Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Просмотр по типам

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Тип объекта | Нет группировки
Количество объектов: 22160.

Дрозд, О.М. (2017) ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ УРБОЛАНДШАФТІВ Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за 101 – Екологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дрозд, О.М. (2017) ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ УРБОЛАНДШАФТІВ Методичні вказівки до самостійної та практичної роботи (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 101 – Екологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дрозд, О.М. (2017) ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ УРБОЛАНДШАФТІВ конспект лекцій (для студентів 5 курсу денної форми та 6 курсу заочної форми денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 101 – Екологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пілічева , М.О. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пілічева, М.О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з навчальної дисципліни «КАРТОГРАФІЯ» (для студентів 3, 4 курсу бакалаврату денної і заочної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радзінська, Ю.Б. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.08010103 – Землеустрій та кадастр, 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пілічева, М.О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсової роботи та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» (для студентів 2 курсу бакалаврату денної і заочної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пілічева, М.О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ГЕОДЕЗІЯ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пілічева, М.О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РІШЕНЬ» (для студентів 1, 2 курсу магістратури денної і заочної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РІШЕНЬ» (для студентів 1, 2 курсу магістратури денної і заочної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Понкратов, Д.П. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» професійного спрямування «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радзінська, Ю.Б. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РІШЕНЬ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.08010103 – Землеустрій та кадастр, 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ та САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО(для студентів 1 та 3курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальностіей192 – Будівництво та цивільна інженерія і 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Охорона праці в галузі та цивільний захист” усіх форм навчання за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, магістерської програми Електротехнічні системи споживання та Світлотехніка і джерела світла. – Харків: ХНУМГ, 2018. – 20 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2017) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Бюджетування діяльності підприємства» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 076- - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : В. В. Величко. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – … с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Намитоков, К.К. (2017) Конспект лекций по технической физике (том ІІ. Электричество и магнетизм) для студентов высших технических учебных заведений для студентов высших технических учебных заведений. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Борисенко , Н.В. (2017) «Черлидинг»: методические указания по дисциплине «Физическое воспитание» (для практических и самостоятельных занятий студентов всех образовательных программ Университета). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2017) Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни „ Охорона праці в галузі та цивільний захист ” ((для студентів 5 курсу усіх форм навчання навчання галузі знань 10 – Природничі науки, спеціальності 101 – Еко-логія спеціалізації (освітньої програми) «Екологія міст»; галузі знань 18 – Виробництво та технології спеціальності 183 – Технології захисту на-вколишнього середовища спеціалізації (освітньої програми) «Екологічна безпека»); галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітніх програм «Міське будів-ництво і господарство»; «Промислове та цивільне будівництво», «Во-допостачання та водовідведення»; «Теплогазопостачання і вентиля-ція», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)) / В. Е. Абракітов; Харк. нац. університет. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2017) Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни „ Охорона праці в галузі та цивільний захист ” (для студентів 6 курсу денної форми нав-чання навчання галузі знань 19 – Архітектура і будівництво, спеціаль-ності 191 – Архітектура та містобудування, освітні програми «Архітек-тура будівель і споруд», «Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища») / В. Е. Абракітов; Харк. нац. університет. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2017) Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни „Основи охорони пра-ці” (для студентів 2-3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” та напряму підготовки 6.060101 – Будівництво професійні спрямування «Водопостачання та во-довідведення» «Теплогазопостачання і вентиляція») / В. Е. Абракітов; Харк. нац. Ун-т. міськ. госп-ва. – Х.: ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бровдій, А.М. (2017) Бровдій А.М. Організація публічних закупівель : навч. посібник / А. М. Бровдій ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Харків. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – 2017. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2017) Бібік Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Ділові комунікації та бізнес-етикет» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки М 076 ЕтаОБ) / Н.В. Бібік; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 64 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2017) Бібік Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка інвестицій» (для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки М 192 ПЦБ, М 192 ПЦБ-з, С 192 МБГ, С 192 ПЦБ) / Н.В. Бібік; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 64 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2017) Бібік Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Корпоротивна соціальна відповідальність» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 ОіА, Хар6.030504 ЕП-з, Хар6.030509 ОіА-з) / Н.В. Бібік; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 64 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2017) Бібік Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Підприємництво та Start-up» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 ГІС, 6.140101 ГОТ, Хар6.08050101 ГІС-з) / Н.В. Бібік; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 64 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2017) Бібік Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна відповідальність» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки М 071 ОІА, Хар8.03050901 ОІА-з) / Н.В. Бібік; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 64 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2017) Бібік Н.В. Методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з дисципліни «Корпоротивна соціальна відповідальність» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 ОіА, Хар6.030504 ЕП-з, Хар6.030509 ОіА-з) / Н.В. Бібік; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 64 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2017) Бібік Н.В. Методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з дисципліни «Підприємництво та Start-up» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 ГІС, 6.140101 ГОТ, Хар6.08050101 ГІС-з) / Н.В. Бібік; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 64 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. (2017) Бібік Н.В. Методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з дисципліни «Соціальна відповідальність» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки М 071 ОІА, Хар8.03050901 ОІА-з) / Н.В. Бібік; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 64 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Семянникова, Н. Л. и Вальченко, И. В. (2017) Введение в биологию. Учебное пособие для иностранных студентов подготовительного факультета. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2017) Величко В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Адміністрування податків у бізнес-структурах» (для студентів-магістрів усіх форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / В. В. Величко: Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – .. с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2017) Величко В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Бюджетування діяльності підприємства» (для студентів-магістрів усіх форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / В. В. Величко: Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – .. с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2017) Величко В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Мистецтво презентації» (для студентів-магістрів усіх форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / В. В. Величко: Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – .. с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядін, Д.В. (2017) Д. В. ДЯДІН КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ В НАФТОГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядін, Д.В. (2017) Д. В. ДЯДІН МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ В НАФТОГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. и Бубенко, П.Т. и Бурак, О.М. и Єсіна, В.О. (2017) Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф.,Харків, 24–26 травня 2017 року. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Потапенко, С.М. (2017) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ ТА ЗАВДАНЬ для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «IНОЗЕМНА МОВА» (німецька мова) (для студентів першого курсу денної форми навчання технічних спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Потапенко, С.М. (2017) ЗБІРНИК ТЕКСТІВ ТА ЗАВДАНЬ для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА (німецька мова)(для студентів першого курсу денної форми навчання технічних спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Поморцева, О. Є. (2017) Использование AutoCAD для решения профессиональных задач ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ (для студентов дневной и заочной формы обучения 1 курса специальности 193 - геодезия, картография и землеустройство и 4 курса специальности 126. ‒ информационные системы и технологии ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чернікова, О.Ю. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ» (для студентов денної та заочної форм навчання освітньо-квалїфїкацїйного рівня бакалавр, напряму підготовкі 6.040106-Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА» (для студентов 4 курсу денної форми навчання освітньо-квалїфїкацїйного рівня бакалавр, напряму підготовкі 6.040106-Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА» (для студентов 4 курсу заочної форми навчання освітньо-квалїфїкацїйного рівня бакалавр, напряму підготовкі 6.040106-Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни КОМУНІКАЦІЯ В ЕКОЛОГІЇ (для студентов 4 курсу денної форми навчання освітньо-квалїфїкацїйного рівня бакалавр, напряму підготовкі 6.040106-Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пілічева, М.О. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РІШЕНЬ» (для студентів 1, 2 курсу магістратури денної і заочної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коробка, В. О. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «МОНТАЖ, НАЛАДКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНЕННЯ» для студентів 3 та 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (фахове спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коробка, В. О. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ОСНОВИ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМ» (для студентів 3 та 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка професійного спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Світлотехніка та джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «Джерела екологічної небезпеки» (для студентів денної та заочної форм навчання за безпосередньо підготовкі освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ» (для студентів денної та заочної форм навчання за безпосередньо) підготовкі освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «Екологічна безпека великих міст». (для студентів денної та заочної форм навчання за безпосередньо підготовкі освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, О. Ю. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ЗАСТОСУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ» (для бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, О. Ю. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ РОБОТАМИ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НС» (для студентів денної та заочної форм навчання за безпосередньо підготовкі освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радзінська, Ю.Б. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РІШЕНЬ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.08010103 – Землеустрій та кадастр, 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів усіх форм навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Охорона праці в галузі безпеки та цивільний захист» для студентів усіх форм навчання спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» для студентів усіх форм навчання спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 122 «Комп’ютерні науки», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 275 «Транспортні технології (за видами)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів усіх форм навчання спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 241 «Готельно-ресторанна справа», 275 «Транспортні технології (за видами)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вяткин, К.И. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Любченко, М.А. и Демиденко, Т.П. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа)(Англ. мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Богданова, Л.О. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу “ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ” (для студентів бакалаврів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 191 - Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. (2017) Карпенко М. Ю. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Комп’ютерний аудит» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2017) Конспект лекций по дисциплине «Методика и организация экономических исследований» (для студентов всех форм обучения направления подготовки 6.030504 – Экономика предприятия). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Табачников, С.В. (2017) Конспект лекций по дисциплине Строительство в сложных инженерно-геологических условиях (включая спецкурс) для магистров всех форм обучения по специальности 192 Строительство и гражданская инженерия / Харьков. нац. ун-т городского хозяйства им. А.Н. Бекетова; состав.: С.В. Табачников – Харьков: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2018. – __ с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Душкин, С.С. (2017) Конспект лекций по курсу «Водопроводные системы и сооружения» для студентов 2 и 3 курсов дневной и заочной форм обучения направления подготовки 6.060103 – Гидротехника (водные ресурсы). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нестеренко, С.В. (2017) Конспект лекцій з дисциплін «Електрохімія і захист від корозії» для студентів 3–5 курсів денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 – Будівництво, 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси) (фахові спрямування «Водопостачання та водовідведення», «Теплопостачання та вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Тараруєв, Ю.О. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний аналіз» (для студентів 3–4 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пономаренко, Є. Г. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Інженерно-екологічна безпека гідросфери міста» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дудка, О.М. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Архітектура багатофункціо-нальних комплексів» для студентів 5 курсу спеціальності 191-Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд. Освітня програма «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дудка, О.М. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Архітектура громадських будівель і споруд»для студентів 6 курсу спеціальності 191-Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд. Освітня програма «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крижановська, Н.Я. и Смірнова, О.В. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Архітектура житлових будівель» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Косяк, А.П. и Гордієнко, Н.І. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік II» для студентів 2 і 3 курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «бакалавр» напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вороновська, Л.П. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Вища математика» Модуль 1 для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 185 – Нафтогазова інженерія та технології. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фалецька, Г.І. и Афанасьєва, І.А. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Властивості ергономічних систем» для студентів першого курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 275 − Транспортні технології (міський транспорт). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Завальний, О.В. и Панкеєва, А.М. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Геоурбаністика» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Творошенко, І.С. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Геоінформаційні системи в задачах моніторингу» для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) «Геоінформаційні системи і технології». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коляда, Т.А. и Бровдій, А.М. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Господарське і трудове право» (для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карлова, О.А. и Шевченко, В.С. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Ділове адміністрування» (Менеджмент організацій. Корпоративне управління) (для магістрантів всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карлова, О.А. и Калашнікова, Х.І. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Ділове адміністрування» (Управління змінами. Управління якістю) (для студентів всіх форм навчання спеціальність 073 – Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абрамов, В.В. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Діяльність туристської самодіяльної організації» (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Єсіна, В.О. и Тараруєв, Ю.О. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів-магістрів усіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абрамов, В.В. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Екскурсологія» (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 242 (8.14010301) – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Експертиза з охорони праці» для студентів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, фахового спрямування – Охорона праці. Харків: ХНУМГ, 2018. – 42 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. и Фалецька, Г.І. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Ефективність транспортних процесів» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пономаренко, Є. Г. и Ломакіна, О.С. и Хандогіна, О.В. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Засоби та інструменти інженерно-екологічних розрахунків» (Модуль 1 Методи та засоби отримання і представлення інформації) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коптєва, Г.Л. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Композиційне формування ландшафтного середовища міста» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.06010202 – Містобудування, 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Богданова, Л.О. и Коровкіна, Г.А. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Композиція» (для практичних занять та самостійної роботи студентів 1 курсу спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. Архітектура). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сєдишев, Є.С. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Конструкції будівель та споруд» (для студентів 3–4 курсу напряму підготовки 6.060102 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фалецька, Г.І. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Логістичний консалтинг» для студентів першого року денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Логістика. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Калініченко, Л.Л. и Соколенко, А.С. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 і 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 – Туризм. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Халіль, В.В (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання галузі знань 26 – Цивільна безпека за спеціальністю 263 – Цивільна безпека. Цивільний захист). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карлова, О.А. и Калашнікова, Х.І. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент організацій і підприємств міського господарства» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Полчанінова, І.Л. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні стандарти обслуговування в засобах розміщення» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Надійність електричних мереж» для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Харламова, О.В. и Гавриличенко, Є.В. и Конопліна, О.О. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Облік і аудит» для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент і 4 курсу за напрямом підготовки 6.140103 – Туризм денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Яковицький, І.Л. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гриненко, В.В. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Операційний менежмент» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент (8.18010016 – Бізнес-адміністрування)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давідіч, Ю.О. и Фалецька, Г.І. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Організація і технологія перевезень» для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Островський, І.А. и Сіренко, Н.М. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і слухачів другої вищої освіти усіх технічних напрямів підготовки і спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коюда, О.П. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Оцінка економічних показників діяльності будівельних підприємств» для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання освітнього рівня магістр, спеціалізація Економіка будівельних підприємств / О.П. Коюда; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 72 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Островський, І.А. и Сіренко, Н.М. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Політична економія» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050901 – Облік і аудит та 7.03050401 – Економіка підприємства (051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, Ю.Л. и Дмитренко, Т.В. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (професійне спрямування «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Екологічна безпека»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Яковицький, І.Л. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Програмування» для студентів 1-го та 2-го курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 15 – Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / І.Л. Яковицький – Харків: ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаревський, І.М. и Рябєв, А.А. и Угоднікова, О.І. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Рекреалогія» для студентів 2 курсу всіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гриненко, В.В. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічна діагностика потенціалу підприємства» (для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.03060101, 8.03060101 – Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Якименко, О.В. и Кіктьова, К.О. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 6.060101 – Будівництво, професійного спрямування «Міське будівництво і господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Айрапетян, Т.С. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси), фахове спрямування «Раціональне використання і охорона водних ресурсів». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давідіч, Ю.О. и Фалецька, Г.І. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.07010102, 8.07010102 – Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давідіч, Ю.О. и Фалецька, Г.І. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Транспортно-експедиційна робота» для студентів 2 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фалецька, Г.І. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Трансфер інновацій в логістичних системах» для студентів першого року денної і другого року заочної форм навчання спеціальності 073 – Логістика. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коляда, Т.А. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Трудове право» (для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання) видання 2-ге зі змінами. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петрова, В.Ф. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Панайотова, Т.Д. и Мураєва, О.О. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Хімія» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальностей 263 – Цивільна безпека, 263 – Охорона праці, 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Творошенко, І.С. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Цифрова обробка зображень» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Покуца, І.В. (2017) Конспект лекцій з курсу «Введення в спеціальність (підприємництво, торгівля та біржова діяльність)» для студентів 1 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Економіка та організація бізнесу» денної і заочної форми навчання / І. В. Покуца; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 60 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шушлякова, О.С. (2017) Конспект лекцій з курсу «Ландшафтний дизайн міського середовища. Флористика»для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 191-Архітектура та містобудування. Дизайн архітектурного середовища. Освітня програма «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Покуца, І.В. (2017) Конспект лекцій з курсу «Науково-дослідна робота студентів» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства / І. В. Покуца; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 60 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грязнова, С.А. (2017) Конспект лекцій з курсу «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сторожук, Л.К. (2017) Конспект лекцій з курсу «Мультимедійний дизайн» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура», сертифікатна програма «Мультимедійний дизайн». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Стоянов, Є.Г. (2017) Конспект лекцій з курсу «Проектування залізобетонних конструкцій» Розділ 2. Тонкостінні просторові покриття (для студентів 4 і 5 курсів всіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. (2017) Конспект лекцій з курсу «Проектування інформаційних систем» (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2017) Конспект лекцій з курсу «Страхування» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Форкун, Я.Б. и Глебова, М.Л. (2017) Конспект лекцій з курсу «Теорія електричних та магнітних кіл» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Морковська, Н.Г. (2017) Конспект лекцій з курсу «Технологія зведення, ремонту й реконструкції спеціальних споруд» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання i слухачів другої вищої освіти рівня підготовки «Спеціаліст» i «Магістр» спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. (2017) Конспект лекцій з курсу «Технолоії комп’ютерного проектування» (для студентів 1-2 курсу всіх форм навчання спеціальностей Б151 та 6.050201 «Системна інженерія», та 3 курсу спеціальностей 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології», 6.050101 «Комп’ютерні науки»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядін, Д.В. (2017) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інженерно- екологічна безпека літосфери міста» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. (2017) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інтернет-технології в господарській діяльності» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Миронюк, В.В. и Свинчук, В.А. и Лялін, О.І. (2017) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Лісова таксація» для студентів 3 курсу денної форми нормативного строку навчання та 2 курсу денної форми скороченого строку навчання напряму підготовки 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство, спеціальності 206 – Садово-паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бровдій, А.М. (2017) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Митне право» для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коюда, О.П. (2017) Коюда О.П. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка міста» для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030504 Економіка підприємництва, / О.П. Коюда; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 100 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коюда, О.П. (2017) Коюда О.П. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка містобудування» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня магістра спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія, / О.П. Коюда; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 72 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коюда, О.П. (2017) Коюда О.П. Конспект лекцій з дисципліни «Зовнішньо-економічна діяльність підприємства та адміністрування бізнес-структур» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітнього рівня магістр спеціалізація Економіка та організація бізнесу, / О.П. Коюда; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 72 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2017) Курс лекцій «Охорона праці в галузі» (для студентів 5-го курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 8.08010105 – «Геоінформаційні системи і технології», 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна», 193 – «Геодезія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2017) Курс лекцій «Системи контролю виробничих небезпечних та шкідливих факторів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Заіченко, В.І. (2017) Курс лекцій з дисципліни «Безпека технологічних процесів та обладнання» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рогозін, А.С. и Фесенко, Г.В. (2017) Курс лекцій з дисципліни «Організація евакуаційних заходів та життєзабезпечення евакуйованих» (студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітньою програмою «Цивільний захист», та «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. (2017) Курс лекцій з дисципліни «Управління охороною праці» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.170202 – Охорона праці та 6.060101 – Будівництво спеціалізації «Охорона праці в будівництві». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рогозін, А.С. (2017) Курс лекцій “ Інженерний захист населення та територій” (для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 26 Цивільна безпека Спеціальність: 263 Цивільна безпека ) / А.С. Рогозін; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва; – Х.: ХНУМГ, 2018. - с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Садовська, І.Ю. (2017) Лікувально-фізична культура при переломах кисті. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (організація та проведення навчального процесу для всіх освітніх програм Університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Садовська, І.Ю. (2017) Лікувально-фізична культура. Методичні вказівки та завдання для практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (організація та проведення навчального процесу для всіх освітніх програм Університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гаврилюк, О.В. (2017) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для выполнения лабораторных работ по дисциплине: «ОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ» (для студентов всех форм обучения, специальности 185 – Нефтегазовая инженерия и технологии). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ткаченко, І.О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ І СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0306 “Менеджмент і адміністрування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пілічева, М.О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВІ РОБОТИ» (для студентів 1, 2 курсу магістратури денної і заочної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ВЕЛИКИХ МІСТ (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П. П. и Рожкова, С.Е. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воропай, В.Г. и Гаряжа, В.М. и Щербак, І.Є. