Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты по теме "Наши документы > План издания учебно методической литературы > 305 Безопасности жизнедеятельности > План 2018"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Г | Д | Р | С | Х | Ч
Количество объектов на этом уровне: 45.

А

Абракітов, В.Е. (2017) Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни „ Охорона праці в галузі та цивільний захист ” ((для студентів 5 курсу усіх форм навчання навчання галузі знань 10 – Природничі науки, спеціальності 101 – Еко-логія спеціалізації (освітньої програми) «Екологія міст»; галузі знань 18 – Виробництво та технології спеціальності 183 – Технології захисту на-вколишнього середовища спеціалізації (освітньої програми) «Екологічна безпека»); галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітніх програм «Міське будів-ництво і господарство»; «Промислове та цивільне будівництво», «Во-допостачання та водовідведення»; «Теплогазопостачання і вентиля-ція», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)) / В. Е. Абракітов; Харк. нац. університет. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2017) Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни „ Охорона праці в галузі та цивільний захист ” (для студентів 6 курсу денної форми нав-чання навчання галузі знань 19 – Архітектура і будівництво, спеціаль-ності 191 – Архітектура та містобудування, освітні програми «Архітек-тура будівель і споруд», «Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища») / В. Е. Абракітов; Харк. нац. університет. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2017) Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни „Основи охорони пра-ці” (для студентів 2-3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” та напряму підготовки 6.060101 – Будівництво професійні спрямування «Водопостачання та во-довідведення» «Теплогазопостачання і вентиляція») / В. Е. Абракітов; Харк. нац. Ун-т. міськ. госп-ва. – Х.: ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу « Основи охорони праці» для студентів 2-3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" та напряму підготовки 6.060101 - Будівництво професійні спрямування "Водопостачання та водовідведення" "Теплогазопостачання і вентиляція"») / Харк. нац. акад міськ. госп-ва; уклад.: В. Е. Абракітов. – Х. : ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2017) Методичні вказівки з самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі та цивільний захист” (для студентів 6 курсу денної форми навчання навчання галузі знань 19 – Архітектура і будівництво, спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітні програми «Архітектура будівель і споруд», «Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища») / В. Е. Абракітов; Харк. нац. університет. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2017) Методичні вказівки з самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни „Охорона праці в галузі та цивільний захист” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання навчання галузі знань 10 – Природничі науки, спеціальності 101 – Екологія спеціалізації (освітньої програми) «Екологія міст»; галузі знань 18 – Виробництво та технології спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища спеціалізації (освітньої програми) «Екологічна безпека»); галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітніх програм «Міське будівництво і господарство»; «Промислове та цивільне будівництво», «Водопостачання та водовідведення»; «Теплогазопостачання і вентиляція», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)) / В. Е. Абракітов; Харк. нац. університет. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2017) Методичні вказівки і завдання до проведення практичних занять з курсу «Основи охорони праці» (для студентів 2-3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" та напряму підготовки 6.060101 - Будівництво професійні спрямування "Водопостачання та водовідведення" "Теплогазопостачання і вентиляція") / Харк. нац. Ун-т міськ. госп-ва; уклад. В. Е. Абракітов. – Х.: ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Г

Грязнова, С.А. (2016) Методичні вказівки до до самостійного вивчення і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Системний аналіз та методи оптимізації в охороні праці” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці», спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)». – Укл. С.А. Грязнова – Харків: Харк. нац. ун-т міськ. госп. ім. О.М. Бекетова, 2017 - ___ с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грязнова, С.А. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів 5 курсу денної форми навчання з дисципліни “Системний аналіз та методи оптимізації в охороні праці” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці», спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)». – Укл. С.А. Грязнова – Харків: Харк. нац. ун-т міськ. госп. ім. О.М. Бекетова, 2017 - ___ с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грязнова, С.А. (2016) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Метрологія, стандартизація та сертифікація в охороні праці» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання (галузь знань 1701 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») / Укл. Грязнова С.А. - Харків: ХНУМГ, 2017 – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грязнова, С.А. (2016) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Основи теорії надійності та техногенний ризик» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузь знань 1701 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170201 – Цивільний захист). / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. А. Грязнова. – Харів: ХНУМГ, 2017 - с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грязнова, С.А. (2016) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Основи метрології ” (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь знань 0502 “ Автоматика та управління” напряму підготовки 6.050201 ” Системна інженерія”). – Уклад.: С. А. Грязнова. – Х. – ХНУМГ, 2017 - 20 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Д

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Охорона праці в галузі безпеки та цивільний захист» для студентів усіх форм навчання спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» для студентів усіх форм навчання спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 122 «Комп’ютерні науки», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 275 «Транспортні технології (за видами)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів усіх форм навчання спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 241 «Готельно-ресторанна справа», 275 «Транспортні технології (за видами)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів усіх форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці» (спеціальності 263 «Цивільна безпека»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія праці та її безпеки» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці» (спеціальності 263 «Цивільна безпека»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних та лабораторних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.070101 «Транспортні технології (за видами), 6.140103 «Туризм», 6.050702 «Електромеханіка», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Охорона праці в галузі безпеки та цивільний захист» для студентів усіх форм навчання спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» для студентів усіх форм навчання спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 122 «Комп’ютерні науки», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 275 «Транспортні технології (за видами)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Р

