування. Навчальний посібник. – Харків: , 2019. – 102 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пеньков, В.О (2019) Геодезія (модуль 4 «Інженерна геодезія»): конспект лекцій для бакалаврів спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій. [Teaching Resource] (In Press)

Плотникова, Т.А. and Соколова, Г.П. (2019) Готовимся к экзамену: сборник тестовых заданий и контрольных работ по курсу «Русский язык» (для иностранных студентов подготовительного факультета инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных, сельскохозяйственных и гуманитарных специальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Старостіна, А.Ю. and Косенко, Н.В. (2019) Ділове адміністрування (Управління проектами): слайд-конспект лекцій (для студентів магістратури денної та заочної форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент галузі знань 07 - Управління та адміністрування. [Teaching Resource] (In Press)

Мусієнко , С. І. (2019) Експлуатація садово-паркових об’єктів: конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 206 – Садово-паркове господарство. [Teaching Resource] (In Press)

Рой, В.Ф. and Кравченко, Ю.П. (2019) Електромагнітні процеси у вузлах навантаження високовольтних електричних мереж: конспект лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Харченко, В.Ф. and Якунін, О.А. and Воропай, В.Г. (2019) Електропостачання міст та промислових підприємств : конспект лекцій (для студентів усіх форм навчання галузі знань 14 – Електрична інженерія, спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, професійне спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Teaching Resource] (In Press)

Вальченко, І.В. and Сергійчук, Л.В. (2019) Збірка завдань для контрольних та самостійних робіт з української мови як іноземної (додаток до навчального посібника з української мови «Ласкаво просимо!») (для іноземних студентів підготовчого факультету інженерно- технічних, інженерно-економічних, охорони здоров’я, біологічних, фізкультурних, сільськогосподарських та гуманітарних спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Душкин, С.С. and Душкин, С.С. (2019) Интенсификация функционирования сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения: конспект лекций для аспирантов всех форм обучения образовательно-научной программы подготовки доктора философии по специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия образовательной программы «Рациональное использование и охрана водных ресурсов». [Teaching Resource] (In Press)

Касьянов, В.В. and Нестеренко , С.Г. (2019) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Штерндок , Е.С. (2019) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ» (для студентів зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. and Радзінська, Ю.Б. (2019) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГЕОДЕЗИЧНИМ ВИРОБНИЦТВОМ» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Черноносова, Т.О. (2019) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ІНЖЕНЕРНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕЛИКИХ МІСТ» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, класифікаційного рівня – Магістр, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія за фаховим спрямуванням «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. and Радзінська, Ю.Б. (2019) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО ГЕОДЕЗИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронков, О.О. and Метешкін, К.О. (2019) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жидкова, Т.В. (2019) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «Реконструкція житлових територій» (для студентів денної, заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Submitted)

Айрапетян, Т.С. (2019) Конспект лекцій з дисциплін «Очисні споруди водовідведення», «Технологія очистки стічних вод» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Цивільна інженерія» (Водопостачання та водовідведення)). [Teaching Resource] (In Press)

Кадикова, І.М. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Інструментальні засоби в управлінні проектами» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями 073 – Менеджмент та 122 – Комп’ютерні науки). [Teaching Resource] (In Press)

Давідіч, Ю.О. and Санько, Я.В. and Фалецька, Г.І. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Вища та прикладна математика. (Дослідження операцій)» для студентів другого курсу всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент. [Teaching Resource] (In Press)

Давідіч, Ю.О. and Фалецька, Г.І. and Ольхова, М.В. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Ефективність транспорту» (для магістрів усіх форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Звітність підприємств» (для студентів 4–5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Давідіч, Ю.О. and Фалецька, Г.І. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Моделювання транспортних систем» (для магістрів усіх форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Бровдій, А.М. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Правове регулювання використання природних ресурсів» для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки / А. М. Бровдій ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2020. -. [Teaching Resource] (Unpublished)

Золотов, С.М. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Технічна експертиза будівель та споруд» (для студентів 4 курсу денної форми навчання, напрям підготовки 6.060101 – будівництво,професійне спрямування «промислове і цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Макогон, Н.В. (2019) Конспект лекцій з курсу «Комп’ютерні мережі» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 126 – Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (In Press)

Штельма, О.М. (2019) Конспект лекцій з курсу «Математичні методи дослідження операцій» (для студентів денної форми навчання освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 122 – Комп’ютерні науки). [Teaching Resource] (In Press)

Благодарна, Г.І. and Ковальова, О.О. (2019) Конспект лекцій з навчальних дисциплін «Водовідвідні системи і споруди»(для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)»)) й «Мережі та обладнання водовідведення» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма)«Водопостачання та водовідведення»)). [Teaching Resource] (In Press)

Катков, М.В. (2019) Конспект лекцій з навчальних дисциплін «Основи екології» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 191 – Архітектура та містобудування і 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Оболенцева, Л.В. and Шаповаленко, Д.О. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Ситуаційне моделювання і прогнозування в туризмі» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-професійного рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Карпенко, М.Ю. and Сенчук, Т.С. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Самойленко, І.О. (2019) Конспект лекцій із дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Самойленко, І.О. (2019) Конспект лекцій із дисципліни «Обґрунтування адміністративних рішень в умовах ризику та невизначеності» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Оболенцева, Л.В. and Шаповаленко, Д.О. (2019) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Ситуаційне моделювання і прогнозування в готельно-ресторанному господарстві» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-професійного рівня «магістр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource] (In Press)

Черноносова, Т.О. (2019) ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання, спеціальності 205 – Лісове і садово-паркове господарство). [Teaching Resource] (Submitted)

Мусієнко , С. І. (2019) Лісова кліматологія: конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 206 – Садово-паркове господарство. [Teaching Resource] (In Press)

Жигло, А.А. (2019) МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю – 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). [Teaching Resource] (Unpublished)

Евдокимов, А.А. (2019) МЕТОДІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт, самостійної та розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 3 курсу заочної форм навчання зі спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації (освітньої програми) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Штерндок , Е.С. (2019) МЕТОДІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт, самостійної та розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ» (для студентів зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Псурцева, Н.О. (2019) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Псурцева, Н.О. (2019) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ЗАЛІЗОБЕТОННІ ТА КАМ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура). [Teaching Resource] (Unpublished)

Радзінська, Ю.Б. (2019) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ У ЗЕМЛЕУСТРОЇ» (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаврилюк, О.В. (2019) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з навчальних дисциплін «ГЕОЛОГІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ» та «ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 193 Геодезія та землеустрій, спеціальності 183 Технологія захисту навколишнього середовища та спеціальності 101 Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаврилюк, О.В. (2019) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з навчальних дисциплін «ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ ТА МЕХАНІКА ГРУНТІВ» та «ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ І ГІДРОГЕОЛОГІЯ» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія та спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаврилюк, О.В. (2019) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з навчальних дисциплін «ГЕОЛОГІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ» та «ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 193 Геодезія та землеустрій, спеціальності 183 Технологія захисту навколишнього середовища та спеціальності 101 Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаврилюк, О.В. (2019) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з навчальної дисциплін «ОСНОВИ ГЕОЛОГІЇ» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Афанасьєв, О.В. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕДАЦІЇ до організації самостійної роботи занять з навчальної дисципліни СТАНДАРТИЗАЦІЯ В БУДІВЕЛЬНОМУ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ (для студентів бакалаврів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Афанасьєв, О.В. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕДАЦІЇ до виконання лабораторних робот СТАНДАРТИЗАЦІЯ В БУДІВЕЛЬНОМУ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ (для студентів бакалаврів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, А.А. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ» (для магістрів-науковців денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондращенко, О.В. and Жигло, А.А. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни «БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» Заповнювачі для бетонів та розрахунок складів штучних каменів на основі мінеральних в’яжучих (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, А.А. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 022 – Дизайн). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жигло, А.А. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). [Teaching Resource] (Unpublished)

Атинян , А.О. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ БУДІНДУСТРІЇ» (для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мороз, Н.В. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Архітектура будівель і споруд» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Черноносова, Т.О. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА" (для студентів денної форми навчання спеціальності 205 – Лісове і садово-паркове господарство). [Teaching Resource] (Unpublished)

Касьянов, В.В. and Нестеренко , С.Г. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних занять, самостійної та розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ» спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Черноносова, Т.О. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни ПЛАНУВАННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ МІСТ (для студентів денної, заочної, прискореної форм навчанняспеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія фахового спрямування «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жидкова, Т.В. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до курсового проекту «Реконструкція житлових територій» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «Реконструкція житлових територій» (для студентів денної, заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Submitted)

Жидкова, Т.В. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з навчальної дисципліни «Реконструкція житлових територій» (для студентів денної, заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жидкова, Т.В. (2019) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Реконструкція житлових територій»(для студентів денної, заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. and Радзінська, Ю.Б. (2019) МЕТОДИЧНІ рекомендації до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО ГЕОДЕЗИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Радзінська, Ю.Б. (2019) МЕТОДИЧНІ рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГЕОДЕЗИЧНИМ ВИРОБНИЦТВОМ» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Плотницька, С.І. (2019) Менеджмент та маркетинг: конспект лекцій для студентів магістратури всіх форм навчання зі спеціальності 073 – Менеджмент. [Teaching Resource] (In Press)

Гаврилюк, О.В. and Левенко , А. М. (2019) Методические рекомендации для выполнения практических работ по курсу «Инженерная геология и механика грунтов» (для студентов всех форм обучения, по специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия). [Teaching Resource] (In Press)

Душкин, С.С. and Душкин, С.С. (2019) Методические рекомендации для организации самостоятельной работы и проведения практических занятий по учебной дисциплине «Интенсификация функционирования сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения» (для аспирантов всех форм обучения образовательно-научной программы подготовки доктора философии по специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия образовательной программы «Рациональное использование и охрана водных ресурсов»). [Teaching Resource] (In Press)

Бекетов, В.Е. and Евтухова , Г.П. (2019) Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине «Прикладная аэроэкология» ( для студентов дневной формы обучения специальности 101 – Экология, 183 – Технология защиты окружающей среды). [Teaching Resource] (In Press)

Кичаева, О.В. and Левенко , Г. М. and Табачников, С.В. (2019) Методические рекомендации к выполнению раздела «Научные исследования» для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия. [Teaching Resource] (In Press)

Оболенцева, Л.В. and Шаповаленко, Д.О. (2019) Методичні вказівки для практичних занять, лабораторних робіт, виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ситуаційне моделювання і прогнозування в туризмі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-професійного рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Васильєва, Ю.О. and Ляшенко, О.М. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту (курсової роботи)«Проектування електричного освітлення вулиць і доріг» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Самойленко, І.О. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних занять, організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент організації» (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Давідіч, Ю.О. and Фалецька, Г.І. and Ольхова, М.В. (2019) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «Ефективність транспорту» (для магістрів заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Шевченко, Т.О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять, виконання лабораторних робіт, розрахунково-графічного завдання та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення» (для студентів 3–4 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Семененко, І.Є. (2019) Методичні рекомендації для самостійної роботи з мовної підготовки (для іноземних студентів, що навчаються за програмою підготовки фахівця англійською мовою – російська як іноземна). [Teaching Resource] (Unpublished)

Касьянов, В.В. and Нестеренко , С.Г. (2019) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, самостійної та розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» (для студентів 1 і 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Касьянов, В.В. and Нестеренко , С.Г. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних занять, самостійної та розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «СУПУТНИКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ГЕОМОНІТОРИНГУ» галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» (для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», денної та заочної форм навчання за освітнім рівнем «магістр»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Касьянов, В.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних занять, самостійної та розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИХ РОБІТ» спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (Unpublished)

Приходько, А.М. (2019) Методичні рекомендації для самостійної роботи з мовної підготовки (для іноземних студентів, що закінчили підготовчий факультет – українська мова як іноземна). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гранкіна, В.В. and Ткаченко, Р.Б. (2019) Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи на ступінь бакалавра для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітньої програми – Теплогазопостачання і вентиляція. [Teaching Resource] (Unpublished)

Якименко, О.В. and Кіктьова, К.О. (2019) Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Будівельна справа» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія; освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Teaching Resource] (In Press)

Давідіч, Ю.О. and Фалецька, Г.І. and Ольхова, М.В. (2019) Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ефективність транспорту» (для магістрів денної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Давідіч, Ю.О. and Фалецька, Г.І. and Ольхова, М.В. (2019) Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ефективність транспорту» (для магістрів заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Душкін, С.С. (2019) Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Водопровідні системи і споруди»(для студентів всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Чепурна, С.М. (2019) Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної, практичної і самостійної робіт із навчальної дисципліни «Міський моніторинг» (для студентів 4 курсу і 3 курсів на базі ОКР молодшого спеціалісту денної та 4 курсу заочної форм навчання 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (In Press)

Сідак, В.С. and Слатова, О.М. (2019) Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни « Спецкурс із організації підприємств газопостачання» (для магістрів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource] (In Press)

Катков, М.В. (2019) Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи з нормативної навчальної дисципліни «Джерела екологічної небезпеки» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (In Press)

Катков, М.В. (2019) Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи з нормативної навчальної дисципліни «Управління роботами по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (In Press)

Оболенцева, Л.В. and Шаповаленко, Д.О. (2019) Методичні рекомендації для практичних занять, лабораторних робіт, виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ситуаційне моделювання і прогнозування в готельно-ресторанному господарстві» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-професійного рівня «магістр», спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Шевченко, Т.О. (2019) Методичні рекомендації для практичних занять, лабораторних робіт і самостійного вивчення з дисципліни «Насосні та повітродувні станції» (для студентів 3–4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Бровдій, А.М. (2019) Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Організація публічних закупівель» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Шевченко, Т.О. (2019) Методичні рекомендації для проведення практичних та лабораторних занять, виконання розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи з дисципліни «Гідравліка» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»). [Teaching Resource] (In Press)

Шевченко, Т.О. (2019) Методичні рекомендації для проведення практичних та лабораторних занять, виконання розрахунково–графічного завдання та самостійної роботи з дисципліни «Технічна механіка рідини та газу» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Росоха, В.О. and Хворост, М.В. and Сєріков, Я.О. and Абракітов, В.Е. and Заіченко, В.І. and Колибєльнікова, Л.С. and Ткаченко, І.О. (2019) Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання практичних занять із навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Воронков, О.О. and Метешкін, К.О. (2019) Методичні рекомендації до виконання до виконання практичних занять, самостійної та розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРІВ» (для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», денної та заочної форм навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Хворост, М.В. and Данова, К.В. and Рогозін, А.С. and Барбашин, В.В. and Абракітов, В.Е. (2019) Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра (для студентів 3 та 4 курсів денної та заочної форм навчання за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань 26 – Цивільна безпека, спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Цивільний захист»; студентів 4 курсу денної форми навчання за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань 1702 – Цивільна безпека, напряму підготовки 6.170201 – Цивільний захист). [Teaching Resource] (In Press)

Сєріков, Я.О. and Колибельнікова, Л.С. (2019) Методичні рекомендації до виконання контрольних завдань із навчальної дисципліни «Організація безпечного електроспоживання» (для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 263 – Цивільна безпека спеціалізації «Охорона праці (за галузями)». [Teaching Resource] (In Press)

Бєльська , Т.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Документообіг у публічному управлінні» (для студентів бакалаврату всіх форм навчання зі спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Бєльська , Т.В. and Волик, С.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Лідерство і комунікації в публічному управлінні» (для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Плотницька, С.І. (2019) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент та маркетинг» (для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування»). [Teaching Resource] (In Press)

Бєльська , Т.В. and Калашникова, Х.І. (2019) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Регулювання економічних і соціальних процесів в місцевому самоврядуванні» (для студентів заочно-дистанційної форми навчання зі спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Чернов, С.І. and Бєльська , Т.В. and Волик, С.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Система місцевого самоврядування» (для студентів заочно-дистанційної форми навчання зі спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Нохріна, Л.А. and Александрова, С.А. (2019) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка та ціноутворення на підприємствах туристської індустрії» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Т.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Рекреалогія» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання спеціальності 073 - Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Т.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Рекреалогія» (для студентів всіх форм навчання за спеціальностями 241 - Туризм, 242 - Готельно-ресторанна справа, 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Тонкошкур, М.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія туристичної діяльності» (для курсу всіх форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Бєльська , Т.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Основи публічного управління та адміністрування» для студентів бакалаврату усіх форм навчання зі спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування. [Teaching Resource] (In Press)

Панайотова, Т.Д. and Зайцева, І.С. and Мураєва, О.О. (2019) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Хімія води» (для студентів 1–3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)», 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Афанасьєв, О.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Стандартизація в будівельному матеріалознавстві» (для студентів бакалаврів денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Петченко, О.М. and Назаренко, Є.І. and Орел, Є.С. (2019) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із розділу «Молекулярна фізика» дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної форми та 1 – 2 курсів заочної форми навчання бакалаврів спеціальностей: 101 – Екологія, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 183 – Технології захисту навколишнього середовища, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та землеустрій, 206 – Садово-паркове господарство, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Пан , М.П. and Коненко, В.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та контрольної роботи з дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Коюда, О.П. and Грицьков, Є.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань, самостійних та контрольних робіт із навчальної дисципліни «Економіка міста» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Грицьков, Є.В. and Коюда, О.П. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань, самостійних та контрольних робіт із навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Лялін, О.І. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із лісовирощування з навчальної дисципліни «Лісові культури» (для студентів спеціальності 206 – Садово-паркове господарство. [Teaching Resource] (In Press)

Прасоленко, О.В. and Бугайов, І.С. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Експлуатаційні властивості транспортних засобів» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Петченко, О.М. and Назаренко, Є.І. and Орел, Є.С. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із розділу «Молекулярна фізика і термодинаміка» з дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної та 1 – 2 курсів заочної форм навчання бакалаврів за спеціальностями: 101 – Екологія, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 183 – Технології захисту навколишнього середовища, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та землеустрій, 206 – Садово-паркове господарство, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Хандогіна, О.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних, розрахунково-графічних робіт та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління та поводження з відходами» (для студентів 1–2 (5–6) курсів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 101 – Екологія). [Teaching Resource] (In Press)

Євдокімов, А.А. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичної, самостійної та розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Проектування геоінформаційних систем» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності 193 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Teaching Resource] (In Press)

Золотов, С.М. (2019) Методичні рекомендації до виконання ргр із навчальної дисципліни «технічна експертиза будівель та споруд» (для студентів 4 курсу денної форми навчання, напрям підготовки 6.060101 – будівництво,професійне спрямування «промислове і цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Стоянов, Є.Г. (2019) Методичні рекомендації до виконання розділу «Розрахунково- конструктивна частина» магістерських робіт «Віброізоляція будівельних конструкцій» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Давідіч, Ю.О. and Фалецька, Г.І. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної (контрольної) роботи з навчальної дисципліни «Моделювання транспортних систем» (для магістрів заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Сорока, К.О. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи «Моделювання електроприладу жорсткого диску (HDD) засобами пакету Scilab/Xcos» з навчальної дисципліни «Теорія автоматичного управління» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 151 − Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології). [Teaching Resource] (In Press)

Колотіло, В.І. and Донець , О.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Теорія електропривода" для студентів 3, 4 курсів всіх форм навчання, та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки спеціальність 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Освітньо-професійна програма –Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Самойленко, І.О. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Карпенко, М.Ю. and Макогон, Н.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі» (для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання спеціальності 122 – Комп’ютерні науки). [Teaching Resource] (In Press)

Шевченко, В.С. and Калашнікова, Х.І. and Мазур, А.Б. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Погасій, С.О. and Тонкошкур, М.В. and Краснокутська, Ю.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Організація туризму (туроперейтинг)» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за спеціальністю 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Оболенцева, Л.В. and Писарева, І.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Тарнопільська, О.М. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 206 – Садово-паркове господарство). [Teaching Resource] (In Press)

Гриненко, В.В. (2019) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи із дисципліни «Стратегічна діагностика потенціалу підприємства» (для студентів магістратури спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Сєріков, Я.О. and Колибельнікова, Л.С. (2019) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація безпечного електроспоживання підприємств» (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 263 – Цивільна безпека). [Teaching Resource] (In Press)

Сєріков, Я.О. and Колибельнікова, Л.С. (2019) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи електробезпеки» (для денної та заочної форм навчання зі спеціальності 263 – Цивільна безпека спеціалізації «Охорона праці»). [Teaching Resource] (In Press)

Зайцева, І.С. and Панайотова, Т.Д. and Мураєва, О.О. (2019) Методичні рекомендації до виконання самостійної, контрольної та розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Хімія» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальності 206 – Садово-паркове господарство, 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)», 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (In Press)

Штельма, О.М. and Макогон, Н.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерна практика» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент, спеціалізація – Логістика та спеціальності 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Карпенко, М.Ю. and Макогон, Н.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальої дисципліни «Комп’ютерні мережі» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 126 – Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (In Press)

Афанасьєв, О.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Стандартизація в будівельному матеріалознавстві» (для студентів бакалаврів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Мусієнко , С. І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із дисципліни «Лісова кліматологія» (для студентів 1 та 2 курсів денної форми навчання спеціальності 206 – Садово-паркове господарство). [Teaching Resource] (In Press)

Мусієнко , С. І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних робіт із навчальної дисципліни «Фітопатологія» (для студентів спеціальностей 206 – Садово-паркове господарство, 205 – Лісове господарство). [Teaching Resource] (In Press)

Якименко, О.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та виконання практичних завдань із навчальної дисципліни «Будівельна справа» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма – Гідротехніка (водні ресурси). [Teaching Resource] (In Press)

Якименко, О.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та виконання практичних завдань із навчальної дисципліни «Проектування підприємств з виробництва будівельної кераміки» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітня програма (освітньо-наукова) «Промислове і цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (In Press)

Кондращенко, О.В. and Якименко, О.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та виконання практичних завдань із навчальної дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітні програми (освітньо-наукова) «Промислове і цивільне будівництво». [Teaching Resource] (In Press)

Шпіка, М.І. and Закурдай, С.О. and Герасименко, В.А. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисциплін «Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма «Електромеханіка»). [Teaching Resource] (In Press)

Мусієнко , С. І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Експлуатація садово-паркових об’єктів» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 206 – Садово-паркове господарство). [Teaching Resource] (In Press)

Мусієнко , С. І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Ентомологія» (для студентів спеціальностей 206 – Садово-паркове господарство, 205 – Лісове господарство). [Teaching Resource] (In Press)

Косенко, Н.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Управління командою проекту» (для студентів магістратури всіх форм навчання за спеціальностями 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки освітньої програми «Управління проектами»). [Teaching Resource] (In Press)

Гусєва, Ю.Ю. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Управління розкладом та вартістю проекту» (для студентів магістратури усіх форм навчання за спеціальностями 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки, освітні програми «Менеджмент. Управління проектами», «Комп’ютерні науки. Управління проектами». [Teaching Resource] (In Press)

Чуб, І.М. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, виконання лабораторних робіт та проведення практичних занять із дисципліни «Мікробіологія і хімія води» (для студентів 1–2 курсів денної і заочної форм навчання галузі знань 19 − Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка» (Водні ресурси). [Teaching Resource] (In Press)

Мусієнко , С. І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення лабораторних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Лісовідновлення та лісорозведення» (для студентів спеціальності 206 – Садово-паркове господарство). [Teaching Resource] (In Press)

Стеценко, Д.Ю. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Міжнародні правила проведення змагань з дзюдо) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Кулаков, Д.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Правила з футзала) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Бровдій, А.М. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Правове регулювання використання природних ресурсів» (для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Мізік, Ю.І. and Гавриличенко, Є.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи із дисципліни «Облік і аудит в зарубіжних країнах» (для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мізік, Ю.І. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи із дисципліни «Основи аудита суб’єктів господарювання» (для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Косенко, Н.В. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Проектний менеджмент» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 073 − Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Гайко, Ю.І (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Оцінка міської нерухомості» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Бєкєтов, В.Є. and Ломакіна, О.С. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних робіт і виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Інженерні аспекти екологічної безпеки повітряного басейну міст» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (In Press)

Пономаренко, Є.Г. and Ломакіна, О.С. (2019) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних робіт і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Методи аналізу екологічних систем та процесів» (для студентів 1 та 2 курсів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (In Press)

Андренко, І.Б. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фінансово-економічний аналіз підприємств туріндустрії» (для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, галузі знань 07 – Управління та адміністрування спеціальності 073 – Менеджмент. [Teaching Resource] (In Press)

Карпенко, М.Ю. and Гавриленко, І.О. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Крос-платформне програмування» (для студентів 2, 3 курсів спеціальностей 122 – Комп'ютерні науки, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Teaching Resource] (In Press)

Карпенко, М.Ю. and Гавриленко, І.О. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальних дисциплін «Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем», «Проектування інформаційних систем» тема «Функціональне моделювання предметної області засобами MS Visio» (для студентів 2–3 курсів усіх форм навчання спеціальності 122 – Комп’ютерні науки). [Teaching Resource] (In Press)

Карпенко, М.Ю. and Гавриленко, І.О. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Матвєєва, Н.М. and Волгіна, Н.О. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Завальний, О.В. and Рапіна, Т.В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (In Press)

Смірнова, О.В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Інтерактивний дизайн архітектурного середовища» (для студентів 6 курсу спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища»). [Teaching Resource] (In Press)

Шевченко, В.С. and Калашнікова, Х.І. and Мазур, А.Б. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Бєльська , Т.В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Основи публічного управління та адміністрування» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Оболенцева, Л.В. and Писарева, І.В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Писарева, І.В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління проектами в туризмі» (для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Золотов, С.М. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Технічна експертиза будівель та споруд» (для студентів 4 курсу денної форми навчання, напрям підготовки 6.060101 – будівництво,професійне спрямування «промислове і цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація туризму (Туроперейтинг)» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за спеціальністю 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Катков, М.В. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять, контрольної та самостійної роботи з навчальних дисциплін «Основи екології» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 191 – Архітектура та містобудування та 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Мізік, Ю.І. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять, організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Антикорупційний аудит» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент магістерської програми «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки – Аналітичне забезпечення антикорупційної діяльності»). [Teaching Resource] (In Press)

