Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты в отделе "Факультет менеджмента > Кафедра менеджмента и администрирования" с годом 2010

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: Б | Г | К | Л | Н | О | П | С | Ш
Количество объектов: 28.

Б

Боровик, М.В. (2010) Особливості оцінки трудового потенціалу підприємства. Вісник Хмельницького національного університету / Економічні науки, 167 (6). С. 257-259.

Боровик, М.В. (2010) Особливості формування системи управляння знаннями в сучасних умовах. Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки, 53 (3). С. 24-28.

Боровик, М.В. (2010) ПОБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. (262). С. 622-629.

Браташ, М.А. (2010) ПОРІГ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ЯК КРИТЕРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва (6). С. 36-42.

Бурмака, Т.М. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы]

Бурмака, Т.М. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) - “Будівництво” спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція”)(№1433). [Образовательные ресурсы]

Г

Грецька, Г.М. (2010) Програма з навчальної (ознайомчої) практики за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гриненко, В.В. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни „Аналіз і удосконалення бізнес-процесів”(для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 (6.030601) – „Менеджмент”)(№2030). [Образовательные ресурсы]

Гриненко, В.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Розвиток міських бізнес-систем”( для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 – „Менеджмент”, спеціальності 7.050201 – „Менеджмент організацій”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Кайлюк, Є.М. и Андрєєва, В.М. и Гриненко, В.В. (2010) Стратегічний менеджмент : навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства, Харків. ISBN 978-966-695-176-5

Карлова, О.А. (2010) Системи життєзабезпечення міста-2: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2010) МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА. зб. наук. пр. Тематичний випуск. Технічний прогрес і ефективність виробництва (6). С. 69-76.

Ковалевський, Г.В. (2010) Статистика. [Образовательные ресурсы]

Ковалевський , Г.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Статистика” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», за галуззю знань 0201 «Культура» та напрямом підготовки 6.020107 “Туризм”). [Образовательные ресурсы]

Л

Лелюк, В.О. и Лелюк, О.В. и Пан , М.П. (2010) Удосконалення бізнес-систем. Навчальний посібник. В 2-х т. Том 1. Аналіз і удосконалення бізнес-систем статичними методами. [Образовательные ресурсы]

Лелюк, В.О. и Лелюк, О.В. и Пан , М.П. (2010) Удосконалення бізнес-систем. Навчальний посібник. В 2-х т. Том 2. Аналіз і удосконалення бізнес-систем динамічними методами. [Образовательные ресурсы]

Н

Новікова, М.М. (2010) МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка розвитку, (53) (№ 1). С. 59-62.

Новікова, М.М. (2010) ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Коммунальное хозяйство городов : научно-технич. сб. : экономические науки (№ 92). С. 234-239.

О

Оспищев, В.И. (2010) Основы менеджмента: Учебное пособие к организации самостоятельной работы студентов (для всех форм обучения по направлению подготовки 6.070101)«Транспортные технологии» по видам транспорта. [Образовательные ресурсы]

Оспіщев, В.І. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту» для студентів 3-4 курсів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы]

Оспіщев, В.І. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи маркетингу» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы]

П

Парасюк, О.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни «Паблік Рілейшнз» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – “Менеджмент”, спеціальності “Менеджмент організацій”). [Образовательные ресурсы]

Парасюк, О.О. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Паблік Рілейшнз» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 (6.030601) – “Менеджмент”, спеціальності “Менеджмент організацій”(№2029). [Образовательные ресурсы]

Плотницька, С.І. (2010) Опорний конспект лекцій з дисциплін «Основи маркетингу і менеджменту», «Основи маркетингу і менеджменту - 1», «Основи маркетингу і менеджменту - 2» (для студентів 3 - 5 курсів усіх форм навчання спеціальностей «Водопостачання та водовідведення», „Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

С

Сніжко, С.В. (2010) Конспект лекцій з курсу «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Сніжко, С.В. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань – 0305 – «Економіка і підприємництво», напряму підготовки – 6.030509 – «Облік і аудит»)(№2048). [Образовательные ресурсы]

Сніжко, С.В. (2010) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент в муніципальній енергетиці" (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр, напряму підготовки 0502 – "Менеджмент", спеціальності "Менеджмент організацій", спеціалізація "Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу"). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шахова, О.В. и Кайлюк, Є.М. (2010) Формування облікових моделей управління фінансовими витратами по створенню та наданню житлово-комунальних послуг. Державне управління та місцеве самоврядування : тези Х Міжнар. наук. конгресу . С. 212-213.

Этот список был создан Mon Oct 22 20:41:16 2018 EEST.