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА СТАНЦІЙ ТА ПІДСТАНЦІЙ» (для студентів 3, 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. и Ковальова, Ю.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання, 4 курсів денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П. П. и Рожкова, С.Е. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної дисципліни «КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної дисципліни КОМУНІКАЦІЯ В ЕКОЛОГІЇ (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поливянчук, А.П. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни ТЕХНОЕКОЛОГІЯ (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чернікова, О.Ю. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, самостійної роботи та курсової роботи з навчальної дисципліни ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ» (для магістрів першого року заочної форми навчання спеціальності 275 – «Транспортні технології» Освітня програма – «Транспортні системи»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П. П. и Рожкова, С.Е. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної дисципліни КОМУНІКАЦІЯ В ЕКОЛОГІЇ (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Куш, Є.І. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІСТИКА» (для студентів всіх фор навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лугченко, О.І. и Мазур, В.А. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсового проекту «БАЛОЧНА КЛІТКА І КОЛОНИ РОБОЧОГО МАЙДАНЧИКА» з навчальної дисципліни «МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ» Частина ІІ Розрахунок і конструювання центрально стиснутих колон (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.06010100«Будівництво» фахового спрямування – «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коробка, В. О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи з навчальної дисципліни «МОНТАЖ, НАЛАДКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНЕННЯ» (для студентів 3 та 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (фахове спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коробка, В. О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи з навчальної дисципліни «ОСНОВИ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМ» (для студентів 3 та 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка професійного спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Світлотехніка та джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Понкратов, Д.П. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радзінська, Ю.Б. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково – графічної роботи з дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.08010103 – Землеустрій та кадастр, 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, О. Ю. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радзінська, Ю.Б. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з дисципліни «ЗЕМЕЛЬНО – КАДАСТРОВІ РОБОТИ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.08010103 – Землеустрій та кадастр, 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радзінська, Ю.Б. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.08010103 – Землеустрій та кадастр, 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, О.Ю. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ЗАСТОСУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ» (для бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, О.Ю. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповал, С.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної та контрольної роботи, лабораторних робіт з дисципліни з дисципліни МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО(для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.060101 – Будівництво спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лобашов, О.О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Моделювання транспортних потоків» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 275 "Транспортні технології" спеціалізації «Організація і регулювання дорожнього руху»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фатеєв, В.М. и Мовчан-Кобець, А.М. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Елементи автоматизованого електроприводу» для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фатеєв, В.М. и Шавкун, В.М. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Під’ємнотранспортне та технологічне обладнання» для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Павленко, Т.П. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «Автоматизовані системи електропостачання електричного транспорта» для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Павленко, Т.П. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «Електротехнологічні установки» для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фатеєв, В.М. и Шавкун, В.М. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни «Під’ємнотранспортне та технологічне обладнання» для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ РОБОТАМИ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ВЕЛИКИХ МІСТ (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Катков, М.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА» (для студентов 4 курсу заочної форми навчання освітньо-квалїфїкацїйного рівня бакалавр, напряму підготовкі 6.040106-Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коробка, В. О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «ОСНОВИ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМ» (для студентів 3 та 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка професійного спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова(за професійним спрямуванням)» (англійська мова)(для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 206 –Садово-паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів усіх форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці» (спеціальності 263 «Цивільна безпека»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хворост, М.В. и Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів усіх форм навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія праці та її безпеки» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці» (спеціальності 263 «Цивільна безпека»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проведення практичних та лабораторних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.070101 «Транспортні технології (за видами), 6.140103 «Туризм», 6.050702 «Електромеханіка», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богданова, Л.О. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ"(для студентів бакалаврів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 191 - Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Павленко, Т.П. и Донець , О.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів» для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нохріна, Л.А. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Соціально-економічні технології бізнесу» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Охорона праці в галузі безпеки та цивільний захист» для студентів усіх форм навчання спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» для студентів усіх форм навчання спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 122 «Комп’ютерні науки», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 275 «Транспортні технології (за видами)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Павленко, Т.П. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення матеріалу з дисципліни «Автоматизовані системи електропостачання електричного транспорта» для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Павленко, Т.П. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення матеріалу з дисципліни «Електротехнологічні установки» для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2017) Методика и организация экономических исследований: (Конспект лекций для студентов специальности 051 – Экономика / Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова; сост.: В.О. Костюк.  Х.: ХНУГХ, 2017.  86 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гринченко, Е. В. (2017) Методические указания для практических и самостоятельных занятий по курсу "Страноведение" (для иностранных студентов подготовительного факультета). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вороновская, Л.П. и Кузнецова, А.А. (2017) Методические указания для практических и самостоятельных занятий по курсу «Математика» для иностранных студентов подготовительного отделения инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных специальностей(№2412). [Образовательные ресурсы]

Табачников, С.В. (2017) Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по дисциплине Строительство в сложных инженерно-геологических условиях (спецкурс) для магистров всех форм обучения по специальности 192 Строительство и гражданская инженерия / Харьков. нац. ун-т городского хозяйства им. А.Н. Бекетова; состав.: С.В. Табачников – Харьков: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2018. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мандриченко, Е.Е. (2017) Методические указания к практическим занятиям и выполнению расчетно-графических и самостоятельных работ по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» (для студентов 1 курса дневной, заочной и ускоренной форм обучения «Бакалавр», специальности 263 – Гражданская защита). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вороновська, Л.П. и Шульгіна, С.С. (2017) Методичні вказівки «Вища математика. Модуль 1» для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рогозін, А.С. и Фесенко, Г.В. (2017) Методичні вказівки виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація евакуаційних заходів та життєзабезпечення евакуйованих» (студентів заочної форми навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітньою програмою «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лугченко, О.І. и Мазур, В.А. (2017) Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Балочна клітка і колони робочого майданчика» з навчальної дисципліни «Металеві конструкції». Частина ІІ: Розрахунок і конструювання центрально стиснутих колон (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 Будівництво, фахового спрямування «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Щербак, Я.В. и Івакіна, К.Я. (2017) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія автоматичного керування» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 – Електромеханіка спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (фахове спрямування «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Щербак, Я. В. и Івакіна, К. Я. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт І частина «Неперервні системи автоматичного регулювання» з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 – Електромеханіка спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (фахове спрямування «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Щербак, Я. В. и Івакіна , К. Я. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт ІІ частина «Імпульсні та нелінійні системи автоматичного регулювання» з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 – Електромеханіка спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (фахове спрямування «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Литвиненко , А.С. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Світлові прилади» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахового спрямування “Світлотехніка і джерела світла” і спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. и Жигло, А.А. (2017) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальних дисциплін «Будівельне матеріалознавство» та «Матеріалознавство» (для студентів 1 і 3 курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 19 – Архітектура та будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. и Заіченко, В.І. и Третьяков, О.В. (2017) Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» (для студентів 5 курсів денної і 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Завальний, О.В. и Панкеєва, А.М. (2017) Методичні вказівки для виконання практичних занять, розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Геоурбаністика» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пономаренко, Є. Г. и Ломакіна, О.С. (2017) Методичні вказівки для виконання практичних робіт, самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Засоби та інструменти інженерно-екологічних розрахунків» (модуль 2) (для студентів 2 курсу (3 семестр) денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Хандогіна, О.В. (2017) Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Екологічна безпека поводження з відходами» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Творошенко, І.С. (2017) Методичні вказівки для виконання практичних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи в задачах моніторингу» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Творошенко, І.С. (2017) Методичні вказівки для виконання практичних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з навчальної дисципліни «Технології підтримки прийняття рішень в геоінформаційних системах» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Івакіна, К.Я. (2017) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи теорії електромагнітної сумісності» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 – Електромеханіка спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (фахове спрямування «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шавкун, В.М. и Гарбуз, Н.В. (2017) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Технічна експлуатація електричного транспорту» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050702 – Електромеханіка, спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, фахове спрямування «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Потапенко, С.М. (2017) Методичні вказівки для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Iноземна мова (за професійним спрямуванням)» (німецька мова)(для студентів 1-2 курсів денної форми навчання всіх спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бучковська, С.А. (2017) Методичні вказівки для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» всіх спеціальностей ). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2017) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальностей 275 – Транспортні технології та 073 – Менеджмент. (спеціалізація «Логістика»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Омельченко, А.В. (2017) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 074 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2017) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальностей 275 – Транспортні технології та 073 – Менеджмент (спеціалізація «Логістика»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Древаль, І.В. (2017) Методичні вказівки для практичних завдань з дисципліни «Містобудування.Спецкурс» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шушлякова, О.С. (2017) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Ландшафтний дизайн міського середовища. Флористика»для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 191-Архітектура та містобудування. Дизайн архітектурного середовища. Освітня програма «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Смірнова, О.В. (2017) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектура житлових будівель» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шпачук, В.П. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2017) Методичні вказівки для практичних занять, виконання конт- рольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з розділу «Теоретична механіка». Розділ «Статика» (для студентів-бакалаврів денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології (за видами)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Килимник, І.І. и Бровдій, А.М. (2017) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне приватне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей і напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бровдій, А.М. (2017) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бровдій, А.М. (2017) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Правове регулювання маркетингової діяльності» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фалецька, Г.І. (2017) Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Логістичний практикум» (для студентів першого року денної і другого року заочної форм навчання спеціальності 073 – Логістика). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фалецька, Г.І. (2017) Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Трансфер інновацій в логістичних системах» (для студентів першого року денної і другого року заочної форм навчання спеціальності 073 – Логістика). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лисенко, Д.Е. (2017) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління якістю та ризиками у проектах розвитку організацій» для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент. Освітньої програми «Управління проектами». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тараруєв, Ю.О. (2017) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів (для студентів 4–5 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Анопрієнко, Т.В. (2017) Методичні вказівки для проведення практичних занять, розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Державний земельний кадастр» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій, спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Отечко, С.А. и Мамонов, К.А. и Анопрієнко, Т.В. (2017) Методичні вказівки для проходження навчальної та виробничої практики (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мущинська, Н.Ю. (2017) Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління якістю та ризиками у проектах розвитку організацій» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент. Управління проектами). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кадикова, І.М. и Косенко, Н.В. и Чумаченко, І.В. (2017) Методичні вказівки до виконання дипломної роботи (для студентів освітнього рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент професійного спрямування «Менеджмент проектної діяльності» всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Заіченко, В.І. (2017) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів заочної форми навчання(для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей освітнього рівня «Магістр»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єсіна, В.О. и Железнякова, І.Л. (2017) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Далека, В.Х. и Шавкун, В.М. (2017) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Технічна експлуатація електричного транспорту» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050702 – Електромеханіка (фахове спрямування «Електричний транспорт»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петрова, В.Ф. (2017) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. и Нестеренко, С.В. (2017) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Хімія» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання, спеціальностей 263 – Цивільна безпека», 263 – Охорона праці, 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Галкін , А.С. и Левада, В.П. (2017) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародні перевезення» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 6.030601 – Логістика (073 – Менеджмент. Логістика), 6.070101 – Транспортні системи (275 – Транспортні технології)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2017) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Надійність електричних мереж» (для магістрів заочної форми навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Якименко, О.В. и Золотова , Н.М. и Морковська, Н.Г. и Рапіна, Т.В. (2017) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму 6.060101 – Будівництво професійного спрямування «Міське будівництво і господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воропай, В.Г. и Гаряжа, В.М. и Дьяков, Є.Д. и Щербак, І.Є. (2017) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Електрична частина станцій та підстанцій (для студентів 3, 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абрамов, В.В. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ)» (для студентів 2 і 3 курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туристської індустрії» (для студентів 4 і 5 курсів усіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Безпека технологічних процесів та обладнання» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Шавкун, В.М. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Правила експлуатації міського електричного транспорту» (для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Павленко, Т.П. и Кушпіль, В.М. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизовані системи електропостачання електричного транспорта» для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Безпека технологічних процесів та обладнання» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Павленко, Т.П. и Кушпіль , В.М. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнологічні установки»для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Організація безпечного електроспоживання» для студентів денної і заочної форм навчання галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальності 263 Цивільна безпека спеціалізації Охорона праці – Х.: ХНУМГ, 2018. – 29 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи електробезпеки» галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальності 263 Цивільна безпека спеціалізації Охорона праці – Х.: ХНУМГ, 2018. – 29 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. и Нестеренко, С.В. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хімія» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальностей 263– Цивільна безпека, 263 – Охорона праці, 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Харченко, В.Ф. и Воропай, В.Г. и Якунін, О. А. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електропостачання міст та промислових підприємств» (для студентів усіх форм навчання: бакалаврів, спеціалістів та магістрів галузі знань 14 – Електрична інженерія, спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, професійного спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Контроль та облік електричної енергії» (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пономаренко, Є. Г. и Дмитренко, Т.В. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Прикладна гідроекологія» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О.М. и Сисоєв, А.С. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із розділу «Оптика» дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної форми та 1–2 курсів заочної форми навчання бакалаврів спеціальностей 101 – Екологія, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 183 – Технології захисту навколишнього середовища, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 –Геодезія та землеустрій, 206 – Садово-паркове господарство, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коюда, О.П. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Зовнішньо-економічна діяльність підприємства та адміністрування бізнес-структур» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітнього рівня магістр спеціалізація Економіка та організація бізнесу). Укл.: О.П. Коюда – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2018 – 26 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коюда, О.П. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з курсу «Економіка міста» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр за спеціальністю напрям підготовки 6.030504 Економіка підприємств). Укл.: О.П. Коюда – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2016 – 32 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коюда, О.П. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з курсу «Економіка містобудування» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми денної форми навчання освітнього рівня магістра спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коюда, О.П. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з курсу «Оцінка економічних показників діяльності будівельних підприємств» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання освітнього рівня магістр, спеціалізація Економіка будівельних підприємств). Укл.: О.П. Коюда – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2017 – 26 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фалецька, Г.І. и Афанасьєва, І.А. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Властивості ергономічних систем» (для студентів першого курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 275 − Транспортні технології)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Калініченко, Л.Л. и Соколенко, А.С. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 і 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 – Туризм. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Експертиза з охорони праці» для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 Цивільна безпека (напрям підготовки 6.17020201 «Охорона праці») / Харк. ун.-т. міськ. госп-ва; уклад.: Я.О. Сєріков. – Х.: ХНУМГ, 2018. – 18 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та курсового проекту з дисципліни «Стратегічна діагностика потенціалу підприємства» (для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Хворост, М.В. и Данова, К.В. (2017) Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» у дипломних проектах бакалаврів та магістрів (для студентів спеціальності 141– Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коюда, О.П. (2017) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання «Розрахунок економічної ефективності будівельного виробництва» з курсу «Оцінка економічних показників діяльності будівельних підприємств» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання освітнього рівня магістр, спеціалізація Економіка будівельних підприємств). Укл.: О.П. Коюда – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2017 – 26 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2017) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Операційний менеджмент» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.18010016 – Бізнес-адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гриненко, В.В. (2017) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Операційний менеджмент» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 8.18010016 – Бізнес-адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пруненко, Д.О. и Галкін , А.С. и Соколова, Н.А. (2017) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «Логістичне обслуговування» (для студентів 4 курсу денної та 4, 5 заочної форм навчання галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент фахового спрямування «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Форкун, Я.Б. и Глєбова, М.Л. (2017) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теорія електричних та магнітних кіл» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радіонова, О. М. (2017) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Івент-технології» (для студентів бакалаврів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давідіч, Ю.О. и Фалецька, Г.І. (2017) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Ефективність транспортних процесів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давідіч, Ю.О. и Фалецька, Г.І. (2017) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація і технологія перевезень» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давідіч, Ю.О. и Фалецька, Г.І. (2017) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.07010102, 8.07010102 – Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Влащенко, Н.М. (2017) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управління курортами» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», спеціальності 073 – Менеджмент, спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Заіченко, В.І. (2017) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управління охороною праці» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ягуп, В.Г. (2017) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Енергетична електроніка» (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання» (освітньо-наукова)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ягуп, В.Г. (2017) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Математичні задачі електроенергетики» (для студентів денної та заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 141 — Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лелюк, Н.Є. (2017) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент, Логістика). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентів з дисципліни «Організація безпечного електроспоживання підприємств» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці» спеціальності 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)» – Х.: ХНУМГ, 2018. – 9 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. и Нестеренко, С.В. (2017) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Хімія» (для студентів 1 курсу денної форми навчання, спеціальностей 263 – Цивільна безпека, 263 – Охорона праці, 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Литовченко, О.Ю. (2017) Методичні вказівки до для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки» (для студентів освітнього рівня «магістр» за спеціальністю (освітньою програмою) 073 «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Владимирова, М.С. и Дріль, Н.В. (2017) Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня магістр 051 – Економіка. Економіка підприємства і 071 – Облік і оподаткування. Облік і аудит. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Іоффе, К.І. (2017) Методичні вказівки до лабораторних занять, контрольних робіт і самостійної роботи з дисципліни «Системи керування світлотехнічними пристроями» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” освітньої програми «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2017) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр», спеціальності 263 – Цивільна безпека. Охорона праці та 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сєріков, Я.О. (2017) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи контролю виробничих небезпечних та шкідливих факторів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 – «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сєріков, Я.О. (2017) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи контролю виробничих небезпечних та шкідливих факторів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 – «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Засядько, М.А. и Середа , Н.В. и Шпачук, В.П. и Кузнецов, О.М. (2017) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Опір матеріалів», «Технічна механіка» і «Прикладна механіка» (для студентів 2 3 курсів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами підготовки 6.060101 Будівництво, 6.060105 Гідротехніка (фахове спрямування «Водні ресурси»), 6.170202 Охорона праці, 6.050702 Електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воропай, В.Г. и Гаряжа, В.М. и Щербак, І.Є. (2017) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електрична частина станцій та підстанцій (для студентів 3, 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рой, В.Ф. и Ковальова, Ю.В. (2017) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання, 4 курсу денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. (2017) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технолоії комп’ютерного проектування» (для студентів 1-2 курсу всіх форм навчання спеціальностей Б151 та 6.050201 «Системна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безуглий, А.В. и Орел, Є.С. (2017) Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисциплін «Фізика» та «Загальна фізика» (для студентів 1 курсу денної форми та 1–2 курсів заочної форми навчання бакалаврів усіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковалевська, А.В. (2017) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Антикризове управління підприємством» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства (051 – Економіка)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковалевська, А.В. (2017) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» (для студентів заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства (051 – Економіка)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мізік, Ю.І. и Конопліна, О.О. (2017) Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Організація і методика аудиту» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коляда, Т.А. (2017) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт з дисципліни «Господарське і трудове право» (для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коляда, Т.А. (2017) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт з дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності в публічному управлінні» (для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сорока , К. О. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія автоматичного управління» Частина 1.для студентів 2 – 3 курсу спеціальності 0502 – «Автоматика і управління», напряму підготовки 6.050201 – «Системна інженерія» усіх форм навчання. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Халіль, В.В (2017) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Медико-біологічні основи охорони праці» для студентів 3 курсу заочної форми навчання галузь знань 26 – Цивільна безпека зі спеціальності 263 – Цивільний захист освітня програма «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мізік, Ю.І. и Конопліна, О.О. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація і методика аудиту» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єфременко , Т.