Самойленко, І.О. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Обґрунтування адміністративних рішень в умовах ризику та невизначеності» (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 281 - Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” (для студентів 4–5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Плотницька, С.І. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Адаптація підприємств до умов зовнішнього середовища» (для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 073 - Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Гриненко, В.В. (2019) Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Стратегічна діагностика потенціалу підприємств» (для студентів магістратури спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Мусієнко , С. І. (2019) Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять із навчальної дисципліни «Ентомологія» (для студентів спеціальностей 206 – Садово-паркове господарство, 205 – Лісове господарство). [Teaching Resource] (In Press)

Карпенко, М.Ю. and Гавриленко, І.О. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Інформаційні технології в науковій та презентаційній роботі» (для студентів 1, 2 курсів усіх форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека). [Teaching Resource] (In Press)

Карпенко, М.Ю. and Макогон, Н.В. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 126 – Інформаційні системи та технології). [Teaching Resource] (In Press)

Влащенко, Н.М. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інноваційні технології у готельному господарстві» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Влащенко, Н.М. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Давідіч, Ю.О. and Фалецька, Г.І. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моделювання транспортних систем» (для магістрів заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Сєдишев, Є.С. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із дисципліни «Метрологія і стандартизація» (для студентів 3–4 курсів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Покуца, І.В. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Введення в спеціальність (підприємництво, торгівля та біржова діяльність)» для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. [Teaching Resource] (In Press)

Колонтаєвський, О.П. and Калашнікова, Х.І. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Системи життєзабезпечення міст» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Черноносова, Т.О. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни «Міське зелене будівництво» (для студентів денної, заочної, прискореної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія фахового спрямування «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (In Press)

Пономаренко, Є. Г. and Ломакіна, О.С. (2019) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Системи і засоби обробки інформації в екології» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 – Екологія). [Teaching Resource] (In Press)

Сосков, А.Г. and Сабалаєва, Н.О. (2019) Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисциплін «Інформаційна електроніка» і «Електронні перетворювальні пристрої» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Охріменко, В.М. (2019) Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Споживачі електричної енергії" (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня бакалавр спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електротехнології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сабалаєва, Н.О. (2019) Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Термодинаміка та тепломасообмін в установках альтернативної енергетики» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»). [Teaching Resource] (In Press)

Шаповал, С.В. (2019) Методичні рекомендації до самостійної практичних і розрахунково-графічної робіт із навчальної дисципліни «Матеріалознавчі рішення при зведенні і реконструкції будівель і споруд» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр-науковець» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Карпенко, М.Ю. and Гавриленко, І.О. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисциплін «Електронний документообіг в проектувальній діяльності», «Інформаційні технології в науковій та презентаційній роботі», «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Васильєва, Ю.О. and Ляшенко, О.М. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни «Освітлювання міст та спортивних споруд» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Колонтаєвський, О.П. and Калашнікова, Х.І. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Системи життєзабезпечення міст» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Болотських, О.М. and Атинян , А.О. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи та практичних занять із дисципліни «Будівельна техніка і технологія будівельного виробництва» розділ «Будівельна техніка» (для студентів усіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Сєріков, Я.О. and Колибельнікова, Л.С. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи і виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Експертиза з охорони праці» (для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 263 – Цивільна безпека). [Teaching Resource] (In Press)

Сєдишев, Є.С. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни «Метрологія і стандартизація» (для студентів 3–5 курсів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Штельма, О.М. (2019) Методичні рекомендації до самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Математичні методи дослідження операцій» (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 122 – Комп’ютерні науки). [Teaching Resource] (In Press)

Давідіч, Ю.О. and Фалецька, Г.І. and Ольхова, М.В. (2019) Методичні рекомендації з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ефективність транспорту» (для магістрів усіх форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Давідіч, Ю.О. and Фалецька, Г.І. (2019) Методичні рекомендації з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моделювання транспортних систем» (для магістрів усіх форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Семененко, І.Є. (2019) Методичні рекомендації з мовної підготовки для виконання контрольних робіт (для іноземних студентів, що навчаються за програмою підготовки фахівця англійською мовою - російська як іноземна). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пустовойтова, О.М. (2019) Методичні рекомендації з організації переддипломної практики (для студентів, 6 курсу спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітні програми «Промислове та цивільне будівництво», «Промислове та цивільне будівництво (наукова)», 4 курсу галузі знань 0601 – Будівництво і архітектура, напряму 6.060101 – Будівництво, професійне спрямування «Промислове і цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (In Press)

Кузнецов, О.М. and Шпачук, В.П. (2019) Методичні рекомендації та завдання для курсового проекту з навчальної дисципліни «Прикладна механіка» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів спеціальності 263 – Цивільна безпека). [Teaching Resource] (In Press)

Тарнопільська, О.М. and Ткач, Л.І. (2019) Методичні рекомендації та завдання до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Ботаніка» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 206 – Садово-паркове господарство). [Teaching Resource] (In Press)

Коваленко, Л.Б. and Кузнецова, Г.А. and Мордовцев, С.М. and Якунін, А.В. (2019) Методичні рекомендації та контрольні роботи з дисципліни «Вища математика» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальностей 073 – Менеджмент, 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Коваленко, А.В. (2019) Механічне обладнання транспортних засобів: конспект лекцій (для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Стадник, Г.В. and Наумов, М.С. (2019) Митне та валютне регулювання: тексти лекцій для студентів спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 275 – Транспортні технології. [Teaching Resource] (In Press)

Чуб, І.М. (2019) Мікробіологія і хімія води : конспект лекцій з дисципліни для студентів 1-2 курсів денної і заочної форм навчання галузі знань 19 − Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка» (Водні ресурси). [Teaching Resource] (In Press)

Кічаєва, О.В. (2019) НАДІЙНІСТЬ ОСНОВ ТА ФУНДАМЕНТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних та самостійних робіт (для студентів денної форми навчання спеціальності 192 – будівництво та цивільна інженерія освітня програма – будівництво, освітній рівень – магістр-науковець). [Teaching Resource] (Unpublished)

Атинян , А.О. (2019) ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕССІВ ПІДПРИЄМСТВ БУДІНДУСТРІЇ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мізік, Ю.І. and Гавриличенко, Є.В. (2019) Облік і аудит в зарубіжних країнах: конспект лекцій з дисципліни для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпушенко, М.Ю. (2019) Оподаткування підприємств: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (In Press)

Мізік, Ю.І. (2019) Основи аудиту суб’єктів господарювання: конспект лекцій з дисципліни для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаврилюк, О.В. (2019) Основи геології конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (In Press)

Бєльська , Т.В. (2019) Основи публічного управління та адміністрування: конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування. [Teaching Resource] (In Press)

Колонтаєвський, Ю.П. (2019) Основи цифрової схемотехніки: конспект лекцій для студентів спеціальностей 122 – Комп’ютерні науки та 126 – Інформаційні системи та технології. [Teaching Resource] (In Press)

Гайко, Ю.І (2019) Оцінка міської нерухомості: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource] (In Press)

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2019) План видання методичних рекомендацій. [Teaching Resource]

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2019) План видання монографій. [Teaching Resource]

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2019) План видання навчальних посібників. [Teaching Resource]

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2019) План видання підручників. [Teaching Resource]

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2019) План видання текстів лекцій. [Teaching Resource]

Резван, О.О. and Моргунова, Н.С. and Кір'янова, О.В. (2019) Практикум із психології : навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пан , М.П. and Коненко, В.В. (2019) Проектний аналіз: конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Косенко, Н.В. (2019) Проектний менеджмент: опорний конспект лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Євдокімов, А.А. (2019) Проектування геоінформаційних систем: конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності 193 – Геодезія, картографія та землеустрій. [Teaching Resource] (In Press)

Суворова, К.І. (2019) Промислове освітлення: конспект лекцій для магістрів денної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньо-професійної програми «Світлотехніка і джерела світла». [Teaching Resource] (In Press)

Бібік, Н.В. (2019) Підприємництво і start-up: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання за спеціальностями 193 – Геодезія та землеустрій, 241 – Готельно-ресторанна справа, 281 – Публічне управління та адміністрування. [Teaching Resource] (In Press)

Благодарна, Г.І. (2019) Реконструкція і інтенсифікація роботи очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем: конспект лекцій для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання за спеціальністю 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Радченко, А.О. and Усачова, О.Ю. (2019) Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Нарисна геометрія та основи архітектурної графіки». 2-й змістовий модуль «Тіні в ортогональних проекціях» (для студентів 1 курсу зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Афанас'єв, О.В. (2019) СТАНДАРТИЗАЦІЯ В БУДІВЕЛЬНОМУ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Submitted)

Якименко, О.В. (2019) СУЧАСНІ МЕТОДИ ВЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЕЛЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадикова, І.М. (2019) Слайд-конспект лекцій з дисципліни «Управління міською нерухомістю» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 073 – Менеджмент. [Teaching Resource] (In Press)

Бібік, Н.В. (2019) Соціальна відповідальність: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання за спеціальностями 051 – Економіка та 071 – Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (In Press)

Афанасьєв, О.В. (2019) Стандартизація в будівельному матеріалознавстві: конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Пан , М.П. (2019) Статистика виконання плану 2019 року. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриненко, В.В. (2019) Стратегічна діагностика потенціалу підприємства: конспект лекцій (для студентів магістратури спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Шавкун, В.М. (2019) Сучасні технології діагностики електромехатронних систем: конспект лекцій (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Решетило, В.П. and Островський, І.А. (2019) Теорія і методологія сучасної економічної науки: конспект лекцій (для аспірантів денної і вечірньої форм навчання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Гусєва, Ю.Ю. (2019) Управління розкладом і вартістю проектів: опорний конспект лекцій з дисципліни для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент, 122 – Комп’ютерні науки, освітні програми «Менеджмент. Управління проектами», «Комп’ютерні науки. Управління проектами»). [Teaching Resource] (In Press)

Пеньков, В.О (2019) Фотограмметрія: конспект лекцій для бакалаврів спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (In Press)

Тарнопільська, О.М. (2019) Фізіологія рослин: конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 206 – Садово-паркове господарство). [Teaching Resource] (In Press)

Пан , М.П. (2019) Хід виконання плану 2019 року. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зайцева, І.С. (2019) Хімія: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 206 – Садово-паркове господарство, 205 – Лісове господарство, 192 – Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)»), 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (In Press)

Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації для самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Інформаційна економіка» (для студентів освітнього рівня «БАКАЛАВР» спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Закурдай, С.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Електричне обладнання рухомого складу», «Електричне обладнання транспортних засобів» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньою програмою «Електромеханіка») Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С.О. Закурдай. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 36 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Любченко, М.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання до практичних занять та виконання розрахунково-графічних і самостійних робіт з навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» (для студентів І курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 183 – Технологія захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нохріна, Л.А. (2018) МІСЬКИЙ ТУРИЗМ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 3 та 4 курсів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Козлова, А. О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ ТА ТУРКОМПЛЕКСАХ» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нохріна, Л.А. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «МІСЬКИЙ ТУРИЗМ» (для студентів 3 та 4 курсів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абрамов, В.В. and Гордієнко, Т.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять, організації самостійної роботи студентів та виконання РГЗ з дисципліни «ІСТОРІЯ ТУРИЗМУ» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 242 Туризм та студентів 3 курсу всіх форм навчання спеціальності 073  Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Козлова, А. О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять, організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ ТА ТУРКОМПЛЕКСАХ» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лусь, В.І. (2018) Методичні рекомендації робочий зошит з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки для аудиторної та самостійної роботи студентів, частина 1 “Нарисна геометрія (для студентів 1 курсу спеціальності 194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вотінов , М.А. and Любченко, М.А. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Основ архітектурного проектування на 2019 р. [Teaching Resource] (In Press)

Лусь, В.І. (2018) Роз'ємні і нероз'ємні з'єднання: збірник завдань для виконання розрахунково-графічних робіт (для студентів 1 курсу спеціальностей 194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нохріна, Л.А. (2018) СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ТА ВИЗНАЧЕНЬ З КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКОГО БІЗНЕСУ з навчальної дисципліни «СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Крайнюк , Л. М. (2018) ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАНННОГО ГОСПОДАРСТВА. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24  Сфера обслуговування спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Mandrichenko, О. and Demidenko, Т. (2018) Methodological guidelines the graphic job of «Draft to building processing in specialized software Revit» (for full-time foreign students education level «bachelor» specialty 191 – Architecture and town-planning, 192 – Building and Civil Protection). [Teaching Resource] (Unpublished)

Liubchenko, M. and Radchenko, A. (2018) Methodological guidelines for practical and independent work on the subject «Architectural Engineering» (for first-year full-time foreigner students education level «bachelor» specialty 191 – Architecture and town-planning. [Teaching Resource] (Unpublished)

Радченко, А.О. (2018) Інженерна графіка : конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та 3 курсу скороченої форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. [Teaching Resource] (Submitted)

Мандріченко, О.Є. (2018) Методичні рекомендації та завдання до практичних занять, розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (для студентів 1 курсу денної, заочної та прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») 2 частина. [Teaching Resource] (Unpublished)

Любченко, М.А. (2018) Робочий зошит з навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (до лабораторних, практичних занять та самостійної роботи студентів 1 курсу денної та скороченої форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мандріченко, О.Є. (2018) Робочий зошит з навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (до практичних занять та самостійної роботи студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня бакалавр спеціальності 141 — «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Зайцева, І.С. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри хімії на 2019р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Краснокутська, Ю.В. (2018) ВСТУП ДО ГОСТИННОСТІ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 073 – Менеджмент, 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Панайотова, Т.Д. and Зайцева , І.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Хімія води» (для студентів 1 – 3 курсів денної та заочної форм навчання, спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуріна, Г.І. (2018) Навчальний посібник "Халькогени та їх похідні". [Teaching Resource] (Unpublished)

Дрозд, О.М. and Дядін, Д.В. (2018) Дрозд О. М., Дядін Д. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Технології захисту геологічного середовища» для студентів 3 курсу всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища / О. М. Дрозд, Д. В. Дядін ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, Ю.Л. (2018) Коваленко Ю. Л. Нормативна база природоохоронної діяльності : конспект лекцій студентів 1 та 2 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища /Ю. Л. Коваленко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – ... с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дрозд, О.М. and Дядін, Д.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технології захисту геологічного середовища» для студентів 3 курсу всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: Дрозд О. М., Дядін Д. В. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, Ю.Л. and Телюра, Н.О. (2018) Методичні рекомендації та завдання для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Нормативна база природоохоронної діяльності» для студентів 1 та 2 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : Ю. Л. Коваленко. Н. О. Телюра – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2019. – ... с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Хандогіна, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Геопросторовий аналіз екологічної безпеки» (для студентів всіх форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О.В. Хандогіна. – Харків : ХНУМГ, 2019. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дрозд, О.М. and Дядін, Д.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Технології захисту геологічного середовища» для студентів 3 курсу всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: Дрозд О. М., Дядін Д. В. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, Ю.Л. and Дмитренко, Т.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів» для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : Ю. Л. Коваленко. Т. В. Дмитренко – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2019. – ... с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бекетов, В.Є. and Євтухова, Г.П. (2018) Бєкєтов В. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Джерела забруднення навколишнього середовища» (для студентів 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 101 – Екологія) / В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова, Ю. Л. Коваленко. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 50 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Моргунова, С.О. (2018) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 Туризм та 241 Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Submitted)

Бекетов, В.Є. and Євтухова, Г.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна аероекологія» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. В. Є. Бєкєтов, Г.П. Євтухова. – Харків: ХНУМГ, 2019. – 12 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бекетов, В.Є. and Євтухова, Г.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково– графічної роботи з навчальної дисципліни «Джерела забруднення навколишнього середовища» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 101 – Екологія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. В. Є. Бєкєтов, Г.П. Євтухова. – Харків: ХНУМГ, 2019. – 12 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Писарева, І.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ТУРИСТСЬКЕ КРАЄЗНАВСТВО» (для студентів4 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Писарева, І.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни ТУРИСТСЬКЕ КРАЄЗНАВСТВО(для студентів4 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, Л.Б. and Мордовцев, С.М. and Якунін, А.В. and Кузнецова, Г.А. (2018) Збірник контрольних робіт з дискретної математики (для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології» 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кравець, О.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни ОСНОВИ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ (для студентів 4 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Стешенко, О.Д. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з дисципліни «АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ» (для студентів заочної форми навчання, освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Стешенко, О.Д. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з дисципліни «АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ» (для студентів заочної форми навчання, освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 24 - «Сфера обслуговування», спеціальності 242 - «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Якунін, А.В. (2018) Індивідуальні завдання з вищої математики з комп’ютерною підтримкою. Модуль 1 : навчальний посібник Рекомендовано бакалаврам спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» при вивченні відповідних розділів програми з вищої математики. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абрамов, В.В. and Полчанінова, І.Л. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТСЬКОЇ САМОДІЯЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 - Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абрамов, В.В. and Полчанінова, І.Л. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 - Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, О.П. and Давидова, О.Ю. and Сегеда, І.В. (2018) ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ В ГАЛУЗІ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» (для студентів всіх форм навчання, освітнього рівня «магістр», спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів всіх форм навчання, освітнього рівня «магістр», спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «МОНІТОРИНГ СВІТОВОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ТА РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 073 – Менеджмент, 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. and Сегеда, І.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ» (для студентів всіх форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, О.П. and Шаповаленко, Д.О. and Сегеда, І.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних завдань з навчальної дисципліни «ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ В ГАЛУЗІ» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241– Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, О.П. and Шаповаленко, Д.О. and Сегеда, І.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ В ГАЛУЗІ» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ ТУРІНДУСТРІЇ» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Балацька, Н.Ю. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «ТОВАРОЗНАВСТВО» (для студентів 2 курсу усіх форм навчання освітнього рівня бакалавр спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Погасій, С.О. and Абрамов, В.В. (2018) ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТСЬКИХ ПОДОРОЖЕЙ). КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242  Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2018) ТЕХНОЛОГІЯ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 Сфера обслуговування спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Козлова, А. О. (2018) ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ ТА ТУРКОМПЛЕКСАХ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поколодна, М.М. and Гордієнко, Т.В. (2018) ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. ПІДРУЧНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Писаревський, І.М. and Угоднікова, О.І. (2018) УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ситникова, Ю.В. (2018) Vector algebra. Textbook of lectures for students of all specialities. [Teaching Resource] (Unpublished)

Серьогіна, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Економіка міста» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Серьогіна, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Тренінг-курс "Start-up"» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Серьогіна, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка міста» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ламтюгова, С.М. and Ситникова, Ю.В. and Кузнецова, Г.А. (2018) Ряди та їх застосування : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заоч-ної форм навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Серьогіна, Д.О. (2018) Тpeнiнг-куpc ”Start-up: конспект лекцій для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. (2018) ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ ТУРІНДУСТРІЇ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Яцюк, М.В. (2018) Історія та культура України : навч. посіб. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дядюн , С.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Методи управління складними технічними системами міського господарства» (для студентів 3-го курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальностей 122 ”Комп’ютерні науки”, 151”Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. В. Дядюн − Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. − 56 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дядюн , С. В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Моделювання систем» (для студентів 3-го курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. В. Дядюн − Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. − 46 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Смирний , Михайло Федорович/М.Ф. (2018) Основи наукових досліджень. Конспект лекцій для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (Unpublished)

Яцюк, М.В. (2018) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри історії та культурології на 2019 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка нерухомості в житлово-комунальній галузі» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жовтяк , Г.А. and Макаренко, І.І. and Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації до організації та проведення переддипломної практики (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька, Г.І. and Жовтяк , Г.А. and Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації до підготовки, написання та захисту випускної роботи (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Інформаційна економіка» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Економіка нерухомості в житлово-комунальній галузі» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов, А.Є. and Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Технології в галузях міського господарства» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Закурдай, С.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з дисциплін «Електричне обладнання рухомого складу», «Електричне обладнання транспортних засобів» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньою програмою «Електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Плотницька, С.І. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-професійної програми Бізнес-адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Плотницька, С.І. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «СТРАТЕГІЯ ВИХОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Плотницька, С.І. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «СТРАТЕГІЯ ВИХОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Плотницька, С.І. (2018) СТРАТЕГІЯ ВИХОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів всіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. and Великих, К.О. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриненко, В.В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Новікова, М.М. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ВСТУП ДО МЕНЕДЖМЕНТУ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. and Волик, С. В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, Т.М. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Новікова, М.М. and Мазур , А.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ВСТУП ДО МЕНЕДЖМЕНТУ» (для студентів бакалавріату заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко, В.С. and Мазур, А.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ)» (для студентів бакалавріату заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриненко, В.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. and Великих, К.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. and Волик, С. В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриненко, В.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Новікова, М.М. and Мазур, А.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ВСТУП ДО МЕНЕДЖМЕНТУ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. and Великих, К.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. and Волик, С. В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, Т.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. and Сегеда, І.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «МОНІТОРИНГ СВІТОВОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ТА РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Богдан, Н.М. and Сегеда, І.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «МОНІТОРИНГ СВІТОВОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ТА РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. and Колесник, Т.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «СТАТИСТИКА» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. and Колесник, Т.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «СТАТИСТИКА» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатенко, М.К. and Запорожець, Г.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «МАРКЕТИНГ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, Л.Б. (2018) Збірник тестових завдань з вищої математики для менеджерів : навч. посіб., 2-ге вид., перероб. та допов. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вороновська, Л.П. (2018) . Вища математика. Модуль 1 : конспект лекцій для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 275 – Транспортні технології; освітньої програми – Транспортні технології (міський транспорт). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вороновська, Л.П. (2018) Вища математика. Модуль 2 : конспект лекцій для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 275 – Транспортні технології; освітньої програми – Транспортні технології (міський транспорт). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ламтюгова, С.М. (2018) Lecture notes on «Advanced mathematics» Module 1 (for students of the second year of the intramural form of study on speciality 192 – Construction and civil engineering). [Teaching Resource] (Unpublished)

Хворост, М.В. and Данова, К.В. and Абракітов, В.Е. and Рогозін, А.С. and Барбашин, В.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Цивільний захист» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. В. Хворост, К. В. Данова, В. Е. Абракітов, А. С. Рогозін, В. В. Барбашин. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бізюк, В.В. (2018) Елементи теорії поля. Навчально-методичний посібник з курсу вищої математики (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; освітня програма «Електромеханіка та електротехнології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, Л.Б. and Мордовцев, С.М. and Якунін, А.В. and Кузнецова, Г.А. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА КОТРОЛЬНІ РОБОТИ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ (для студентів 1 курсу заочної форми навчання за спеціальностями 073 «Менеджмент», 241 «Готельно-ресторанна справа» 242 «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Закурдай, С.О. and Костенко, І.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з дисциплін «Теорія електричної тяги» для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньою програмою «Електромеханіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Кульбашна, Н.І. (2018) Методичні настанови до практичних занять навчальної дисципліни «Організація експлуатації міського електротранспорту» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вороновська, Л.П. (2018) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з вищої математики. Модуль 1 : для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 275 – Транспортні технології; освітньої програми – Транспортні технології (міський транспорт). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузнецова, Г.А. (2018) Вища математика. Модуль 1 : конспект лекцій для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шулик, В.В. (2018) Нариси про історію села (ретроспективні містобудівні дослідження). Монографія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Лусь, В.І. (2018) Види з’єднань (роз’ємні і нероз’ємні з’єднання деталей): навчальний посібник. [Teaching Resource] (In Press)

Коваленко, А.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Діагностування рухомого складу електричного транспорту» для магістрантів 1 курсу усіх форм навчання спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньо-професійна програма «Електричний транспорт». [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Механічне обладнання рухомого складу», «Механічне обладнання транспортних засобів» для студентів 1–3 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, фахове спрямування «Електричний транспорт», «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаенко, М.В. (2018) Методические рекомендации к выполнению практических работ по дисциплине “Специальные разделы математики” для студентов 1-го и 2-го курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, специальностей 122 Компьютерные науки, 126 Информационные системы и технологии, 151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии. [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаенко, М.В. and Гавриленко, И.А. (2018) Методические рекомендации к выполнению самостоятельных работ по дисци-плине “ Вычислительная техника и программирование ” СУБД ACCESS для студентов 1-го и 2-го курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, специальности 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика. [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаенко, М.В. (2018) Методические рекомендации к выполнению расчетно-графического задания по дисциплине “Специальные разделы математики” для студентов 1-го и 2-го курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, специальностей 122 Компьютерные науки, 126 Информационные системы и технологии, 151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О.Б. (2018) ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА. Конспект лекцій для студентів 1-го курсу денного навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і опадаткування, 076 – Підпріемництво, торгі-вля та біржева діяльність. [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаєнко, М.В. (2018) Теорія ймовірностей і математична статистика: Навчальний посібник. Частина 1. для студентів 2-го, 3-го курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальностей 122 - Комп'ютерні науки, 126 - Інформаційні системи та технології, 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Чернікова, О.Ю. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чернікова, О.Ю. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО З ОСНОВАМИ ЕКОМЕНЕДЖМЕНТУ (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Черникова , О.Ю. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АУДИТ (для студентів заочної форми навчання спеціальності 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Крайнюк , Л. М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт з дисципліни "ІННОВАЦІЙНІ РЕСТОРАННІ ТЕХНОЛОГІЇ" (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 241– Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Яковлева , І.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичніх робіт із комп’ютерної практики за темою “ ВИКОНАННЯ ОБЧИСЛЕНЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ У EXCEL 2016 ” для студентів 1 курсу усіх форм навчанняспеціальності 183 –Технологія за-хисту навколишнього середовища галузі знань 18 – Виробництво та техно-логії. [Teaching Resource] (Unpublished)

Яковлева, І.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичніх робіт із комп’ютерної практики за темою “ ВИКОРИСТАННЯ СПИСКІВ У EXCEL 2016” для студентів 1 курсу усіх форм навчанняспеціальності 183 –Технологія за-хисту навколишнього середовища галузі знань 18 – Виробництво та техно-логії. [Teaching Resource] (Unpublished)

