Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 305 Безопасности жизнедеятельности > План 2018"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Г | Ч
Количество объектов на этом уровне: 15.

А

Абракітов, В.Е. (2017) Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни „ Охорона праці в галузі та цивільний захист ” ((для студентів 5 курсу усіх форм навчання навчання галузі знань 10 – Природничі науки, спеціальності 101 – Еко-логія спеціалізації (освітньої програми) «Екологія міст»; галузі знань 18 – Виробництво та технології спеціальності 183 – Технології захисту на-вколишнього середовища спеціалізації (освітньої програми) «Екологічна безпека»); галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітніх програм «Міське будів-ництво і господарство»; «Промислове та цивільне будівництво», «Во-допостачання та водовідведення»; «Теплогазопостачання і вентиля-ція», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)) / В. Е. Абракітов; Харк. нац. університет. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2017) Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни „ Охорона праці в галузі та цивільний захист ” (для студентів 6 курсу денної форми нав-чання навчання галузі знань 19 – Архітектура і будівництво, спеціаль-ності 191 – Архітектура та містобудування, освітні програми «Архітек-тура будівель і споруд», «Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища») / В. Е. Абракітов; Харк. нац. університет. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2017) Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни „Основи охорони пра-ці” (для студентів 2-3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” та напряму підготовки 6.060101 – Будівництво професійні спрямування «Водопостачання та во-довідведення» «Теплогазопостачання і вентиляція») / В. Е. Абракітов; Харк. нац. Ун-т. міськ. госп-ва. – Х.: ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу « Основи охорони праці» для студентів 2-3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" та напряму підготовки 6.060101 - Будівництво професійні спрямування "Водопостачання та водовідведення" "Теплогазопостачання і вентиляція"») / Харк. нац. акад міськ. госп-ва; уклад.: В. Е. Абракітов. – Х. : ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2017) Методичні вказівки з самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі та цивільний захист” (для студентів 6 курсу денної форми навчання навчання галузі знань 19 – Архітектура і будівництво, спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітні програми «Архітектура будівель і споруд», «Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища») / В. Е. Абракітов; Харк. нац. університет. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2017) Методичні вказівки з самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни „Охорона праці в галузі та цивільний захист” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання навчання галузі знань 10 – Природничі науки, спеціальності 101 – Екологія спеціалізації (освітньої програми) «Екологія міст»; галузі знань 18 – Виробництво та технології спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища спеціалізації (освітньої програми) «Екологічна безпека»); галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітніх програм «Міське будівництво і господарство»; «Промислове та цивільне будівництво», «Водопостачання та водовідведення»; «Теплогазопостачання і вентиляція», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)) / В. Е. Абракітов; Харк. нац. університет. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2017) Методичні вказівки і завдання до проведення практичних занять з курсу «Основи охорони праці» (для студентів 2-3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" та напряму підготовки 6.060101 - Будівництво професійні спрямування "Водопостачання та водовідведення" "Теплогазопостачання і вентиляція") / Харк. нац. Ун-т міськ. госп-ва; уклад. В. Е. Абракітов. – Х.: ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Грязнова, С.А. (2016) Методичні вказівки до до самостійного вивчення і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Системний аналіз та методи оптимізації в охороні праці” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці», спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)». – Укл. С.А. Грязнова – Харків: Харк. нац. ун-т міськ. госп. ім. О.М. Бекетова, 2017 - ___ с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грязнова, С.А. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів 5 курсу денної форми навчання з дисципліни “Системний аналіз та методи оптимізації в охороні праці” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці», спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)». – Укл. С.А. Грязнова – Харків: Харк. нац. ун-т міськ. госп. ім. О.М. Бекетова, 2017 - ___ с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грязнова, С.А. (2016) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Метрологія, стандартизація та сертифікація в охороні праці» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання (галузь знань 1701 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») / Укл. Грязнова С.А. - Харків: ХНУМГ, 2017 – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грязнова, С.А. (2016) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Основи теорії надійності та техногенний ризик» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузь знань 1701 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170201 – Цивільний захист). / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. А. Грязнова. – Харів: ХНУМГ, 2017 - с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грязнова, С.А. (2016) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Основи метрології ” (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь знань 0502 “ Автоматика та управління” напряму підготовки 6.050201 ” Системна інженерія”). – Уклад.: С. А. Грязнова. – Х. – ХНУМГ, 2017 - 20 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чеботарьова, О.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6. 170202 «Охорона праці» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чеботарьова, О.В. (2016) Методічні вказівки до практичних занять з курсу „ Медицина надзвичайних ситуацій " (для студентів 1-го курсу галузі знань: 1702 «Цивільна безпека» , напрям підготовки: 6.170201 «Цивільний захист»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чеботарьова, О.В. (2016) Методічні вказівки до самостійної роботи з курсу „Медицина надзвичайних ситуацій " (для студентів 1-го курсу галузі знань: 1702 «Цивільна безпека» , напрям підготовки: 6.170201 «Цивільний захист»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Thu Apr 27 20:06:39 2017 EEST.