М. и Гордієнко, Т.В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Реінжиніринг бізнес-процесів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 242 – Готельна і ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Форкун, Я.Б. и Глєбова, М.Л. и Сабалаєва, Н.О. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія електричних та магнітних кіл» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Харченко, В.Ф. и Воропай, В.Г. и Якунін, О. А. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Електропостачання міст та промислових підприємств» (для бакалаврів галузі знань 0507 – Електротехніка та електромеханіка, напряму 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, а також бакалаврів, спеціалістів та магістрів галузі знань 14 – Електрична інженерія, спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, фахового спрямування Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Надійність електричних мереж» (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Технолоії комп’ютерного проектування» (для студентів 1-2 курсу всіх форм навчання спеціальностей Б151 та 6.050201 «Системна інженерія», та 3 курсу спеціальностей 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології», 6.050101 «Комп’ютерні науки»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булгакова, О.В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля та охорона навколишнього середовища» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коптєва, Г.Л. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Композиційне формування ландшафтного середовища міста» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.06010202 – Містобудування, 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Покуца, І.В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства / І. В. Покуца; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 36 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Безпека технологічних процесів та обладнання» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абрамов, В.В. и Полчанінова, І.Л. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Екскурсологія» (для студентів 5–6 курсів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 242 Туризмознавство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Литовченко, О.Ю. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки» (для студентів освітнього рівня «магістр» за спеціальністю (освітньою програмою) 073 «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яковицький, І.Л. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Програмування» для студентів 1-го та 2-го курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 15 – Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / І.Л. Яковицький – Харків: ХНУМГ імені О.М.Бекетова, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Заіченко, В.І. и Нестеренко, С.В. и Ткаченко, І.О. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Управління охороною праці» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.170202 – Охорона праці та 6.060101 – Будівництво спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пономаренко, Є. Г. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерно-екологічна безпека гідросфери міста» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дядін, Д.В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерно-екологічна безпека літосфери міста» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Яковицький, І.Л. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 12 – Інформаційні технології спеціальності 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков, О.О. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Страхування» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дудка, О.М. (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Архітектура багатофункціональних комплексів» для студентів 5 курсу спеціальності 191-Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд» Освітня програма «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дудка, О.М (2017) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Архітектура громадських будівель і споруд» для студентів 6 курсу спеціальності 191-Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд. Освітня програма «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вища математика» Модуль 1 : Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної (для студентів денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології. Системна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Радіонова, О. М. (2017) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 073 – Менеджмент організацій і адміністрування, 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пономаренко, Є. Г. (2017) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Соціально-екологічні аспекти збалансованого природокористування» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 101 – Екологія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Полчанінова, І.Л. (2017) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Міжнародні стандарти обслуговування в засобах розміщення» (для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Харламова, О.В. и Гавриличенко, Є.В. (2017) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік і аудит» (для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент та 4 курсу за напрямом підготовки 6.140103 – Туризм денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Засядько, М.А. (2017) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань з курсу «Будівельна механіка. Спецкурс», частина 2 (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 - Будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Козлова, О.С. (2017) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Енергозбереження та енергетичний менеджмент. Частина І» (для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 – Електромеханіка, галузі знань – 14 Електрична інженерія спеціальності – 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (фахове спрямування «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ягуп, В.Г. (2017) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Математичні задачі електроенергетики» (для студентів денної та заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 141 — Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давідіч, Ю.О. и Фалецька, Г.І. (2017) Методичні вказівки до практичних робіт і самостійної роботи з дисципліни «Ефективність транспортних процесів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Смоляков, Д.О. (2017) Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з фізичної підготовки у відділенні спортивного вдосконалення з футболу з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (для студентів 1–5 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Івасішина, Н.В. (2017) Методичні вказівки до практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансове право» (для студентів денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Хворост, М.В. и Абракітов, В.Е. и Нікітченко, О.Ю. и Данова, К.В. (2017) Методичні вказівки до проведення державної атестації (державний іспит, дипломна робота) (для магістрів усіх форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дмитренко, Т.В. и Ломакіна, О.С. (2017) Методичні вказівки до проведення загально-екологічної навчальної практики та навчальної загально-екологічної практики (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Морковська, Н.Г. и Рапіна, Т.В. (2017) Методичні вказівки до проведення контрольної роботи та самостійного з вивчення дисциплiни «Технологія зведення будівель та споруд і технологія реконструкції» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання i слухачів другої вищої освіти рівня підготовки «Спеціаліст» i «Магістр» спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Далека, В.Х. и Гарбуз, Н.В. и Шавкун, В.М. (2017) Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Правила експлуатації міського електричного транспорту» (для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. (2017) Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інтернет-технології в господарській діяльності» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. (2017) Методичні вказівки до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Інтернет-технології в господарській діяльності» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. и Грязнова, С.А. (2017) Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів з дисципліни «Надійність технічних систем і техногенний ризик» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мамонов, К.А. и Радзінська, Ю.Б. (2017) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Організація і управління виробництвом» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Величко, В.В. (2017) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Адміністрування податків у бізнес-структурах» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 076- - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : В. В. Величко. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – … с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2017) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів всіх форм навчання спеціальностей 051 -Економіка, 073 - Менеджмент, 076- - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : В. В. Величко. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – … с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2017) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Мистецтво презентації» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 076- - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : В. В. Величко. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – … с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсіна, В.О. (2017) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» (для студентів всіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Заіченко, В.І. (2017) Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гайдученко, С.О. и Бєльська , Т.В. и Дегтярь, О.А. (2017) Методичні вказівки до проходження виробничої практики магістрів (для студентів усіх форм навчання спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гайдученко, С.О. и Бєльська , Т.В. и Дегтярь, О.А. (2017) Методичні вказівки до проходження переддипломної практики магістрів (для студентів усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, А.В. (2017) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисциплін “ Механічне обладнання рухомого складу”, “Механічне обладнання транспортних засобів”для студентів 1–4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 070502 – "Електромеханіка", а також слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. (2017) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Інтернет-технології в господарській діяльності» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. (2017) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерний аудит» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. (2017) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Проектування інформаційних систем», (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Форкун, Я.Б. и Глєбова, М.Л. и Сабалаєва, Н.О. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – Електротехніка та електротехнології», 6.050702 – Електромеханіка та спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Форкун, Я.Б. и Глєбова, М.Л. и Сабалаєва, Н.О. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Теорія електричних та магнітних кіл» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Харченко, В.Ф. и Воропай, В.Г. и Якунін, О. А. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Електропостачання міст та промислових підприємств» (для спеціалістів та магістрів галузі знань 14 – Електрична інженерія, спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, фахового спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. и Грязнова, С.А. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Надійність технічних систем і техногенний ризик» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання галузі знань «Цивільна безпека»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 263 «Цивільна безпека. Охорона праці» та 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Димченко, О.В. и Гайденко, С.М. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення, проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Регіональна економіка” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”, 6.030509 – “Облік і аудит”) / Укл.: Димченко О.В., Гайденко С.М.. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. - 67 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Омельченко, А.В. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (АНГЛІЙСЬКА МОВА)(для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей)(Англ. мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Омельченко, А.В. и Курова, Ю.В. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова)(для студентів першого курсу навчання напряму підготовки 6.170201 – Цивільний захист). (Англ. мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Скуріхін, В.І. и Гарбуз, Н.В. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Матеріалознавство та технологія матеріалів» (для студентів усіх форм навчання за напрямами 6.170202 – Охорона праці та 6.170201 – Цивільний захист і слухачів другої вищої освіти (спеціальність 263 – Цивільна безпека галузь знань 26 – Цивільна безпека)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Радіонова, О. М. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Івент- технології» (для студентів бакалаврів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу « Основи охорони праці» для студентів 2-3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" та напряму підготовки 6.060101 - Будівництво професійні спрямування "Водопостачання та водовідведення" "Теплогазопостачання і вентиляція"») / Харк. нац. акад міськ. госп-ва; уклад.: В. Е. Абракітов. – Х. : ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коюда , О.П. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Зовнішньо-економічна діяльність підприємства та адміністрування бізнес-структур» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітнього рівня магістр спеціалізація Економіка та організація бізнесу). Укл.: О.П. Коюда – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2017 – 26 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтернет-технології в господарській діяльності» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кононова, К.Ю. и Карпалюк, І.Т. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Математичні моделі соціально-економічних процесів» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання та другого вищого навчання спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Надійність електричних мереж» (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дмитренко, Т.В. и Коваленко, Ю.Л. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проектування інформаційних систем», (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технолоії комп’ютерного проектування» (для студентів 1-2 курсу всіх форм навчання спеціальностей Б151 та 6.050201 «Системна інженерія», та 3 курсу спеціальностей 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології», 6.050101 «Комп’ютерні науки»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи електробезпеки» для студентів денної і заочної форм навчання галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальності 263 Цивільна безпека спеціалізації Охорона праці – Охорона праці – Харків: ХНУМГ, 2018 – 13 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни “Основи охорони праці” денної і заочної форми навчання напряму 0507 Електротехніка та електротехнології професійного спрямування Електротехнічні системи електроспоживання та Світлотехніка і джерела світла – Х. : ХНУМГ, 2018. – 10 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.08010105 – «Геоінформаційні системи і технології», 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна», 193 – «Геодезія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карлова, О.А. и Калашнікова, Х.І. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Менеджмент організацій і підприємств міського господарства» (для студентів всіх форм навчання напряму 6.030601 – Менеджмент, професійне спрямування «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Експертиза з охорони праці» для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 Цивільна безпека (напрям підготовки 6.17020201 «Охорона праці») / Харк. ун.-т. міськ. госп-ва; уклад.: Я.О. Сєріков. – Х.: ХНУМГ, 2018. – 9 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповал, С.В. (2017) Методичні вказівки до самостійної та лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Сучасні будівельні матеріали і технології» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 191 – Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кравець, О.М. (2017) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Ефективні комунікації» (для студентів 4 і 5 курсів усіх форм навчання спеціальностей «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сторожук, Л.К. (2017) Методичні вказівки з дисципліни «Мультимедійний дизайн» для практичних та самостійних занять студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура», сертифікатна програма «Мультимедійний дизайн». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гура, Д.М. и Сторожук, Л.К. (2017) Методичні вказівки з дисципліни: «Комп’ютерне проектування архітектурних просторів»для практичних та самостійних занять студентів 1-2 курсу денної форми навчання спеціальності 192-Будівництво та цивільна інженерія. Промислове та цивільне будівництво, 191-Архітектура та містобудування. . Напряму підготовки 6.060102 «Архітектура». Освітня програма «Архітектура», сертифікатна програма «Комп’ютерне моделювання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2017) Методичні вказівки з самостійної роботи з дисципліни „Охорона праці в галузі та цивільний захист” (для студентів 6 курсу денної форми навчання навчання галузі знань 19 – Архітектура і будівництво, спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітні програми «Архітектура будівель і споруд», «Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища») / В. Е. Абракітов; Харк. нац. університет. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2017) Методичні вказівки з самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни „Охорона праці в галузі та цивільний захист” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання навчання галузі знань 10 – Природничі науки, спеціальності 101 – Екологія спеціалізації (освітньої програми) «Екологія міст»; галузі знань 18 – Виробництво та технології спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища спеціалізації (освітньої програми) «Екологічна безпека»); галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітніх програм «Міське будівництво і господарство»; «Промислове та цивільне будівництво», «Водопостачання та водовідведення»; «Теплогазопостачання і вентиляція», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)) / В. Е. Абракітов; Харк. нац. університет. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рогозін, А.С. (2017) Методичні вказівки проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «інженерний захист населення та територій» (для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітньою програмою «Цивільний захист»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорока, К.О. (2017) Методичні вказівки та завдання для виконання практичних завдань та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Теорія автоматичного управління».Частина 1. (для студентів 2–3 курсів усіх форм навчання спеціальності 151 – Автоматика і комп’ютерно-інтегровані технології, освітня програма «Системна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лугченко, О.І. и Рапіна, К.О. (2017) Методичні вказівки та завдання для практичних занять, cамостійної роботи та виконання курсового проекту «Каркас одноповерхової промислової будівлі» з навчальної дисципліни «Проектування металевих конструкцій» (для слухачів факультету післядипломної освіти і студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво фахового спрямування «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Килимник, І.І. и Мілаш, В.С. и Домбровська, А.В. (2017) Методичні вказівки та завдання для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із дисципліни «Інтелектуальна власність та договірне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей і напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Килимник, І.І. и Домбровська, А.В. (2017) Методичні вказівки та завдання для практичних, самостійних занять та виконання контрольних робіт із дисципліни «Інтелектуальна власність та міжнародне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей і напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпушенко, М.Ю. (2017) Методичні вказівки та завдання для практичної, самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 3 та 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фалецька, Г.І. (2017) Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Логістичний консалтинг» (для студентів першого року денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Логістика). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Костюк, В.О. (2017) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Методика та організація економічних досліджень» (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков, О.О. (2017) Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Страхування» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Безкоровайний, Д.О. и Звягінцева , І.М. и Комаревич, О.Є. (2017) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Організація та проведення навчально-тренувального процесу з армспорту) (для всіх освітніх програм Університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Горошко, Н.І. (2017) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (організація та проведення навчально-тренувального процесу з бадмінтону) (для всіх освітніх програм Університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Четчикова, О.І. (2017) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (організація та проведення навчально–тренувального процесу з аеробіки) (для всіх освітніх програм Університету)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сідак, В.С. и Слатова, О.М. (2017) Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні і інноваційні технології в газопостачанні населених місць» (для магістрів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія. Теплогазопостачання і вентиляція). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лугченко, О.І. (2017) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Реконструкція та зміцнення будівель» (для студентів 5 курсу денної , 6 курсу заочної форм навчання та слухачів факультету післядипломної освіти спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Організація безпечного електроспоживання» для студентів заочної форми навчання галузі знань 26 Цивільна безпека, спеціальності 263 Цивільна безпека спеціалізації Охорона праці (за галузями). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Основи охорони праці” для студентів заочної форми навчання напряму 0507 Електротехніка та електротехнології професійного спрямування Електротехнічні системи електроспоживання та Світлотехніка і джерела світла – Харків: ХНУМГ, 2018. - 31 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Охорона праці в галузі та цивільний захист” для студентів заочної форми навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньої програми Електротехніка та електротехнології, магістерських програм Електротехнічні системи споживання та Світлотехніка і джерела світла. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2017) Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Методика та організація економічних досліджень (для студентів заочної форми навчання спеціальності 051  Економіка) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: В.О. Костюк.  Х.: ХНУМГ, 2017.  29 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. и Гайденко, С.М. (2017) Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Статистика підприємства» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Костюк, В.О. и Гайденко, С.М. (2017) Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу «Статистика підприємства» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2017) Методичні вказівки і завдання до проведення практичних занять з курсу «Основи охорони праці» (для студентів 2-3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" та напряму підготовки 6.060101 - Будівництво професійні спрямування "Водопостачання та водовідведення" "Теплогазопостачання і вентиляція") / Харк. нац. Ун-т міськ. госп-ва; уклад. В. Е. Абракітов. – Х.: ХНУМГ, 2018. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Садовніков, О. К. (2017) Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукового дослідження» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Козирєва, Н. В. (2017) Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Філософія» (для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання усіх напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Чумаченко, І.В. и Кадикова, І.М. и Гусєва, Ю.Ю. (2017) Методичні рекомендації до науково-дослідницької практики (для студентів освітнього рівня «магістр» усіх форм навчання за освітньою програмою «Управління проектами» спеціальностей 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кадикова, І.М. и Косенко, Н.В. и Чумаченко, І.В. (2017) Методичні рекомендації до переддипломної практики (для студентів освітнього рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент професійного спрямування «Менеджмент проектної діяльності» усіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Метешкін, К.О. (2017) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ (для студентов специальности 193 - Геодезия и землеустройство специализации (образовательной программы) - Геоинформационные системы и технологии). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ткаченко, І.О. (2017) Навчальний посібник РИЗИКИ У ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСАХ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпушенко, М.Ю. (2017) Облік операцій в іноземній валюті у зовнішньоекономічній діяльності: навч. посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серіков , Я.О. (2017) Основи охорони праці. Практикум для студентів спеціальності 6.050701 електротехніка та електротехнології / За ред. Сєрікова Я. О.– Х.: ХНУМГ, 2018. – 143 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Павленко, Т.П. (2017) ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ з дисципліни «Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів» для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2017) План видання методичних вказівок. [Образовательные ресурсы]

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2017) План видання монографій. [Образовательные ресурсы]

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2017) План видання навчальних посібників. [Образовательные ресурсы]

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2017) План видання підручників. [Образовательные ресурсы]

ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, (2017) План видання текстів лекцій. [Образовательные ресурсы]

Петрова , О.О. (2017) План изданий на 2017 год. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Покуца, І.В. (2017) Покуца І.В. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Введення в спеціальність (підприємництво, торгівля та біржова діяльність)» для студентів 1 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Економіка та організація бізнесу» денної і заочної форми навчання / І. В. Покуца; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 40 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Литовченко, О.Ю. (2017) Практикум з дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпеченння економічної безпеки та антикорупційної діяльності» (для студентів освітнього рівня «магістр» за спеціальністю (освітньою програмою) 073 «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Литовченко, О.Ю. (2017) Практикум з дисципліни «Комплексне забезпеченння фінансово-економічної безпеки та протидії корупції» (для студентів освітнього рівня «магістр» за спеціальністю (освітньою програмою) 073 «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вальченко, І. В. и Сергійчук, Л. В. (2017) Практикум з української мови "Читанка" для іноземних студентів підготовчого відділення. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. и Матвєєва, Н.М. и Гайденко, С.М. (2017) Регіональна економіка: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання студентів економічних спеціальностей. Димченко О.В., Матвєєва Н.М., Гайденко С.М. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 202с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузнецова, Г.А. и Ламтюгова, С.М. и Ситникова, Ю.В. (2017) Словник з математики (з перекладом російською, українською, англійською, французькою та арабською мовами для іноземних студентів підготовчого відділення). [Образовательные ресурсы]