Яковлева, І.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичніх робіт із комп’ютерної практики за темою “ НАСТРОЙКА ДОКУМЕНТІВ У WORD 2016” для студентів 1 курсу усіх форм навчанняспеціальності 183 –Технологія за-хисту навколишнього середовища галузі знань 18 – Виробництво та техно-логії. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О.Б. and Назірова, Т.О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання рохрахунково - графічної роботи з дисципліни «Технології розподілених систем та паралельних обчислень» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 151 − Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, Ю. П. (2018) Основи цифрової схемотехніки : конспект лекцій для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та технології». [Teaching Resource] (Unpublished)

Давидова, О.Ю. and Соколенко, А.С. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Давидова, О.Ю. and Соколенко, А.С. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Організація ресторанного господарства» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

,Білим, П.А. (2018) Білим П. А. Промислова токсикологія в охороні праці : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / П. А. Білим ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Пожежна безпека технологічних процесів» (для студентів денної форми навчання спеціальності 263 – ¬¬¬¬ Цивільна безпека ) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. П. А. Білим. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2019. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Барбашин, В.В. and Росоха, В.О. (2018) Барбашин В.В., Росоха В.О. Конспект лекцій з дисципліни “Безпека потенційно-небезпечних технологій та виробництв” для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», освітньої програми «Цивільний захист». [Teaching Resource] (Unpublished)

Барбашин, В.В. and Росоха, В.О. (2018) Барбашин В.В., Росоха В.О. Конспект лекцій з дисципліни “Забезпечення сталого функціонування об’єкта господарювання в умовах надзвичайних ситуацій” для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 263- "Цивільна безпека", 206 «Садово-паркове господарство» освітньої програми «Садово-паркове господарство». [Teaching Resource] (Unpublished)

Барбашин, В.В. and Росоха, В.О. (2018) Барбашин В.В., Росоха В.О. Конспект лекцій з дисципліни “Захисні споруди цивільного захисту” для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», освітньої програми «Цивільний захист». [Teaching Resource] (Unpublished)

Барбашин, В.В. and Росоха, В.О. (2018) Барбашин В.В., Росоха В.О. Конспект лекцій з дисципліни “Захист у надзвичайних ситуаціях” для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 Цивільна безпека освітньої програми «Охорона праці». [Teaching Resource] (Unpublished)

Барбашин, В.В. and Росоха, В.О. (2018) Барбашин В.В., Росоха В.О. Конспект лекцій з дисципліни “Радіаційний, хімічний та біологічний захист” для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», освітньої програми «Цивільний захист». [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2018) Білим П. А. Пожежна безпека технологічних процесів : конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / П. А. Білим ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2018) Білим П. А. Протипожежна профілактика виробничих будівель і споруд : конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / П. А. Білим ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаряжа, В.М. and Карпалюк, І.Т. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дис-ципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 2 курсу заочної форми нав-чання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеха-ніка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуріна, Г.І. (2018) Гуріна Г.І. Навчальний посібник "Галогени та їх похідні". [Teaching Resource] (Unpublished)

Ягуп, Катерина Валеріївна (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійного вивчення матеріалу з дисципліни «Моделювання електромеханічних систем» для студентів бакалавріату всіх форм навчання за спеціальністю 141 –Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кульбашна, Н.І. (2018) Методичні настанови до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація експлуатації міського електротранспорту» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеренко, С.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Управління якістю» (для студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальність 263 «Цивільна безпека»,освітньої програми «Цивільний захист»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеренко, С.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту» (для студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 1702 Цивільна безпека спеціальності 263 Цивільна безпека, освітньої програми «Цивільний захист» прискореної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеренко, С.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Управління якістю» (для студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальність 263 «Цивільна безпека», освітньої програми «Цивільний захист»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеренко, С.В. (2018) Нестеренко С. В. Конспект лекцій з дисципліни «Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту» (для студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалаврів» галузі знань 1702 Цивільна безпека спеціальності 263 «Цивільна безпека», освітньої програми «Цивільний захист» прискореної форми навчання.). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеренко, С.В. (2018) Нестеренко С. В. Конспект лекцій з дисципліни «Управління якістю» (для студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальність 263 «Цивільна безпека», освітньої програми «Цивільний захист»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шпіка, М.І. and Закурдай, С.О. and Герасименко, В.А. (2018) Конспект лекцій з дисциплін «Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу» для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньою програмою «Електромеханіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шпіка, М.І. and Закурдай, С.О. and Герасименко, В.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з дисциплін «Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу» для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньою програмою «Електромеханіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шпіка, М.І. and Закурдай, С.О. and Герасименко, В.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з дисциплін «Системи керування електпроприводами» для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньою програмою «Електромеханіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Вакуленко, К.Є. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЛОГІСТИЦІ» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 – «Менеджмент», освітньої програми «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вакуленко, К.Є. (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ (КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ) «ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖУ В МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ» З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми спеціальності 275 «Транспортні технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вакуленко, К.Є. (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Інтелектуальні транспортні системи» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, за спеціальністю 275 Транспортні технології, освітня програма «Організація перевезень і управління на транспорті»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вакуленко, К.Є. (2018) Методичні рекомендації з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни „ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, за спеціальністю 275 Транспортні технології, освітня програма «Організація перевезень і управління на транспорті»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вакуленко, К.Є. (2018) Методичні рекомендації з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни „МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ” (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчанняспеціальності 275 «Транспортні технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вакуленко, К.Є. (2018) Методичні рекомендації з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни „УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЛОГІСТИЦІ” (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 – «Менеджмент», освітньоїпрограми «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вакуленко, К.Є. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 275 Транспортні технології освітня програма «Організація перевезень і управління на транспорті». [Teaching Resource] (Unpublished)

Соколенко, А.С. (2018) METHODOLOGICAL GUIDELINES for laboratory lessons on the subject «Оrganization of restaurant business» (for third-year full-time students education level «bachelor» specialty 242 –Tourism). [Teaching Resource] (Unpublished)

Соколенко, А.С. (2018) METHODOLOGICAL GUIDELINES for practical lessons on the subject «Оrganization of restaurant business» (for third-year full-time students education level «bachelor» specialty 242 –Tourism). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лобашов, О.О. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри транспортних систем і логістики на 2019р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Оболенцева, Л.В. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри туризму і готельного господарства на 2019. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коптєва, Г.Л. (2018) План видання наукової та навчально-методичної роботи кафедри містобудування (107) на 2019 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. and Познякова, О.В. (2018) ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ(в прикладах і завданнях). Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рябєв, А.А. (2018) МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ГОТЕЛІВ І ТУРКОМПЛЕКСІВ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів освітнього рівня «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 073 - «Менеджмент», 241 – «Готельно-ресторанна справа», 242 – «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. and Полчанінова, І.Л. (2018) МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. ПІДРУЧНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 241 - Готельна і ресторанна справа галузі знань 24 - Сфера обслуговування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 241 - Готельна і ресторанна справа галузі знань 24 - Сфера обслуговування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 241 - Готельна і ресторанна справа галузі знань 24 - Сфера обслуговування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. and Полчанінова, І.Л. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРТВА» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з навчальної дисципліни «ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРТВА» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рябєв, А.А. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ГОТЕЛІВ ТА ТУРКОМПЛЕКСІВ»(для студентів всіх форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рябєв, А.А. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ГОТЕЛІВ ТА ТУРКОМПЛЕКСІВ»(для студентів всіх форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 073 - Менеджмент, 242 - Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, І.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ГОТЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа, 242 - Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. (2018) ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ТУРОПЕРЕЙТИНГ). КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 4-го курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. (2018) СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ. Конспект лекцій (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource] (Unpublished)

Древаль, І.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни «Комплексне містобудівне проектування» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Древаль, І.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни «Теорія містобудування» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Древаль, І.В. (2018) Містобудування та ландшафтна архітектура : конспект лекційдля студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Древаль, І.В. (2018) Теорія містобудування : конспект лекцій для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мількін, І.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сіренко, Н.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мількін, І.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Особливості планування діяльності підприємств міського господарства» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов, А.Є. (2018) Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Інтелектуальний бізнес» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 – Економіка заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мількін, І.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «особливості планування діяльності підприємств міського господарства». [Teaching Resource] (Unpublished)

Сіренко, Н.М. (2018) Методичні рекомендації та завдання до проведення практичних занять з дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємстві міського господарства» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов, А.Є. and Новіков, Д.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання самостійної роботи студентів і проведення практичних занять з дисципліни «Технології в галузях міського господарства» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка заочної форми навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаєнко, М. В. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри 603 на 2019 н.р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коптєва, Г.Л. (2018) Композиційне формування містобудівного простору : конспект лекцій для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мартишова, Л.С. (2018) Методичні рекомендації для самостійної роботи із навчальної дисципліни «Історія містобудування» англ. мовою для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коптєва, Г.Л. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни «Композиційне формування містобудівного простору» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Древаль, І.В. and Шостак, Г.С. and Муха, Т.О. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни «Містобудування та ландшафтна архітектура» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жмурко, Ю.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни «Сучасні підходи та екологічні основи містобудівного проектування» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вітченко, Д.М. (2018) Реконструкція історичних міст : конспект лекцій для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Абракітов, В.Е. (2018) ПЛАН видання навчально-методичного матеріалу кафедри "Охорона праці та Безпека життєдіяльності" на 2019 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мусієнко , С.І. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Експлуатація садово-паркових об’єктів» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 206 Садово – паркове господарство. [Teaching Resource] (Unpublished)

Колєнкіна, М.С. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Квітникарство» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 206 Садово – паркове господарство. [Teaching Resource] (Unpublished)

Тарнопільська, О.М. and Ткач , Л.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Ботаніка» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство. [Teaching Resource] (Unpublished)

ЛЯЛІН , ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Ґрунтознавство» для студентів спеціальності 206 - Садово-паркове господарство. [Teaching Resource] (Unpublished)

Солодовник, В.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із дисципліни «Лісознавство» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 206 - Садово-паркове господарство. [Teaching Resource] (Unpublished)

ЛЯЛІН , ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із дисципліни «Основи лісоексплуатації» для студентів спеціальності 206 - Садово-паркове господарство. [Teaching Resource] (Unpublished)

ЛЯЛІН , ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із дисципліни «Ґрунтознавство» для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 206 - Садово-паркове господарство. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мусієнко , С.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Експлуатація садово-паркових об’єктів» (для студентів денної форми навчання за спеціальністю 206 Садово – паркове господарство). [Teaching Resource] (Unpublished)

Лялін, О.І. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри лісового та садово-паркового господарства на 2019 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

ЛЯЛІН , ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (2018) Ґрунтознавство : конспект лекцій для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 206 – Садово-паркове господарство. [Teaching Resource] (Unpublished)

Хандогіна, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних, розрахунково-графічних робіт та організації самостійної роботи із навчальної дисципліни «Поводження з побутовими відходами» (для студентів 1 та 2 курсу всіх форм навчання спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. В. Хандогіна – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 52 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сталінська, І. В. and Хандогіна, О.В. (2018) Сталінська І. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Поводження з побутовими відходами» (для студентів 1 та 2 курсу всіх форм навчання спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища)/ І. В. Сталінська, О. В. Хандогіна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпенко, М.Ю. and Новожилова, М.В. and Костенко, О.Б. (2018) Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт освітнього ступеня бакалавр(для студентів усіх форм навчання спеціальності 151– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Teaching Resource] (Submitted)

Бєкєтов, В.Є. and Євтухова, Г.П. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Джерела забруднення навколишнього середовища» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 101 – Екологія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад. В.Є. Бєкєтов, Г.П. Євтухова. – Харків: ХНУМГ, 2019. – 12 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєкєтов, В.Є. and Євтухова, Г.П. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна аероекологія» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. В.Є. Бєкєтов, Г. П Євтухова. – Харків: ХНУМГ, 2019. – 12 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жиляков , В. Я. (2018) Cловник будівельних термінів та сполучень для ст. 2-го – 5-го курсів денної та заочної форм навчання, галузь знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія; професійне спрямування «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво і господарство», «Теплогазопостачання та вентиляція», «Водопостачання та водовідведення». [Teaching Resource] (Unpublished)

Резник, П.А. (2018) Recommended Guidelines for execution of design project No.2 in the discipline Designing of reinforced concrete structures Section 1. Structural layout of the building and static calculation of cross frame (for extramural and full-time students of the 4th and the 5th courses and educational and consulting centers in the field of 192 –„Construction” Specialty „Industrial and Civil Building”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Набока, А.В. (2018) Recommended Guidelines for project No.1 “Beam ceiling and columns of working platform” on the subject 'Metal Structures' Section 1. Calculation and design of beam ceiling elements(for extramural and full-time students of the 3th and the 4th courses and educational and consulting centers in the field of 192 –„Construction” Specialty „Industrial and Civil Building”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Резник, П.А. (2018) Recommended Guidelines for student project performance No.1 on practical classes and independent work on the subject ' Reinforced Concrete And Masonry Structures' Section 1. Design of monolithic slab and girder floor with beam slabs of a building with a partial framework (for extramural and full-time students of the 3th and the 4th courses and educational and consulting centers in the field of 192 –„Construction” Specialty „Industrial and Civil Building”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Резник, П.А. (2018) Recommended Guidelines for student project performance No.1on practical classes and independent work on the subject 'Reinforced Concrete And Masonry Structures' Section 2. Design of slabs prefabricated elements, columns and foundations of a building with a partial framework (for extramural and full-time students of the 3th and the 4th courses and educational and consulting centers in the field of 192 –„Construction” Specialty „Industrial and Civil Building”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Резник, П.А. (2018) Recommended Guidelines for student project performance No.1on practical classes and independent work on the subject 'Reinforced Concrete And Masonry Structures' Section 3. Masonry Structures. Design of brick pier (for extramural and full-time students of the 3th and the 4th courses and educational and consulting centers in the field of 192 –„Construction” Specialty „Industrial and Civil Building”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Стоянов, Є.Г. (2018) «Віброзахист будівельних конструкцій» методичні рекомендації до виконання розділу «розрахунково-конструктивна частина» магістерських робіт (для студентів всіх форм навчання спеціальності 192 – будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька, Г.І. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління підприємством» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гапонова , Л.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Проектування висотних будівель» нормативної підготовки магістрагалузь знань 19 будівництво та архітектураспеціальність 192 будівництво та цивільна інженерія освітня програма – промислове та цивільне будівництво. [Teaching Resource] (Unpublished)

Седишев, Є.С. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «метрологія і стандартизація» (для студентів 3–4 курсів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 – будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька, Г.І. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронков, О.О. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи, проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька, Г.І. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економіка та фінанси підприємства» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Воронков, О.О. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Набока, А.В. (2018) План изданий каф. 101 на 2019. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. (2018) ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЄС КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Калашнікова, Х.І. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко, В.С. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (САМОМЕНЕДЖМЕНТ)» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, Т.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «КОМУНІКАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, Т.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. and Гнатенко, М.К. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проходження виробничої практики (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Калашнікова, Х.І. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЄС» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Новікова, М.М. and Запорожець, Г.В. and Волкова, М.В. and Плотницька, С.І. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проходження виробничої практики (для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Новікова, М.М. and Запорожець, Г.В. and Волкова, М.В. and Плотницька, С.І. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проходження переддипломної практики (для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатенко, М.К. and Плотницька, С.І. and Штерн, Г.Ю. (2018) НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ». [Teaching Resource] (Unpublished)

Жовтяк , Г.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Ціноутворення та політика цін» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Єфременко , Т.М. (2018) РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів освітнього рівня «магістр» усіх форм навчання галузі знань 24  Сфера обслуговування спеціальності 241  Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Підлісна , О.В. and Манохін, В.П. and Мірончик , П.В. (2018) GUIDELINES for practical classes and independent work on the course "DRAWING, PAINTING, SCULPTURE" (for full-time and part-time students of speciality 191- Architecture and Urban Development). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пустовойтова, О.М. and Бидаков, А.Н. (2018) Methodological guidelines for the implementation of the course project on the subject “TIMBER CONSTRUCTIONS” (for 3d-year full-time and part-time students education level “bachelor” specialty 192 –Building and civil engineering). [Teaching Resource] (Unpublished)

Резник, П.А. (2018) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРАХУНКУ ТА ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУЦІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Россолов, О.В. and Самчук, Г.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ» (для студентів 1, 2 курсів денної і 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Трегуб, О.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «СУЧАСНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ» (для студентів зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тругуб, О.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «СУЧАСНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ» (для студентів зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шпачук, В.П. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. (2018) Методичні рекомендації для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з розділу ДИНАМІКА курсу теоретичної механіки для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 185 Нафтогазова інженерія та технології, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 Цивільна безпека, 275 Транспортні технології (за видами). [Teaching Resource] (Unpublished)

Якименко, О. В. (2018) ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр-науковець» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Радіонова, Л.О. (2018) Публічна влада: навчально-методичний посібник (для магістрів заочної форми навчання зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шаповал , С.В. (2018) ТЕХНОЛОГІЯ СТІНОВИХ І ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ і ВИРОБІВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Безуглий, А.В. and Петченко, О.М. (2018) Methodical instructions for laboratory work on the coursees "General Physics"and " Physics", section "Molecular Physics and Thermodynamics" (for students of 1 year of full-time and part-time forms of studying bachelors in the areas of training. [Teaching Resource] (Unpublished)

Безуглий, А.В. (2018) Methodical instructions for laboratory works on the coursees "General Physics "and" Physics", section "Mechanics" (for students of 1 year of full-time and part-time forms of studying bachelors in the areas of training. [Teaching Resource] (Unpublished)

Pidlisna, O. V. and Manohin,, V. P. and Myronchik, P. V. (2018) Methodical recommendations for the implementation of practical classes and students' independent work on the educational discipline " СOLOR SCIENCE IN THE INTERIOR " (for second year full-time and part-time students of specialty 191 - Architecture and Urban Development). [Teaching Resource] (Unpublished)

Pidlisna, O. V. and Manohin,, V. P. and Myronchik, P. V. (2018) Methodical recommendations for the implementation of practical classes and students' independent work on the educational discipline "Drawing, painting, sculpture" (for first and second year full-time and part-time students of specialty 191 - Architecture and Urban Development). [Teaching Resource] (Unpublished)

Панова, О.Д. (2018) Methodological Guidelines for Individual Work on the Subject “Business English” (for the 1st-year part-time students education level “bachelor” specialty 076 – Business Economics and Organization)/ O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv; com. : O.D. Panova. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE, 2019. – ___ p. [Teaching Resource] (Unpublished)

Панова, О.Д. (2018) Methodological Guidelines for Practical Classes and Independent Work on the Subject “Business English” (for the 1st-year full-time and part-time students education level “bachelor” specialty 076 – Business Economics and Organization/ O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv; com. : O.D. Panova. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE, 2019. – __ p. [Teaching Resource] (Unpublished)

Середа , Н.В. and Гарбуз , А.О. and Супрун, Т.О. (2018) Methodological Guidelines for practical classes, self-dependent and calculator-graphical works on the Subject «Mechanics of Materials» (Bending Calculation. Drawing the Diagrams) for the second year full-time students of the specialty 192 Construction and Сivil Engineering. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шпачук, В.П. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. (2018) Methodological Guidelines for practical classes, self-dependent and calculator-graphical works on the Subject «Theoretical Mechanics» (Part 1. Statics). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шпачук, В.П. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. and Супрун, Т.О. (2018) Methodological Guidelines for practical classes, self-dependent and calculator-graphical works on the Subject «Theoretical Mechanics» (Part 2. Kinematics)for the first year full-time students of the specialty 192 Construction and Civil Engineer. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бидаков, А.Н. (2018) Methodological guidelines for the implementation of the course project on the subject TIMBER CONSTRUCTION (for 3d-year full-time and part-time students education level “bachelor” specialty 192 –Building and civil engineering). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пустовойтова, О.М. (2018) Methodological guidelines for the implementation of the practical and individual work on the subject TIMBER CONSTRUCTION (for 3d-year full-time and part-time students education level “bachelor” specialty 192 –Building and civil engineering). [Teaching Resource] (Unpublished)

Крохмаль, А.М. (2018) Methodological guidelines for individual work on the subject Foreign Language for Business Communication’ (for 2-year PhD students of Transport Technologies specialties). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ільєнко, О.Л. and Крохмаль, А.М. and Жук , Л.Я. (2018) Methodological guidelines for practical work on the subject Academic and Scientific English (for 1-year PhD students of all specialities). [Teaching Resource] (Unpublished)

Крохмаль, А.М. (2018) Methodological guidelines for practical work on the subject Foreign Language for Business Communication’ (for 2-year PhD students of Transport Technologies specialties). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ільєнко, О.Л. (2018) Methodological guidelines for practical work on the subject Foreign Language for Professional Communication (for 1-year PhD students of Transport Technologies specialties). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатенко, М.К. (2018) PR та рекламні технології: конспект лекцій (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Krivoruchko , N.I. and Mhaikl , H. and Ilienko , O.L. (2018) The compendium of lectures for the course "Fundamentals of Scientific Research" (for the students of the 4th year in the educational program "Architecture", the specialty 191 "Architecture and Urban Development"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Погребняк, Б.И. and Булаенко, М.В. (2018) Web-технологии и Web-дизайн : конспект лекций (для студентов дневной и заочной форм обучения специальностей 122 – Компьютерные науки, 126 – Информационные системы и технологии и 151 – Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии). [Teaching Resource] (In Press)

Кічаєва, О.В. and Табачников, С.В. (2018) «БУДIВНИЦТВО У СКЛАДНИХ IНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГIЧНИХ УМОВАХ” КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Завальний, О.В. and Апатенко, Т.М. (2018) «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства»:навч. посібник. [Teaching Resource] (Submitted)

Бронжаев, М.Ф. (2018) «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ” методические рекомендации к выполнению практических занятий, расчетно-графической и самостоятельной работ (для студентів денної форми навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондращенко, О. В. and Якименко, О. В. (2018) «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр-науковець», галузь знань 19 – Архітектура та будівництво. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кравчук, Є.В. (2018) «Техніко-тактична підготовка баскетболістів». Методичні рекомендації для проведення практичних і самостійних занять з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» (для студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Гаврилюк, О.В. (2018) ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ ТА МЕХАНІКА ҐРУНТІВ РОБОЧИЙ ЗОШИТ (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шкляр, С.П. (2018) ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ І МІСТОБУДУВАННЯ: ВІД ВІДРОДЖЕННЯ ДО МОДЕРНУ. Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадикова, І.М. (2018) Імітаційне моделювання Start Up проектів Конспект лекцій (для студентів з курсу денної та заочної форм навчання за спеціальності 122 – Комп’ютерні науки, 193 – Геодезія, картографія, землеустрій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадикова, І.М. (2018) Імітаційне моделювання Start Up проектів Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи (для студентів з курсу денної та заочної форм навчання за спеціальності 122 – Комп’ютерні науки, 193 – Геодезія, картографія, землеустрій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рогозін, А.С. and Росоха, В.О. (2018) Інженерний захист населення та територій: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека. [Teaching Resource] (In Press)

Чуб, І.А. and Новожилова, М.В. and Пан , М.П. (2018) Інноваційні інформаційні технології: конспект лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки, освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки. Управління проектами». [Teaching Resource] (In Press)

Смірнова, О.В. (2018) Інтерактивний дизайн архітектурного середовища: Конспект лекцій (для забезпечення дисциплін вільного вибору студентів 6 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Федоров, М.В. and Хренов, О.М. (2018) Інформатика і основи системного аналізу: конспект лекцій для студентів 2 курсу денної та 1 курсу прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource] (In Press)

Шкляр, С.П. (2018) Історичний генезис та синтез мистецтв в архітектурі: Конспект лекцій (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2018) Історія світової політичної думки: конспект лекцій для очної і заочної форм навчання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії, галузь знань 03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Teaching Resource] (In Press)

Мороз, Н.В. and Вяткін, К.І. (2018) АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 1 курсу прискореного навчання, 2 курсу денної, заочної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ильченко, Б.С. and Котух, В.Г. and Палеева, Е.Н. (2018) Автоматизированные системы управления технологическими процессами в системах газоснабжения: конспект лекций для студентов 5 курса дневной и 6 курса заочной форм обучения образовательно-квалификационного уровня «магистр» специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия, специализация Теплогазоснабжение и вентиляция. [Teaching Resource] (In Press)

Павленко, Т.П. and Донець, О.В. and Петренко, О. М. (2018) Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів. Конспект лекцій (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2018) Актуальні проблеми світової історії: конспект лекцій для очної і заочної форм навчання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії, галузь знань 03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Teaching Resource] (In Press)

Поморцева, О. Є. (2018) Аналитические средства ГИС Методические рекомендации к выполнению практических работ и самостоятельной работы по дисциплине «ГИС анализ» (для бакалавров дневной и заочной формы обучения специальности 193 – Геодезия и землеустройство). [Teaching Resource] (Unpublished)

Запорожець, Г.В. (2018) Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства: конспект лекцій (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Бабаєв , В.М. and Пазиніч , С.М. (2018) Бабаєв В.М., Пазиніч С.М. Філософія педагогічного спілкування: Монографія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жидкова, Т.В. and Апатенко, Т.М. (2018) Будівельна кліматологія НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурак, О.М. (2018) Бурак О. М. Основи бізнес-аналітики : конспект лекцій для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  40 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурак, О.М. (2018) Бурак О. М. Стратегія розвитку бізнесу : конспект лекцій для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  40 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Косяк, А.П. (2018) Бухгалтерський облік II: навч. посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Глєбова, М.Л. and Єгоров, О.Б. (2018) ВІТРОЕНЕРГЕТИКА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів усіх форм навчання підготовка «бакалавр» галузь знань 14 – Електрична інженерія спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітня програма «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бочаров, Б.П. and Воеводина, М.Ю. (2018) ВЕБ-ДИЗАЙН: КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ (для студентов бакалаврата 1-го курса дневной формы обучения, специальностей 122 - Компьютерные науки и информационные технологии, 126 - Информационные системы и технологии, 151 - Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г. В. and Барбашин, В.В. and Росоха, В.О. (2018) Висотні аварійно-рятувальні роботи на промислових та цивільних об’єктах ЖКГ: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітньої програми «Цивільний захист». [Teaching Resource] (In Press)