Рогозін, А.С. (2017) Курс лекцій “ Інженерний захист населення та територій” (для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 26 Цивільна безпека Спеціальність: 263 Цивільна безпека ) / А.С. Рогозін; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва; – Х.: ХНУМГ, 2018. - с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рогозін, А.С. (2017) Методичні вказівки проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «інженерний захист населення та територій» (для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітньою програмою «Цивільний захист»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рогозін, А.С. (2017) методичні вказівки виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Системи контролю виробничих небезпечних та шкідливих факторів» (студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рогозін, А.С. и Фесенко, Г.В. (2017) Курс лекцій з дисципліни «Організація евакуаційних заходів та життєзабезпечення евакуйованих» (студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітньою програмою «Цивільний захист», та «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рогозін, А.С. и Фесенко, Г.В. (2017) Методичні вказівки виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація евакуаційних заходів та життєзабезпечення евакуйованих» (студентів заочної форми навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітньою програмою «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рогозін, А.С. и Фесенко, Г.В. (2017) методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація евакуаційних заходів та життєзабезпечення евакуйованих» (студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітньою програмою «Цивільний захист», та «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

С

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Охорона праці в галузі та цивільний захист” усіх форм навчання за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, магістерської програми Електротехнічні системи споживання та Світлотехніка і джерела світла. – Харків: ХНУМГ, 2018. – 20 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Експертиза з охорони праці» для студентів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, фахового спрямування – Охорона праці. Харків: ХНУМГ, 2018. – 42 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Організація безпечного електроспоживання» для студентів денної і заочної форм навчання галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальності 263 Цивільна безпека спеціалізації Охорона праці – Х.: ХНУМГ, 2018. – 29 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи електробезпеки» галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальності 263 Цивільна безпека спеціалізації Охорона праці – Х.: ХНУМГ, 2018. – 29 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Експертиза з охорони праці» для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 Цивільна безпека (напрям підготовки 6.17020201 «Охорона праці») / Харк. ун.-т. міськ. госп-ва; уклад.: Я.О. Сєріков. – Х.: ХНУМГ, 2018. – 18 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентів з дисципліни «Організація безпечного електроспоживання підприємств» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці» спеціальності 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)» – Х.: ХНУМГ, 2018. – 9 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи електробезпеки» для студентів денної і заочної форм навчання галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальності 263 Цивільна безпека спеціалізації Охорона праці – Охорона праці – Харків: ХНУМГ, 2018 – 13 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи охорони праці” денної і заочної форми навчання напряму 0507 Електротехніка та електротехнології професійного спрямування Електротехнічні системи електроспоживання та Світлотехніка і джерела світла – Х. : ХНУМГ, 2018. – 10 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Експертиза з охорони праці» для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 Цивільна безпека (напрям підготовки 6.17020201 «Охорона праці») / Харк. ун.-т. міськ. госп-ва; уклад.: Я.О. Сєріков. – Х.: ХНУМГ, 2018. – 9 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Організація безпечного електроспоживання» для студентів заочної форми навчання галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальності 263 Цивільна безпека спеціалізації Охорона праці (за галузями). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Основи охорони праці” для студентів заочної форми навчання напряму 0507 Електротехніка та електротехнології професійного спрямування Електротехнічні системи електроспоживання та Світлотехніка і джерела світла – Харків: ХНУМГ, 2018. - 31 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Охорона праці в галузі та цивільний захист” для студентів заочної форми навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньої програми Електротехніка та електротехнології, магістерських програм Електротехнічні системи споживання та Світлотехніка і джерела світла. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Основи охорони праці. Практикум для студентів спеціальності 6.050701 електротехніка та електротехнології / За ред. Сєрікова Я. О.– Х.: ХНУМГ, 2018. – 143 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Х

Хворост, М.В. и Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів усіх форм навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ч

Чеботарьова, О.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6. 170202 «Охорона праці» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чеботарьова, О.В. (2016) Методічні вказівки до практичних занять з курсу „ Медицина надзвичайних ситуацій " (для студентів 1-го курсу галузі знань: 1702 «Цивільна безпека» , напрям підготовки: 6.170201 «Цивільний захист»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чеботарьова, О.В. (2016) Методічні вказівки до самостійної роботи з курсу „Медицина надзвичайних ситуацій " (для студентів 1-го курсу галузі знань: 1702 «Цивільна безпека» , напрям підготовки: 6.170201 «Цивільний захист»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Этот список был создан Sun Aug 20 16:16:58 2017 EEST.