Радіонова, О. М. (2017) Словник термінів і визначень з курс «Івент-технології» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання спеціальностей 073 – Менеджмент, 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рикова, І.Л. (2017) Стан методичного забезпечення кафедри 106 "Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища" станом на 13.09.2017р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2017) Стан методичного забезпечення кафедри 111 "Основ архітектурного проектування та рисунку" станом на 13.09.2017р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2017) Стан методичного забезпечення кафедри 112 "Лісового та садово-паркового господарства" станом на 13.09.2017р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2017) Стан методичного забезпечення кафедри 501а "Економіка підприємств,бізнес-адміністрування та регіонального розвитку" станом на 13.09.2017 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пан , М.П. (2017) Статистика виконання плану 2017 року. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. и Гайденко, С.М. (2017) Статистика підприємств міського господарства: навчальний посібник для студентів усіх форм навчання економічних спеціальностей. Костюк В.О., Гайденко С.М. – Х.:ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. - 166 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костюк, В.О. (2017) Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства: підручник для студентів усіх форм навчання економічних спеціальностей. Костюк В.О. – Х.:ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. - 245 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пан , М.П. (2017) Хід виконання плану 2017 року. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рогозін, А.С. (2017) методичні вказівки виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Системи контролю виробничих небезпечних та шкідливих факторів» (студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рогозін, А.С. и Фесенко, Г.В. (2017) методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація евакуаційних заходів та життєзабезпечення евакуйованих» (студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітньою програмою «Цивільний захист», та «Охорона праці». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вотінов , М.А. и Любченко, М.А. (2016) План навчально-методичної і наукової літератури кафедри Основ архітектурного проектування і рисунку на 2017 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юр’єва, С.Ю. (2016) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри ___Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку____ на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко, О.В. (2016) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Технологии будівельного виробництва и будівельних матеріалів на 2016 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля, В.К. (2016) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри транспортних систем і логістики ____________________ на 2017 р. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності “074 Публічне управління та адміністрування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу « Техніка високих напруг» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 6.050701 Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Прасоленко, О.В. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.07010104 – Організація і регулювання дорожнього руху). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Прасоленко, О.В. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАЦІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.07010104 – Організація і регулювання дорожнього руху). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Понкратов, Д.П. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Логістика» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурко, Д.Л. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЛОГІСТИКА МІСТ» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напрямку підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ» (для студентів 1 курсу усіх форм навчання спеціальності “074 Публічне управління та адміністрування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповал, С.В. и Баранова, А.А. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010201 - Архітектура будівель і споруд). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шмуклер, В.С. и Петрова , О.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ із дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІННЯМ КОНСТРУКЦІЙ» (для магістрів 5 курсу денної форми навчання спеціальності М 192 «Будівництво та цивільна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни Контролінг (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Прасоленко, О.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальнос-тей 7.07010104 ,8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Табачников, С.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни ОСНОВИ МЕХАНІКИ ҐРУНТІВ (для студентів 2 та 3 курсу денної та заочної форми навчання та слухачів другого вищого навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Евдокимов, А.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Евдокимов, А.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології в містобудуванні» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 191 – архітектура та містобудування спеціалізації (освітня програма) «архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Математичні методи і моделі в землеустрої» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Землеустрій та кадастр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Економіка землекористування та землевпорядкування» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Землеустрій та кадастр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Основи оцінки» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Табачников, С.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни ОСНОВИ МЕХАНІКИ ҐРУНТІВ (для студентів 2 та 3 курсу денної та заочної форми навчання та слухачів другого вищого навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Прасоленко, О.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура» за спеціальністю 8.07010104 Організація і регулювання дорожнього руху». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з навчальної дисципліни МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ (для студентів першого року денної форми навчання спеціальності М 275 – Транспортні технології та студентів другого року заочної форми навчання спеціальностей 8.07010101 – Транспортні системи). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаврилюк, О.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ГЕОЛОГІЇ» (для студентів денної та заочної форми навчання галузь знань 18 – Виробництво та технології спеціальність 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лобашов, О.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни ТРАНСПОРТНЕ ПЛАНУВАННЯ ВЕЛИКИХ ТА ЗНАЧНИХ МІСТ (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 275 "Транспортні технології" та 7.07010104, 8.07010104 – «Організація і регулювання дорожнього руху»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Макогон, Н.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної дисципліни КОМП’ЮЕРНІ МЕРЕЖІ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Прасоленко, О.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ «Визначення параметрів активної безпеки транспортних засобів» з дисципліни «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТРАСПОРТНИХ ЗАСОБІВ» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура» за спеціальністю 8.07010104 Організація і регулювання дорожнього руху». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ з дисципліни «ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» (для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гапонова, Л.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ» нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра галузь знань - Гідротехніка (водні ресурси) фахове спрямування - «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» (шифр дисципліни за ОПП - 3.06). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни Електронна комерція (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни Управління житлово-комунальним господарством міста (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни Електронна комерція (для студентів усіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни Проектування інформаційних систем в менеджменті (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 6 курсу спеціальності 073 – Менеджмент заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО ФАХУ» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 074 “Публічне управління та адміністрування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська, Т.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «МУНІЦИПАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайдученко, Світлана (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Організаційна культура» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайдученко, С.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Організаційна культура» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності “074 Публічне управління та адміністрування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайдученко, С.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. и Чернов, С.І. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «МУНІЦИПАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» » (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО ФАХУ» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська, Т.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельман , В.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни «КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 4курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ; КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ)» (для студентів денної форми навчання спеціальності 073 - Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, І.О. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 5,6 курсів спеціальності 073 - Менеджмент всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Літомін, Є.В. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни ЕКСПЕРТИЗА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ (для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання) спеціальності 7.07010104, 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього рух)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гюлєв , Н.У. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни ЛОГІСТИКА (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Літомін, Є.В. (2016) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни „ ЕКСПЕРТИЗА ТХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ” (для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання спеціальності 7.07010104, 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього рух»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Контролінг (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. и Дегтярь , Олег Андрійович и Гайдученко, С.О. (2016) Методичні вказівки до проведення переддипломної практики магістрів (для студентів усіх форм навчання спеціальності 074 Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2016) Методичні вказівки до проведення переддипломної практики (для студентів 1 курсу усіх форм навчання спеціальності 074 Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Семенов, В.Т. и Панкеєва, А.М. (2016) СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСОВ И РЕГИОНОВ Монография. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пиличева, М.О. (2016) ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОДЕЗІЯ» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 191 – архітектура та містобудування спеціалізації (освітня програма) «архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельман , В.О. (2016) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 4курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Бєльська , Т.В. и Дегтярь , Олег Андрійович и Гайдученко, С.О. (2016) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт магістрів (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 074 Публічне управління та адміністрування ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. и Кондратенко, Н.О. и Новікова, М.М. (2016) Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних робіт магістрів (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 073 Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ; КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ)” (для студентів всіх форм навчання спеціальність 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ; УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ)” (для студентів всіх форм навчання спеціальність 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ» (для студентів усіх форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серьогіна, Д.О. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Особливості планування діяльності підприємств міського господарства» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства (051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «КЕРІВНИК АДМІНІСТРАТИВНОЇ СЛУЖБИ ТА ТЕХНІКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ» (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ» (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ РИНОК» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ» (для студентів усіх форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, Т.О. (2016) Конспект лекцій з дисциплін «Спеціальні питання гідравліки, водопровідних та водовідвідних споруд» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси)) «Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рудаченко, О.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства» для (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітнього рівня магістр (галузь знань 05 «Соціальні на поведінкові науки») та студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр (галузь знань 0305 Економіка та підприємництво)) / О.О. Рудаченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 161 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рудаченко, О.О. (2016) Методичні вказівки для виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Спецкурс з дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств міського господарства» для (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітнього рівня магістр (галузь знань 05 «Соціальні на поведінкові науки») та студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр (галузь знань 0305 Економіка та підприємництво)) / О.О. Рудаченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 161 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2016) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Вступ до гостинності (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жихор, О.Б. и Димченко, О.В. (2016) Фінансово-економічна грамотність: Підручник: у 2 частинах / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Жихор О.Б., д-ра екон. наук, проф. Димченко О.В. Частина 1.: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України. ¬– 600 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Курмаз, Т.А. (2016) "ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Правового забезпечення господарської діяльності на 2017 рік". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Mamatova , O.V. (2016) English Manuals «Best hotels of Vienna, Prague, Geneva and Zurich» in «Professional English» (for the first-year full-time Bachelor students specializing in 6.030601 – Management (MO-t)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Mamatova , O.V. (2016) English Manuals «Best resorts of Morocco» in «Professional English» (for the firstyear full-time Bachelor students specializing in «Tourism»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Mamatova , O.V. (2016) English Manuals «Green Construction» (Bamboo, rattan, sisal and reed) in «Professional English» (for the second-year full-time Bachelor students specializing in «Construction»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Liubchenko, M. A. и Demidenko, T. P. (2016) Methodological Guidelines for Independent Work on the Subject “Engineering and computer graphics” (for Ist-year full-time and part-time students education level “bachelor” specialty 241 – Hotel and Restaurant Business). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Liubchenko, M. A. (2016) Methodological Guidelines for Independent Work on the Subject “Engineering graphics” (for Ist-year full-time foreign students education level “bachelor” specialty 192 – Building and Civil Protection). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Liubchenko, M. A. (2016) The Lectures on the Subject “Engineering graphics” (for Ist-year full-time foreign students education level “bachelor” specialty 192 – Building and Civil Protection). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погребняк, Б.И. (2016) Web-технологии и Web-дизайн: Конспект лекций для студентов 1-го и 2-го курсов дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, специальностей 6.050101 – «Компьютерные науки» и Б 122 – «Компьютерные науки». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаревський, І.М. и Нохріна, Л.А. и Александрова, С.А. (2016) «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, С.М. (2016) «ТРАНСПОРТНА ТА ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА СУЧАСНОГО МІСТА» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ(для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 8.06010202 - Містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пономаренко, Є. Г. (2016) Є. Г. ПОНОМАРЕНКО Конспект лекцій з дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 101 - Екологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пономаренко, Є. Г. и Ломакина, О.С. (2016) Є. Г. ПОНОМАРЕНКО О. С. Ломакіна МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 101 - Екологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пономаренко, Є. Г. и Ломакіна, О.С. (2016) Є. Г. ПОНОМАРЕНКО О. С. Ломакіна МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіка природокористування» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пономаренко, Є. Г. и Ломакина, О.С. (2016) Є. Г. ПОНОМАРЕНКО О. С. Ломакіна МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Засоби та інструменти інженерно-екологічних розрахунків» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пономаренко, Є. Г. (2016) Є.Г. ПОНОМАРЕНКО МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково–графічної роботи з дисципліни «ПРИКЛАДНА ГІДРОЕКОЛОГІЯ» (для студентів 3 куру денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пономаренко, Є. Г. и Ломакина, О.С. (2016) Є.Г. ПОНОМАРЕНКО О. С. Ломакіна Конспект лекцій з дисципліни «Засоби та інструменти інженерно-екологічних розрахунків» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пономаренко, Є. Г. и Дмитренко, Т.В. (2016) Є.Г. ПОНОМАРЕНКО Т. В. ДМИТРЕНКО КОНСПЕКТ ЛЕКЦIЙ з дисципліни «ДОСЛIДЖЕННЯ В ГАЛУЗI ВИКОРИСТАННЯ I ОХОРОНИ ВОД» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пономаренко, Є. Г. и Дмитренко, Т.В. (2016) Є.Г. ПОНОМАРЕНКО Т. В. ДМИТРЕНКО МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, лабораторних робіт, самостійної роботи та виконання курсового проекту і контрольної роботи з дисципліни «ПРИКЛАДНА ГІДРОЕКОЛОГІЯ» (для студентів 3 і 4 курсів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пономаренко, Є. Г. и Дмитренко, Т.В. (2016) Є.Г. ПОНОМАРЕНКО Т. В. ДМИТРЕНКО МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної і контрольної роботи з дисципліни «ДОСЛIДЖЕННЯ В ГАЛУЗI ВИКОРИСТАННЯ I ОХОРОНИ ВОД» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2016) Є.Д. Дьяков КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «КАБЕЛЬНІ ТА ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ» Розділ «Повітряні лінії електропередачі с самонесучими ізольованими проводами» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом підготовки – 6.050701 Електротехніка та електротехнології (фахове спрямування Електротехнічні системи електроспоживання)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. и Прасол, В.М. и Рудаченко, О.О. (2016) Європейські стандарти бізнес-планування/ навч.посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2016) І. С. ТВОРОШЕНКО КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЦИФРОВА ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2016) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РЕСТОРАННОМУ, ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ТУРИЗМІ Навчальний посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов , Андрій Анатолійович (2016) Інфраструктура просторових даних: навчальний посібник / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : А.А. Євдокімов – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поливянчук, А.П. (2016) А.П. Полив’янчук МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Моделювання та прогнозування стану довкілля» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Полвянчук, А.П. (2016) А.П. Полив’янчук МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Техноекологія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поливянчук, А.П. (2016) А.П. Полив’янчук МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Стандартизація і сертифікація у сфері екологічної безпеки» (для студентів 6 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.04010603 – «Технології захисту навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поливянчук, А.П. (2016) А.П. Полив’янчук МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗРАХУНКОВО- ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Моделювання та прогнозування стану довкілля» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поливянчук, А.П. (2016) А.П. Полив’янчук МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗРАХУНКОВО- ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Стандартизація і сертифікація у сфері екологічної безпеки» (для студентів 6 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.04010603 – «Технології захисту навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поливянчук, А.П. (2016) А.П. Полив’янчук МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Техноекологія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поливянчук, А.П. (2016) А.П. Полив’янчук КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «Стандартизація і сертифікація у сфері екологічної безпеки» (для студентів 6 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.04010603 – «Технології захисту навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поливянчук, А.П. (2016) А.П. Полив’янчук КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «Техноекологія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поливянчук, А.П. (2016) А.П. Полив’янчук МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Страхування екологічних ризиків» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.04010603 – «Технології захисту навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поливянчук, А.П. (2016) А.П. Полив’янчук КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Галкін , А.С. (2016) АВТОТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плотницька, С.І. (2016) АДАПТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ДО УМОВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2016) Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції та облік енергоносіїв. Конспект лекцій для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2016) Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції. Конспект лекцій для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Булаенко, М.В. и Погребняк, Б.И. (2016) Алгоритмизация и программирование : Учебное пособие. Часть 1.для студентов 1-го курса дневной и заочной форм обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направлений подготовки 6.050101 - Компьютерные науки. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. и Ільєнко, О.Л. и Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2016) Англійська мова для студентів економічних спеціальностей. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крохмаль, А.М. (2016) Англійська мова для студентів спеціальності «Геодезія, картографія та землеустрій». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Євдокімов , Андрій Анатолійович (2016) Апаратні засоби та адміністрування інформаційних систем: навчальний посібник / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : А.А. Євдокімов – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабаєв, В.М. и Говоров, П.П. и Жаган, В. (2016) Архітектурно-художнє освітлення об’єктів міського середовища: навчальний посібник для студентів спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” спеціалізації „Світлотехніка і джерела світла”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Лушкін , В.А. и Абракітов, В.Е. и Пашков, В.І. (2016) Ачкасов А. Є. Безпека життєдіяльності людини: навч. посібник / А. Є. Ачкасов, В. А. Лушкін, В. Е. Абракітов, В. І. Пашков; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 569 с.Ачкасов А. Є. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Великих, К.О. (2016) БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЫНКА Конспект лекций (для студентов 5 курса всех форм обучения специальностей 7.05070103 – Электротехнические системы электропотребления (по видам), 7.05070105 – Светотехника и источники света, а также для иностранных студентов). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2016) ВСТУП ДО ГОСТИННОСТІ Підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ситникова, Ю.В. и Кузнецова, Г.А. (2016) Векторна та лінійна алгебра : навчальний довідник для самостійного вивчення курсу вищої математики (для студентів 1, 2 курсів денної та заочної форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Монзуль, К.В. и Кулаков, Д.В. (2016) Види спорту: Методичні вказівки для проведення практичних і самостійних занять з дисциплін «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ», «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ» (для студентів 1-5 курсів усіх спеціальностей Університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ситникова, Ю.В. (2016) Вища математика : конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 241 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бізюк, В.В. (2016) Вища математика. Модуль 2 : конспект лекцій для студентів першого курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; освітня програма «Електромеханіка та електротехнології». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сорокіна, К.Б. (2016) Водопостачання та водовідведення: конспект лекцій для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков, О.О. (2016) Воронков О. О Конспект лекцій з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» (для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіки підприємства (051 – Економіка) заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крижановская, Н. Я. и Смирнова, О. В. (2016) ГЕНЕЗИС ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поколодна, М.М. и Полчанінова, І.Л. (2016) ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ Підручник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля, К.В. (2016) Геоінформаційні системи на транспорті Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Транспортні технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля, К.В. (2016) Геоінформаційні системи на транспорті ПОСІБНИК ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ для студентів напряму підготовки «Транспортні технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радионова, Л.А. (2016) Город как социальная система: хрестоматия. [Образовательные ресурсы]

Грязнова, С.А. (2016) Грязнова С.А. Курс лекцій з дисципліни “Системний аналіз та методи оптимізації в охороні праці” для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці», спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)». – Укл. С.А. Грязнова – Харків: Харк. нац. ун-т міськ. госп. ім. О.М. Бекетова, 2017 - ___ с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грязнова, С.А. (2016) Грязнова С.А. Курс лекцій з дисципліни «Основи теорії надійності та техногенний ризик» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузь знань 1701 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6.170201 «Цивільний захист») / С.А. Грязнова; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2017. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2016) Е.Д. Дьяков КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «КАБЕЛЬНІ ТА ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ» Розділ «Повітряні лінії електропередачі с самонесучими ізольованими проводами» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом підготовки – 6.050701 Електротехніка та електротехнології (фахове спрямування Електротехнічні системи електроспоживання)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. и Нохріна, Л.А. (2016) ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК (ДРУГЕ ВИДАННЯ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якименко, О.В. (2016) ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ ТА РОБОТИ ПО ВЛАШТУВАННЮ ПАЛЬ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Земляні роботи та роботи по влаштуванню паль. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Михаленко, О.В. (2016) Загальні вимоги до підготовки, оформлення та видання наукової і навчально-методичної літератури: метод. рекомендації. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зайцева, І.С. (2016) Зайцева І. С. Конспект лекцій з дисципліни “Органічна хімія" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 101 «Екологія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бугаєва , В.Ю. (2016) Збірник контрольних завдань «Іноземна мова» за професійним спрямуванням (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, Л.Б. (2016) Збірник тестових завдань з вищої математики. Модуль 2 (для студентів денної форми навчання підготовки бакалавра спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лусь, В.И. и Швыдкий, С.Н. (2016) Инженерная и компьютерная графика. Методические указания для проведения практических занятий, выполнения РГР и самостоятельной работы (для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения бакалавров по специальности 185 – «Нефтегазовая инженерия и технологии»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Задорожний, К.М. (2016) КНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «БІОЛОГІЯ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки Б 183 Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Задорожний, К.М. (2016) КНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА БІОТИ МІСТА» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки М 183 Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Прасоленко, О.В. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.07010104 – Організація і регулювання дорожнього руху). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Прасоленко, О.В. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ І СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ (для студентів 1-2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підго-товки 0306 “Менеджмент і адміністрування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Халіль, В.В (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “МЕДИЦИНА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ” (для студентів галузі знань 1702 "Цивільна безпека", напряму підготовки 6.170201 «Цивільний захист»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА (ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ)»(для студентів другого курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ 2» (для студентів третього курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТУ» (для студентів першого року денної форми навчання спеціальності М 275 – Транспортні технології та студентів другого року заочної форми навчання спеціальностей 8.07010101 – Транспортні системи, 8.07010102 – Організація перевезень). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ» (для студентів першого року денної форми навчання спеціальності М 275 – Транспортні технології та студентів другого року заочної форми навчання спеціальності 8.07010101 – Транспортні системи). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Перепечений, В.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕЛЕКТИРИЧНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ» (для студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гаврилюк, О.В. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ОСНОВИ ГЕОЛОГІЇ» (для студентів денної та заочної форми навчання галузь знань 18 – Виробництво та технології спеціальність 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сабадаш, В.В. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «АВТОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.070101– Транспортні технології (в міському електротранспорті)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Задорожний, К.М. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки Б 101 Екологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Прасоленко, О.В. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Експлуатаційні властивості транспортних засобів» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напрямку підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, І.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 5,6 курсів спеціальності 073 - Менеджмент всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Боровік, М.В. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 5,6 курсів спеціальності 073 - Менеджмент всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайченко, В.І (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальностей 8.03050901, «Облік і аудит», 8.03050401«Економіка підприємства», 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черноносова, Т.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ІНЖЕНЕРНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ВЕЛИКИХ МІСТ»(для студентів денної, заочної, прискореної форм навчання, за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Міське будівництво та господарство) та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 – Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЗАДАЧАХ МОНІТОРИНГУ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) – Геоінформаційні системи і технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «МУНІЦИПАЛЬНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) – Геоінформаційні системи і технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ОЦІНОЧНИМИ ПРОЕКТАМИ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) – Землеустрій та кадастр). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, І.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ОБҐРУНТУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Гавриленко, І.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВІЙ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ" (для студентів 1,2 курсу усіх форм навчання спеціальності 263 Цивільна безпека). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко , Т.М. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ГРОМАДСЬКЕ БУДІВНИЦТВО для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Електронна комерція (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, І.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Проектування інформаційних систем в менеджменті (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатенко, М.К. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 - Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 - Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капцова, Н.І. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни: "Інженерне обладнання будівель" (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво», спеціальністю, «Промислове і цивільне будівництво», напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Харченко, В.Ф. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МІСТ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ» (для студентів усіх форм навчання: бакалаврів, що навчаються за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, професійного спрямування «електротехнічні системи електроспоживання» , бакалаврів, спеціалістів та магістрів галузі знань 14 – Електрична інженерія, спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, професійного спрямування «електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ВСТУП ДО ФАХУ» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. и Чернов, С.І. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «МУНІЦИПАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська, Т.В. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лобашов, О.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 275 "Транспортні технології" спеціалізації «Організація і регулювання дорожнього руху»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радіонова , Л. О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу СОЦІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІСТОБУДУВАННЯ (для студентів денної форми навчання спеціальності 191Архітектура та містобудування освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Сенчук, Т.С. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Макогон, Н.В. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Сенчук, Т.С. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Задорожний, К.М. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «БІОХІМІЯ І МІКРОБІОЛОГІЯ» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Задорожний, К.М. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «МІКРОБІОЛОГІЯ» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бородин, Д.В. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ по курсу «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»(для студентов дневной и заочной формы обучения по специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» образовательной программы „Электротехнические системы электропотребления”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки бакалавра). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доценко, С.І. и Маляренко, В.А. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ І ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ (для студентів 6 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" з спеціальності „Елект-ротехнічні системи електроспоживання”, 141 Електроенергетика, елект-ротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Баландіна, І.С. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ „УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА” (для студентів 3 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 – „Готельно-ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Павленко, Т.П. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів» для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Павленко, Т.П. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Автоматизовані системи електропостачання електричного транспорта» для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Павленко, Т.П. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Автоматизовані системи електропостачання електричного транспорта» для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика,електротехніка, електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Павленко, Т.П. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Електропостачання транспорту» для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Павленко, Т.П. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Електротехнологічні установки» для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черноносова , Т.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «МІСЬКЕ ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО»(для студентів денної, заочної, прискореної форм навчання, за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Міське будівництво та господарство) та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 – Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Темнохуд, І.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Монтаж, наладка та експлуатація електрообладнання»(для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання,а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кобзан, С. М. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Моніторинг та охорона земель» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010103 «Землеустрій та кадастр». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кобзан , С.М. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Практичні питання оцінки об’єктів нерухомості» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповал, С.В. и Баранова, А.А. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності 185 - Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поколодна, М.М. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни „ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ” (для студентів 2,3 і 4 курсів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рябєв, А.А. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ОРГАНІЗАЦІЯ ГОСТИННОСТІ В ЗАСОБАХ РОЗМІЩЕННЯ (для студентів 1 курсу всіх форм навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотов, С.М. и Калмиков, О.О. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ із дисципліни "БУДЫВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ" Частина 2. Металеві конструкції (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво"(ПЦБ, МБГ, ТГВ, ВВ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Седишев, Є.С. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ із дисципліни "МЕТРОЛОГІЯ ТА СТАНДАРТАЗИЦІЯ" (для студентів 3, 4курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтова, О.М. и Золотов, С.М. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ із дисципліни "ПРОЕКТУВАННЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ" (для студентів 3-го та 4-го курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пустовойтова, О.М. и Псурцева, Н.О. и Седишев, Є.С. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ із дисципліни "ТЕХНІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ" (для студентів 4, 5 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" (МБГ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Табачников, С.В. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ по курсу ОСНОВИ МЕХАНИКИ ГРУНТОВ (для студентов 2 и 3 курса дневной и заочной форм обучения и слушателей второго высшего обучения по направлению подготовки 6.060101 – Строительство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Табачников, С.В. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ по курсу СТРОИТЕЛЬСТВО В СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (для студентов 5 курса всех форм обучения, включая спецкурс, по специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Воєводіна, М.Ю. (2016) Компьютерная графика: Учебное пособие (для студентов 2-го курса дневной и заочной формы обучения, специальности 122 - Компьютерные науки и информационные технологии, специализации (образовательная программа) «Компьютерные науки»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бабичева, О.Ф. и Есаулов, С.М. (2016) Комп’ютерне проектування електромеханічних пристроїв. Навчальний посібник для студентів 5 – 6 курсів усіх форм навчання за спеціальністю 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Благодарная, Г.И. и Булгакова, О.В. (2016) Конспект лекций по дисциплине «Гидротехнические сооружения» (для студентов 2 и 3 курсов дневной и заочной форм обучения направления подготовки 6.060103 – Гидротехника (Водные ресурсы). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Демиденко, Т.П. и Любченко, М.А. (2016) Конспект лекций по дисциплине «Инженерная графика» (для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения бакалавров направления 6.140101 – Гостиннично-ресторанное дело). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мандриченко, Е.Е. (2016) Конспект лекций по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» (для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения направлений подготовки 6.170202 – Охрана труда и 6.170201 – Гражданская защита). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шевченко, В.С. (2016) Конспект лекций по дисциплине «Менеджмент и администрирование (Теория организации)» (для студентов 2 курса направления подготовки 6.030601 – Менеджмент всех форм обучения). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Штефан, С.І. (2016) Конспект лекций по дисциплине «Политическая экономия» (для студентов всех форм обучения направлений подготовки 6.030504 – Экономика предприятия, 6.030509 – Учет и аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкін, С.С. (2016) Конспект лекций по дисциплине «Ресурсосберегающие технологии водопроводно-канализационного хозяйства» (для студентов дневной и заочной форм обучения образовательных уровней «специалист», «магистр» специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия специализации (образовательной программы) «Рациональное использование и охрана водных ресурсов»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкін, С.С. (2016) Конспект лекций по курсу «Водопроводные системы и сооружения» (для студентов 2 и 3 курсов дневной и заочной форм обучения направления подготовки 6.060103 – Гидротехника (водные ресурсы)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петренко, А.Н. и Донец, А.В. (2016) Конспект лекций по курсу «Специальные электрические машины» (для студентов 4 курса всех форм обучения, направления подготовки 6.050702 – Электромеханика и слушателей второго высшего образования). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мордовцев, С.М. и Колосов, А.И. и Якунин, А.В. (2016) Конспект лекций по курсу «Сферическая геометрия и тригонометрия» (для студентов всех форм обучения направления подготовки 6.080101 – Геодезия, картография, землеустройство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гнатенко, М.К. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатенко, М.К. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ, РЕКЛАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрович, В.А. (2016) Конспект лекцій по дисципліні «Підвалини, фундаменти, механіка ґрунтів» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рапина, Т.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни Сучасні архітектурно-будівельні конструкції(для студентів 5 курсу денної форми навчаннягалузі знань 19 Архітектура та будівництво, спеціальності 191 Архітектура та містобудування ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Боровик, М.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни Прийняття управлінських рішень (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни Статистика (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запорожець, Г.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2016) Конспект лекцій з курсу «Управління якістю туристичних послуг» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.14010301, 8.14010301 – Туризмознавство (за видами)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ткач, В.П. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Рекреаційне лісівництво» для студентів напряму підготовки: 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Капцов, І.І. (2016) Конспект лекцій «Підготовка природного газу для міських систем газопостачання » (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0601 Будівництво і архітектури спеціальності 8.06010107 Теплогазопостачання і вентиляція). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ткач , Л.І. (2016) Конспект лекцій дисципліни “Екологія” для студентів за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. и Рибалка, І.О. (2016) Конспект лекцій з «Гідрологія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вороновська, Л.П. (2016) Конспект лекцій з вищої математики. Модуль 2 (для студентів денної форми навчання підготовки бакалавра спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. и Рибалка , І.О. (2016) Конспект лекцій з дисциплін «Інженерна гідрологія» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)) та «Гідрологія та гідрометрія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво спеціальність «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Благодарна, Г.І. и Ковальова, О.О. (2016) Конспект лекцій з дисциплін «Водовідвідні мережі і споруди» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)) / «Споруди та обладнання водовідведення (Модуль 1)» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060101 – Будівництво (професійне спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2016) Конспект лекцій з дисциплін «Процеси та обладнання для обробки осадів», «Технологія переробки та утилізації осадів» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Водопостачання та водовідведення», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Сенчук, Т.С. (2016) Конспект лекцій з дисциплін «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 5,6 курсів усіх форм навчання спеціальностей 8.03050901 Облік і аудит, 7.03050901 Облік і аудит, 071 Облік і оподаткування галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво», 07 «Управління та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Назаренко, Є.І. (2016) Конспект лекцій з дисциплін “Фізика” та “Загальна фізика” (для студентів 1-го курсу денної форми та 1-2 курсів заочної форми навчання бакалаврів спеціальностей: 101 – “Екологія”, 122 – “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, 141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 151 – “Автоматизація та компютерно-інтегровані технології”, 183 – “Технології захисту навколишнього середовища”, 185 – “Нафтогазова інженерія та технології”, 192 – “Будівництво та цивільна інженерія”, 193 – “Геодезія та землеустрій”, 206 – “Садово-паркове господарство”, 263 – “Цивільна безпека”, 275 – “Транспортні технології”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О. В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та організація виробництва» (для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050702 – Електромеханіка і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070203 – Електричний транспорт). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Поспєлов, О.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Капцова, Н.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни "Інженерне обладнання будівель" для судентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання спеціальностей "ПЦБ" і "ГОТ". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповал, Г.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни "Введення в спеціальність" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр за спеціальностями 6.030509 "Облік і аудит" і 071 «Облік і оподаткування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни "УПРАВЛІННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ" (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Кадничанський, М.В. и Шаповал, Г.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий аналіз" для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки магістр та спеціаліст за спеціальностями 8.03050901 «Облік і аудит», 7.03050901 «Облік і аудит» і 071 «Облік і оподаткування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Інтелектуальні геоінформаційні системи» для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) – «Геоінформаційні системи і технології». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мусієнко , С. І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Інтродукція та адаптація декоративних рослин» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Манакова, Н.О. и Костенко, О.Б. и Макогон, Н.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Інформатика і програмування» (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ачкасов, А.Є. и Сіренко, Н.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Обік і аудит (051 – Економіка і 071 – Облік і оподаткування)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мартишова, Л.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Історія містобудування»для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Прасоленко, О.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизовані системи управління дорожнім рухом» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання 7.07010104, 8.07010104 – Організація і регулювання дорожнього руху). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фесенко , Г.В. и Мікуліна, І.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Автомобільна підготовка» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю 263 – Цивільна безпека, освітньою програмою «Цивільний захист». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гранкіна, В.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Аеродинаміка вентиляції» для студентів 3 курсу денної та 3 заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво та слухачів другої вищої освіти і фахове спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мураєва, О.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Аналітична хімія» (для студентів 2-3 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103– Гідротехніка (Водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Момот, Т.В. и Філатова, І.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Антикорупційний менеджмент» для студентів 1(5) курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.18010014 - Управління фінансово-економічною безпекою. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вороніна, О.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління підприємством» для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковалевська, А.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління підприємством» для студентів 5 курсу заочної форми навчання ЦПО та ЗН освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронина, О.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління в житлово-комунальному господарстві» для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» / О.С. Вороніна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Крижановська, Н.Я. и Смірнова, О.А. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Архітектура житлових будівель»для студентів 5 курсу спеціальності 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Аудит фінансової звітності суб’єктів господарювання» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальностей 073 – Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою, 071 – Облік і оподаткування. Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Далека, В.Х. и Шавкун, В.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Безпека експлуатації ліфтів та спецтехніки» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.17020201, 8.17020201 – Охорона праці (за галузями)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпушенко, М.Ю. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» (для студентів 5,6 курсу денної і заочної форм навчання за спеціальністю 8.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петрова, В.Ф. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» ЗМ. 1 « Теорія бухгалтерського обліку» (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 Економіки підприємства (051 – Економіка) і 6.030509 – Облік і аудит (071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петрова, В.Ф. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» ЗМ. 2 «Облік необоротних та оборотних активів та фінансових результатів» (для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 Економіки підприємства (051 – Економіка) і 6.030509 – Облік і аудит (071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Вища математика» : у 2-х модулях (для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050201 – Системна інженерія). Модуль 1: Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Вища математика» : у 2-х модулях (для студентів денної форми навчання підготовки бакалавра спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Глобальна економіка» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 051 – Економіка. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, Т.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Гідравліка» (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 263 – Цивільна безпека освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко , Ю.Л. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Екологічна експертиза» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (фахове спрямування «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Екологічна безпека»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Славута, О.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка водного господарства» для студентів 3−5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Момот, Т.В. и Чех, Н.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка корупції» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю (освітньою програмою) 073 «Управління фінансово-економічною безпекою». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ткач , Л.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка лісового та садово-паркового господарства» для студентів напряму підготовки: 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство»господарства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Славута, О.І. и Прижкова , О.Ю (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка нерухомості в житлово-комунальній галузі» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Склярук, Н.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» Модуль 1. Підприємство та чинники його виробничої діяльності (для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіки підприємства (051 – Економіка) заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Світлична, Т.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація діяльності будівельного підприємства» (для студентів освітньокваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мусієнко , С.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Ентомологія» для студентів за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповалов, О.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Забезпечення надійності експлуатації будівельних конструкцій» (для магістрів спеціальності 8.06010101" Промислове та цивільне будівництво "). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Касімов, О.М. и Айрапетян, Т.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Зворотні і безстічні системи водопостачання промислових підприємств» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анопрієнко, Т.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Землеустрій» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Наумов, М.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бочаров, Б.П. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА» (для студентів 2 курсу спеціальності 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології)(англ. мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Литовченко, О.Ю. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки» (для студентів освітнього рівня «магістр» за спеціальністю (освітньою програмою) 073 «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мартишова, Л.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Композиційний аналіз містобудівного простору» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Скуріхін, В. І. и Бабічева, О. Ф. и Гарбуз, Н. В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Конструкційні матеріали» (для студентів 1,3 курсів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 «Електромеханіка» / галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх фахових спрямувань). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. и Рябєв, А.А. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Курортологія» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Тимофеєв, Є. П. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Лазерна техніка» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” освітньої програми „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вотінов , М.А. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Ландшафтна архітектура», модуль 3 для студентів 2 курсу освітньої програми «Архітектура». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мусієнко , С. І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Лісова селекція» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

МИРОНЮК , ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ и СВИНЧУК , ВІКТОР АДАМОВИЧ и ЛЯЛІН , ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Лісова таксація» для студентів напряму підготовки: 6.090103 - «Лісове і садово-паркове господарство» з дисципліни «Лісова таксація». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мусієнко, С.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Лісовідновлення та лісорозведення» для студентів напряму підготовки: 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Макаренко, І.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.03050401 – Економіка підприємства й 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Скуріхін, В. І. и Бабічева, О. Ф. и Гарбуз, Н. В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Матеріалознавство та технологія матеріалів»для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямами 6.170202 - Охорона праці та 6.170201 Цивільний захист (спеціальність 263 - Цивільна безпека, галузь знань 26 - Цивільна безпека). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент та адміністрування (Операційний менеджмент)» для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 – Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шевченко, В.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент та адміністрування (Менеджмент)» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 – Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Новікова, М.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (адміністративний менеджмент)» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кадикова, І.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Макаренко, І.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.03050401 – Економіка підприємства і 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Новікова, М.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів 5, 6 курсів спеціальності 073 – Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Якименко, О.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Механізація та автоматизація будівництва і ремонтно-будівельних робіт» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 6.060101 – Будівництво, спеціальності «Міське будівництво і господарство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, Ю.П. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (для студентів, які навчаються за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Момот, Т.В. и Філатова, І.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» для студентів 4 курсу денної форми навчання та студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 - Облік і аудит. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві». Модуль: Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки на підприємстві (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальностей 073 – Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 071 – Облік і оподаткування. Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єсіна, В.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» (для студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушня , В.О. и Чупринін, О.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Опір матеріалів і будівельна механіка» для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060103 - «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотова , Н.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Організація і технологія будівельних робіт» для студентів 4 курсу денної форми та 5 курсу заочної навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка(водні ресурси). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Телюра, Н.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Організація та управління в природоохоронній діяльності» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рой, В.Ф. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 − Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 − Електротехнічні системи електропостачання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білим, П.А. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4-го курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.17020201 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дєгтяр, О.А. и Новікова, М.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білим, П.А. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-го курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Основи світлового дизайну» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карась, В.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Основи світлотехніки» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахового спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серьогіна, Д.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Особливості планування діяльності підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, В.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Очищення вентиляційних викидів» для студентів 4 курсу денної та 5 заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво та слухачів другої вищої освіти і фахове спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Назаренко, Л.А. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Планування і обробка результатів експеременту» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітніх програм «Світлотехніка і джерела світла», «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Власова, О.Є. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст», денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білим, П.А. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Пожежна безпека виробництва» (для студентів 4-го курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пан , М.П. и Воронина, О.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства / М. П. Пан, О. С. Вороніна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Апатенко, Т.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Проектування та реконструкція забудови» (для студентів 3 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (фахове спрямування «Промислове та цивільне будівництво»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Іоффе, К.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Промислове освітлення» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” освітньої програми «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Хом’якова, О.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Золотарьова, І.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа денної та заочної форм навчання і студентів 1 курсу всіх спеціальностей всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкін, С.С. и Галкіна, О.П. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітньої програми) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков, О.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Підприємство:1 С» (для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіки підприємства (051 – Економіка) заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сіренко, Н.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Регіональна економіка» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства (051 – Економіка)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нохріна, Л.А. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» (для студентів 3 і 4 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 –«Готельно-ресторанна справа» 6.140103 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гранкіна, В.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будинків» для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання спец 7.06010107 – ТГВ та слухачів другої вищої освіти і фахове спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петченко, Г.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Світлотехнічні матеріали» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахового спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пономаренко, Є. Г. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Соціально-екологічні аспекти збалансованого природокористування» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нікулін, С.Ю. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з водопостачання та водовідведення підприємств» для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Водопостачання та водовідведення» (8.06010108)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рудаченко, О.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств будівельної галузі» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітнього рівня магістр (галузь знань 05 «Соціальні на поведінкові науки») та студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр (галузь знань 0305 Економіка та підприємництво)) / О.О. Рудаченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 161 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Водопостачання та водовідведення» та «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гранкіна, В.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з систем промислової вентиляції» для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво та слухачів другої вищої освіти і фахове спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, Т.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання і водовідведення» (для студентів 3–4 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронина, О.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Статистика будівельних підприємств» для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства / О. С. Вороніна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Пиркова, О.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пономаренко , Є.Г. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Страхування екологічних ризиків» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.04010603 – Екологічна безпека). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шпачук, В.П. и Пушня, В.О. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична механіка. Динаміка» (для студентів 1 і 2 курсів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електротехнології, 263 – Цивільна безпека, 185 – Нафтогазова інженерія та технології та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шпачук, В.П. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична механіка» Статика для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 141 Електроенергетика, електро-техніка та електромеханіка, 263 Цивільна безпека, 275 Транспортні технології (за видами). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Форкун, Я.Б. и Глєбова, М.Л. и Сабалаєва, Н.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина II (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, 6.050702 – Електромеханіка та студентів за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білим, П.А. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Теорія горіння та вибуху» (для студентів 1-го, 2-го, 3-го і 4-го курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.17020201 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білим, П.А. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Теорія катастроф» (для студентів 5-го курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жмурко, Ю.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Теорія і критика сучасної архітектури» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйова, О.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Територіальне і регіональне планування та інноваційний розвиток промислових територій. Модуль 1 «Територіальне та регіональне планування» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010202 – Містобудування і спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. Містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Журавель, В.