Ситникова, Ю.В. (2018) Вища математика. Інтегральне числення: конспект лекцій (для студентів 1 курсу усіх спеціальностей прискореної форми навчання). [Teaching Resource] (In Press)

Мордовцев, С.М. (2018) Вища математика. Модуль 1: конспект лекцій для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій. [Teaching Resource] (In Press)

Мордовцев, С.М. (2018) Вища математика. Модуль 2: конспект лекцій для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій. [Teaching Resource] (In Press)

Вороновська, Л.П. (2018) Вища математика. Модуль 2: конспект лекцій для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 185 – Нафтогазова інженерія та технології. [Teaching Resource] (In Press)

Бізюк, В.В. (2018) Вища математика. Модуль 3 : конспект лекцій для студентів другого курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; освітня програма «Електромеханіка та електротехнології». [Teaching Resource] (In Press)

Власова, О.Є. (2018) Власова О. Є. Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Управлінській облік» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» з зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Волгіна, Н.О. (2018) Волгіна Н. О. Економічний механізм розвитку підприємства : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : Н. О. Волгіна  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  50 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Чумаченко, І.В. (2018) Вступ до проектного управління: Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальності 073 – Менеджмент, галузі знань 07 Управління та адміністрування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Чумаченко, І.В. (2018) Вступ до проектного управління: конспект лекцій для спеціальності 073 – Менеджмент, галузі знань 07 Управління та адміністрування / І.В. Чумаченко. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаврилюк, О.В. (2018) ГЕОЛОГІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрович, В.А. (2018) ГЕОТЕХНІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЗА ЄВРОКОДАМИ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко, Т.О. (2018) Гідравліка: конспект лекцій для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітніх рівнів «бакалавр» та «спеціаліст» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource] (In Press)

Шевченко, Т.О. (2018) Гідравлічні та аеродинамічні машини : конспект лекцій для студентів 3 курсу усіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма «Раціональне використання та охорона водних ресурсів»)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Косенко, Н.В. and Старостіна, А.Ю. (2018) ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. СЛАЙД-КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів магістратури денної та заочної форм навчання за спеціальності 073 – Менеджмент, галузі знань 07 Управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пустовойтова, О.М. and Бідаков, А.М. (2018) Дерев’яні конструкції: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource] (In Press)

Мущинська, Н.Ю. (2018) Державно-приватне партнерство в ЖКГ Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання для спеціальності 073 – Менеджмент. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мущинська, Н.Ю. (2018) Державно-приватне партнерство в ЖКГ Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання для спеціальності 073 – Менеджмент. [Teaching Resource] (Unpublished)

Крижановська, Н.Я. (2018) Дизайн предметно-просторового середовища: конспект лекцій (для студентів денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 191 – Архітектура та містобудування освітньої програми «Дизайн архітектурного середовища»). [Teaching Resource] (In Press)

Осиченко, Г. О. and Панков , О. Б. and Супруненко, О. Б. (2018) Диканька: історико-архітектурний нарис. Монографія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мілаш, В.С. (2018) Договірне право: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету. [Teaching Resource] (In Press)

Чумаченко, І.В. and Косенко, Н.В. (2018) Ділове адміністрування (Управління проектами): Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи для студентів магістратури денної та заочної форм навчання за спеціальності 073 – Менеджмент, галузі знань 07 Управління та адміністрування / І.В. Чумаченко, Н. В. Косенко Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. [Teaching Resource] (Unpublished)

Поморцева, О. Є. (2018) Е. Е. Поморцева ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДОВ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ (для студентов 5, 6 курса дневной и заочной формы обучения специальности 193 – Геодезия и землеустройство ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатченко, Є. Ю. (2018) Економіка будівництва: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource] (In Press)

Ткач, Л.І. (2018) Економіка лісового і садово-паркового господарства: конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 206 – Садово-паркове господарство. [Teaching Resource] (In Press)

Александрова, С.А. (2018) Економіка підприємства: конспект лекцій (для студентів ОКР «бакалавр» усіх форм навчання спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа і 242 - Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Славута, О.І. (2018) Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства: навч. посібник / О. І. Славута ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 295с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. and Аванесова, Н.Е. (2018) Економічна безпека підприємств оборонно-промислового комплексу України: теорія, методологія, практика: монографія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Павленко, Т.П. and Петренко, О. М. and Лукашова, Н.П. (2018) Електропостачання транспорту: конспект лекцій (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Павленко, Т.П. and Петренко, О. М. and Лукашова, Н.П. (2018) Електротехнологічні установки: конспект лекцій для магістрів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (In Press)

Ягуп, В.Г. (2018) Енергетична електроніка: конспект лекцій (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (In Press)

Шишкін, Е.А. and Вяткін, К.І. (2018) Енергореновація цивільних будівель: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource] (In Press)

Помазан, М.Д. (2018) ЗВЕДЕННЯ І МОНТАЖ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сисоєв, А.С. (2018) Загальна фізика (частина друга). Електродинаміка. Коливання і хвилі. Оптика. Атомна фізика: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 275 – Транспортні технології (за видами), 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 263 – Цивільна безпека, 185 – Нафтогазова інженерія та технології. [Teaching Resource] (In Press)

Бровдій, А.М. and Килимник, І.І. (2018) Законодавче забезпечення приватноправових відносин. Частина 1. Міжнародне приватне право: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки. [Teaching Resource] (In Press)

Пономаренко, Є. Г. and Ломакіна, О.С. (2018) Засоби та інструменти інженерно-екологічних розрахунків. Конспект лекцій (для студентів 1 та 2 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (In Press)

Ольхова, М.В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ з дисципліни «ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ» (для студентів рівня підготовки магістра спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійної програми Логістика). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гюлєв , Н.У. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ЕРГОТИЧНІСТЬ У ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ МІСТ (для студентів денної і заочної форм навчання спецільності 275 - "Транспортні технології"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ткаченко, І.О. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів 5курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 275 Транспортні технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Матвєєва, Н.М. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 076-«Підприємництво,торгівля та біржова діяльність»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Линник, І.Е. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни САНІТАРНА ОЧИСТКА МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ (для студентів денної денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пілічева , М.О. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВІ РОБОТИ» (для студентів 1курсу магістратури денної і заочної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Доля, К.В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Веб-ГІС (для бакалаврів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Касьянов, В.В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Геодезичне забезпечення вишукувань і проектування інженерних споруд (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Черноносова, Т.О. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «УТРИМАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ» (для студентів денної, заочної, скороченої форм навчання спеціальності192 – Будівництво та цивільна інженерія за фаховим спрямуванням «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко , Віктор Іванович (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ ОХОРОНИ ПРАЦІ» (для студентів 3 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека», освітня програма «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Форкун, Я.Б. and Сабалаєва, Н.О. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «СОНЯЧНА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньої програми – Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пеньков, В.О (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ГЕОДЕЗІЯ (МОДУЛЬ 4 «ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ») (для бакалаврів 2 курсу спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жидкова, Т.В. and Чепурна, С.М. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «МІСЬКИЙ МОНІТОРИНГ» (для бакалаврів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Куш, Є.І. and Ольхова, М.В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Куш, Є.І. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “ФУНКЦІОНАЛЬНА ЛОГІСТИКА (ЧАСТИНА 1)” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Куш, Є.І. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ “ФУНКЦІОНАЛЬНА ЛОГІСТИКА (ЧАСТИНА 2)” (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.Г. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ (для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 - Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатченко, Є. Ю. and Железнякова, І.Л. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА» (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 191- "Архітектура та містобудування"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ткаченко, І.О. and Прасоленко, О.В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ І СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 073 Менеджмент, освітньої програми - Логістика). [Teaching Resource] (Unpublished)

Завальний, О.В. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни СПЕЦКУРС ЗА ТЕМАТИКОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ (для студентів 5,6 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 19 Архітектура та будівництво спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації (освітньої програми) Міське будівництво та господарство). [Teaching Resource] (Unpublished)

Павленко, Т.П. and Мовчан-Кобець, А.М. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (розділ АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТРАНСПОРТУ) для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка». [Teaching Resource] (Unpublished)

Толстохатько, В.А. and Пеньков, В.А. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ФОТОГРАММЕТРІЯ (для студентів3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Завальний, О.В. and Чепурна, С.М. (2018) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ» (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаряжа, В.М. and Дьяков, Є.Д. (2018) Кабельні та повітряні лінії електропередачі. Розділ «Повітряні лінії електропередачі з самонесучими ізольованими проводами»: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Карпалюк, І.Т. (2018) Комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці: конспект лекцій (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Васильєва, Ю.О. (2018) Комп’ютерні інформаційні технології в світлотехніці: навч. посібник для студентів освітнього рівня "магістр" спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гайденко, С.М. (2018) Конпект лекцій з навчальної дисципліни «Розміщення продуктивних сил» (для студентів денної і заочної форм навчання (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource] (Unpublished)

Намитоков, К.К. (2018) Конспект лекций по технической физике: в 3 т. Т. ІІІ. Оптика, атомная физика, светотехника. [Teaching Resource]

Колесник, Т.Н. (2018) Конспект лекций по учебной дисциплине «Статистика» (для студентов всех форм обучения специальности 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Ярова, В.С. (2018) Конспект лекцій «Історія мистецтва та дизайну» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спціальності 022-Дизайн). [Teaching Resource] (Unpublished)

Маляренко, В.А. (2018) Конспект лекцій «Енергоменеджмент і енергетичний аудит систем електропостачання»: для студентів 5 та 6 курсу денної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, за освітньою програмою «Електротехніка та електротехнології». [Teaching Resource]

Шавкун , В.М. (2018) Конспект лекцій з дисциплыни "Сучасні технології діагностики електромехатронних систем транспортних засобів" для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ткаченко, Р.Б. (2018) Конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальні системи життєзабезпечення будівель і споруд» для студентів 2, 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми – «Цивільна інженерія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Благодарна, Г.І. and Ковальова, О.О. (2018) Конспект лекцій з дисциплін «Водовідвідні мережі і споруди» та «Споруди і обладнання водовідведення (Модуль 1)» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Шпачук, В.П. and Кузнецов, О.М. (2018) Конспект лекцій з дисциплін «Прикладна механіка». «Технічна механіка» (для студентів 1–4 курсів денної і заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 263 – Цивільна безпека. Охорона праці). [Teaching Resource] (In Press)

Назаренко, Є.І. (2018) Конспект лекцій з дисциплін «ФІЗИКА» та «ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА» (для студентів 1-го курсу денної та 1-2 курсів заочної форм навчання бакалаврів спеціальностей: 101 – Екологія, 122 – Комп'ютерні науки та інформаційні технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 183 – Технології захисту навколишнього середовища, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та землеустрій, 206 – Садово-паркове господарство, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Бровдій, А.М. and Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій з дисциплін ПРАВО (ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО) та ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВОЗНАВСТВО для студентів усіх форм навчання та спеціальностей. [Teaching Resource] (In Press)

Седак, В.С. and Слатова, О.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні і інноваційні технології в газопостачанні населених місць» для магістрів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатченко, Є. Ю. (2018) Конспект лекцій з дисципліни "Паблік рілейшнз у бізнесі" для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 051 Економіка. [Teaching Resource] (Submitted)

Линник, І.Е. and Гайко, Ю.І (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах» для студентів магістерської програми денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Димченко, О.В. and Рудаченко, О.О. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітнього рівня магістр спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Душкін, С.С. and Душкін, С.С. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Аварійні ситуації водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпушенко, М.Ю. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» (для студентів 5,6 курсу денної і заочної форм навчання за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Якименко, О.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Будівельна справа» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня бакалавр, спеціальностей 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації (освітні програми) «Будівництво (Промислове і цивільне будівництво, Міське будівництво та господарство)», «Цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція, Водопостачання та водовідведення)»). [Teaching Resource] (In Press)

Гавриличенко, Є.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Внутрішній аудит» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування. [Teaching Resource] (In Press)

Хандогіна, О.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Екологічна безпека управління відходами» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища. [Teaching Resource] (In Press)

Соловйова, О.Є. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студентів заочної форм навчання спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Величко, В.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Островський, І.А. and Рибак, Г.І. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Мікроекономіка)» (для студентів першого курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 - Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Решетило, В.П. and Федотова, Ю.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Основи економічної теорії. Макроекономіка)» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 - Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Величко, В.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Економічне управління підприємством» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Душкін, С.С. and Благодарна, Г.І. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація і економіка водогосподарських об’єктів» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтяр, М.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Комплексне використання водних ресурсів та основи екології» (для студентів 2,3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр усіх форм навчання за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Литовченко, О.Ю. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня магістр спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Матвєєва, Н.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Кон”юктура ринку та цінова політика» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)./ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова; уклад. Н.М.Матвєєва. – Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2019. - 131 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Литвиненко , А.С. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Лазерна техніка» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” освітніх програм „Світлотехніка і джерела світла” і «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. and Радзінська, Ю.Б. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи і моделі у землеустрої» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (In Press)

Душкін, С.С. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Мережі та обладнання водопостачання» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чуб, І.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Методи оперативного керування водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальністю 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Величко, В.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів всіх форм навчання спеціальностей 071 – «Облік і оподаткування», 073 – «Менеджмент», 076 – «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»). [Teaching Resource] (In Press)

Чернов, С.І. and Бєльська , Т.В. and Мущинська, Н.Ю. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Муніципальний менеджмент» для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент. [Teaching Resource] (In Press)

Москвіна, А.О. and Вороніна , О.О. and Наумов, М.С. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні валютно-кредитні відносини» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource] (Unpublished)

Можайкіна, Н.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (для студентів другого курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 - Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Власова, О.Є. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Карпушенко, М.Ю. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 071«Облік і оподаткування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чупринін, О.О. and Пушня, В.О. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Опір матеріалів і будівельна механіка» (для студентів 1-2 курсу денної і заочної форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Teaching Resource] (In Press)

Фесенко, Г. В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Організація і проведення заходів цивільного захисту суб’єкта господарювання» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, спеціалізації «Охорона праці»). [Teaching Resource] (In Press)

Плотницька, С.І. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Основи маркетингу» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Чуб, І.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія з (освітніх програм «Гідротехніка (водні ресурси» й «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чех, Н.О. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Основи організації економічної безпеки на підприємстві» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Чех, Н.О. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Основи інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 071 - Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г. В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітньої програми «Охорона праці». [Teaching Resource] (In Press)

Матвєєва, Н.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Підприємницво в сфері виробництва» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)./ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова; уклад. Н.М.Матвєєва. – Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2019. - 131 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Благодарна, Г.І. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Реконструкція і інтенсифікація роботи очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальністю 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. and Душкін, С.С. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Ресурсозберігаючі технології водопровідно-каналізаційного господарства» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кайлюк, Є.М. and Калашникова, Х.І. and Колонтаєвський, О.П. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Система життєзабезпечення міст» для студентів першого курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Іоффе, К.І. and Черкашина, О.Л. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Системи керування світлотехнічними пристроями» (для магістрів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізація «Світлотехніка і джерела світла»)). [Teaching Resource] (In Press)

Седак, В.С. and Слатова, О.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс із газопостачання» для студентів 4 – 5 курсів денної і заочної форм навчання за спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Теорія організації» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Бєльська , Т.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Теорія організації» (для студентів магістратури спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Айрапетян, Т.С. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Технологія ефективного водокористування у промисловості» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коюда, О.П. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Управлінські навички та зв’язки» для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / О.П. Коюда; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 100 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Назаренко, Є.І. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «ФІЗИКА» (для студентів 1-го курсу денної форми і 1-2 курсів заочної форм навчання спеціальностей: 101 – Екологія, 122 – Комп’ютерні науки, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та землеустрій, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Шумейко, Л.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «основи порівняльно історичного мовознавства(для студентів 3 курсу спеціальності 035 «Філологія». [Teaching Resource] (Submitted)

Калюжний, Д.М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «цифрові пристрої релейного захисту і автоматики» (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання», «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шпачук, В.П. and Засядько, М.А. and Рубаненко, О.І. and Чупринін, О.О. (2018) Конспект лекцій з дисципліни Будівельна механіка для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інжененрія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтяр, М.В. (2018) Конспект лекцій з дисципліни Спецкурс з очистки стічних вод (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальностями 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Донець , О. В. and Колотіло , В. І. (2018) Конспект лекцій з курсу "Теорія електропривода" для студентів 3, 4 курсів всіх форм навчання, та слухачів другої вищої освіти спеціальність 141 - Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка освітньо-професійна програма –Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. [Teaching Resource] (Unpublished)

Любченко, М.А. (2018) Конспект лекцій з курсу «Інженерна графіка» (для студентів 1 курсу денної, заочної та прискореної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Гаряжа, В.М. and Карюк, А.О. (2018) Конспект лекцій з курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» (частина 1) (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Штельма, О.М. (2018) Конспект лекцій з курсу «Оптимізаційні методи та моделі» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 122 – Комп’ютерні науки). [Teaching Resource] (In Press)

Криворучко, Н.І. (2018) Конспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу за освітньою програмою «Архітектура» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Стоянов, Є.Г. (2018) Конспект лекцій з курсу «Проектування залізобетонних конструкцій». Розділ 2 Тонкостінні просторові покриття (для студентів всіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації «Промислове і та цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (In Press)

Гриненко, В.В. (2018) Конспект лекцій з курсу «Управління та удосконалення бізнес-процесів» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та договірне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Сабадаш, В.В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Автотехнічна експертиза» (для студентів денної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Мусієнко , С. І. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Ентомологія» для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю 206 – Садово-паркове господарство. [Teaching Resource] (In Press)

Спіцина, Н.В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 071 Облік і оподаткування усіх форм навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мусієнко , С. І. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Лісовідновлення та лісорозведення» для студентів 2 курсу денної форми навчання за спеціальністю 206 – Садово-паркове господарство. [Teaching Resource] (In Press)

Вергунов, С.В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи методики дизайну» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спціальності 022-Дизайн). [Teaching Resource] (Unpublished)

Підлісна , О.В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи теорії архітектури і синтезу мистецтв» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спціальності 023-Мистецтво) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.:. [Teaching Resource] (Unpublished)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Патентознавство та інтелектуальна власність» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету) / І. І. Килимник, А. В. Домбровська; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мельман , В.О. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Соціально- психологічні основи менеджменту» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання галузі знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Сорокіна, К.Б. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тонкошкур, М.В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Технологія міжнародної туристської діяльності» (для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (In Press)

Мусієнко , С. І. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фітопатологія» для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство. [Teaching Resource] (In Press)

Павленко, Т.П. and Шавкун, В.М. and Лукашова, Н.П. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни Системи електропостачання в електромехатронних комплексах для підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою спеціальності 141 Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка фахового спрямування «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Teaching Resource] (Unpublished)

Нікулін, С.Ю. and Галкіна, О.П. (2018) Конспект лекцій та методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Основи проектування систем промислового водопостачання» (для для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вакуленко, К.Є. (2018) Конспект лекцій із дисципліни «Екологічні характеристики міст» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 275 – Транспортні технології. [Teaching Resource] (In Press)

Рой, В.Ф. (2018) Конспект лекцій із дисципліни «Електромагнітна сумісність у системах електроспоживання» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання магістерської програми за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Самойленко, І.О. (2018) Конспект лекцій із дисципліни «Менеджмент організації» для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. [Teaching Resource] (In Press)

Благодарна, Г.І. (2018) Конспект лекцій із дисципліни «Санітарно-технологічний контроль очисних споруд» (для магістрів усіх форм навчання зі для магістрів усіх форм навчання зі спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма). «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Teaching Resource] (In Press)

Єсаулов, С.М. and Бабічева, О.Ф. (2018) Конспект лекцій із завданнями для практичних робіт із дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої в електромеханотронних системах», «Дискретні та цифрові пристрої електротранспорту», «Аналогові та цифрові пристрої транспортних засобів», «Дискретні та цифрові пристрої систем автоматизації електроприводів» (для студентів 3–5 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Кондращенко, О.В. (2018) Конспект лекцій із курсу «Композиційні будівельні матеріали» (для магістрів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Золотова , Н.М. (2018) Конспект лекцій із курсу «Організація і технологія будівельних робіт» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та міжнародне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Міжнародне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Власова, О.Є. (2018) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Податковий менеджмент та адміністрування» (для студентів освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 073 Менеджмент спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Скуріхін, В.І. and Бабічева, О.Ф. (2018) Конструкційні матеріали: конспект лекцій для студентів 1 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (In Press)

Рожков, П.П. and Рожкова, С.Е. (2018) Контроль та облік електричної енергії: конспект лекцій (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова))». [Teaching Resource] (In Press)

Пономарев, А.С. and Золотарева , И.Н. and Хомякова , О.В. (2018) Контрольные работы и тестовые задания для модульного контроля по языковой подготовке (для иностранных студентов 1-2 курсов заочной формы обучения специальностей 051 – Экономика, 071 – Учёт и налогообложение, 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Хомякова , О.В. and Золотарева , И.Н. and Пономарев, А.С. (2018) Контрольные работы и тестовые задания для модульного контроля по языковой подготовке (для иностранных студентов 1-2 курсов заочной формы обучения специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2018) Контрольні завдання для очної і заочної форм навчання змістових модулів 1–2, заліку з навчальної дисципліни «Історія світової політичної думки» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2018) Контрольні завдання для очної і заочної форм навчання змістових модулів 1–2, іспиту з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми світової історії» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, 03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Teaching Resource] (In Press)

Волкова, М.В. (2018) Контролінг: конспект лекцій (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Шушлякова, О.С. (2018) Ландшафтний дизайн: Конспект лекцій (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Осиченко, Г. О. (2018) Ландшафтний дизайн: від садово-паркового мистецтва до ландшафтного урбанізму : навч. посібник (серія посібників «Урбодизайн»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурко, Д.Л. (2018) Логістика міст: конспект лекцій (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Ситникова, Ю.В. and Ламтюгова, С.М. and Кузнецова, Г.А. (2018) Лінійна та векторна алгебра у схемах і таблицях: навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання). [Teaching Resource] (In Press)

Cepьoгiна, Д.O. (2018) Мeтoдичнi рекомендації для викoнaння кoнтpoльнoї poбoти з нaвчaльнoї диcциплiни «Тpeнiнг-куpc Start-up» для cтудeнтiв зaoчнoї фopми нaвчaння ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнoгo piвня «бaкaлaвp» 051 – Eкoнoмiкa). [Teaching Resource] (In Press)

Жигло, А. А. (2018) МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю022 – Дизайн). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гаврилюк, О.В. and Левенко , Г. М. (2018) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для выполнения практических работ по учебной дисциплине «ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ И МЕХАНИКА ГРУНТОВ» (для студентов всех форм обучения, направления подготовки 192 – Строительство и цивильная инженерия). [Teaching Resource] (Unpublished)

Матвєєва, Н.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Кон”юктура ринку та цінова політика» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гюлєв , Н.У. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Логістика» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спецільності 275 – «Транспортні технології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бугаєва, В.Ю. (2018) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для організації самостійної роботи із навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) (англ. мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Кондращенко, О.В. and Морковська , Н.Г. and Шаповал, С.В. and Золотова, Н.М. and Пустовойтова, О.М. and Якименко, О.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕДАЦІЇ до виконання магістерської роботи (для студентів магістрів-науковців 6 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондращенко, О.В. and Морковська, Н.Г. and Шаповал, С.В. and Золотова, Н.М. and Атинян, А.О. and Якименко, О.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕДАЦІЇ до переддипломної практики та стажування (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Доманський, В.Т. and Козлова, О.С. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з навчальної дисципліни «СИЛОВА ЕЛЕКТРОНІКА В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ» (для бакалаврів 1-2 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Доля, К.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних робіт, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни Веб-ГІС (для бакалаврів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Касьянов, В.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних робіт, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни Геодезичне забезпечення вишукувань і проектування інженерних споруд (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Линник, І.Е. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічного завдання, практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ (для студентів усіх форм навчання галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Линник, І.Е. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічного завдання, практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни САНІТАРНА ОЧИСТКА МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ (для студентів денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Россолов, О.В. and Самчук, Г.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ПРОГНОЗУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ» (для студентів 1, 2 курсів денної і 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології. [Teaching Resource] (Unpublished)

Жиляков, В.Я. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи «Проектування елементів балочної клітини» з дисципліни «МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ» (для студентів 2-3 курсів денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Касьянов, В.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до курсового проекту Геодезичне забезпечення вишукувань і проектування інженерних споруд (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Басок, Т.Г. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни «Картографія» (для бакалаврів денної та заочної форми навчання спеціальності 193 Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гюлєв , Н.У. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни: «Міські та регіональні логістичні системи» (для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.Г. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни «ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування , 073 – Менеджмент, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 126 – Інформаційні системи та технології, 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм, 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.Г. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ» (для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Фесенко, Г.Г. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ» (для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Скуріхін, В.І. and Фатеєв, В.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ (для студентів 1 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Матвєєва, Н.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійного вивчення дисципліни та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Кон”юктура ринку та цінова політика» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Черноносова, Т.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту БЛАГОУСТРІЙ ЖИТЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ (для студентів денної, заочної, прискореної форм навчанняспеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія фахового спрямування «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чепурна, С.М. and Панкеєва, А.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ В СИСТЕМІ AUTOCAD, ARCHICAD (для студентів усіх форм навчання галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» сертифікатна програма Комп'ютерне проектування з освітньої програми «Міське будівництво та господарство», «Промислове та цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Черноносова, Т.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних занять, розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни УТРИМАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ (для студентів денної, заочної, прискореної форм навчанняспеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія фахового спрямування «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Submitted)

