A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 030601 «Менеджмент») спеціалізації: «МОМГ», «МОМС»; «МОБ», «МОПЕК», «Логістика».

Карпенко, М.Ю. and Уфимцева, В.Б. (2008) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 030601 «Менеджмент») спеціалізації: «МОМГ», «МОМС»; «МОБ», «МОПЕК», «Логістика». [Teaching Resource] (In Press)

[img] Microsoft Word (Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 030601 «Менеджмент») ) - Registered users only until 1 January 2015
77kB

Abstract

Мета вивчення дисципліни: оволодіння сучасними мережевими технологіями та навичками прак-тичного використання для пошуку обробки і аналізу даних, формування у студентів знань про сучасні засоби електронних комунікацій, оволодіння необхідними для практичної роботи за фахом базовими знаннями в галузі комп'ютерних мереж і телекомунікацій. Теми 1-8 містять основний лекційний матеріал, теми 9-16 стосу¬ються прикладних аспектів роботи в мережах і їх доцільно розгля¬дати на практичних заняттях і під час лабораторного практикуму. Під час вивчення курсу передбачається систематична практична робота студентів за комп'ютерами під керівництвом викладача. Формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця: згідно з ОПП ГСВО МОНУ (після вивчення [ПЗ7.1; передує ПП 10.4]). Передують вивченню даної дисципліни «Інформатика і комп'ютерна техніка». Спираються на вивчення дисципліни “Комп’ютерні мережі і телекомунікації ”: «АРМ менеджера», «Інформаційні системи в менеджменті». Навчальна програма передбачає володіння операційною систе¬мою Windows™ і пакетом MS Office™. В результаті вивчення дисципліни студент повинен: Знати: основні положення щодо роботи комп’ютерних мереж, налаштування мереж, критерії оцінювання ефективності їх роботи, інструментальні засоби робот з мережами, Інтернет, мережеві служби та сервіси, основні Інтернет-ресурси. Вміти: використовувати комп’ютерні мережі, їх програмне забезпечення для обробки та аналізу да-них, розробляти нескладні сайти та публікувати їх в Інтернет, оцінювати ефективність роботи та впровадження комп’ютерних мереж.

Item Type:Teaching Resource
Subjects:Our documents > Plan publication of instructional materials > 603 Applied mathematics and information technologies > Plan 2009
ID Code:6919
Deposited By: доцент М.Ю. Карпенко
Deposited On:08 Dec 2008 10:55
Last Modified:13 Jul 2010 07:49

Repository Staff Only: item control page