В. и Пушкар, Т.А. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Технологія в галузях міського господарства» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петченко, Г.О. и Литвиненко , А.С. и Ляшенко, О.М. и Можаровська, Т.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Технологія світлотехнічного виробництва» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахового спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Технології підтримки прийняття рішень в геоінформаційних системах» для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) – «Геоінформаційні системи і технології». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Рой, В.Ф. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Техніка високих напруг» (для студентів 4 курсу денної і 5 заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 − Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 − Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Хом’якова, О.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Журавель, В.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Управління витратами» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства (051 – Економіка)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. и Рудаченко, О.О. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Управління конкурентоздатністю підприємств міського господарства» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня магістр за спеціальністю 073 – Менеджмент. Бізнес-адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пан , М.П. и Воронина, О.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для студентів 1 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 051 «Економіка» та 7.03050401 «Економіка підприємства» / М.П. Пан, О.С. Вороніна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства (051 – Економіка)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Фінансове планування діяльності підприємств» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мусієнко , С.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Фітопатологія» для студентів за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Панайотова, Т.Д. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Хімія». Модуль 1 (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. и Сенчук, Т.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни Електронний документообіг в проектувальній діяльності (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальностей 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напрямів підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», 6.050201 «Системна інженерія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мартишова, Л.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни Спецкурс «Ландшафтна архітектура та ландшафтний дизайн містобудівного середовища»для студентів 5-6 курсів денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни “Звітність підприємств” (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 - “Облік і аудит”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни “Органічні забруднювачі довкілля" (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко, С.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни “Хімія" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» (185 НафтГаз)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни “Хімія" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальності 206 Садово-паркове господарство, 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Гідротехніка (водні ресурси)», 183 Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Білогурова, Г.В. (2016) Конспект лекцій з курсу «Інформаційні системи і технології в туризмі» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гюлєв , Н.У. (2016) Конспект лекцій з курсу «Логістичний менеджмент» Модуль 1. Логістичний менеджмент (для студентів 5 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.03060107 і 8.03060107 «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жидкова, Т.В. (2016) Конспект лекцій з курсу "Будівельна кліматологія" (для студентів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бубенко, П.Т. и Владимирова, М.С. (2016) Конспект лекцій з курсу «Інноваційний розвиток підприємства» (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня магістр спеціальностей 051 – Економіка. Економіка підприємства і 071 – Облік і оподаткування. Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шкляр , С.П. (2016) Конспект лекцій з курсу «Історичний генезис та синтез мистецтв в архітектурі» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2016) Конспект лекцій з курсу «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 26 – Цивільна безпека спеціальності 263 – Цивільна безпека. Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гюлєв , Н.У. (2016) Конспект лекцій з курсу «Аналіз ефективності логістичних систем» Модуль 1. Аналіз ефективності логістичних систем (для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.03060107 і 8.03060107 – Логістика). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шпачук, В.П. и Засядько, М.А. (2016) Конспект лекцій з курсу «Будівельна механіка» Спецкурс. Частина 2 (для студентів 4-го курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Штельма, О.М. (2016) Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне моделювання» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент організацій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков, О.О. и Медведєв, І.А. (2016) Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичні методи і моделі» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.03050401 – Економіка підприємства, 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колесник, Т.М. (2016) Конспект лекцій з курсу «Економічний аналіз підприємств міського господарства» (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601– Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Калюжний, Д.М. (2016) Конспект лекцій з курсу «Електропостачання та електрозбереження» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондращенко , О.В. (2016) Конспект лекцій з курсу «Корозія та захист будівельних матеріалів та конструкцій» (для студентів 5 курсу усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шушлякова, О.С. (2016) Конспект лекцій з курсу «Ландшафтний дизайн міського середовища. Флористика»для студентів 6 курсу денної форми навчання напряму підготовки 8.060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2016) Конспект лекцій з курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Богдан, Н.М. (2016) Конспект лекцій з курсу «Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм, 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушкар, Т.А. (2016) Конспект лекцій з курсу «Міжнародна економіка» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 - Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков, О.О. (2016) Конспект лекцій з курсу «Оптимізаційні методи і моделі» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шкляр, С.П. (2016) Конспект лекцій з курсу «Основи формування естетично-художніх концепцій в архітектурі і мистецтві»для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коваленко, Ю.Л. (2016) Конспект лекцій з курсу «Природоохоронне законодавство та екологічне право» для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (фахове спрямування «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Екологічна безпека»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Стоянов, Є.Г. и Псурцева, Н.О. (2016) Конспект лекцій з курсу «Проектування залізобетонних конструкцій» (для студентів 4 і 5 курсів всіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 – Промислове і цивільне будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шкляр, С.П. (2016) Конспект лекцій з курсу «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль 3 Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Александрова, С.А. (2016) Конспект лекцій з курсу «Управління персоналом на підприємствах готельно-ресторанного господарства» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Александрова, С.А. (2016) Конспект лекцій з курсу «Управління персоналом на підприємствах туріндустрії» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 - Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Владимирова, М.С. (2016) Конспект лекцій з курсу «Управлінське консультування» (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня магістр 051 – Економіка. Економіка підприємства. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. (2016) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Організація туризму» («Організація туристських подорожей») (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дегтяр, М.В. (2016) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Споруди і обладнання водопостачання» Модуль 2 «Водопровідні мережі та споруди» (для студентів 3 курсу усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пруненко, Д.О. (2016) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управління ланцюгом постачань» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0701 – Транспорт і транспортна інфраструктура спеціальностей 8.07010101, 7.07010101 – Транспортні системи, 8.07010102, 7.07010102 – Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абашина, К.О. и Хандогіна, О.В. (2016) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Утилізація промислових відходів» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальності 8.17020201 – Охорона праці (за галузями)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Влащенко, Н.М. (2016) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Інноваційні технології в готельному господарстві” (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітнього рівня магістр, спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. Готельна і ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2016) Конспект лекцій із завданнями практичних робіт для вивчення мікропроцесорної техніки, застосовуваної на різних об’єктах транспорту і комунального господарства, і виконання практичних завдань (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.070502 – Електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Костенко, О.Б. и Гавриленко, І,О. (2016) Конспект лекцій"Системи управління базами даних" (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного ріня бакалавр за напрямом підготовки 6.050201 Системна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Яцюк, М.В. (2016) Контрольні завдання І-ІІ змістових модулів з «Історії та культури України»(для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Будко , В. В. (2016) Короткий курс лекцій з навчальної дисципліни «Методологія наукової діяльності» (для магістрантів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. В. В. Будко, О. Б. Зінчина. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2017. – 80 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2016) Курс лекцій «Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 – Цивільна безпека напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Грязнова, С.А. (2016) Курс лекцій «Основи метрології» (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань 0502 «Автоматика та управління» за напрямом підготовки 6.050201 «Системна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рассоха, І.М. (2016) Курс лекцій з дисципліни: «Історія та теорія світової цивілізації» для слухачів третього освітньо-наукового рівня галузі знань 03 «Гуманітрані науки», спеціальності 032 «історія та окхеологія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Орел, Є. С. и Безуглий, А. В. и Петченко, О.М. и Назаренко, Є.І. (2016) Курс фізики: навч. посіб. з дисциплін “Фізика” та “Загальна фізика” (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання підготовки бакалаврів за всіма спеціальностями). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой , В. Ф. и Рум′янцев, Д. В. (2016) М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ “ТЕХНІКА ВИСОКИХ НАПРУГ” Частина1 ІЗОЛЯЦІЯ УСТАНОВОК ВИСОКОЇ НАПРУГИ (для студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 6.050701 Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. и Безлюбченко, О.С. и Линник, І.Е. и Апатенко, Т.М. и Гордієнко, С.М. и Черноносова, Т.О. (2016) МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО КНИГА 1. ПРОЕКТУВАННЯ ПІДРУЧНИК. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондращенко , О.В. и Якименко, О.В. и Морковская, Н.Г. и Помазан, М.Д. (2016) МАТЕРІАЛОЗНАВЧІ РІШЕННЯ ПРИ ЗВЕДЕННІ І РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД навч. посібник. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кичаева, О.В. и Левенко , Г. М. (2016) МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к выполнению РАЗДЕЛА «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» МАГИСТЕРСКОГО ПРОЕКТА (для студентов 5 курса дневной формы обучений специальности192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Черноносова, Т.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКА3ІВКИ до виконання практичних занять, розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисципліни МІСЬКЕ ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО(для студентів денної, заочної, прискореної форм навчання, за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Міське будівництво та господарство») та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 – Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. и Черноносова, Т.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКА3ІВКИ до виконання та оформлення ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ з присвоєння кваліфікації «Бакалавр будівництва» фахового спрямування «Міське будівництво та господарство»(для студентів 4 курсу денної, 5 курсу заочної, 3 курсу скороченої форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності - Міське будівництво та господарство. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Прасоленко, О.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Прасоленко, О.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ І СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ (для студентів 1-2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0306 “Менеджмент і адміністрування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Прасоленко, О.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи і практичних завдань з дисципліни ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Прасоленко, О.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи і практичних завдань з дисципліни ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаульський, Д.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Вища геодезія» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пиличева, М.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Геодезія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова, І.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Геодезія» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Отечко, С.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Картографія» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пиркова, О.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Практичні питання оцінки об'єктів нерухомості» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Анопрієнко, Т.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Управління земельними ресурсами» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «землеустрій та кадастр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пиркова, О.В. и Радзінська, Ю.Б. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Методологія оцінки нерухомості» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Табачников, С.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни БУДІВНИЦТВО У СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ (для студентів 5 курсу усіх форм навчання, у тому числі спецкурс, за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Табачников, С.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОТЕХНІЧНИХ СИТУАЦІЙ (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пиркова, О.В. и Мамонов, К.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Геоінформаційні технологіі в оцінці нерухомості» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін, В.Д. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних робіт та курсового проекту з навчальної дисципліни «Геоінформаційний аналіз» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 0801 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. и Величко, В.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Аналіз ринку землі і нерухомого майна» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Евдокимов, А.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МІСТА» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Величко, В.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Землеустрій та кадастр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова, І.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Управління земельними ресурсами» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «землеустрій та кадастр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко, С.Г. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, лабораторних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Електронні геодезичні прилади» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мамонов, К.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Математичні методи і моделі в оцінці нерухомості» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доля , К.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Транспортно-навігаційні геоінформаційні системи» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кобзан , С.М. и Мамонов, К.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Економіка природокористування» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пиркова, О.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Економіка і управління нерухомістю» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кобзан , С.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Експертна грошова оцінка земель» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глушенкова, І.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Основи геодезії» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 185 – нафтогазова інженерія та технології спеціалізації (освітня програма) «нафтогазова інженерія та технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кобзан , С.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Практичні питання оцінки земельних ділянок» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кобзан , С.М. и Мамонов, К.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Стандартизація в сфері оцінки майна та майнових прав» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кобзан , С.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Техніко-економічне та екологічне обгрунтування кадастрових робіт» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «землеустрій та кадастр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кобзан , С.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Управління оціночними проектами» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко, С.Г. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, розрахунково-графічних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Фотограмметрія та дистанційне зондування» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Геоінформаційні системи і технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ОЦІНОЧНИМИ ПРОЕКТАМИ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) – Землеустрій та кадастр). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пиркова, О.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, самостійних та розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи в землеустрої» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Землеустрій та кадастр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пиркова, О.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, самостійних та розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Моніторинг та охорона земель» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Землеустрій та кадастр»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін, В.Д. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, самостійних та розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Геоінформаційні Web-сервіси» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 0801 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шипулін, В.Д. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних, самостійних та розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Геоінформаційні Web-технології» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 0801 - Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітня програма) «Геодезія, картографія та землеустрій»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Табачников, С.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни БУДІВНИЦТВО У СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ (для студентів 5 курсу усіх форм навчання, у тому числі спецкурс, за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Перепечений, В.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ» (для студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мороз, Н.В. и Панкеева, А.Н. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту та самостійної роботи з дисципліни АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД (для студентів денної, заочної, скороченої форм навчання та другого вищого навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) – Геоінформаційні системи і технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних, розрахунково-графічної та самостійної робіт з дисципліни «МУНІЦИПАЛЬНІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій спеціалізації (освітньої програми) – Геоінформаційні системи і технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фалецька, Г.І. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни ЛОГІСТИЧНИЙ АУТСОРСИНГ (для студентів 1 року денної форми навчання та студентів 2 року заочної форми навчання спеціальності 8.03060107 – Логістика). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи ( контрольної роботи) з навчальної дисципліни ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТУ (для студентів другого року заочної форми навчання спеціальностей 8.07010101 – Транспортні системи, 8.07010102 – Організація перевезень). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи ( контрольної роботи) з навчальної дисципліни ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТУ (для студентів першого року денної форми навчання спеціальності М 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з навчальної дисципліни МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ (для студентів першого року денної форми навчання спеціальності М 275 – Транспортні технології та студентів другого року заочної форми навчання спеціальності 8.07010101 – Транспортні системи). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з курсу «КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для магістрів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з курсу «КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ» (для магістрів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання», «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ягуп, В.Г. и Ковальова, Ю.В. и Ягуп, К.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ» (для студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання, 4 курсів денної та заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Харченко, В.Ф. и Воропай, В.Г. и Якунін, О. А. и Ковальова, Ю.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної дисципліни “ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МІСТ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ” (для студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання та 4 курсу напряму підготовки 6.050701 - Електротехніка та електротехнології та 5 курсів денної та заочної форм навчання, а також слухачів 2-ої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103, 805070103 - Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Харченко, В.Ф. и Воропай, В.Г. и Якунін, О. А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення курсу навчальної дисципліни «ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МІСТ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ» (для бакалаврів галузі знань 0507 Електротехніка та електромеханіка, напряму 6.050701 Електротехніка та електротехнології, а також бакалаврів галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, фахового спрямування Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Прасоленко, О.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Правові основи оргацізації дорожнього руху» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура» за спеціальністю 8.07010104 Організація і регулювання дорожнього руху». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТУ (для студентів другого року заочної форми навчання спеціальностей 8.07010101 – Транспортні системи, 8.07010102 – Організація перевезень). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТУ (для студентів першого року денної форми навчання спеціальності М 275 – Транспортні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ (для студентів першого року денної форми навчання спеціальності М 275 – Транспортні технології та студентів другого року заочної форми навчання спеціальностей 8.07010101 – Транспортні системи). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Давідіч, Ю.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з навчальної дисципліни ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТУ (для студентів першого року денної форми навчання спеціальності М 275 – Транспортні технології та студентів другого року заочної форми навчання спеціальностей 8.07010101 – Транспортні системи, 8.07010102 – Організація перевезень). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (для студентів заочної форми навчання усіх напрямів підготовки бакалавра). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки бакалавра). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коробка, В. О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «МОНТАЖ, НАЛАДКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коробка, В. О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «МОНТАЖ, НАЛАДКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. и Дріль, Н.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (для студентів 3 курсу спеціальностей денної форми навчання 6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і аудит та для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей 6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ з курсу «ТЕХНІКА ВИСОКИХ НАПРУГ» (для студентів 4курсу денної та 5 заочної форми навчання напрямку підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103.-«Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. и Рум’янцев, Д.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з курсу “ТЕХНІКА ВИСОКИХ НАПРУГ” Частина1 ІЗОЛЯЦІЯ УСТАНОВОК ВИСОКОЇ НАПРУГИ (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050701 Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рудаченко, О.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань з дисципліни ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030504 Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рудаченко, О.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з дисципліни ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030504 Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з дисципліни ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Владимирова, М.С. и Дріль, Н.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи з дисципліни ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА (для студентів 5 курсу спеціальностей денної форми навчання 8.03050401 – Економіка підприємства і 8.03050901 – Облік і аудит та для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бібік, Н.В. и Дріль, Н.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи з дисципліни КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (для студентів 3 курсу спеціальностей денної форми навчання 6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і аудит та для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальностей 6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до організації самостійної роботи з дисципліни “ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ; КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ)” (для студентів всіх форм навчання спеціальність 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Гавриленко, И.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Крос-платформне програмування» (для студентів 2,3 курсів спеціальностей 6.050101 Комп’ютерні науки, 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології , 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рапина, Т.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Сучасні архітектурно-будівельні конструкції(для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань 19 Архітектура та будівництво, спеціальності 191 Архітектура та містобудування ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Доценко, С.І. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ І ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АУДИТ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ (для студентів 6 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" з спеціальності „Елек-тротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Гавриленко, И.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисциплін «Електронний документообіг в проектувальній діяльності», «Інформаційні технології в науковій та презентаційній роботі», «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 1,2 курсу усіх форм навчання спеціальності 263 Цивільна безпека, 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальностей 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології , 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та студентів 6 курсу спеціальності 8.18010016 Бізнес-адміністрування галузь знань, галузь знань 1801 Специфічні категорії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Завальний, О.В. и Чепурна , С.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ УЧБОВО- ВИРОБНИХ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК (для студентів 1, 3- 6 курсу денної та заочної форми навчання - напрям підготовки 19 – Архітектура та будівництво, спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чепурна, С.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «МІСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ТА ОСНОВИ ПРОЕКТНОЇ СПРАВИ»(для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання - напрям підготовки 19 – Архітектура та будівництво, спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни Маркетингова діяльність підприємства (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чеботарьова, О.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6. 170202 «Охорона праці» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лобашов, О.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни «Транспортне планування міст» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 275 – «Транспортні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лобашов, О.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Транспортне планування великих та значних міст» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 275 "Транспортні технології" спеціалізації «Організація і регулювання дорожнього руху»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Форкун, Я. Б. и Глєбова, М. Л. и Сабалаєва, Н. О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ» (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, 6.050702 – Електромеханіка та спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельман , В.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ» (для студентів 1курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Перепечений, В.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ “ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ” (для студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Перепечений, В.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ “ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ” (для студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Прасоленко, О.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ «Визначення характеристик дорожнього руху на автомобільних дорогах різної категорії» з дисципліни «ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, галузі знань 0701 - «Транспорт і транспортна інфраструктура» за спеціальністю 8.07010104 Організація і регулювання дорожнього руху». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Перепечений, В.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ “ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ” (для студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Перепечений, В.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ “ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ” (для студентів 3 курсу денної, 3, 4 курсів заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайченко, В.І (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальностей 8.03050901, «Облік і аудит», 8.03050401«Економіка підприємства», 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни Проектування інформаційних систем в менеджменті (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, О.П. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни Управління житлово-комунальним господарством міста (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гюлєв , Н.У. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Логістика» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурко, Д.Л. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Логістика міст» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурко, Д.Л. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Прогнозування параметрів транспортних систем» (для студентів 2, 3 курсів денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайченко, В.І (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ” (для студентів 5 курсу усіх форм навчання спеціальностей 8.03050901, «Облік і аудит», 8.03050401«Економіка підприємства», 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бурко, Д.Л. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Прогнозування параметрів транспортних систем» (для студентів 2, 3 курсів денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Макогон, Н.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабраторних робіт з навчальної дисципліни ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Гавриленко, И.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальних дисциплін "ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ", "ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ" Тема: Функціональне моделювання предметної області засобами Ms Visio (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Сенчук, Т.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної дисципліни КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Гавриленко, И.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з навчальної дисципліни "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВІЙ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ" (для студентів 1,2 курсу усіх форм навчання спеціальності 263 Цивільна безпека). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Макогон, Н.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни КОМП’ЮЕРНІ МЕРЕЖІ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Сенчук, Т.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Макогон, Н.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної дисципліни КОМП’ЮЕРНІ МЕРЕЖІ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Сенчук, Т.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної дисципліни КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Макогон, Н.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної дисципліни ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології», а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напряму підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрович, В.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної та практичної робіт студентів з дисципліни «Підвалини, фундаменти, механіка ґрунтів» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кобзан , С.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ на тему «Аналіз та практичне використання методів розрахунку вартості комерційної нерухомості в межах доходного підходу» ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.08010104 – «Оцінка землі та нерухомого майна»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Т.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ „РЕКРЕАЛОГІЯ” (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601  Менеджмент ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тонкошкур, М.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ „ТЕХНОЛОГІЯ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103  Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Андренко, І.Б. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ „ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА” (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101  Готельно-ресторана справа, 6.140103  Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гайдученко, С.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «Електронне урядування» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєльська , Т.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ» (для студентів 1 курсу усіх форм навчання спеціальності “074 Публічне управління та адміністрування”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Александрова, С.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Івасішина, Н.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ До практичних і семінарських занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВОЗНАВСТВО»(для студентів денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Задорожный , К.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «БІОЛОГІЯ»(для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки Б 183 Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Задорожний, К.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання лабораторних і практичних занять, розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки Б 101 Екологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Задорожний, К.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА БІОТИ МІСТА» (для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки М 183 Технології захисту навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Задорожний, К.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання практичних занять, розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «БІОХІМІЯ І МІКРОБІОЛОГІЯ» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Задорожний, К.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання лабораторних занять, розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «МІКРОБІОЛОГІЯ» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коробка, В. О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ І АВТОМАТИКИ» (для магістрів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання», «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плюгін, В.Є. и Карюк, А.О. и Якунін, О. А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до розрахунково-графічної роботи з дисципліни “АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД” для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Плюгін, В.Є. и Карюк, А.О. и Якунін, О. А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до самостійного вивчення курсу “АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД”(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання РГР з курсу „ Операційний менеджмент ”(для студентів всіх форм навчання спеціальності М 073 БА). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гавриленко, И.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «КАДАСТРОВІ ГЕОІНФОРМАЦІЇНІ СИСТЕМИ» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» та денної форми навчання спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять, самостійної роботи та виконання РГР з курсу „ Стратегічна діагностика потенціалу підприємства ”(для студентів всіх форм навчання спеціальності М 074 АДМ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гриненко, В.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять, самостійної роботи та виконання РГР з курсу „ Управління та удосконалення бізнес-процесів” (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 - Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Баландіна, І.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи, виконання практичних завдань та індивідуального навчально- дослідницького завдання з дисципліни УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА (для студентів 3 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 – „Готельно-ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писарева, І.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент» (для студентів 4 та 5 курсів заочної(дистанційної) форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Оболенцева, Л.В. и Писарева, І.В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни “АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРІНДУСТРІЇ” (для студентів 4 і 5 курсів всіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.140103 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої»(для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.070502 – Електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “УПРАВЛІННЯ КУРОРТАМИ” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 073 (03060101) – «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радіонова, О. М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «ІВЕНТ-ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 4-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, С.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних зайнять та самостійної підготовки з дисципліни «Транспортна та інженерна інфраструктура сучасного міста»(для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 8.06010202 – Містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, С.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних зайнять та самостійної підготовки з дисципліни «Транспортна інфраструктура містобудівних об’єктів» (для студентів 6 курсу за напрямом підготовки 8.06010202 – Містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Темнохуд, І.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «МОНТАЖ, НАЛАДКА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Балацька, Н.Ю. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ (ПРАКТИКУМ)» за темою «МОДЕЛЮВАННЯ СЕРВІСНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ В ГОТЕЛІ» (для студентів 5-6 курсів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 241 (8.14010101) «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Сенчук, Т.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 5 та 6 курсів усіх форм навчання спеціальності 8.18010016 Бізнес-адміністрування галузі знань 1801 Специфічні категорії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Полчанінова, І.Л. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ЕКСКУРСОЛОГІЯ» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 242 (8.14010301) – «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Богдан, Н.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «МОНІТОРИНГ І ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ» (для студентів 5 і 6 курсів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 073 (8.03060101)- Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нохріна, Л.А. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» (для студентів 3 і 4 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.140101 –«Готельно-ресторанна справа» 6.140103 – «Туризм»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Резнік, П.А. и Хаінсон , Ю.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи студентів із дисципліни «ІНОФРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРАХУНКУ ТА ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ» (для магістрів 5 курсу денної форми навчання спеціальності М 192 «Будівництво та цивільна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шмуклер, В.С. и Петрова , О.О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи студентів із дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІННЯМ КОНСТРУКЦІЙ» (для магістрів 5 курсу денної форми навчання спеціальності М 192 «Будівництво та цивільна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сідак, В.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи студентів з дисципліни «Сучасні і інноваційні технології в газопостачанні населених місць» для магістрів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія. Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Баландіна, І.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічного завдання (для виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання)з дисципліни Інноваційні ресторанні технології (для студентів 5 та 6 курсів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 241 (8.140101) – „Готельна і ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Сенчук, Т.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 5 та 6 курсів усіх форм навчання спеціальності 8.18010016 Бізнес-адміністрування галузі знань 1801 Специфічні категорії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Єсаулов, С.М. и Бабічева, О.Ф. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення з дисциплін «Мікропроцесорні пристрої електротранспорту», «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», «Мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів», «Мікропроцесорні пристрої» (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.070502 – Електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Радіонова, О. М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІВЕНТ-ТЕХНОЛОГІЇ» (для студентів 4-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки (6.030601) – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карпенко, М.Ю. и Сенчук, Т.С. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» (для студентів 5 та 6 курсів усіх форм навчання спеціальності 8.18010016 Бізнес-адміністрування галузі знань 1801 Специфічні категорії). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кравець, О.М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з дидактичним забезпеченням до виконання розрахунково-графічного завдання (індивідуального завдання) з навчальної дисципліни ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ (для студентів 4-5 курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм, 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Морозовський, О.Л. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з навчальної дисципліни «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» «Біомеханічні основи техніки волейболу» (для практичних і самостійних занять студентів 1–5 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей Університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Апатенко, Т.М. (2016) МЕТОДЧНІ ВКАЗІВКИ з дисципліни ГРОМАДСЬКЕ БУДІВНИЦТВОдля самостійної і практичної роботи та для виконання контрольної роботи студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа". [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шутенко , Л.М. и Рудь, О.Г. и Кічаєва, О.В. и Самородов, О.В. и Гаврилюк , О.В. (2016) МЕХАНІКА ҐРУНТІВ,ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузнецова, Г.А. (2016) Математика. Учебное пособие (для иностранных студентов подготовительного отделения). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мордовцев, С.М. (2016) Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Сферическая геометрия и тригонометрия» (для студентов всех форм обучения направления подготовки 6.080101 – Геодезия, картография, землеустройство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Будко, В.В. (2016) Методические рекомендации к практическим занятиям и самостоятельной работе по дисциплине «Методология научных исследований» для магистрантов всех направлений и форм обучения. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Погребняк, Б.И. (2016) Методические указания для выполнения практических и самостоятельных работ по курсу «Операционные системы» для студентов 3-го курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, специальностей 6.050101 – «Компьютерные науки». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погребняк, Б.И. (2016) Методические указания для выполнения практических, лабораторных и самостоятельных работ по курсу «Web-технологии и Web-дизайн» для студентов 1-го и 2-го курсов дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, специальностей 6.050101 – «Компьютерные науки» и Б 122 – «Компьютерные науки». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Погребняк, Б.И. (2016) Методические указания для выполнения расчетно-графической работы «Основы JavaScript» по курсу «Информатика» (для студентов 1-го курса дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, направлений подготовки 6.030504 – Экономика предприятия и 6.030509 – Учет и аудит. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкин, С.С. и Галкина, Е.П. (2016) Методические указания и задания для практических занятий, лабораторных работ и самостоятельной работы по дисциплине «Ресурсосберегающие технологии водопроводно-канализационного хозяйства» (для студентов дневной и заочной форм обучения образовательных уровней «специалист», «магистр» специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия специализации (образовательной программы) «Рациональное использование и охрана водных ресурсов»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкин, С.С. (2016) Методические указания и задания для проведения практических занятий, лабораторных работ, самостоятельной работы и выполнения курсового проекта по дисциплине «Водопроводные системы и сооружения» (для студентов 2 – 3 курсов дневной и заочной форм обучения направления подготовки 6.060103 – Гидротехника (водные ресурсы). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гавриленко, Ю.Н. и Глушенкова, И.С. (2016) Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по дисциплине «Высшая геодезия» (для студентов дневной и заочной форм обучения направления подготовки 6.080101 – Геодезия, картография и землеустройство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бородин, Д.В. (2016) Методические указания к практическим занятиям по курсу «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ» (для студентов дневной и заочной формы обучения по специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» образовательной программы „Электротехнические системы электропотребления”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Демиденко, Т.П. и Любченко, М.А. (2016) Методические указания к практическим занятиям, расчетно-графическим работам и самостоятельной работе по курсу «Инженерная графика» (для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения бакалавров по направлению 6.140101 – Гостиннично-ресторанное дело). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Манохин, В.П. и Мирончик, П.В. (2016) Методические указания к практическим занятиям, самостоятельной работе и РГЗ по дисциплине «Интерьер и цветоведение» (для студентов 2 курса направления подготовки 6.060102 – Архитектура специальности «Градостроительство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Манохин, В.П. и Мирончик, П.В. (2016) Методические указания к практическим занятиям, самостоятельной работе и выполнения расчетно-графического задания по дисциплине «Интерьер и цветоведение» (для студентов 2 курса направления подготовки 6.060102 – Архитектура специальности «Градостроительство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкин, С.С. и Галкина, Е.П. (2016) Методические указания к проведению практических занятий и самостоятельной работы по дисциплине «Ресурсосберегающие технологии при очистке природных и сточных вод» (для студентов 5 курса дневной формы обучения специальности 8.06010108 – Водоснабжение и водоотведение). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бородин, Д.В. (2016) Методические указания к расчетно-графической работе по курсу «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»(для студентов дневной и заочной формы обучения по специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» образовательной программы „Электротехнические системы электропотребления”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокина, Е.Б. (2016) Методические указания по проведению практических занятий, выполнению расчетно-графической работы и самостоятельной работе по учебной дисциплине «Процессы и оборудование для обработки осадков» (для студентов 5 курса дневной и заочной форм обучения образовательного уровня «магистр» специальности 192 – Строительство и гражданская инженерия, специализация (образовательная программа) «Водоснабжение и водоотведение»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, Ю. П. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Комп’ютерна електроніка» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050201 – «Системна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, Ю. П. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Комп’ютерна електроніка» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050201 – «Системна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, Ю. П. (2016) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Комп’ютерна електроніка» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050201 – «Системна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, Ю. П. (2016) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютерна електроніка» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050201 – «Системна інженерія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ)» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калашнікова, Х.І. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жихор, О.Б. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних завдань, розрахунково-графічного завдання, самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ В БУДІВНИЦТВІ» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст усіх форм навчання спеціальності 051 “Економіка” освітньої програми “Економіка підприємства” спеціалізації «Економіка будівельних підприємств» ). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гюлєв , Н.У. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни ЛОГІСТИКА (для студентів денної і заочний форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 - "Менеджмент і адміністрування" за напрямом підготовки 6.030601 - "Менеджмент"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Боровик, М.В. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 5,6 курсів спеціальності 073 - Менеджмент всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запорожець, Г.В. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, І.О. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 5,6 курсів спеціальності 073 - Менеджмент всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Боровик, М.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 5,6 курсів спеціальності 073 - Менеджмент всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. (2016) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 4 курсу денної та 5курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електропостачання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Літомін, Є.В. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни АВТОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА (для студентів денної форми навчання напрям спеціальність 6.070101 «Транспортні технології (в міському електротранспорті)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Літомін, Є.В. (2016) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни Автотехнічна експертиза (для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (в міському електротранспорті»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельман , В.О. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент) (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мельман , В.О. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент) (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Волкова, М.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Контролінг (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Боровик, М.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Прийняття управлінських рішень (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колесник, Т.М. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни Статистика (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «КЕРІВНИК АДМІНІСТРАТИВНОЇ СЛУЖБИ ТА ТЕХНІКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ» (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «КЕРІВНИК АДМІНІСТРАТИВНОЇ СЛУЖБИ ТА ТЕХНІКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» » (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ» (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтярь , Олег Андрійович (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ РИНОК» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Харченко, В.Ф. и Воропай, В.Г. и Якунін, О. А. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МІСТ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ " (для бакалаврів галузі знань 0507 Електротехніка та електромеханіка, напряму 6.050701 Електротехніка та електротехнології, а також бакалаврів, спеціалістів та магістрів галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, фахового спрямування Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Запорожець, Г.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостйної роботи з дисципліни «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Міські інженерні мережі» (для студентів 2-3 курсів денної та 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси) (професійне спрямування «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») та 6.060101 – Будівництво (професійне спрямування «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ломакіна, О.С. и Хандогіна, О.В. (2016) Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Засоби та інструменти інженерно-екологічних розрахунків» (для студентів 1 та 2 курсів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пушкар, Т.А. (2016) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Глобальна економіка» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 051 – Економіка заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Світлична, В.Ю. (2016) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансово-економічна діяльність підприємств» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Крохмаль, А.М. (2016) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Професійна іноземна мова» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Серьогіна, Д.О. (2016) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства (051 – Економіка)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О. В. (2016) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи і проведення практичних занять з дисципліни «Маркетинг» (для студентів освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства, 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мазур, В.А. и Лугченко, О.І. (2016) Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Балочна клітина і колони робочого майданчику» з дисципліни «Металеві конструкції». Частина І. Розрахунок і конструювання елементів балкової клітини (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво фахового спрямування «Промислове і цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєляєва, В.М. и Сорокіна, К.Б. (2016) Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Комплекс споруд з очистки природних вод» з дисциплін «Очисні споруди водопостачання», «Технологія очистки природних вод» (для студентів 2-4 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Водопостачання та водовідведення», «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гуракова, Л.Д. (2016) Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Розрахунок параметрів і розробка конструкції джерела світла» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, Т.О. (2016) Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Насосні та повітродувні станції» (для студентів 3–4 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси)(фахове спрямування «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») і 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєляєва, В.М. и Сорокіна, К.Б. (2016) Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Споруди і обладнання водопостачання (Модуль 3)» (для студентів 2-4 курсів денної і заочної форм навчання напряму 6.060101 – Будівництво (проф. спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Щербак, Я.В. и Івакіна, К.Я. (2016) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 «Електромеханіка» спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка фахових спрямувань «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сєдишев, Є.С. (2016) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Конструкції будівель та споруд» (для студентів 3-4 курсів напряму підготовки 6.060102 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Далека, В.Х. и Шавкун, В.М. (2016) Методичні вказівки для виконання курсової, самостійної та практичних робіт з дисципліни «Безпека експлуатації ліфтів та спецтехніки» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.17020201, 8.17020201 – Охорона праці ( за галузями)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2016) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи світлового дизайну» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Назаренко, Л.А. (2016) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізичні основи джерел світла» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і джерела світла”, спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітня програма «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рудаченко, О.О. (2016) Методичні вказівки для виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Спецкурс з дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств будівельної галузі» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання освітнього рівня магістр (галузь знань 05 «Соціальні на поведінкові науки») та студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання освітнього рівня бакалавр (галузь знань 0305 Економіка та підприємництво)) / О.О. Рудаченко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 161 с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Димченко, О.В. и Рудаченко, О.О. (2016) Методичні вказівки для виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Управління конкурентоздатністю підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня магістр за спеціальністю 073 – Менеджмент. Бізнес-адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кадничанський, М.В. и Конопліна, О.О. (2016) Методичні вказівки для виконання практичних занять і розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економетрика» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.030509 - Облік і аудит» та 6.030504 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Спіцина, Н.В. (2016) Методичні вказівки для виконання практичних занять, самостійної роботи та розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Система національних рахунків» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Чех, Н.О. (2016) Методичні вказівки для виконання практичних занять, самостійної роботи і контрольної роботи з дисципліни «Введення в безпекознавство» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Вусик, О.В. (2016) Методичні вказівки для виконання практичних занять, самостійної роботи і контрольної роботи з дисципліни «Економіка корупції» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 8.18010014 – Управління фінансово-економічною безпекою). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ващенко , О.М. и Вусик, О.В. (2016) Методичні вказівки для виконання практичних занять, самостійної роботи і контрольної роботи з дисципліни «Технології розслідувань корупційної діяльності» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 8.18010014 – Управління фінансово-економічною безпекою). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Творошенко, І.С. (2016) Методичні вказівки для виконання практичних та самостійної робіт з навчальної дисципліни «Цифрова обробка зображень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Четчикова, О.І. (2016) Методичні вказівки для виконання практичних і самостійних завдань з дисципліни «Фізичне виховання» (Аеробіка) (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Євдокімов, А.А. (2016) Методичні вказівки для виконання практичних, самостійних і розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Основи ГІС» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій, спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Івакіна, К.Я. (2016) Методичні вказівки для виконання розрахунково - графічної роботи з дисципліни «Основи теорії електромагнітної сумісності» для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 «Електромеханіка» спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка фахових спрямувань «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кузнецов, О.М. и Шпачук, В.П. (2016) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічного завдання, практичних занять, самостійної і контрольної роботи з курсів «Прикладна механіка» і «Технічна механіка» для студентів 1, 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання« бакалаврів за напрямами 6.050702 «Електромеханіка», 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Філатова, І.О. (2016) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» для студентів 4 курсу денної форми навчання та студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 - Облік і аудит. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. и Піонтківський, П.В. (2016) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологія в галузях міського господарства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 051 – Економіка заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. (2016) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Техніка високих напруг» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 − Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 − Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы]