Железнякова, І.Л. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково - графічної роботи і контрольної роботи з навчальної дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 5,6 курсу заочної форм навчання спеціальності 051 – Економіка, освітня програма - «Економіка підприємства», спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма - «Економіка та організація бізнесу», спеціальності 071 – Облік і оподаткування, освітня програма – «Облік і аудит», спеціальність 073 – Менеджмент, освітня програма «Бізнес-адміністрування» , спеціальність 073 – менеджмент, освітня програма «Управління фінансовою безпекою»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чепурна, С.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічного завдання, практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни ІНЖЕНЕРНИЙ БЛАГОУСТРЙ ТЕРИТОРІЙ І ТРАНСПОРТ (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Зубенко, С.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА (високий рівень)» (англійська мова) (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей Університету). [Teaching Resource] (Submitted)

Вяткін, К.І. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занятьз дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД (для студентів денної, заочної, прискореної форм навчанняспеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія фахового спрямування «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сабалаєва, Н.О. and Форкун, Я.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійного вивчення навчальної дисципліни «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сабалаєва, Н.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійного вивчення навчальної дисципліни «ТЕРМОДИНАМІКА ТА ТЕПЛОМАСООБМІН В УСТАНОВКАХ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньої програми «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пілічева , М.О. and Анопрієнко, Т.В. and Маслій, Л.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 191 – Архітектура та містобудування, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 205 – Лісове господарство, 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пілічева , М.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВІ РОБОТИ» (для студентів 1курсу магістратури денної і заочної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Якименко, О. В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «БУДІВЕЛЬНА СПРАВА» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія; (освітня програма «Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванов , О.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «РИСУНОК, ЖИВОПИС, СКУЛЬПТУРА» (ГІПСОВА ГОЛОВА) (для студентів для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 191- Архітектура та містобудування; 022 – Дизайн, 023 - Мистецтво) О. М. Іванов, Д. Ю. Вінтаєв. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вергунов , Сергей Витальевич (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕР’ЄРНИХ ТА ЕКСТЕР’ЄРНИХ ПРОСТОРІВ» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 191– Архітектура та містобудування, 022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). [Teaching Resource] (Unpublished)

Глебова , Татьяна (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «РИСУНОК, ЖИВОПИС, СКУЛЬПТУРА» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 191– Архітектура та містобудування, 022 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація). [Teaching Resource] (Unpublished)

Якименко, О. В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «БУДІВЕЛЬНА СПРАВА» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія; (освітня програма «Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Якименко, О. В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондращенко, О. В. and Якименко, О. В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Болотських, О.М. and Атинян , А.О. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА» РОЗДІЛУ «БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» (для студентів 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ольхова, М.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з дисципліни «ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ» (для студентів рівня підготовки магістра спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійної програми Логістика). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ольхова, М.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА» (для студентів спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійної програми Логістика). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гайко, Ю.І (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «РЕНОВАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ольхова, М.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних робіт і самостійної роботи з дисципліни «ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ» (для студентів рівня підготовки магістра спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійної програми Логістика). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ольхова, М.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни «ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА» на тему: «Підготовка вантажу до транспортування» (для студентів спеціальності 073 Менеджмент, освітньо-професійної програми Логістика). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадикова, І.М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИКИ «СТАЖУВАННЯ» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-наукова програма «Менеджмент. Управління проектами»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тарабановська, О.М. and Моштаг, Є.С. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА НАУКОВОГО ТА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ» (англійська мова) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (Submitted)

Тарабановська, О.М. and Моштаг, Є.С. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА» (англійська мова) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (Submitted)

Тарабановська, О.М. and Моштаг, Є.С. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА» (англійська мова) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (Submitted)

Бугаєва, В.Ю. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для організації практичної роботи із навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА за професійним спрямуванням» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 073 – Менеджмент)(англ. мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Івасенко, В.В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічних завдань, практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ МІСЬКИХ ВУЛИЦЬ ТА ДОРІГ (для студентів магістрів усіх форм навчання галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» з освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Михайлова, Т. В. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА» для студентів І курсу денної форми навчання спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно)». [Teaching Resource] (Submitted)

Рябєв, А.А. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСТИННОСТІ В ЗАСОБАХ РОЗМІЩЕННЯ» (для студентів 1-4 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 та спеціальності 241 – „Готельно-ресторанна справа”, напряму підготовки 6.140103 та спеціальності 242 „Туризм”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатченко, Є. Ю. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ БУДІВНИЦТВА» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 051 Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тарабановська, О.М. and Моштаг, Є.С. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА НАУКОВОГО ТА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ» (англійська мова) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (Submitted)

Лобашов, О.О. and Бугайов, І.С. (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації до виконання розрахунково-графічної (контрольної роботи) роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, Віктор Іванович and Нестеренко, С. В. (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент охорони праці» (для студентів 3 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека», освітня програма «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, Віктор Іванович (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент охорони праці» (для студентів 3 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека», освітня програма «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Скачков , О.М. (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ У МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА БУДІВНИЦТВІ» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія за освітніми програмами: «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Скачков , О.М. (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ У МІСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА БУДІВНИЦТВІ» (для студентів 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія за освітніми програмами: «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ткаченко, І.О. (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 275 Транспортні технології спеціалізації  Організація перевезень і управління на транспорті). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пряницька , В.Б. (2018) МЕТОДИЧНІ рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь знань 26 Цивільна безпека спеціальності 263 Цивільна безпека). [Teaching Resource] (Submitted)

Апатенко, Т.М. (2018) МЕТОДЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА для самостійної і практичної роботи та для виконання курсової роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». [Teaching Resource] (Unpublished)

Апатенко, Т.М. (2018) МЕТОДЧНІ рекомендації з дисципліни БУДІВЕЛЬНА ФІЗИКА для самостійної і практичної роботи та для виконання РГЗ студентів денної форми навчання за спеціальністю 191 – «Архітектура та містобудування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Підлісна , О.В. (2018) МОНОГРАФІЯ «ДИЗАЙНЕРСЬКІ ІННОВАЦІЇ ІНТЕР’ЄРУ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ» розглядає сучасні принципи та прийоми організації інтерєрів засобами дизайну. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сорока , К. О. (2018) МОНОГРАФІЯ. Інформаційні технології та енергоефективність електромеханічних систем. [Teaching Resource] (Submitted)

Скуріхін, В.І. and Гарбуз, Н.В. (2018) Матеріалознавство та технологія матеріалів: конспект лекцій для студентів 2 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека. [Teaching Resource] (In Press)

Коваленко, Ю.Л. (2018) Метеорологія і кліматологія: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (In Press)

Крижановська, Н.Я. (2018) Методика, методологія дослідження та оцінки штучного предметно-просторового середовища й окремих його форм: Конспект лекцій (для студентів третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Погребняк, Б.И. and Сенчук, Т.С. (2018) Методические рекомендации для выполнения лабораторных, практических, самостоятельных и контрольных работ по учебной дисциплине «Web-технологии и Web-дизайн» (для студентов дневной и заочной форм обучения специальностей 122 – Компьютерные науки, 126 – Информационные системы и технологии и 151 – Автоматизация и компьютерно-нтегрированные технологии). [Teaching Resource] (In Press)

Душкін, С.С. (2018) Методические рекомендации для организации самостоятельной работы, проведения практических занятий и выполнения расчетно-графической работы по дисциплине «Ресурсосберегающие технологии водопроводно-канализационного хозяйства» (для студентов всех форм обучения специальности 194 – Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии). [Teaching Resource] (Unpublished)

Табачников, С.В. (2018) Методические рекомендации к выполнению практических и самостоятельных работ по дисциплине «Строительство в сложных инженерно-геологических условиях» (спецкурс) (для магистров всех форм обучения по специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия). [Teaching Resource] (In Press)

Кичаева, О.В. and Табачников, С.В. (2018) Методические рекомендации к выполнению практических и самостоятельных работ по дисциплине «Строительство в сложных инженерно-геологических условиях» (для магистров всех форм обучения по специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия). [Teaching Resource] (In Press)

Ильченко, Б.С. and Котух, В.Г. and Палеева, Е.Н. (2018) Методические рекомендации по выполнению расчетно-графического задания по учебной дисциплине «Автоматизированные системы управления технологическими процессами в системах газоснабжения» (для студентов 5 курса дневной и 6 курса заочной форм обучения специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия, специализация Теплогазоснабжение и вентиляция). [Teaching Resource] (In Press)

Котух, В.Г. and Палеева, Е.Н. (2018) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы, проведению практических занятий и выполнению расчетно-графического задания по учебной дисциплине «Теория механизмов и машин» (для студентов 2 курса дневной и заочной форм обучения образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» специальности 185 – Нефтегазовая инженерия и технологии). [Teaching Resource] (In Press)

Бровдій, А.М. (2018) Методичні pекомендації для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Організація публічних закупівель» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова ; уклад. А. М. Бровдій. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова , 2019. [Teaching Resource] (Unpublished)

Соболєва, Г.Г. (2018) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка охорони праці та техногенної безпеки» ( для магістрів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека. Охорона праці). [Teaching Resource] (In Press)

Соболєва, Г.Г. (2018) Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка охорони праці та техногенної безпеки» ( для магістрів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека. Охорона праці). [Teaching Resource] (In Press)

Волкова, М.В. and Гуляк, Р.Е. (2018) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Контролінг» (для студентів спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Величко, В.В. (2018) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Калюжний, Д.М. and Сидоров, В.В. and Карюк, А.О. (2018) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електропостачання та електрозбереження» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Teaching Resource] (In Press)

Мураєва, О.О. and Нестеренко, С.В. and Панайотова, Т.Д. (2018) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Хімія. Модуль 2» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (In Press)

Соболєва, Г.Г. (2018) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економіка охорони праці та техногенної безпеки» (для магістрів заочної форми навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека. Охорона праці). [Teaching Resource] (In Press)

Нікулін, С.Ю. (2018) Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних занять і самостійних робіт з дисципліни «Аналіз ефективності роботи водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бучковська, С.А. (2018) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чернов, С.І. and Бєльська , Т.В. and Мущинська, Н.Ю. (2018) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Муніципальний менеджмент» (для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Бєльська , Т.В. (2018) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія організації» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281– Публічне управління і адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Волкова, М.В. (2018) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Контролінг» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Тонкошкур, М.В. (2018) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи, та виконання РГР, з навчальної дисципліни «Технологія міжнародної туристської діяльності» (для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140103 – Туризм, 6.030601 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Власова, О.Є. (2018) Методичні вказівки до проведення практичних занять навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів освітнього рівня підготовки «бакалавр», денної та заочної форм навчання, спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Мельман , В.О. (2018) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Соціально-психологічні основи менеджменту» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання, спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Волкова, М.В. and Магомедова, М.А. (2018) Методичні вказівки до проходження виробничої практиці (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент рівнів навчання «спеціаліст», «магістр»). [Teaching Resource] (In Press)

Вакуленко, К.Є. and Соколова, Н.А. (2018) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Екологічні характеристики міст» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 27 – Транспорт за спеціальністю 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2018) Методичні вказівки з організації самостійної роботи для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми світової історії» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, 03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Мілаш, В.С. and Домбровська, А.В. (2018) Методичні вказівки та завдання для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із дисципліни «Договірне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Карпушенко, М.Ю. (2018) Методичні вказівки та завдання для практичної, самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» (для студентів 5 та 6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Телюра, Н.О. and Коваленко, Ю.Л. (2018) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи, практичних занять та до виконання контрольної роботи «Екологічна експертиза» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (In Press)

Телюра, Н.О. and Коваленко, Ю.Л. (2018) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи, практичних занять та до виконання контрольної роботи «Природоохоронне законодавство та екологічне право» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (In Press)

Борисенко , Н.В. (2018) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Організація та проведення навчально-тренувального процесу з аеробіки) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Пушкар, Т.А. and Сіренко, Н.М. (2018) Методичні настанови до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Пушкар, Т.А. (2018) Методичні настанови до організації самостійної роботи і проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Пустовойтова, О.М. (2018) Методичні рекомендації з організації дослідницької практики (для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньо-професійна програма «Промислове і цивільне будівництво») та з організації стажування (для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньо-наукова програма «Промислове і цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пустовойтова, О.М. (2018) Методичні рекомендації з організації педагогічної практики (для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньо-професійна програма «Промислове та цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пустовойтова, О.М. (2018) Методичні рекомендації з організації переддипломної практики (для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньо-професійної програми та освітньо-наукової програми «Промислове та цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Куш, Є.І. and Ольхова, М.В. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Логістика»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтяр, М.В. (2018) Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Водопостачання та водовідведення » (для студентів 2, 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр усіх форм навчання за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтяр, М.В. (2018) Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Надійність водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 3, 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр усіх форм навчання за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково – графічних робіт із навчальної дисципліни «Теорія катастроф» (для студентів денної форми навчання спеціальності 263 – ¬¬¬¬ Цивільна безпека ) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. П. А. Білим. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2019. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєлінська, • В.Є. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» для студентів 1-2 курсу денної форми навчання спеціальності 281- Публічне управління та адміністрування. [Teaching Resource] (Submitted)

Білим, П.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Протипожежна профілактика виробничих будівель і споруд» (для студентів денної форми навчання спеціальності 263 – ¬¬¬¬ Цивільна безпека ) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. П. А. Білим. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2019. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білим, П.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Промислова токсикологія в охороні праці» (для студентів денної форми навчання спеціальності 263 – ¬¬¬¬ Цивільна безпека ) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. П. А. Білим. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2019. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Крижановська, Н.Я. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та для виконання самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Світлокольоровий дизайн» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Серьогіна, Д.О. (2018) Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Мущинська, Н.Ю. (2018) Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (управління персоналом)» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Чуб, І.М. (2018) Методичні рекомендації для виконання курсової та розрахунково-графічної робіт з навчальної дисципліни «Процеси і апарати водопідготовки» (для студентів курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія спеціалізація Гідротехніка (водні ресурси)). [Teaching Resource] (In Press)

Скуріхін, В.І. and Бабічева, О.Ф. (2018) Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Конструкційні матеріали» для студентів 1 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (Unpublished)

Єсаулов, С.М. and Бабічева, О.Ф. (2018) Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт із навчальних дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої в електромеханотронних системах», «Дискретні та цифрові пристрої електротранспорту», «Аналогові та цифрові пристрої транспортних засобів», «Дискретні та цифрові пристрої систем автоматизації електроприводів» (для студентів 3–5 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Чуб, І.М. (2018) Методичні рекомендації для виконання практичних завдань та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Процеси і апарати водопідготовки» (для студентів курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія спеціалізація Гідротехніка (водні ресурси)). [Teaching Resource] (In Press)

Линник, І.Е. (2018) Методичні рекомендації для виконання практичних завдань і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Архітектурно-дизайнерська ергономіка» (для студентiв магістерської програми денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Кондращенко, О.В. (2018) Методичні рекомендації для виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» (для магістрів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Шишкін, Е.А. (2018) Методичні рекомендації для виконання практичних занять, розрахунково графічного завдання та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Енергореновація цивільних будівель» (для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань 19 «Будівництво і архітектура», спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Петченко, О.М. and Назаренко, Є.І. and Орел, Є.С. (2018) Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсу «Фізика». Розділ «Механіка» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей: 101 – Екологія, 122 – Комп’ютерні науки, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та землеустрій, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Петченко, О.М. and Назаренко, Є. І. and Орел, Є.С. (2018) Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсів «Фізика» та «Загальна фізика». Розділ «Механіка» (для студентів 1-го курсу денної та 1-2 курсів заочної форм навчання бакалаврів спеціальностей: 101 – Екологія, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 – Автоматизація та компютерно-інтегровані технології, 183 – Технології захисту навколишнього середовища, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та землеустрій, 206 – Садово-паркове господарство, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Лялін, О.І. and Бондаренко, В.В. (2018) Методичні рекомендації для виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Лісова таксація» (для студентів 3 курсу нормативного строку та 2 курсу скороченого строку денної форми навчання напряму підготовки 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство, спеціальності 206 – Садово- паркове господарство). [Teaching Resource] (In Press)

Творошенко, І.С. (2018) Методичні рекомендації для виконання практичних, контрольної та самостійної робіт із навчальної дисципліни «Основи цифрової обробки зображень» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Teaching Resource] (In Press)

Кузнецов, О.М. and Шпачук, В.П. (2018) Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічного завдання, практичних занять, самостійної і контрольної роботи з дисциплін «Прикладна механіка», «Технічна механіка» (для студентів 1–4 курсів денної і заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 263 – Цивільна безпека. Охорона праці). [Teaching Resource] (In Press)

Душкин, С.С. (2018) Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Водопровідні системи і споруди» (для студентів 2 і 3 курсів всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Линник, І.Е. and Гайко, Ю.І (2018) Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної роботи, практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах» (для студентів магістерської програми денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Бугаєва, В.Ю. (2018) Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Наукова іноземна мова» (англійська мова) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей Університету. [Teaching Resource] (Unpublished)

Любченко, М.А. and Радченко, А.О. (2018) Методичні рекомендації для лабораторної, розрахунково-графічної та самостійної роботи з курсу «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» (для іноземних студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія)(Англ. мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Пряницька , В.Б. (2018) Методичні рекомендації для організації практичної роботи з дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (In Press)

Моштаг, Є.С. and Тарабановська, О.М. (2018) Методичні рекомендації для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (АНГЛІЙСЬКА МОВА)(для студентів 1 курсу заочної форми навчання зі спеціальності 073 – Менедмент) (Англ. мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Моштаг, Є.С. and Тарабановська, О.М. (2018) Методичні рекомендації для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології) (Англійською мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Моштаг, Є.С. and Тарабановська, О.М. (2018) Методичні рекомендації для організації практичної роботи з навчальної дисципліни “ІНОЗЕМНА МОВА” (АНГЛІЙСЬКА МОВА)(для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальностями 073 – Менеджмент та 275 – Транспортні технології)(англ. мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Пряницька , В.Б. (2018) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (англійська мова)(для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (In Press)

Пряницька , В.Б. (2018) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (In Press)

Моштаг, Є.С. and Тарабановська, О.М. (2018) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальностей 275 – Транспортні технології та 073 – Менеджмент) (Англійською мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Андренко, О.А. (2018) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Омельченко, А.В. (2018) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «іноземна мова наукового та ділового спілкування» (англійська мова) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» заочної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (Submitted)

Древаль, І.В. (2018) Методичні рекомендації для практичних завдань з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, Л.О. (2018) Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни «Публічна влада» (для магістрів заочної форми навчання зі спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування спеціалізації «Управління об’єднаними територіальними громадами». [Teaching Resource] (In Press)

Древаль, І.В. (2018) Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Архітектурно-містобудівне проектування» (для студентів 5-6 курсів денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Шпачук, В.П. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. (2018) Методичні рекомендації для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретична механіка». Розділ «Кінематика» (для студентів-бакалаврів денної і заочної форм навчання за спеціальностями 192 – Будівництво та цивільна інженерія», 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології (за видами)). [Teaching Resource] (In Press)

Шевченко, Т.О. (2018) Методичні рекомендації для практичних занять, виконання розрахунково–графічної роботи, лабораторних робіт і самостійного вивчення з дисциплін «Гідравлічні та аеродинамічні машини», «Насосні та повітродувні станції. Модуль 1 Гідравлічні та аеродинамічні машини» (для студентів 3–4 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси) (фахове спрямування «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») та 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»); спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Бровдій, А.М. and Килимник, І.І. (2018) Методичні рекомендації для практичних занять, виконання самостійних та контрольних робіт із дисципліни «Особливості регулювання правових питань на підприємстві» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету) / І. І. Килимник, А. М. Бровдій; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бровдій, А.М. (2018) Методичні рекомендації для практичних занять, виконання самостійних та контрольних робіт із дисципліни «Правове регулювання використання природних ресурсів» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету) / А. М. Бровдій; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Teaching Resource] (Unpublished)

Середа , Н.В. and Гарбуз , А.О. and Супрун, Т.О. (2018) Методичні рекомендації для практичних занять, самостійної та розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «ОПІР МАТЕРІАЛІВ» (РОЗТЯГ – СТИСК)(для студентів-бакалаврів 2 курсу денної форми навчання за спеціальністю 192 – промислове та цивільне будівництво) (Англійською мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Методичні рекомендації для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із дисципліни «Патентознавство та інтелектуальна власність» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету) / І. І. Килимник, А. В. Домбровська; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сорокіна, К.Б. (2018) Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Серьогіна, Д.О. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних завдань та самостійного вивчення з дисципліни «Особливості планування діяльності підприємств міського господарства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Шаповал, Г.М. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни "Облік і аудит" (англійською мовою) для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр за спеціальністю 242 «Туризм». [Teaching Resource] (Unpublished)

Склярук, Н.І. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Економіка та організація виробництва» (для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Литовченко, О.Ю. and Шаповал, Г.М. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни „Практикум “Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки та протидії корупції” для студентів 6 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бугаєва, В.Ю. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Іноземна мова» для студентів 1-2 курсів спеціальностей 122 - Комп'ютерні науки, 126 - Інформаційні системи та технології, 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологіїденної форми навчання/ Харк. нац. унів. міськ. госп-ва; уклад.: В.Ю. Бугаєва. – Х. : ХНУМГ, 2018 – 36 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Серьогіна, Д.О. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Бугаєва, В.Ю. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Наукова іноземна мова» (англійська мова) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей Університету. [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Момот, Т.В. and Філатова, І.О. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни „Дослідницька діяльність в обліку і аудиті” для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 071- «Облік і оподаткування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Сорокіна, К.Б. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сорокіна, К.Б. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія переробки та утилізації осадів» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мамонов, К.А. and Кобзан , С.М. and Грек, М. О. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стандартизація в сфері оцінки майна та майнових прав» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Teaching Resource] (In Press)

Дегтяр, М.В. and Благодарна, Г.І. (2018) Методичні рекомендації для проведення практичних занять, лабораторних робіт, виконання курсового проекту та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Споруди і обладнання водопостачання» Модуль 2 «Водопровідні мережі та споруди» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Teaching Resource] (In Press)

Чечетова, Н.Ф. (2018) Методичні рекомендації для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Фінансове планування діяльності бюджетних установ» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Литовченко, О.Ю. and Шаповал, Г.М. (2018) Методичні рекомендації для самостійного вивчення та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни „Практикум “Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки та протидії корупції” для студентів 6 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Писаренко, Л.М. (2018) Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Ділова іноземна мова» (для студентів 2 курсу денної форми навчання всіх напрямів підготовки)(Англ. мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Єсаулов, С.М. and Бабічева, О.Ф. (2018) Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальних дисциплін «Проектування цифрових систем керування», «Аналіз та синтез цифрових систем керування» (для студентів 5 − 6 курсів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 − Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Шкляр, С.П. (2018) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Основи формування естетично-художніх концепцій в архітектурі і мистецтві» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Шкляр, С.П. (2018) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни «Історичний генезис та синтез мистецтв в архітектурі» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Морковська, наук Н. Г. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни Технологія ремонту і реконструкції будинків (для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації «Міське будівництво і господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Яковлєв, Є.А. and Кондращенко, О.В. and Кічаєва, О.В. and Морковська, Н.Г. (2018) Методичні рекомендації до виконання випускної роботи бакалавра для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». [Teaching Resource] (In Press)

Новікова, М.М. and Кондратенко, Н.О. and Магомедова, М.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання дипломних магістерських робіт для студентів на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Базецька, Г.І. and Пушкар, Т.А. and Жовтяк , Г.А. and Серьогіна, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр», галузі 05 – Соціальні та поведінкові науки, за спеціальністю 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Момот, Т.В. and Ващенко , О.М. and Чех, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (для студентів спеціальності 073 – Менеджмент освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою» всіх форм навчання). [Teaching Resource] (In Press)

Бурко, Д.Л. and Санько, Я.В. and Самчук, Г.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прогнозування параметрів транспортних систем» (для студентів 2, 3 курсів денної і 3 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Безуглий, А.В. and Петченко, О.М. and Сисоєв, А.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання комп’ютерних лабораторних робіт із розділу «Електрика та магнетизм» дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної форми та 1 – 2 курсів заочної форми навчання бакалаврів спеціальностей: 101 – Екологія, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 – Автоматизація та компютерно-інтегровані технології, 183 – Технології захисту навколишнього середовища, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та землеустрій, 206 – Садово-паркове господарство, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Моштаг, Є.С. and Тарабановська, О.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології)(Англійською мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Моштаг, Є.С. and Тарабановська, О.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Золотарьова, І.М. and Бондар, Ю.С. and Хом’якова, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Бєкєтов, В.Є. and Євтухова, Г.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Прикладна аероекологія» (для студентів 3, 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, спеціальностей 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (In Press)

Омельченко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «іноземна мова наукового та ділового спілкування» (англійська мова) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» заочної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (Submitted)

Гаряжа, В.М. and Карпалюк, І.Т. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіти із навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 2 курсу денної, заочної і прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Кизилов, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 - Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Назаренко, Л.А. and Петченко, Г.О. and Колесник , А.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних і самостійних робіт із навчальної дисципліни «Фізичні основи джерел світла» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Бєльська , Т.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія організації» (для студентів бакалавріату заочної форми навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Запорожець, Г.В. and Калашнікова, Х.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Волкова, М.В. and Мазур, А.Б. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Маркетингова діяльність підприємства» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Серьогіна, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Особливості планування діяльності підприємств міського господарства» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Бєльська , Т.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія організації» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Дєгтяр, О.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент)). [Teaching Resource] (In Press)

Плотницька, С.І. and Гнатенко, М.К. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Менеджмент організацій. Корпоративне управління)» (для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Славута, О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства» (для студентів заочної форми навчання напряму спеціальності 151- Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сабалаєва, Н.О. and Форкун, Я.Б. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Електротехніка та електропостачання» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жовтяк , Г.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 - Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, О. М. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Бабаєв, В.М. and Гайдученко, С.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Організаційна культура публічного управління» (для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Бурак , О.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Основи бізнес-аналітики» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  16 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дєгтяр, О.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Управління людськими ресурсами в публічній сфері» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Лелюк, Н.Є. and Родченко, С.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з спеціальності 073 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чечетова, Н.Ф. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фінансове планування діяльності бюджетних установ» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дєгтяр, О.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Зубенко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи із дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» (для студентів 5 і 6 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рогозін, А.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни «Організація евакуаційних заходів та життєзабезпечення евакуйованих» (для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей 263 – Цивільна безпека, 206 – Садово-паркове господарство). [Teaching Resource] (In Press)

Бучковська, С.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольної та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Благодарна, Г.І. and Ковальова, О.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Мережі водовідведення населеного пункту» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Цивільна інженерія(Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (In Press)

Дегтяр, М.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Спецкурс з очистки стічних вод» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальностями 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Айрапетян, Т.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Комплекс споруд з очистки стічних вод міста» (для студентів для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Айрапетян, Т.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Очистка побутових стічних вод», «Очисні споруди каналізації» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (освітні програми «Раціональне використання і охорона водних ресурсів», «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пустовойтова, О.М. and Бідаков, А.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Дерев’яні конструкції» (для студентів денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Сорокіна, К.Б. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Трегуб, О.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Сучасні методи і засоби землевпорядного проектування» (для освітньої програми «магістр» зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (In Press)

Лобашов, О.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Транспортне планування міст» (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології освітньої програми «Транспортні системи»). [Teaching Resource] (In Press)

Мороз, Н.В. and Панкеєва, А.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни «Архітектура будівель і споруд» (для студентів 1 курсу прискореного навчання, 2 курсу денної, заочної форми навчання та другого вищого навчання за напрямом підготовки 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Орловський, В.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту із дисципліни “Технологія розробки нафтових родовищ” (для студентів 3-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (Submitted)

Ковальова, О.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Водовідвідні мережі і споруди» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Поліщук, В.М. and Петченко, Г.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Габаритний та світлотехнічний розрахунок оптичної системи» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Славута, О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Економіка та фінанси підприємства» (для студентів4 курсу денної і заочної форми навчання спеціальності 051 - Економіка ) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. І. Славута. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. –18 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дєгтяр, О.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Керівник адміністративної служби та техніка адміністративної діяльності» (для студентів магістратури денної форми навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Славута, О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економіка водного господарства» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Волкова, М.В. and Бурмака, Т.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Контролінг» (для студентів заочної форми навчання спеціальністі 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Бурак, О.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи і контрольної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічне управління» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент, освітня програма - «Бізнес-адміністрування») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  24 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуракова, Л.Д. and Діденко, О.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи світлотехніки» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Перепечений, В.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з начальної дисципліни «Електричні системи і мережі» (для студентів денної та курсів заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Гуракова, Л.Д. and Баландаєва, Л.Г. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Джерела світла» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Айрапетян, Т.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія ефективного водокористування у промисловості» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Шавкун, В.М. and Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Технічна експлуатація електричного транспорту» та «Технічна експлуатація транспортних засобів» (для бакалаврів 4-5 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сабалаєва, Н.О. and Форкун, Я.Б. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електротехніка та електропостачання» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (In Press)

Діденко, О.М. and Говоров, П.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Світловий дизайн архітектурного середовища» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Діденко, О.М. and Говоров, П.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Світловий дизайн архітектурного середовища» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Назаренко, Л.А. and Петченко, Г.О. and Литвиненко , А.С. and Колесник , А.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізичні основи джерел світла» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Зайцева, І.С. and Мураєва, О.О. and Нестеренко, С.В. and Панайотова, Т.Д. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Хімія. Модуль 1» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (In Press)

Охріменко , В.М. and Карюк, А.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дісципліни «Споживачі електричної енергії» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальносі 141 – Електроенергетика, електротех-ніка та електротехнології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Петренко, О. М. and Колотіло, В.І. and Лукашова, Н.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт курсу «Спеціальні електричні машини (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Маслій, Л.О. and Пілічева , М.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт на самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи геодезії» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Петченко, О.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із розділу «Механіка» дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної форми та 1 – 2 курсів заочної форми навчання бакалаврів спеціальностей: 101 – Екологія, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 – Автоматизація та компютерно-інтегровані технології, 183 – Технології захисту навколишнього середовища, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та землеустрій, 206 – Садово-паркове господарство, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Суворова, К.І. and Колесник , А.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних та контрольних робіт, самостійного вивчення курсу з навчальної дисципліни «Системи керування світлотехнічними пристроями» (для магістрів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньо-професійної програми «Світлотехніка і джерела світла»). [Teaching Resource] (In Press)

Мураєва, О.О. and Панайотова, Т.Д. and Зайцева, І.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт з навчальної дисципліни «Аналітична хімія» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Teaching Resource] (In Press)

Костенко, О.Б. and Гавриленко, І.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із навчальної дисципліни «Організація баз даних та знань (для студентів 1–2 курсів усіх форм навчання спеціальності 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології галузі знань 12 – Інформаційні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Мураєва, О.О. and Панайотова, Т.Д. and Зайцева, І.С. and Безцінний, О.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із навчальної дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу води» (для студентів 1–3 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Teaching Resource] (In Press)

Кондращенко, О.В. and Жигло, А.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних та самостійної робіт із дисципліни «Новітні опоряджувальні матеріали, вироби і конструкції» (для магістрів спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Нестеренко, С.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Управління якістю в охороні праці» (для студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці»). [Teaching Resource] (In Press)

Грицьков, Є.В. and Коюда, О.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань, самостійних та контрольних робіт з курсу «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 051 Економіка). Укл.: Є.В. Грицьков, О.П. Коюда – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2018 – 32 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Грицьков , Є.В. and Коюда , О.П (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань, самостійних та контрольних робіт з курсу «Управлінські навички та зв’язки» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). Укл.: Є.В. Грицьков, О.П. Коюда – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2018 – 32 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Неєжмаков, П.І. and Суворова, К.І. and Колесник , А.І. and Можаровська, Т.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань, самостійного вивчення курсу та виконання розрахунково-графічної та контрольних робіт з навчальної дисципліни «Стандартизація і сертифікація в світлотехніці» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Далека, В.Х. and Шавкун, В.М. and Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять з навчальних дисциплін «Технічна експлуатація електричного транспорту» та «Технічна експлуатація транспортних засобів» (для бакалаврів 4-5 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чечетова, Н.Ф. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Фінансове планування діяльності бюджетних установ» (для студентів магістратури денної і заочної форм навчання з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка») Укл.: проф. Чечетова Н.Ф. – Харків: ХНАМГ, 2019. – с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Афанасьєва, І.А. and Прасоленко, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ерготичність у транспортних системах міст» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Вергунова , Н.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерне моделювання інтер’єрних та екстер’єрних просторів» (для студентів для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 191- Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вергунова , Н.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології в дизайні» (для студентів для студентів денної форми навчання спеціальності 022-Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова;. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вергунов , С.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Мистецтво у просторі сучасного міста» (для студентів денної форми навчання спеціальності 023- Мистецтво) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.:. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бабаєв, В.М. and Гайдученко, С.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організаційна культура публічного управління» (для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Звенігородський , Л.А. and Вергунова, Н.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проектно-графічне моделювання» (для студентів для студентів денної форми навчання спеціальності 022 Дизайн). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сімонова , А.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рисунок та пластична анатомія»» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 022-Дизайн, 023- Мистецтво) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Сімонова А.В. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 20 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Вінтаєва , Н.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (гризайль) для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 191- Архітектура та містобудування, 022 – Дизайн, 023 - Мистецтво / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Н.С. Вінтаєва, Д.Ю. Вінтаєв – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 20 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Підлісна, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Світлокольоровий дизайн» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Петренко, О.М. and Донець, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Спеціальні електроприводи транспортних засобів» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 141 – Електромеханічні системи і комплекси транспортних засобів). [Teaching Resource] (In Press)

Петренко, О. М. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Спеціальні електричні машини (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Лялін, О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт по лісовому насінництву з навчальної дисципліни «Лісові культури» (для студентів спеціальності 206 – Садово-паркове господарство). [Teaching Resource] (In Press)

Гриненко, В.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та курсового проекту із дисципліни «Стратегічна діагностика потенціалу підприємства» (для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти із спеціальностей 073 – Менеджмент, 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Анопрієнко, Т.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Регулювання оціночної діяльності» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (In Press)

Орловський, В.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із дисципліни “Технологія розробки нафтових родовищ” (для студентів 3-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мартишова, Л.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання практичної та самостійної роботи з курсу «Архітектурний моніторинг міського середовища» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Благодарна, Г.І. and Ковальова, О.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічних робіт з навчальних дисциплін «Водовідвідні системи і споруди» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)»)) й «Мережі та обладнання водовідведення» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Водопостачання та водовідведення»)). [Teaching Resource] (In Press)

Гриненко, В.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Операційний менеджмент» (для студентів магістрів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Заіченко, Віктор Іванович (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Система управління охороною праці в галузі» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Коваленко, Ю.Л. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Прикладна механіка рідин і газу» (для студентів 1 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання, спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища. [Teaching Resource] (In Press)

Сорокіна, К.Б. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Технологія переробки та утилізації осадів» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Покуца, І.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Введення в спеціальність (підприємництво, торгівля та біржова діяльність)» для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. [Teaching Resource] (In Press)

Афанасьєва, І.А. and Прасоленко, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни «Ергономіка» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Афанасьєва, І.А. and Прасоленко, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «Ерготичність у транспортних системах міст» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Ткаченко, І.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 275 Транспортні технології (міський транспорт), спеціалізації «Організація перевезень і управління на транспорті»). [Teaching Resource] (In Press)

Вакуленко, К.Є. and Соколова, Н.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) із дисципліни «Екологічні характеристики міст» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 27 – Транспорт за спеціальністю 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Бараннік, В.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи «Застосування методів системного аналізу для дослідження стану екосистеми» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 101 – Екологія). [Teaching Resource] (In Press)

Жиляков, В.Я. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи «Проектування елементів балкової клітини» з навчальної дисципліни «Металеві конструкції» (для студентів 3 звичайного та 2 курсів прискореної денної форми навчання, галузь знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія; професійне спрямування – «Міське будівництво і господарство», «Теплогазопостачання та вентиляція», «Водопостачання та водовідведення»). [Teaching Resource] (In Press)

Нохріна, Л.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з «Економіка та ціноутворення на підприємствах туристської індустрії» на тему «Економічна ефективність та результативність підприємств індустрії туризму» (для студентів 4 та 5 курсів усіх форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Нохріна, Л.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіка та ціноутворення на підприємствах туристської індустрії» (для студентів 4 та 5 курсів всіх форм навчання спеціальності 241 – Готельно- ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Абракітов, В.Е. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Ергономіка робочих місць» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці»). [Teaching Resource] (In Press)

Соболєва, Г.Г. and Железнякова, І.Л. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи економіки транспорту» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Айрапетян, Т.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Teaching Resource] (In Press)

Лук’яненко, О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управління попитом в туризмі» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Далека, В.Х. and Шавкун, В.М. and Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальних дисциплін «Технічна експлуатація електричного транспорту» та «Технічна експлуатація транспортних засобів» (для бакалаврів 4-5 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Баландіна, І.С. and Крайнюк , Л.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Інноваційні ресторанні технології» (для студентів 5 та 6 курсів усіх форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Сорока, К.О. and Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні технології на транспорті» (для магістрів 1-2 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітніх програм «Електричний транспорт» та «Електричні системи та комплекси транспортних засобів»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сорока, К.О. and Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» (для магістрів 1-2 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Перепечений, В.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Електричні системи та мережі» (для студентів денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Колонтаєвський, О.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Електронна комерція» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Бурко, Д.Л. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Логістика міст» (для студентів 4 курсу заочної форми спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Фалецька, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Логістичний аутсорсинг» (для магістрів першого року денної форми навчання та магістрів другого року заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент освітньої програми «Логістика»). [Teaching Resource] (In Press)

Краснокутська, Ю.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент готельно-ресторанного господарства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Богдан, Н.М. and Сегеда, І.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Андренко, О.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Чех, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Основи організації економічної безпеки на підприємстві» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чех, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Основи інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Шавкун, В.М. and Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Правила експлуатації міського електричного транспорту» (для магістрів 1-2 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електричний транспорт»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурко, Д.Л. and Самчук, Г.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Прогнозування параметрів транспортних систем» (для студентів 2, 3 курсів денної і 3 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 275 – Транспортні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Колонтаєвський, О.П. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Проектування інформаційних систем в менеджменті» (для студентів четвертого курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Боровик, М.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Черкашина, О.Л. and Назаренко, Л.А. and Петченко, Г.О. and Колесник , А.І. and Баландаєва, Л.Г. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Розрахунок і конструювання світлових приладів» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Оболенцева, Л.В. and Писарева, І.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент в туріндустрії» (для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Кондратенко, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Управління фінансовими ресурсами» (для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Тимофієва, С.Б. and Островський, І.А. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи та варіанти завдань з навчальної дисципліни «Економічна теорія (макроекономіка, мікроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Айрапетян, Т.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Технологія ефективного водокористування у промисловості» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурак, О.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи і контрольної роботи з навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 051- Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  30 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Капцова, Н.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни «Підготовка природного газу для міських систем газопостачання» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми Теплогазопостачання і вентиляція). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рогозін, А.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни «Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 263 – Цивільна безпека). [Teaching Resource] (In Press)

Ковальова, О.О. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи з навчальних дисциплін «Санітарно-гігієнічні основи водокористування» та «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Нестеренко, С.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної та самостійної робіт із навчальної дисципліни «Управління якістю в охороні праці» (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці»). [Teaching Resource] (In Press)

Коптєва, Г.Л. (2018) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Дизайн міського середовища» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Булаєнко, М.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Обчислювальна техника та програмування» (для студентів 1 − 2-го курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 141 − Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Заіченко, Віктор Іванович (2018) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Система управління охороною праці в галузі» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеренко, С.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «ХІМІЯ. МОДУЛЬ 2» (для студентів 1–2 курсів денної форми навчання напряму 185 – Нафтогазова інженерія та технології, та для студентів 1–3 курсів заочної форми навчання напряму 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (In Press)

Петренко, О. М. (2018) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Спеціальні електричні машини» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Зайцева, І.С. and Мураєва, О.О. and Нестеренко, С.В. and Панайотова, Т.Д. (2018) Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Хімія. Модуль 1» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (In Press)

Мураєва, О.О. and Панайотова, Т.Д. and Зайцева, І.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання самостійної та контрольної робіт із навчальної дисципліни «Аналітична хімія» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)». [Teaching Resource] (In Press)

Мураєва, О.О. and Панайотова, Т.Д. and Зайцева, І.С. (2018) Методичні рекомендації до виконання самостійної та контрольної робіт із навчальної дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу води» (для студентів 1–3 курсів денної та заочної форм навчання, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма) Гідротехніка (водні ресурси)»). [Teaching Resource] (In Press)

Пустовойтова, О.М. and Золотов, С.М. (2018) Методичні рекомендації до виконання та оформлення бакалаврських та магістерських робіт (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»). [Teaching Resource] (In Press)

Черноносова, Т.О. and Завальний, О.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи з присвоєння кваліфікації «Бакалавр будівництва» фахового спрямування «Міське будівництво та господарство» (для студентів 4 курсу денної, 5 курсу заочної, 3 курсу скороченої форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (In Press)

Линник , І.Е. (2018) Методичні рекомендації до виконання та оформлення магістерської роботи з присвоєння ступеня «Магістр будівництва та цивільної інженерії» фахового спрямування «Міське будівництво та господарство» (для студентів магістерської програми денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Писаревський, І.М. and Угоднікова, О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «Управління сталим розвитком туризму» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Писаревський, І.М. and Угоднікова, О.І. (2018) Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «Управління сталим розвитком туризму» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм. Туризмознавство). [Teaching Resource] (In Press)

Малявіна, О.М (2018) Методичні рекомендації до до виконання самостійної, практичної та розрахунково-графічної робіт з навчальної дисципліни із дисципліни “Теплогазопостачання та вентиляція” (для студентів 3-го курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та Цивільна Інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чётчикова, О.И. (2018) Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Методика проведення занять з пілатесу, I рівень). [Teaching Resource] (Unpublished)

Стеценко, Д.Ю. (2018) Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Міжнародні правила проведення змагань з самбо). [Teaching Resource] (Unpublished)

Смоляков, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Особливості виконання та методика навчання тактиці волейболу). [Teaching Resource] (Unpublished)

Морозовський, О.Л. (2018) Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Правила змагань з волейболу на 2018-2020 роки ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Горошко, Н.И. (2018) Методичні рекомендації до організаціі самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Правила проведення змагань з бадмінтону). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гура , Д.М. and Кузнецова , Я. Ю. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектурне моделювання» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бало, Д.С. (2018) Методичні рекомендації до організації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін «Критика сучасних теорій архітектури» та «Критика сучасних теорій містобудування, архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища» (для студентів 5 і 6 курсів денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шушлякова, О.С. and Сільвестрова, Н. П. (2018) Методичні рекомендації до організації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Шушлякова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до організації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Комплексне архітектурне проектування» (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шушлякова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до організації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Ландшафтний дизайн» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шушлякова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять з навчальної дисципліни «Комплексне архітектурне проектування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сорока, К. О. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи, на основі вільного програмного забезпечення пакету SCILAB/XCOS, з навчальної дисципліни: «Теорія автоматичного управління» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 151− Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології частина 2. [Teaching Resource] (Submitted)

Смірнова, О.В. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Інтерактивний дизайн архітектурного середовища» (для студентів 6 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Смірнова, О.В. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Екодизайн» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гура , Д.М. and Лукянович, В. К. and Смірнова, О.В. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шушлякова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектурно-дизайнерське проектування» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гура , Д.М. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Компютерне проектування архітектурних просторів» для забезпечення сертифікатних програм студентів 3 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальностями 191 «Архітектура та містобудування» та 192 «Будівництво та цивільна інженерія», галузь знань 19 «Архітектура та будівництво». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатенко, М.К. (2018) Методичні рекомендації до організації практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Організація підприємницької діяльності» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Зубенко, С.О. (2018) Методичні рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (спецкурс) (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Потапенко, С.М. (2018) Методичні рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА» (німецька мова)(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Благодарна, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійного роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Експлуатація і ремонт водопровідно–каналізаційних систем» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, Л.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціологічні основи містобудування» (для магістрів денної форми навчання зі спеціальності – 191 Архітектура та будівництво спеціалізації «Містобудування»). [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, Л.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Публічна влада» (для магістрів заочної форми навчання зі спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування спеціалізації «Управління об’єднаними територіальними громадами». [Teaching Resource] (In Press)

Потапенко, С.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Iноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня бакалавр всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Омельченко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання спеціальності 141 −Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Електромеханіка») (Англійською мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Бучковська, С.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей)(Англійською мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Потапенко, С.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА» (німецька мова) (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Ольхова, М.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та виконання курсової роботи із навчальної дисципліни «Оптимізація логістичних процесів» (для студентів рівня підготовки «магістра» денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-професійної програми «Логістика»). [Teaching Resource] (In Press)

Юрченко, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «практичний курс (друга іноземна мова)» (німецька мова) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 філологія). [Teaching Resource] (Submitted)

Варава, І. М (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «практичний курс (друга іноземна мова)» (французька мова) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 філологія). [Teaching Resource] (Submitted)

Бучковська, С.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА)(для студентів 1 та 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)(Англійською мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Зубенко, С.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (спецкурс) (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Гаряжа, В.М. and Карпалюк, І.Т. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 2 курсу денної, заочної і прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Ягуп, В.Г. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Енергетична електроніка» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Карпалюк, І.Т. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (In Press)

Литвиненко , А.С. and Петченко, Г.О. and Ляшенко, О.М. and Діденко, О.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Світлові прилади» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Камєнєва, І.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «технічна іноземна мова» (англійська мова) (для студентів денної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (Submitted)

Шепель, О.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова)(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 073 менеджмент). [Teaching Resource] (Submitted)

Максименко, Ю. С (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «іноземна мова » (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 051 економіка). [Teaching Resource] (Submitted)

Осінська, М.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «практичний курс англійської мови» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 філологія). [Teaching Resource] (Submitted)

Шушлякова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів та виконання курсового проекту «Комплексний проект будівлі громадського призначення» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Попова, О.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів та виконання курсового проекту «Сучасний архітектурний об'єкт громадського призначення з урахуванням вимог безбар'єрної архітектури» (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Соловйова, О.Є. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Рославцев, Д.М. and Ольхова, М.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Логістична інфраструктура» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-професійної програми «Логістика»). [Teaching Resource] (In Press)

Полив’янчук, А.П. and Галетич, І.К. and Євтухова, Г.П. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи екології» (для студентів денної та заочної форми спеціальностей – 194 – Гідротехнічне будівництво, вода інженерія та водні технології та 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Чуб, І.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 3 і 4 курсів усіх форм навчання спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Якименко, О.В. and Золотова , Н.М. and Морковська, Н.Г. and Рапіна, Т.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та виконання практичних завдань із навчальної дисципліни «Технологія будівельного виробництва» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія та напряму 6.060101 – Будівництво; спеціалізації (освітні програми) та професійне спрямування «Будівництво» (Промислове і цивільне будівництво, Міське будівництво та господарство), «Цивільна інженерія» (Теплогазопостачання і вентиляція, Водопостачання та водовідведення). [Teaching Resource] (In Press)

Чех, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи організації економічної безпеки на підприємстві» (для студентів 3 курсу денної форми навчання зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чех, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки» (для студентів 3 курсу денної форми навчання зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Павленко, Т.П. and Донець, О.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Автоматизований електропривод загально-промислових механізмів» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Павленко, Т.П. and Петренко, О. М. and Лукашова, Н.П. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Електротехнологічні установки» (для магістрів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Ольхова, М.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Оптимізація логістичних процесів» (для студентів рівня підготовки «магістра» денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-професійної програми «Логістика»). [Teaching Resource] (In Press)

Донець, О. В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Тяговий електропривод» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (Unpublished)

Морозовський, О.Л. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Особливості виконання та методика навчання техніці волейболу) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Павленко, Т.П. and Петренко, О. М. and Лукашова, Н.П. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять, виконання РГЗ із навчальної дисципліни «Електропостачання транспорту» для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шаповал , С.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Технологія стінових і оздоблювальних матеріалів і виробів» (для студентів денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Зінчина, О. Б. and Козирєва, Н. В. and Кудрявцев, О. Ю. and Радіонова, Л. О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Політологія» (для студентів 2 курсу усіх спеціальностей і форм навчання університету) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова / уклад. : О. Б. Зінчина, Н. В. Козирєва, О. Ю. Кудрявцев, Л. О. Радіонова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 70 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Черкашина, О.Л. and Назаренко, Л.А. and Петченко, Г.О. and Колесник , А.І. and Баландаєва, Л.Г. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Розрахунок і конструювання світлових приладів» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Нікітченко, О.Ю. and Нестеренко, С.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Нікітченко, О.Ю. and Нестеренко, С.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Садовська, І.Ю. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Профілактика захворювання вегето-судинної дистонії за допомогою фізичного виховання) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Четчикова, О.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (особливості навчального процесу з пілатесу) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Зубенко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» (для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Гнатченко, Є. Ю. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ У БІЗНЕСІ» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 051 Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Назаренко, Л.А. and Литвиненко , А.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, виконання лабораторних робіт і контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фізика і техніка світлодіодів» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітніх програм «Світлотехніка і джерела світла» і «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкин, С.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, виконання розрахунково-графічної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Аварійні ситуації водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, виконання розрахунково-графічної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Експлуатація і економіка водогосподарських об’єктів» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкін, С.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, виконання розрахунково-графічної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Мережі та обладнання водопостачання» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рославцев, Д.М. and Ольхова, М.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, виконання розрахунково-графічної роботи, контрольної роботи з навчальної дисципліни «Логістична інфраструктура» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-професійної програми «Логістика»). [Teaching Resource] (In Press)

Душкін , С.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, виконання розрахунково-графічної і курсової робіт та проведення практичних занять з дисципліни «Гідрологія» (для студентів всіх форм навчання спеціальностей 101 – Екологія і 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Москвіна, А.О. and Наумов, М.С. and Вороніна , О.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «Митне та валютне регулювання» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 - Економіка, 071 - Облік і оподаткування, 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource] (Unpublished)

Островський, І.А. and Тимофієва, С.Б. and Штефан, С.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять з навчальної дисципліни «Економічна теорія (макроекономіка, мікроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Можайкіна, Н.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (для студентів курсу 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Стадник, Г.В. and Островський, І.А. and Рибак, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт з дисципліни «Мікроекономіка» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 - Економіка, 071 - Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Решетило, В.П. and Рибак, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Макроекономіка» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 - Економіка і 071 - Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Решетило, В.П. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять і виконання письмових робіт із дисципліни «Глобальна економіка» (для магістрів денної і заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка та 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Бурак, О.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи бізнес-аналітики» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  40 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурак, О.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Стратегія розвитку бізнесу» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : О. М. Бурак  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  40 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Мущинська, Н.Ю. and Косенко, Н.В. and Баржина, А.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (управління персоналом)» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Смоляков, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Складання тестових нормативів з волейболу) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Садовська, І.Ю. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Фізичне навантаження під час вагітності) (для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Можайкіна, Н.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Політична економія» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання спеціальності 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Бровдій, А.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Митне право» (для студентів усіх форм навчання всіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Бровдій, А.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Підприємницьке правознавство» (для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Чуб, І.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Методи оперативного керування водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальністю 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтяр, М.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Комплексне використання водних ресурсів та основи екології» (для студентів 2, 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр усіх форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Благодарна, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Реконструкція і інтенсифікація роботи очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальністю 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Стоянов, Є.Г. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Динаміка будівельних конструкцій» (для студентів 5, 6 курсів денної та заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Душкін, С.С. and Благодарна, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Експлуатація водогосподарських об’єктів» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації Гідротехніка («Водні ресурси»)). [Teaching Resource] (In Press)

Михайлова, І. О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Соціальна політика та соціальна робота» (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова / уклад. : І. О. Михайлова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 70 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Килимник, І.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольних робіт із дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Гнатченко, Є. Ю. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Воронков, О.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Білим, П.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із дисципліни «Пожежна безпека виробництва» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека). [Teaching Resource] (In Press)

Білим, П.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Небезпечні роботи в житлово-комунальному господарстві» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека). [Teaching Resource] (In Press)

Білим, П.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека). [Teaching Resource] (In Press)

Білим, П.А. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 263 –Цивільна безпека). [Teaching Resource] (In Press)

Волгіна, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економічний механізм розвитку підприємства» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. : Н. О. Волгіна  Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.  40 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Благодарна, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Санітарно-технологічний контроль очисних споруд» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Teaching Resource] (In Press)

Кравець, О.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни «Організація анімаційних послуг в туризмі» (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Рогозін, А.С. and Росоха, В.О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із дисципліни «Інженерний захист населення та територій» (для студентів 2 та 3 курсу навчання денної та заочної форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Цивільний захист». [Teaching Resource] (In Press)

Зубенко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із дисципліни «Міжнародні стандарти обліку» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кадикова, І.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із дисципліни «Міські проекти і програми» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент, освітня програма: Менеджмент проектної діяльності). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шавкун, В.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із дисципліни «Сучасні технології діагностування електромехатронних систем транспортних засобів» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Власова, О.Є. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Бухгалтерський та управлінський облік» (для студентів для студентів усіх форм навчання 5 курсу за спеціальністю 073 - Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Рогозін, А.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Організація евакуаційних заходів та життєзабезпечення евакуйованих» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 263 – Цивільна безпека, 206 Садово-паркове господарство). [Teaching Resource] (In Press)

Власова, О.Є. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Податковий менеджмент та адміністрування» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент освітнього рівня «магістр» спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Teaching Resource] (In Press)

Шавкун, В.М. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Сучасні технології діагностики електромехатронних систем» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Пономаренко, Є. Г. and Ломакіна, О.С. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економіка природокористування» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (In Press)

Дегтяр, М.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни «Спецкурс з очистки стічних вод» (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за спеціальностями 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Калюжний, Д.М. and Рожков, П.П. and Рожкова, С.Е. (2018) Методичні рекомендації до оформлення дипломної роботи бакалавра (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Коваленко, А.В. and Бархаєв, Ю.П. and Павленко, Т.П. and Скуріхін, В.І. (2018) Методичні рекомендації до практик (для студентів 1–7 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійних програм: «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Teaching Resource] (In Press)

Оболенцева, Л.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних (лабораторних) занять та самостійної роботи з дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Історії світової політичної думки» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми світової історії» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, 03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Teaching Resource] (In Press)

Краївська, І.А. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Облік у бюджетних установах» для студентів усіх форм навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Заіченко, Віктор Іванович (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Система управління охороною праці в галузі» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Славута, О.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка і організація діяльності підприємств міського господарства» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 051- Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сабалаєва, Н.О. and Форкун, Я.Б. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Електротехніка та електропостачання» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кульбашна, Н.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Організація експлуатації міського електротранспорту» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Писаревський, І.М. and Угоднікова, О.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Управління сталим розвитком туризму» (для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Писаревський, І.М. and Угоднікова, О.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Управління сталим розвитком туризму» (для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Кравчук, Є.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (організація та проведення навчально-тренувального процесу з баскетболу) (для студентів 1, 2 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Балацька, Н.Ю. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять на тему «Моделювання сервісно-виробничого процесу в готелі» з навчальної дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства: технологічні процеси та об’ємно- планувальні рішення (практикум)» (для студентів 5–6 курсів усіх форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Балацька, Н.Ю. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять на тему «Проектування заготівельних цехів в закладах ресторанного господарства» з навчальної дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства: технологічні процеси та об’ємно-планувальні рішення (практикум)» (для студентів 5–6 курсів усіх форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Нохріна, Л.А. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Соціальні технології в туризмі» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання галузі знань 24 – Сфера обслуговування спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Соловйова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Нікулін, С.Ю. and Галкіна, О.П. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Основи проектування систем промислового водопостачання» (для для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Крижановська, Н.Я. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та для виконання самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методика, методологія дослідження та оцінки штучного предметно-просторового середовища й окремих його форм» (для студентів третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Крижановська, Н.Я. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та для виконання самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методологія, методика, засади і засоби реконструкції історичного середовища та реставрації пам’яток архітектури» (для студентів третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Плотницька, С.І. and Гнатенко, М.К. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Менеджмент організацій. Корпоративне управління)» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Айрапетян, Т.С. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Очисні споруди водовідведення» (для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Цивільна інженерія» (Водопостачання та водовідведення)). [Teaching Resource] (Unpublished)

Федоров, М.В. and Хренов, О.М. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Інформатика і основи системного аналізу» (для студентів 2 курсу денної та 1 курсу прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво). [Teaching Resource] (In Press)

Бєльська , Т.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія організації» (для студентів магістратури спеціальності 281 – Публічне управління і адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент в готельно-ресторанному господарстві» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (In Press)

Погасій, С.О. and Краснокутська, Ю.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент в туріндустрії» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 073 Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Запорожець, Г.В. and Калашнікова, Х.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Петренко, О. М. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерне проектування електричних машин» (для студентів 5 курсу денної та 5-6 курсу заочної форм навчання спеціальності 141 – Електромеханічні системи і комплекси транспортних засобів). [Teaching Resource] (In Press)

Богдан, Н.М. and Сегеда, І.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Богдан, Н.М. and Сегеда, І.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моніторинг і діагностика підприємств туризму» (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Поколодна, М.М. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рекреаційна географія» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Боровик, М.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Колесник, Т.М. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (In Press)

Оболенцева, Л.В. and Писарева, І.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент в туризмі» (для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Оболенцева, Л.В. and Писарева, І.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент в туріндустрії» (для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Дєгтяр, О.А. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління людськими ресурсами в публічній сфері» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Кондратенко, Н.О. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління фінансовими ресурсами» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Конопльова, О.В. and Велігоцька, Ю.С. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни: «Концептуальне архітектурне проектування» для студентів 5 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітня програма підготовки магістрів «Архітектура будівель і споруд»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Конопльова, О.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисціплини «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування» модуль 1 «Основи та методи архітектурного проектування» розроблені відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів «Архітектура» спеціальність 191 «Архітектура та містобудування». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатенко, М.К. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління інвестиційними проектами» (для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Стадник, Г.В. and Тимофієва, С.Б. and Штефан, С.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи та виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Економічна теорія» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Коптєва, Г.Л. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Дизайн міського середовища» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Глєбова, М.Л. and Єгоров, О.Б. and Форкун, Я.Б. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Електричні машини» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізацій «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Teaching Resource] (In Press)

Глєбова, М.Л. and Єгоров, О.Б. and Форкун, Я.Б. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Електричні машини» (для студентів денної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, професійне спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання», «Світлотехніка та джерела світла»). [Teaching Resource] (In Press)

Гранкіна, В.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять, РГР та самостійної роботи з дисципліни “Основи автоматизації, метрології та стандартизації в нафтогазовому комплексі” (для студентів 3-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (Unpublished)

Погасій, С.О. and Баландіна, І.С. and Сегеда, І.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять, виконання розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація туризму» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Спіцина, Н.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 071 Облік і оподаткування усіх форм навчання). [Teaching Resource] (Unpublished)

Самойленко, І.О. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Гнатенко, М.К. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «PR та рекламні технології» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальностей 073 – Менеджмент, 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Вергелес, Ю.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Фітотехнології захисту довкілля» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітнього рівня «магістр», спеціальності 101 – Екологія). [Teaching Resource] (In Press)

Вергелес, Ю.І. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни «Ландшафтна екологія» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр», спеціальності 101 – Екологія). [Teaching Resource] (In Press)

Гавриличенко, Є.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Внутрішній аудит» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Федоров, М.В. and Хренов, О.М. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять,розрахунково-графічної та самостійної робіт із дисципліни «Системний аналіз» (для студентів 2 курсу денної та 1 курсу прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 122 – Комп’ютерні науки). [Teaching Resource] (In Press)

Айрапетян, Т.С. (2018) Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Технологія ефективного водокористування у промисловості» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. and Великих, К.О. (2018) Методичні рекомендації до практичних робіт з навчальної дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Сорока, К.О. and Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Інформаційні технології на транспорті» (для магістрів 1-2 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітніх програм «Електричний транспорт» та «Електричні системи та комплекси транспортних засобів»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Сорока, К.О. and Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» (для магістрів 1-2 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Скуріхін, В.І. and Гарбуз, Н.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних робіт із навчальної дисципліни «Матеріалознавство та технологія матеріалів» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальності 263 – Цивільна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека). [Teaching Resource] (In Press)

Рой, В.Ф. and Ковальова, Ю.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних робіт із навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання, 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка і слухачів другої вищої освіти. [Teaching Resource] (In Press)

Гриненко, В.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних робіт, самостійної роботи студентів та розрахунково-графічної роботи із курсу «Управління та удосконалення бізнес-процесів» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Штельма, О.М. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Математичне моделювання і оптимізація» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр», спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Teaching Resource] (In Press)

Моргунова, С.О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 туризм та 241 готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Submitted)

Варава, І. М. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «практичний курс (друга іноземна мова)» (французька мова) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 філологія). [Teaching Resource] (Submitted)

Омельченко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання спеціальності 141 − Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Електромеханіка») (Англійською мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Юрченко, Д.О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «практичний курс (друга іноземна мова)» (німецька мова) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 філологія). [Teaching Resource] (Submitted)

Зубенко, С. О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова (високий рівень)» (англійська мова) (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (Submitted)

Шепель, О. В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова)(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 073 менеджмент). [Teaching Resource] (Submitted)

Максименко, Ю. С. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова » (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 051 економіка). [Teaching Resource] (Submitted)

Омельченко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова наукового та ділового спілкування» (англійська мова) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» заочної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (Submitted)

Маковєй, Р. Г. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова» (англійська мова)(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 051 «економіка», спеціалізація «міжнародна економіка»). [Teaching Resource] (Submitted)

Мамонов, К.А. and Радзінська, Ю.Б. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Математичні методи і моделі у землеустрої» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (In Press)

Єсаулов, С.М. and Бабічева, О.Ф. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та розрахунково-графічної роботи з навчальних дисциплін «Проектування цифрових систем керування», «Аналіз та синтез цифрових систем керування» (для студентів 5–6 курсів усіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Бурко, Д.Л. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Логістика міст» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Благодарна, Г.І. and Ковальова, О.О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальних дисциплін «Водовідвідні системи і споруди» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)»)) й «Мережі та обладнання водовідведення» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма)«Водопостачання та водовідведення»)). [Teaching Resource] (In Press)

Пономаренко, Є. Г. and Ломакіна, О.С. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит» (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 101 – Екологія). [Teaching Resource] (In Press)

Осиченко, Г.О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи із навчальної дисципліни «Дизайн міських просторів» (для студентів 5 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітня програма підготовки магістрів «Дизайн архітектурного середовища»). [Teaching Resource] (In Press)

Фесенко, Г. В. and Барбашин, В.В. and Росоха, В.О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Висотні аварійно-рятувальні роботи на промислових та цивільних об’єктах ЖКГ» (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітньої програми «Цивільний захист»). [Teaching Resource] (In Press)

Пустовойтова, О.М. and Золотов, С.М. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ДЕРЕВ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання, та слухачів другої вищої освіти, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, професійне спрямування «Промислове і цивільне будівництво») (Англ. мовою). [Teaching Resource] (In Press)

Кизилов, Г.І. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 - Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Величко, В.В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource] (In Press)

Величко, В.В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Економічне управління підприємством» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Величко, В.В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів всіх форм навчання спеціальностей 071 – «Облік і оподаткування», 073 – «Менеджмент», 076 – «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»). [Teaching Resource] (In Press)

Кобзан , С.М. and Грек, М. О. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи експертної оцінки земель» (для студентів денної форми навчання рівня підготовки «бакалавр» галузі знань 19 – Архітектура та будівництво спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (In Press)

Гаряжа, В.М. and Карпалюк, І.Т. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 2 курсу денної, заочної та прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Ільченко , Б.С. and Котух, В.Г. and Палєєва, К.М. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Автоматизовані системи управління технологічними процесами в системах газопостачання» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація Теплогазопостачання і вентиляція). [Teaching Resource] (In Press)

Фесенко, Г. В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, виконання курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни «Організація і проведення заходів цивільного захисту суб’єкта господарювання» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітньої програми «Охорона праці»). [Teaching Resource] (In Press)

Фесенко, Г. В. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи з дисципліни «Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітньої програми «Охорона праці»). [Teaching Resource] (In Press)

Далека, В.Х. and Шавкун, В.М. and Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних робіт з дисципліни «Правила експлуатації міського електричного транспорту» (для студентів 5–6 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Пономаренко, Є. Г. and Ломакіна, О.С. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних робіт, організації самостійної роботи та виконання контрольної та розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Засоби та інструменти інженерно-екологічних розрахунків» (для студентів 1 та 2 курсів усіх форм навчання освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (In Press)

Бубенко, П.Т. and Владимирова, М.С. (2018) Методичні рекомендації до проведення практичних і самостійних занять з дисципліни «Інноваційні технології в житлово-комунальному господарстві» для студентів 6 курсу за спеціальністю 073 «Менеджмент») / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; П. Т. Бубенко, М. С. Владимирова. – Х.: ХНУМГ, 2019.– с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шаповал, С.В. (2018) Методичні рекомендації до проведення самостійної, контрольної, лабораторних робіт із дисципліни «Матеріалознавство» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (In Press)

Журавель, В.В. and Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації до проведення технологічної практики (для студентів (для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Завальний, О.В. and Чепурна, С.М. (2018) Методичні рекомендації до проходження навчально-виробничої, дослідної, педагогічної та переддипломної практик (для бакалаврів та магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (In Press)

Решетило, В.П. and Островський, І.А. and Стадник, Г.В. (2018) Методичні рекомендації до підготовки та проведення державного екзамену з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 − Економіка та 071 − Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Гавриличенко, Є.В. and Конопліна, О.О. (2018) Методичні рекомендації до розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Облік і аудит» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Коваленко, А.В. (2018) Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи з дисциплін «Механічне обладнання рухомого складу», «Механічне обладнання транспортних засобів» (для студентів 1–3 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, а також слухачів другої вищої освіти). [Teaching Resource] (In Press)

Сабалаєва, Н.О. and Форкун, Я.Б. and Глєбова, М.Л. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», «Теоретичні основи електротехніки. Ч. 2, 3» (для студентів денної форми навчання на основі освітнього рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (In Press)

Лисенко, М.С. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт із курсу «Історія і культура України» (для студентів денної і заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти всіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Єсаулов, С.М. and Бабічева, О.Ф. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальних дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої в електромеханотронних системах», «Дискретні та цифрові пристрої електротранспорту», «Аналогові та цифрові пристрої транспортних засобів», «Дискретні та цифрові пристрої систем автоматизації електроприводів» (для студентів 3–5 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Власова, О.Є. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Глєбова, М.Л. and Єгоров, О.Б. and Форкун, Я.Б. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення із навчальної дисципліни «Електричні машини» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, професійне спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання»,«Світлотехніка та джерела світла»). [Teaching Resource] (In Press)

Глєбова, М.Л. and Єгоров, О.Б. and Форкун, Я.Б. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення із навчальної дисципліни «Електричні машини» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізації «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»). [Teaching Resource] (In Press)

Панова, О.Д. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ» (для студентів денної і заочної форм навчання (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 241- Готельно-ресторанна справа, 242- Туризм, 193- Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Димченко, О.В. and Гайденко, С.М. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни “Регіональна економіка” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Склярук, Н.І. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» Модуль 1 «Підприємство та чинники його виробничої діяльності» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Склярук, Н.І. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економіка та організація виробництва» (для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Пілічева , М.О. and Анопрієнко, Т.В. and Маслій, Л.О. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи геодезії» (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 191 – Архітектура та містобудування, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 205 – Лісове господарство, 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології). [Teaching Resource] (In Press)

Далека, В.Х. and Шавкун, В.М. and Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін «Технічна експлуатація електричного транспорту» та «Технічна експлуатація транспортних засобів» (для бакалаврів 4-5 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Далека, В.Х. and Шавкун, В.М. and Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Правила експлуатації міського електричного транспорту» (для магістрів 1-2 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електричний транспорт»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Доманський, В.Т. and Козлова, О.С. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Силова електроніка в електромеханічних системах» (для бакалаврів 1-2 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньої програми «Електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, О.П. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Управління житлово-комунальним господарством міст (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Пустовойтова, О.М. and Бідаков, А.М. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Дерев’яні конструкції» для студентів денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource] (In Press)

Штельма, О.М. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи і виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Математичне моделювання і оптимізація» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр», спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-нтегровані технології). [Teaching Resource] (In Press)

Штельма, О.М. and Макогон, Н.В. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи і виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр», спеціальності 122 – Комп’ютерні науки). [Teaching Resource] (In Press)

Кір’янова, О.В. and Малюкова, О.Ю. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів 1–2 курсів заочної форми навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «магістр»). [Teaching Resource] (In Press)

Ромашко, О.В. and Хренов, О.М. and Міланко, В.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Газопостачання» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації – «Цивільна інженерія»). [Teaching Resource] (In Press)

Ромашко, О.В. and Миланко, В.А. and Хренов, О.М. (2018) Методичні рекомендації та завдання для виконання практичних занять, розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Спецпитання аеродинаміки і гідравліки систем теплогазопостачання і вентиляції» (для студентів 2, 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми – «Цивільна інженерія»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кузнецов, О.М. (2018) Методичні рекомендації та завдання для курсового проектування з навчальної дисципліни Прикладна механіка для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека). [Teaching Resource] (Unpublished)

Литвиненко , А.С. (2018) Методичні рекомендації та завдання для практичних занять виконання контрольної роботи і самостійної роботи з дисципліни «Лазерна техніка» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітніх програм «Світлотехніка і джерела світла» і «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Правове регулювання антикризової діяльності» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Домбровська, А.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із навчальної дисципліни «Правове регулювання міжнародних економічних відносин» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету). [Teaching Resource] (In Press)

Карпушенко, М.Ю. (2018) Методичні рекомендації та завдання для практичної, самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» (для студентів 5,6 курсу денної і заочної форм навчання за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Чупринін, О.О. and Засядько, М.А. and Середа , Н.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання для підготовки до практичних занять, виконання контрольних завдань, самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи теорії споруд» (для студентів 3 курсу денної форми навчання зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Серьогіна, Д.О. (2018) Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «ТРЕНІНГ-КУРС START-UP» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Пушкар, Т.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «магістр»). [Teaching Resource] (In Press)

Журавель, В.В. and Медведєв, І.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Управління витратами» (для студентів спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Матвєєва, Н.М. (2018) Методичні рекомендації та завдання до виконання до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни з дисципліни «Економічні механізми трансформації бізнесу» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)./ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова; уклад. Н.М.Матвєєва. – Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2019. - 131 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Матвєєва, Н.М. (2018) Методичні рекомендації та завдання до виконання до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни з дисципліни «Підприємництво в сфері виробництва» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)./ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова; уклад. Н.М.Матвєєва. – Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2019. - 131 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Матвєєва, Н.М. (2018) Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Економічні механізми трансформації бізнесу» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)./ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова; уклад. Н.М.Матвєєва. – Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2019. - 31 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Матвєєва, Н.М. (2018) Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Підприємництво в сфері виробництва» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)./ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова; уклад. Н.М.Матвєєва. – Харків: ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2019. - 31 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рой, В.Ф. (2018) Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Електромагнітна сумісність в системах електроспоживання» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання магістерської програми зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Борисенко , Н.В. (2018) Методичні рекомендації та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Атлетична гімнастика)(для всіх освітніх програм Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Демиденко, Т.П. and Мандріченко, О.Є. (2018) Методичні рекомендації та завдання до практичних занять, розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна графика». Частина 1 (для студентів 1 курсу денної, заочної та прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 141 — Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Краївська, І.А. (2018) Методичні рекомендації та завдання до самостійного вивчення дисципліни «Облік у бюджетних установах» для студентів усіх форм навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Решетило, В.П. and Можайкіна, Н.В. and Федотова, Ю.В. (2018) Методичні рекомендації та програма ознайомчої, виробничої, переддипломної практики та комплексного тренінгу на підприємстві для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної форми навчання спеціальності 051 - Економіка (освітньо-професійна програма "Міжнародна економіка"). [Teaching Resource] (Unpublished)

Назірова, Т.О. (2018) Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Програмування» (для студентів I − II курсів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр», спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2018) Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Історія світової політичної думки» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Teaching Resource] (In Press)

Костюк, В.О. and Мількін, І.В. (2018) Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Статистика» (для студентів усіх форм навчання за спеціальностями 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource] (In Press)

Костюк, В.О. and Мількін, І.В. (2018) Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу „Статистика” (для студентів усіх форм навчання за спеціальностями 051 – економіка, 071 – облік і оподаткування, 076 – підприємництво,торгівля та біржова діяльність )/ Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. О. Костюк, І. В. Мількін. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 36 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюк, В.О. (2018) Методичні рекомендації і завдання до виконання розрахунково –аналітичної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Аналіз фінансово – господарської діяльності підприємств міського господарства(будівельних підприємств)» для студентів усіх форм навчання за спеціальності 051 - Економіка / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. О. Костюк. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 36 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Костюк, В.О. (2018) Методичні рекомендації і завдання до виконання розрахунково-аналітичної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства (будівельних підприємств)» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка)). [Teaching Resource] (In Press)

Рубаненко, О.І. and Засядько, М.А. and Чупрынин, А.А. (2018) Методичні рекомендації і завдання з курсу Будівельна механіка для самостійної роботи, підготовки до практичних занять та контрольних робіт для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інжененрія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Чупринін, О.О. (2018) Методичні рекомендації і завдання з курсу Будівельна механіка для самостійної роботи, підготовки до практичних занять та контрольних робіт для студентів денної форми навчання магістрів за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». [Teaching Resource] (Unpublished)

Бугаєва, В.Ю. (2018) Методичні рекомендаціїдо практичної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА» за професійним спрямуванням (англійська мова)(для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Teaching Resource] (In Press)

Ковальова, О.О. (2018) Методичні рекомендаціїї до практичних занять і самостійної роботи з навчальних дисциплін «Водовідвідні мережі і споруди» та «Споруди і обладнання водовідведення (Модуль 1)» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Чумаченко, І.В. and Косенко, Н.В. (2018) Методологія управління проектами та програмами : конспект лекцій для студентів магістратури денної та заочної форм навчання за спеціальностями 073 – Менеджмент,122-Комп'ютерні науки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Чумаченко, І.В. and Косенко, Н.В. (2018) Методологія управління проектами та програмами : методичні рекомендації для практичних занять, самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи для студентів магістратури денної та заочної форм навчання за спеціальностями 073 – Менеджмент, 122-Комп'ютерні науки. [Teaching Resource] (Unpublished)

Крижановська, Н.Я. (2018) Методологія, методика, засади і засоби реконструкції історичного середовища та реставрації пам’яток архітектури : Конспект лекцій (для студентів третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кизилов, Г.І. (2018) Моделювання в управлінні соціально-економічними системами : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сорока , К.О. (2018) Моделювання електроприладу жорсткого диску (HDD) засобами пакету (Scilab/Xcos. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдвння з навчальної дисципліни «Теорія автоматичного управління» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 151− Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. [Teaching Resource] (Submitted)

Зубенко, А.В. (2018) Міжнародні стандарти обліку: конспект лекцій для студентів 4 курсу денної форми навчання за спеціальністю 071 Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Соловйова, О.С. (2018) Містобудування (спецкурс): конспект лекцій для студентів 4 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Teaching Resource] (In Press)

Черноносова, Т.О. (2018) Міське зелене будівництво: конспект лекцій для студентів денної, заочної, прискореної форм навчання, слухачів другої вищої освіти спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія фахового спрямування «Міське будівництво та господарство». [Teaching Resource] (In Press)

Кадикова, І.М. (2018) Міські проекти і програми Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання для спеціальності 073 – Менеджмент. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сабадаш, В.В. and Літомін, Є.В. (2018) НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. АВТОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА: ДОСЛІДЖЕННЯ ДОРОЖНЬО ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД. [Teaching Resource] (Unpublished)

Новожилова , М.В. and Петрова, О.О. (2018) Навчальний посібник "Використання мови логічного програмування Visual Prolog для розробки експертних систем". [Teaching Resource] (Submitted)

Новожилова, М.В. and Петрова , О.О. (2018) Навчальний посібник "Розробка експертних систем в середовищі Clips". [Teaching Resource] (Submitted)

Наливайко, О.І. (2018) Навчально-методичний посібник: “ Лабораторний практикум із фізики нафтового, газового та газоконденсатного пласта ” для студентів спеціальності – 185 «Нафтогазова інженерія та технології», галузі знань «18 – Виробництво та технології » всіх форм навчання. [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2018) Наукові дослідження в туристській індустрії: конспект лекцій (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа і 242 - Туризм). [Teaching Resource] (In Press)

Білим, П.А. (2018) Небезпечні роботи в житлово-комунальному господарстві: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека. [Teaching Resource] (In Press)

Нестеренко , С.Г. (2018) Нестеренко С. Г. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Особливості геодезичного забезпечення території міст (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеренко , С.Г. (2018) Нестеренко С. Г. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Сучасні методи створення і реконструкції геодезичних мереж (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеренко , С.Г. (2018) Нестеренко С. Г. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни Особливості геодезичного забезпечення території міст (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеренко , С.Г. (2018) Нестеренко С. Г. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни Сучасні методи створення і реконструкції геодезичних мереж (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кічаєва, О.В. and Левенко , Г. М. (2018) ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ МЕТОДИЧНІ рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності 191 Архітектура та містобудування освітня програма – архітектура, освітній рівень - бакалавр). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. (2018) Облік у банках: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (In Press)

Краївська, І.А. (2018) Облік у бюджетних установах: Конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бабаєв, В.М. and Гайдученко, С.О. (2018) Організаційна культура публічного управління: конспект лекцій для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування. [Teaching Resource] (In Press)

Рогозін, А.С. (2018) Організація евакуаційних заходів та життєзабезпечення евакуйованих: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 263 – Цивільна безпека, 206 – Садово-паркове господарство. [Teaching Resource] (In Press)

Гнатенко, М.К. (2018) Організація підприємницької діяльності: конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент. [Teaching Resource] (In Press)

Пілічева , М.О. and Маслій, Л.О. (2018) Основи геодезії: конспект лекцій (для бакалаврів за спеціальністю 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Кузнецова, Г.А. and Ламтюгова, С.М. and Ситникова, Ю.В. (2018) Основи математичного аналізу в схемах і таблицях. Частина 3 : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Білим, П.А. (2018) Основи наукових досліджень: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека. [Teaching Resource] (In Press)

Смирний, М.Ф. (2018) Основи наукових досліджень: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (In Press)

Білим, П.А. (2018) Основи пожежної безпеки: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека. [Teaching Resource] (In Press)

Щербак , Я.В. and Івакіна , К.Я. (2018) Основи теорії автоматичного регулювання електромехатронних систем/навчальний посібник з дисципліни «Теорія автоматичного керування» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Прасоленко, О.В. and Ткаченко, І.О. (2018) Основи теорії систем і системний аналіз: конспект лекцій для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент, освітньої програми «Логістика»). [Teaching Resource] (In Press)

Шкляр, С.П. (2018) Основи формування естетично-художніх концепцій в архітектурі і мистецтві: Конспект лекцій (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (In Press)

Творошенко, І.С. (2018) Основи цифрової обробки зображень: конспект лекцій для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій. [Teaching Resource] (In Press)

Килимник, І.І. and Бровдій, А.М. (2018) Особливості регулювання правових питань на підприємстві : навч. посібник / [І. І. Килимник, А. М. Бровдій] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 136 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зубенко, А.В. (2018) Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування. [Teaching Resource] (In Press)

Сорокіна, К.Б. (2018) Очисні споруди водопостачання : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)». [Teaching Resource] (In Press)

Завальний, О.В. (2018) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури. [Teaching Resource] (Unpublished)

Волгіна, Н.О. (2018) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку на 2019 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Волгіна, Н.О. (2018) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку на 2019 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ляшенко, О.М. (2018) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри „Світлотехніка і джерела світла” на 2019 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Безлюбченко, О.С. and Завальний, О.В. and Гордієнко, С.М. (2018) ПЛАНУВАННЯ МІСТ І ТРАНСПОРТ Навчальний посібник. [Teaching Resource] (Submitted)

Смирний, М.Ф. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри "Електричний транспорт" на 2019 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Поморцева, О. Є. (2018) План видання 2019. [Teaching Resource] (Unpublished)

Горошко, Н.И. (2018) План видання кафедри фізичного виховання і спорту 2019 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2018) План видання методичних рекомендацій. [Teaching Resource]

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2018) План видання монографій. [Teaching Resource]

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2018) План видання навчальних посібників. [Teaching Resource]

Левенко , Г. М. (2018) План видання навчально-методичної і накової літератури кафедри Механіки грунтів, фундаментів та інженрної геології на 2019 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондращенко, О.В. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Технологии будівельного виробництва и будівельних матеріалів на 2019 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дмитренко, Т.В. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Інженерної екології міст на 2019 р. [Teaching Resource] (Submitted)

Шкляр, С.П. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри 106а АБіС ДАС на 2019 рік. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кизилов, Г.І. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» (504) на 2019 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Моргунова, С.О. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри іноземних мов на 2019 рік. [Teaching Resource] (Submitted)

Благодарна, Г.І. (2018) План видання науково-методичної і наукової літератури кафедри Водопостачання, водовідведення і очистки вод на 2019 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2018) План видання підручників. [Teaching Resource]

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2018) План видання текстів лекцій. [Teaching Resource]

Баржина, А.В. (2018) План видань кафедри УПМГіБ 2019р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сабалаева , Н.О. (2018) План издания каф. АЕЕ 2019. [Teaching Resource] (Unpublished)

Решетило, В.П. (2018) План навчально-методичних видань кафедри економічної теорії та міжнародної економіки на 2019 рік. [Teaching Resource] (Unpublished)

Яцюк, М.В. (2018) Плани практичних занять для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Історії світової політичної думки» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, галузь знань 03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Teaching Resource] (In Press)

Яцюк, М.В. (2018) Плани практичних занять для очної і заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми світової історії» (освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії, 03 – Гуманітарні науки, спеціальність 032 – Історія та археологія). [Teaching Resource] (In Press)

Білим, П.А. (2018) Пожежна безпека виробництва: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека. [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, Л.О. and Козирєва, Н. В. (2018) Політологія: стислий конспект лекцій для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання усіх спеціальностей за освітнім рівнем «бакалавр». [Teaching Resource] (In Press)

Воронков, О.О. (2018) Потенціал і розвиток підприємства: конспект лекцій для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – Економіка). [Teaching Resource] (In Press)

Коляда, Т.А. (2018) Правові засади адміністративної діяльності в публічному управлінні: конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. [Teaching Resource] (In Press)

Бєкєтов, В.Є. and Коваленко, Ю.Л. and Євтухова, Г.П. (2018) Прикладна аероекологія. Модуль 1 Атмосфера: основні терміни та визначення. Нормування якості атмосферного повітря: конспект лекцій для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (In Press)

Вяткін, К.І. (2018) Проектування та реконструкція дорожньо-транспортних споруд: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. [Teaching Resource] (In Press)

Радіонова, Л.О. (2018) Публічна влада: конспект лекцій для магістрів заочної форми навчання зі спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування спеціалізації «Управління об’єднаними територіальними громадами». [Teaching Resource] (In Press)

Пілічева , М.О. (2018) Пілічева М. О. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИХ РОБІТ (для бакалаврів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пілічева , М.О. and Маслій, Л.О. and Анопрієнко, Т.В. (2018) Пілічева М. О., Анопрієнко Т. В., Маслій Л. О. ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВІ РОБОТИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК (для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Радзінська, Ю.Б. (2018) Радзінська Ю. Б. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни Основи земельного адміністрування (для бакалаврів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жидкова , Т.В. and Чепурна, С.М. (2018) Реконструкція житлових і громадських будинків НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Боровик, М.В. (2018) Ризик-менеджмент: конспект лекцій для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент. [Teaching Resource] (In Press)

Помазан , М.Д. (2018) СУЧАСНІ ЗАСОБИ ЗВЕДЕННЯ МОНОЛІТНИХ БУДІВЕЛЬ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД МІСТА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондращенко , О.В. (2018) СУЧАСНІ КОМПОЗИЦІЙНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Золотова , Н.М. (2018) СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю191 – Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гринченко , Е. В. and Кохан , Л. В. and Копиевская, Л. А. (2018) Сборник тестовых заданий для контрольных и самостоятельных работ по курсу «Страноведение» (приложение к учебному пособию «Добро пожаловать в Украину» для иностранных студентов подготовительного отделения инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных специальностей). [Teaching Resource] (In Press)

Крижановська, Н.Я. (2018) Світлокольоровий дизайн: Конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Поморцева, О. Є. (2018) Сетевые технологии. Основы WEB дизайна УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ (для студентов 1 курса дневной и заочной формы обучения специальности 051 ‒ «Экономика», 076 ‒ «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность», 071 ‒ «Учет и налогообложение»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Федоров, М.В. and Хренов, О.М. (2018) Системний аналіз: конспект лекцій для студентів 2 курсу денної та 1 курсу прискореної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 122 – Комп’ютерні науки. [Teaching Resource] (In Press)

Скрипник, О.С. (2018) Скрипник О.С. Безпека експлуатації будівель та споруд : конспект лекій для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці» / О. С. Скрипник ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О.С. Скрипник. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Teaching Resource] (Unpublished)

Скрипник, О.С. (2018) Скрипник О.С. Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій : конспект лекій для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Цивільна безпека» / О. С. Скрипник ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О.С. Скрипник. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. [Teaching Resource] (Unpublished)

Дьяков, Є.Д. (2018) Словник до вивчення курсу «Електротехнічні матеріали» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання бакалаврів за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (In Press)

Козирєва, Н. В. (2018) Словник-довідник для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Філософія» (для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання усіх напрямів підготовки). [Teaching Resource] (In Press)

Шевченко, Т.О. (2018) Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення: конспект лекцій для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення») та спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія спеціалізації «Водопостачання та водовідведення». [Teaching Resource] (In Press)

Творошенко, І.С. (2018) Спеціалізоване програмне забезпечення: конспект лекцій для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій освітньої програми «Геодезія та землеустрій». [Teaching Resource] (In Press)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 106 "Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища" станом на 04.04.2019 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 111 "Основ архітектурного проектування" станом на 22.04.2019 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 112 "Лісового та садово-паркового господарства" станом на 04.01.2019 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Коненко, В.В. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 113 "Дизайну та образотворчого мистецтва" станом на 26.03.2019 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 501а "Економіка підприємств,бізнес-адміністрування та регіонального розвитку" станом на 23.04.2019 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пан , М.П. (2018) Статистика виконання плану 2018 року. [Teaching Resource] (Unpublished)

Наумов, М.С. (2018) Сутність та основні форми зовнішньоекономічної діяльності фірми»: тексти лекцій для студентів спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. [Teaching Resource] (In Press)

Петченко, Г.О. and Чернець, В.С. (2018) Сценічне освітлення та світлові ефекти: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (Unpublished)

Якименко, О.В. and Морковська, Н.Г. (2018) ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шпачук, В.П. and Рубаненко, О.І. and Гарбуз , А.О. (2018) Теоретична механіка. Кінематика: конспект лекцій (для студентів-бакалаврів денної і заочної форм навчання за спеціальностями 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології (за видами)). [Teaching Resource] (In Press)

Котух, В.Г. and Палеева, Е.Н. (2018) Теория механизмов и машин: конспект лекций для студентов 2 курса дневной и заочной форм обучения образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» специальности 185 – Нефтегазовая инженерия и технологии. [Teaching Resource] (In Press)

Осиченко, Г. О. (2018) Теорія містобудівної композиції: навч. посібник (серія посібників «Теорія і практика урбодизайна»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Золотарьова, І.М. and Хом’якова, О.В. and Бондар, Ю.С. (2018) Тестові завдання з дисципліни «Психологія» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей Університету). [Teaching Resource] (In Press)

Гапонова, Л.В. (2018) Техническая диагностика систем теплогазоснабжения и вентиляции: Конспект лекций для студентов 4 курса всех форм обучения специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия. [Teaching Resource] (In Press)

Сорокіна, К.Б. (2018) Технологія очистки природних вод та «Споруди і обладнання водопостачання. Модуль 3»: конспект лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітні програми «Гідротехніка (водні ресурси)», «Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)»). [Teaching Resource] (In Press)

Діденко, О.М. and Петченко, Г.О. and Литвиненко , А.С. and Ляшенко, О.М. (2018) Технологія світлотехнічного виробництва: навч. посібник (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Андренко, О.А. (2018) Тлумачний словник банківських та суміжних економічних термінів із дисципліни «Облік у банках» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Поколодна, М.М. and Полчанінова, І.Л. and Гордієнко, Т.В. (2018) Туристські ресурси України: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 242 – Туризм і 241 Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource] (In Press)

Донець, О. В. (2018) Тяговий електропривод. Конспект лекцій для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (Unpublished)

Славута, О.І. and Матвєєва, Н.М. (2018) Управління витратами : навч. посібник / О. І. Славута, Н. М. Матвєєва ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 295с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білецький, І.В. (2018) Управління енергоінфраструктурними проектами розвитку магістральних мереж Конспект лекцій для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (Unpublished)

Білецький, І.В. (2018) Управління енергоінфраструктурними проектами розвитку магістральних мереж Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів для магістрів 1 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушенкова, І.С. and Анопрієнко, Т.В. and Кошкалда, І.В. and Трегуб, О.М. (2018) Управління земельними ресурсами: конспект лекцій (для магістрів спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Teaching Resource] (In Press)

Писаревський, І.М. and Угоднікова, О.І. (2018) Управління сталим розвитком туризму: конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент, 242 – Туризм. [Teaching Resource] (In Press)

Дєгтяр, О.А. (2018) Управління трудовими ресурсами: конспект лекцій (для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Кондратенко, Н.О. (2018) Управління фінансовими ресурсами: конспект лекцій (для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Нестеренко, С.В. (2018) Управління якістю в охороні праці: конспект лекцій (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека освітньої програми «Охорона праці»). [Teaching Resource] (In Press)

Гнатенко, М.К. (2018) Управління інвестиційними проектами: конспект лекцій для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування. [Teaching Resource] (In Press)

Власова, О.Є. (2018) Управлінський облік: навч. посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, Ю.П. and Тугай, Д.В. and Котелевець , С.В. (2018) Фотоенергетика : навчальний посібник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Назаренко, Л.А. and Колесник , А.І. (2018) Фізика і техніка світлодіодів: навч.посібник (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пан , М.П. (2018) Хід виконання плану 2018 року. [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеренко, С.В. (2018) Хімія. Модуль 2: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (In Press)

Нестеренко, С.В. (2018) Хімія: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальностей 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Чумаченко, І.В. and Косенко, Н.В. (2018) Чумаченко І.В., Косенко Н. В. Ділове адміністрування (Управління проектами): Конспект лекцій для студентів магістратури денної та заочної форм навчання за спеціальності 073 – Менеджмент, галузі знань 07 Управління та адміністрування / І.В. Чумаченко, Н. В. Косенко Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. [Teaching Resource] (Unpublished)

Якименко, О.В. (2018) ШПУНТОВІ ТА ПАЛЬОВІ РОБОТИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Душкин, С.С. and Коваленко, А.Н. (2018) Эксплуатация водохозяйственных объектов водоснабжения и водоотведения : учеб. пособие. [Teaching Resource] (Unpublished)

Оленіна, О. Ю. (2018) видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Дизайну та образотворчого мистецтва на 2019 рік. [Teaching Resource] (Unpublished)

Гайденко, С.М. (2018) практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Розміщення продуктивних сил» (для студентів денної і заочної форм навчання (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). [Teaching Resource] (Submitted)

Пономаренко, Є. Г. and Ломакіна, О.С. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ» (для студентів 1 та 2 курсів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пономаренко, Є. Г. and Ломакина, О.С. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «СИСТЕМИ І ЗАСОБИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКОЛОГІЇ» (для студентів 1 курсу усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 101 – Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гнатенко, М.К. (2017) План видання кафедри Менеджменту і адміністрування на 2018 рік. [Teaching Resource] (Unpublished)

Булаєнко, М.В. (2017) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Прикладної математики та інформаційних технологій на 2018 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Плотницька, С.І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До практичних занять та самостійної роботи З дисципліни «МіЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, О.П. and Калашнікова, Х.І. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ» (для студентів бакалавріату спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Оболенцева, Л.В. and Писарева, І.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни "МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ)" (для студентів 4 курсу всіх форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Плотницька, С.І. (2017) Конспект лекцій З дисципліни «МіЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До ВИКОНАННЯ РГР з дисципліни «УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ» (для студентів бакалавріату спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ» (для студентів бакалавріату спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтярь , Олег Андрійович (2017) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ РИНОК» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент». [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриненко, В.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, Т.М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни «КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ЛІДЕРСТВО І КОМУНІКАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриненко, В.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, О.П. and Калашнікова, Х.І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з дисципліни «Системи життєзабезпечення міст» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтярь , Олег Андрійович (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Самойленко, І.О. (2017) ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЄС КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Абрамов, В.В. (2017) ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТСЬКОЇ САМОДІЯЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПІДРУЧНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2017) ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, Т.М. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтярь , Олег Андрійович (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Полчанінова, І.Л. and Влащенко, Н.М. (2017) МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 4 курсу всіх форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 242 - Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Самойленко, І.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЄС» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ДОКУМЕНТООБІГ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, Т.М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гриненко, В.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До виконання РГР з дисципліни «СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До контрольної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кондратенко, Н.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ ТА БЮДЖЕТОМ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуляк, Р.Е. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бурмака, Т.М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Соціально-психологічні основи менеджменту" (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко, В.С. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Шевченко, В.С. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гуляк, Р.Е. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колонтаєвський, О.П. and Калашнікова, Х.І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної роботи та виконання РГР з дисципліни «Системи життєзабезпечення міст» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтярь , Олег Андрійович (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нохріна, Л.А. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ» (для студентів 4 та 5 курсів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальностей 073 – Менеджмент, 242 –Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» (для студентів заочної форми навчання, освітнього рівня «магістр», спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Оболенцева, Л.В. and Писарева, І.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРІНДУСТРІЇ»(для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Оболенцева, Л.В. and Писарева, І.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Крайнюк, Л. М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ РЕСТОРАНННІ ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня магістр» спеціальності 241– Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Крайнюк, Л. М. and Соколенко, А.С. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241– Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Писарева, І.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ТУРИЗМІ" (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Кравець, О.М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В ТУРИЗМІ (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальностей 241– Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 241– Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Оболенцева, Л.В. and Писарева, І.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРІНДУСТРІЇ»(для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Оболенцева, Л.В. and Писарева, І.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня магістр спеціальності 242 – «Туризм»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Оболенцева, Л.В. and Писарева, І.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource] (Unpublished)

Александрова, С.А. (2017) НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ТУРИСТСЬКІЙ ІНДУСТРІЇ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 073 – Менеджмент, 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Teaching Resource] (Unpublished)

Писаревський, І.М. and Єфременко , Т.М. and Гордієнко, Т.В. (2017) РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Влащенко, Н.М. (2017) УПРАВЛІННЯ КУРОРТАМИ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пономаренко, Є. Г. and Ломакіна, О.С. (2017) Є. Г. Пономаренко, О. С. Ломакіна МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 1 та 2 курсу усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» із спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ломакіна, О.С. and Пономаренко, Є. Г. (2017) Є. Г. Пономаренко, О. С. Ломакіна СИСТЕМИ І ЗАСОБИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКОЛОГІЇ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 1 курсу усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» із спеціальності 101 – Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пономаренко, Є. Г. and Ломакіна, О.С. (2017) Є. Г. Пономаренко, О. С. Ломакіна СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ДОВКІЛЛЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 2 курсу усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» із спеціальності 101 – Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Галетич, І.К. and Решетченко, А. І. (2017) І. К. Галетич,. А. І. Решетченко КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ФІЗИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ» (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 101 ¬ Екологія, 183 ¬ Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Запорожець, Г.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Галетич, І.К. and Решетченко, А. І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних і лабораторних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 101 ¬ Екологія, 183 ¬ Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Телюра, Н.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «ҐРУНТОЗНАВСТВО» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 101 – Екологія, 183 Технології захисту навколишнього середовища ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Запорожець, Г.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вергелес, Ю.І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ “ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 101 - Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вергелес, Ю.І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни “ЛАНДШАФТНА ІНЖЕНЕРІЯ ДОВКІЛЛЯ” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вергелес, Ю.І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни “ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 101 - Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Стольберг, Ф.В. and Решетченко, А. І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ВСТУП ДО ФАХУ» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 183 ¬ Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Дегтярь , Олег Андрійович (2017) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Костенко, О.Б. and Гавриленко, І,О. (2017) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Ор-ганізація баз даних та знань» для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями 122 – «Комп’ютерні науки», 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані те-хнології», 126 – «Інформаційні системи та технології». [Teaching Resource] (Unpublished)

Телюра, Н.О. (2017) Н.О. Телюра «ҐРУНТОЗНАВСТВО» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 101 – Екологія, 183 Технології захисту навколишнього середовища ). [Teaching Resource] (Unpublished)

Любченко, М.А. (2017) План навчально-методичної і наукової літератури кафедри Основ архітектурного проектування на 2018 р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Стольберг, Ф.В. and Решетченко, А. І. (2017) Ф. В. Стольберг, А. І. Решетченко КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ВСТУП ДО ФАХУ» (для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 183 ¬ Технології захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вергелес, Ю.І. (2017) Ю.І. Вергелес КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 101 - Екологія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Плотницька, С.І. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-професійної програми – Магістр з бізнес адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гайдученко, С.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ» (для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Гаряжа, В.М. (2017) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. М. Гаряжа, І. Т. Карпалюк. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. [Teaching Resource] (Unpublished)

Карпалюк, І.Т. and Гаряжа, В.М. (2017) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 2 курсу денної, заочної і прискоре-ної форми навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. М. Гаряжа, І. Т. Карпалюк. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. [Teaching Resource] (Unpublished)

Зайцева, І.С. (2017) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри хімії на 2018р. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ДОКУМЕНТООБІГ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Волик, С. В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЛІДЕРСТВО І КОМУНІКАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Волик, С.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни «РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з дисципліни «ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гайдученко, С.О. (2017) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Плотницька, С.І. (2017) МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» зі спеціальності 073 – Менеджмент освітньо-професійної програми - Магістр з бізнес адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Гайдученко, С.О. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ» (для студентів магістратури заочної форми навчання спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ДОКУМЕНТООБІГ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєльська , Т.В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Волик, С. В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з дисципліни «СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Волик, С. В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ЛІДЕРСТВО І КОМУНІКАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Мандріченко, О.Є. (2017) «Інженерна графіка». Методичні рекомендації до практичних занять, розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за спеціальності 141 — «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»), 2 частина. [Teaching Resource] (Unpublished)

Демиденко, Т.П. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Метрологія і стандартизація» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (Unpublished)

Любченко, М.А. (2017) Конспект лекцій з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка» (для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 183 – Технологія захисту навколишнього середовища). [Teaching Resource] (Unpublished)

Демиденко, Т.П. (2017) Методичні рекомендації к практичним заняттям і самостійній роботі з дисципліни «Метрологія і стандартизація» для студентів 4-го курсу денної форми навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми «Цивільна інженерія (Водовідведення та водопостачання), (Теплогазопостачання та вентиляція)». [Teaching Resource] (Unpublished)

Рожков, П.П. and Рожкова, С.Е. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Надійність електромагнітних та електромеханічних систем» (для магістрів денної форми навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітня програма “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова)”). [Teaching Resource] (Unpublished)

Рожков, П.П. and Рожкова, С.Е. (2017) Методичні рекомендації до оформлення дипломної роботи бакалавра (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Єрошкіна, О.О. (2017) Епоха класицизму. Навчальний посібник з курсу «Історія архітектури, містобудування та мистецтв» (для студентів І курсу спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітній рівень «бакалавр»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вотінов , М.А. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Регіональні і типологічні особливості розвитку архітектури, архітектурних форм» (для студентів третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Вотінов , М.А. (2017) Методичні рекомендації до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Регіональні і типологічні особливості розвитку архітектури, архітектурних форм» (для студентів третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування). [Teaching Resource] (Unpublished)

Колєнкіна, М.С. (2017) Методичні рекомендації до розрахункової графічної роботи з дисципліни «Екологічні проблеми лісового та садово-паркового господарства» для студентів за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». [Teaching Resource] (Submitted)

Усачова, О.Ю. (2017) Практикум з основ архітектурної графіки (для студентів бакалаврів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування.). [Teaching Resource] (Unpublished)

Усачова, О.Ю. and Радченко, А.О. (2017) Робочий зошит з дисципліни: «Основи архітектурної графіки» «Тіні у прямокутних,аксонометричних проекціях та перспективі» (для студентів бакалаврів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування.). [Teaching Resource] (Unpublished)

Охріменко, В.М. (2017) Споживачі електричної енергії : підручник. [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т.А. (2017) Методичні настанови та завдання для самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів спеціальності 051 – Економіка спеціалізація «Економіка підприємства» освітнього рівня «магістр»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Журавель, В.В. (2017) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковалевська, А.В. (2017) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Управління розвитком компанії» (магістерська програма заочної форми навчання за спеціальністю 051- Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Глєбова, М.Л. and Єгоров , О.Б. and Форкун, Я.Б. (2017) Методичні рекомендації до практичних занять із дисципліни «Електричні машини» для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізації «Електромеханіка»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Глєбова, М.Л. and Єгоров, О.Б. and Форкун, Я.Б. (2017) Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізації «Електротехніка та електротехнології»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Журавель, В.В. and Мількін, І.В. (2017) Економічна діагностика : конспект лекцій для студентів заочної форм навчання освітнього рівня магістра спеціальності 051 - Економіка. [Teaching Resource] (Unpublished)

Сіренко, Н.М. (2017) Методичні рекомендації для самостійного роботи з навчальної дисципліни «Макроекономіка» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 051 Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Жовтяк , Г.А. (2017) Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання практичних занять роботи з навчальної дисципліни «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 - Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька, Г.І. (2017) Методичні рекомендації та завдання для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів спеціальності 051 – Економіка спеціалізація «Економіка підприємства» освітнього рівня «бакалавр»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Серьогіна, Д.О. (2017) Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «ТРЕНІНГ-КУРС START-UP» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Пушкар, Т.А. (2017) Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Сутність та основні форми ЗЕД фірми» (для студентів спеціальності 051 – Економіка спеціалізація «Економіка підприємства» освітнього рівня «бакалавр»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеренко, С.В. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Управління якістю в охороні праці» (для студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 - Цивільна безпека, освітньою програмою «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеренко, С.В. (2017) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Управління якістю в охороні праці» (для студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 - Цивільна безпека, освітньою програмою «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Нестеренко, С.В. (2017) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Управління якістю в охороні праці» (для студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 - Цивільна безпека, освітньою програмою «Охорона праці»). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ачкасов, А.Є. and Базецька, Г.І. and Ковалевська, А.В. and Склярук, Н.І. (2017) Методичні рекомендації до підготовки, написання та захисту магістровської роботи (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Ковалевська, А.В. (2017) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька, Г.І. (2017) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Управління фінансами і активами підприємства» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька, Г.І. (2017) Методичні рекомендації до практичної роботи з навчальної дисципліни «Управління фінансами і активами підприємства» (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 051 Економіка). [Teaching Resource] (Unpublished)

Базецька , Г.І. (2017) Управління фінансами та активами підприємства : конспект лекцій для студентів заочної форм навчання осв