Галкін , А.С. (2016) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Теорія запасів» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03060107, 8.03060107 – Логістика (073 – Менеджмент. Логістика), 7.03060107, 8.07010101 – Транспортні системи (275 – Транспортні технології)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шавкун, В.М. и Гарбуз, Н.В. (2016) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Технічна експлуатація електричного транспорту»для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямом 6.050702 «Електромеханіка» спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка фахового спрямування «Електричний транспорт». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Кадничанський, М.В. и Шаповал, Г.М. (2016) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення дисципліни "Фінансовий аналіз" для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки магістр та спеціаліст за спеціальностями 8.03050901 «Облік і аудит», 7.03050901 «Облік і аудит» і 071 «Облік і оподаткування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рубаненко , О.І. и Шпачук, В.П. (2016) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи із спецкурсу теоретичної механіки (для студентів 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пряницька , В.Б. (2016) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань 18 - Виробництво та технології спеціальності 185- Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2016) Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.070101– Транспортні технології (за видами транспорту) і 6.030601 – Менеджмент професійного спрямування – Логістика). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаренко, Л.М. (2016) Методичні вказівки для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (базовий рівень)» (для студентів 2 та 3 курсів денної форми навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Варава, І.М. (2016) Методичні вказівки для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (базовий рівень)» (французька мова) (для студентів 2 та 3 курсів денної форми навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2016) Методичні вказівки для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Потапенко, С.М. (2016) Методичні вказівки для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (німецька мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, С.О. (2016) Методичні вказівки для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (спецкурс)» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.060102 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаренко, Л.М. (2016) Методичні вказівки для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальностей Системна інженерія та Комп’ютерні науки). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бучковська, С.А. (2016) Методичні вказівки для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаренко, Л.М. (2016) Методичні вказівки для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальностей Системна інженерія та Комп’ютерні науки). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Потапенко, С.М. (2016) Методичні вказівки для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юрченко, Д.О. (2016) Методичні вказівки для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1 та 2 курсів денної форми навчання спеціальностей Б 051 – Економіка підприємства та Б 071 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Курова, Ю.В. (2016) Методичні вказівки для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» (для студентів 2 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пряницька , В.Б. (2016) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань 18 - Виробництво та технології спеціальності 185- Нафтогазова інженерія та технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Моштаг, Є.С. и Тарабановська, О.М. (2016) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.070101– Транспортні технології (за видами транспорту) і 6.030601 – Менеджмент професійного спрямування – Логістика). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, С.О. (2016) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (базовий рівень)» (для студентів 2 та 3 курсів денної форми навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Варава, І.М. (2016) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (базовий рівень)» (французька мова) (для студентів 2 та 3 курсів денної форми навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Остапченко, В.О. (2016) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зубенко, С.О. (2016) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (спецкурс)» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.060102 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаренко, Л.М. (2016) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальностей Системна інженерія та Комп’ютерні науки). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Омельченко, А.В. (2016) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Омельченко, А.В. (2016) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності Б 074 - Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Курова, Ю.В. (2016) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності Б 076 – Економіка та організація бізнесу). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Міщенко, К.О. (2016) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності Б 183 – Технології захисту навколишнього середовища та Б 101– Екологія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Потапенко, С.М. (2016) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Юрченко, Д.О. (2016) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 1 та 2 курсів денної форми навчання спеціальностей Б 051 – Економіка підприємства та Б 071 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писаренко, Л.М. (2016) Методичні вказівки для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» (для студентів 2 курсу денної форми навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Назаренко, Л.А. (2016) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Планування і обробка результатів експеременту» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітніх програм «Світлотехніка і джерела світла», «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воробйова, М.К. (2016) Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова та іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська мова) для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050101 – Комп’ютерні науки (Інформаційні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков, О.О. и Медведєв, І.А. (2016) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков , О.О. (2016) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальностями 7.03050401 - Економіка підприємства, 7.03050901 - Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Воронков, О.О. (2016) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 - Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2016) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „Фінансовий облік 1” та „Фінансовий облік 2” (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Смірнова, О.В. (2016) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектура житлових будівель»для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010201 – «Архітектура будівель і споруд». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шкляр, С.П. (2016) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Архітектурна екологія» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010202 – Містобудування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шкляр, С.П. (2016) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль 3 Ландшафтна архітектура та дизайн міського середовища» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура спеціальності «Містобудування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шпачук, В.П. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2016) Методичні вказівки для практичних занять, виконання контроль них і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з розділу СТАТИКА курсу теоретичної механіки (для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямами 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 Цивільна безпека, 275 Транспортні технології (за видами). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, Т.О. (2016) Методичні вказівки для практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи, лабораторних робіт та самостійної роботи з дисциплін «Гідравлічні та аеродинамічні машини» / «Насосні та повітродувні станції. Модуль 1. Гідравлічні та аеродинамічні машини» (для студентів 3–4 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси) (фахове спрямування «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») і 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, Т.О. (2016) Методичні вказівки для практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи, лабораторних робіт та самостійної роботи з дисциплін «Технічна механіка рідини і газу» (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060101 – Будівництво, 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси), спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, Т.О. (2016) Методичні вказівки для практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи, лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Інженерна гідравліка» (для студентів 2–3 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060101 – Будівництво, 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, Т.О. (2016) Методичні вказівки для практичних занять, лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Насосні та повітродувні станції» (для студентів 3–4 курсів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси) (фахове спрямування «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») і 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, Т.О. (2016) Методичні вказівки для практичних занять, лабораторних робіт, виконання розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи з дисципліни «Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання і водовідведення» (для студентів 3–4 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рубаненко, О.І. и Шпачук, В.П. (2016) Методичні вказівки для практичних занять, підготовки до контрольних робіт і самостійної роботи із спецкурсу теоретичної механіки (для студентів 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бровдій, А.М. (2016) Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Земельне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки / Уклад. А. М. Бровдій. - X.: ХНУМГ, 2016. -. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абашина, К.О. и Хандогіна, О.В. (2016) Методичні вказівки для практичних робіт із навчальної дисципліни «Утилізація побутових відходів» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абашина, К.О. и Хандогіна, О.В. (2016) Методичні вказівки для практичних робіт із навчальної дисципліни «Утилізація промислових відходів» (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.17020201 – Охорона праці (за галузями)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лозовий, А.І. и Івасішина, Н.В. (2016) Методичні вказівки для практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Бровдій, А.М. (2016) Методичні вказівки для практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Законодавче забезпечення приватноправових відносин» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки та спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Килимник, І.І. и Домбровська, А.В. (2016) Методичні вказівки для практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів підготовки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Килимник, І.І. и Бровдій, А.М. (2016) Методичні вказівки для практичної і самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Право (Господарське право)» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки та спеціальностей університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шаповал, Г.М. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Введення в спеціальність" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр за спеціальностями 6.030509 "Облік і аудит" і 071 «Облік і оподаткування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Кадничанський, М.В. и Шаповал, Г.М. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Фінансовий аналіз" для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки магістр та спеціаліст за спеціальностями 8.03050901 «Облік і аудит», 7.03050901 «Облік і аудит» і 071 «Облік і оподаткування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйова, О.Є. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіки підприємства (051 – Економіка) заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Склярук, Н.І. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Склярук, Н.І. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства». Модуль 1. Підприємство та чинники його виробничої діяльності (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Склярук, Н.І. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства». Модуль 2. Фінансово-економічні показники і стратегічні основи розвитку підприємства (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Серьогіна, Д.О. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності7.03050401 – Економіка підприємства(за видами економічної діяльності) (051 – Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Базецька, Г.І. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фінансове планування діяльності підприємств» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 051 Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Філатова, І.О. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» для студентів 4 курсу денної форми навчання та студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 - Облік і аудит. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Момот, Т.В. и Філатова, І.О. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного вивчення з дисципліни «Антикорупційний менеджмент» для студентів 1(5) курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.18010014 - Управління фінансово-економічною безпекою. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєляєва, В.М. и Сорокіна, К.Б. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Очисні споруди водопостачання», «Технологія очистки природних вод» (для студентів 2-4 курсів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Водопостачання та водовідведення», «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронина, О.С. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Антикризове управління в житлово-комунальному господарстві» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. С. Вороніна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Водопостачання та водовідведення», «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєляєва, В.М. и Сорокіна, К.Б. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Споруди і обладнання водопостачання (Модуль 3)» (для студентів 2-4 курсів денної і заочної форм навчання напряму 6.060101 – Будівництво (проф. спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дегтяр, М.В. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт, виконання курсової роботи та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Надійність водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 3 курсу денної і 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Новікова, М.М. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять, організації самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів 5, 6 курсів спеціальності 073 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Новікова, М.М. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (адміністративний менеджмент)» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вороніна, О.С. и Железнякова, І.Л. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з дисципліни «Антикризове управління підприємством» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пан , М.П. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. П. Пан. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Воронина, О.С. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахункового завдання з дисципліни «Статистика будівельних підприємств» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. С. Вороніна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шевченко, Т.О. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних та лабораторних занять, виконання розрахунково-графічного завдання, самостійної роботи з дисципліни "Гідравліка" (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 263 – Цивільна безпека освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповал, Г.М. (2016) Методичні вказівки для самостійного вивчення та виконання РГР з дисципліни "Введення в спеціальність" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр за спеціальностями 6.030509 "Облік і аудит" і 071 «Облік і оподаткування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жигло, О.О. и Кір’янова, О.В. и Малюкова, О.Ю. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» (для студентів заочної форми навчання усіх напрямів підготовки бакалавра). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шкляр, С.П. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Історичний генезис та синтез мистецтв в архітектурі»для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шушлякова, О.С. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Ландшафтний дизайн міського середовища. Флористика» для студентів 6 курсу денної форми навчання напряму підготовки 8060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шкляр, С.П. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Основи формування естетично-художніх концепцій в архітектурі і мистецтві»для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і проведення практичних занять з дисципліни «Глобальна економіка» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 051 – Економіка заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і проведення практичних занять з дисципліни «Технологія в галузях міського господарства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 051 – Економіка заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Світлична, Т.І. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання розрахунково - графічної роботи з курсу Введення у спеціальність (підприємництво, торгівля та біржова діяльність) (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання спеціальності 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / Укл.: Світлична Т.І. – Харків: ХНУМГ, 2017. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. и Воропай, В.Г. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з курсу «Електротехнічні матеріали». Розділ «ДІЕЛЕКТРИКИ» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дьяков, Є.Д. и Воропай, В.Г. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань з курсу «Кабельні та повітряні лінії електропередачі» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів напряму підготовки 6.050701 − Електротехніка та електротехнології і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Галкін , А.С. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Теорія запасів» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.03060107, 8.03060107 – Логістика (073 – Менеджмент. Логістика), 7.03060107, 8.07010101 – Транспортні системи (275 – Транспортні технології)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Базецька , Г.І. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Фінансове планування діяльності підприємств» (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 051 Економіка). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Поспєлов, О. В. (2016) Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жидкова, Т.В. (2016) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи «Кліматичний паспорт міста» з курсу " Будівельна кліматологія " (для студентів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Айрапетян, Т.С. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Зворотні і безстічні системи водопостачання промислових підприємств» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2016) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції та облік енергоносіїв» для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання спеціальності 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. и Румянцев, Д.В. (2016) Методичні вказівки до виконанню лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Техніка високих напруг» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050701 − Електротехніка та електротехнології спеціальності, 7.05070103 − Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писаревський, І.М. и Поколодна, М.М. и Влащенко, Н.М. и Погасій, С.О. (2016) Методичні вказівки до виконання дипломних магістерських робіт (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «магістр», спеціальності 242 – Туризм. Туризмознавство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Баржина, А.В. (2016) Методичні вказівки до виконання дипломної роботи (для студентів освітнього рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент проектної діяльності» всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петченко, О.М. и Безуглий, А.В. и Назаренко , Є.І. (2016) Методичні вказівки до виконання комп’ютерних лабораторних робіт з фізики (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за всіма напрямами підготовки в університеті). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. и Мокрицька, Н.В. и Нестеренко, С.В. и Панайотова, Т.Д. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Хімія» (для студентів 1 – 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Хом’якова, О.В. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пашков, В.І. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гайдученко, С.О. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Поколодна, М.М. и Полчанінова, І.Л. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Рекреаційна географія» для студентів 1 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Хімія» Модуль 1 (для студентів 1–2 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Швець, С.В. и Рум’янцев, Д.В. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Електричні апарати» (для студентів 3,4 курсів денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зубенко, А.В. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Звіт про оцінку майна» з дисципліни «Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості» (для студентів 5 курсу напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дядін, Д.В. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологічна геологія» (модуль 2 «Підземні води») (для студентів 3 курсу 6 семестру денної та 4 курсу 7 семестру заочної форм навчання напряму 6.040601 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Костенко, О.Б. и Гавриленко, І,О. (2016) Методичні вказівки до виконання крсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань» (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного ріня бака-лавр за спеціальністю 122 Компютерні науки та інформаціні технології). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Лобашов, О.О. и Толмачов, І.О. (2016) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Організація дорожнього руху» (для студентів 4 курсу денної форми навчання та 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Яковицький, І.Л. (2016) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Програмування» (для студентів денної форми навчання галузі 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова ; уклад. І.Л. Яковицький. – Х. : 2017. – __ с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Якименко, О.В. и Золотова , Н.М. и Морковська, Н.Г. и Рапіна, Т.В. (2016) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» за темою «Проектування сумісного виконання кам’яних і монтажних робіт» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.060101 – Будівництво, професійне спрямування «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сорокіна, К.Б. (2016) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Водопостачання та водовідведення» та «Раціональне використання і охорона. водних ресурсів») /. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нікітченко, О.Ю. и Нестеренко, С.В. (2016) Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему: «Соціальна й економічна ефективність рекомендацій з поліпшення умов праці» з навчальної дисципліни «Соціально-економічні основи охорони праці» (для студентів спеціальності 263 Цивільна безпека, освітньої програми «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Глєбова, М.Л. и Дорохов, О.В. и Фінкельштейн, В.Б. и Форкун, Я.Б. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Електричні машини» за темою «Розрахунок силового трифазного двообмоткового масляного трансформатора» (для студентів усіх форм навчання напряму 6.050702 – Електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Резник, П.А. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Будівельні конструкції» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальова, О.О. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Водовідвідні мережі і споруди» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси) та 6.060101 – Будівництво (професійне спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 073 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гюлєв , Н.У. и Федорова, Т.Ф. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інтегровані матеріальні потоки» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання підготовки напрямку 6.030601 – «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Пономаренко, Є.Г. и Ломакіна, О.С. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка природоохоронної діяльності» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Писарева, І.В. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Маркетинг готельного і ресторанного господарства» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної(дистанційної) форм навчання напряму підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Оболенцева, Л.В. и Писарева, І.В. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент в туризмі» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «спеціаліст» спеціальності 7.14010301 – Туризмознавство та освітнього рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм спеціалізації (освітньої програми) «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. и Нестеренко, С.В. и Мокрицька, Н.В. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Хімія" (для студентів 1 – 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мураєва, О.О. и Зайцева, І.С. и Панайотова, Т.Д. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Аналітична хімія» (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білоусов, О.Ф. и Форкун, Я.Б. и Колонтаєвський, Ю.П. и Тугай, Д.В. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехніка та електроніка» (для студентів напрямів підготовки 6.050101 – Комп’ютерні науки, 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. и Безцінний, О.О. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу води» (для студентів 1-2 курсів денної та 2-3 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Далека, В.Х. и Шавкун , В.М. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Безпека експлуатації ліфтів та спецтехніки" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.17020201, 8.17020201 – Охорона праці (за галузями)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нубарян, С.М. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматика і контрольно-вимірювальні приладі» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності 6.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Засоби комерційного обліку енергоносіїв» для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бєляєва, В.М. и Сорокіна, К.Б. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Спеціальні методи водопідготовки» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.06010108 – Водопостачання та водовідведення та 7.06010302, 8.06010302 – Раціональне використання і охорона водних ресурсів). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Форкун, Я.Б. и Глєбова, М.Л. и Сабалаєва, Н.О. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – Електротехніка та електротехнології», 6.050702 – Електромеханіка та студентів за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Маляренко , В.А и Доценко, Н.В. и Темнохуд, І.О. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія виробництва електроенергії» (для студентів 1, 2 курсів денної, 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєляєва, В.М. и Сорокіна, К.Б. и Яковенко, М.М. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія очистки природних вод» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Айрапетян, Т.С. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія очистки промислових стічних вод» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (Водні ресурси) (фахове спрямування «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петченко, Г.О. и Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. и Можаровська, Т.В. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія світлотехнічного виробництва» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Пеньков, В.О (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Інженерна геодезія (загальний курс)», «Геодезія» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво, напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси) та для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Панайотова, Т.Д. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 101 «Екологія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Органічна хімія" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 101 «Екологія») та «Органічні забруднювачі довкілля» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. и Нат, Т.П. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Хімія з основами біогеохімії". Модуль 2 (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нестеренко, С.В. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Хімія. Модуль 1" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко, С.В. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Хімія. Модуль 2" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рой, В.Ф. и Румянцев, Д.В. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Техніка високих напруг» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 − Електротехніка та електротехнології і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 − Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Хімія» Модуль 1 (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Засядько, М.А. и Середа , Н.В. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з опору матеріалів для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво», 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Засядько, М.А. и Середа , Н.В. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з опору матеріалів для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Петченко, О.М. и Сисоєв, А.С. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу «Оптика» курсу фізики (для студентів 1 курсу денної форми та 1–2 курсів заочної форми навчання бакалаврів за напрямами 6.170202 – Охорона праці, 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту), 6.060101 –Будівництво, 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси), 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій, 6.170201 – Цивільний захист, 6.050101 – Комп’ютерні науки). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О. М. и Сисоєв, А.С. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з розділу “Оптика” дисциплін “Фізика” та “Загальна фізика” (для студентів 1-го курсу денної форми та 1-2 курсів заочної форми навчання бакалаврів спеціальностей: 101 – “Екологія”, 122 – “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, 141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 151 – “Автоматизація та компютерно-інтегровані технології”, 183 – “Технології захисту навколишнього середовища”, 185 – “Нафтогазова інженерія та технології”, 192 – “Будівництво та цивільна інженерія”, 193 – “Геодезія та землеустрій”, 206 – “Садово-паркове господарство”, 263 – “Цивільна безпека”, 275 – “Транспортні технології”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Діденко, О.М. и Васильєва, Ю.О. и Ляшенко, О.М. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології у світлотехніці» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, Ю.П. и Білоусов, О.Ф. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєляєва, В.М. и Сорокіна, К.Б. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Водопостачання та водовідведення» та «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сорокіна, К.Б. (2016) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Споруди і обладнання водопостачання. Модуль 3. Очисні споруди водопостачання» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Великих, К.О. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електротехнічні системи електроспоживання та Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Світлотехніка і джерела. світла). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Прасоленко, О.В. и Ткаченко, І.О. и Толмачов, І.О. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Основи теорії систем і управління» (для студентів 3 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101– Транспортні технології (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Якименко, О.В. и Морковська, Н.Г. и Золотова , Н.М. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Технологія будівельного виробництва» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.060101 – Будівництво, професійне спрямування «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дєгтяр, О.А. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних завдань, лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент та організація безпеки праці у міському господарстві» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201 – Охорона праці (за галузями)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колесник, Т.М. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Економічний аналіз підприємств міського господарства» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 073 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. и Шкурко, О.В. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальностей 073 – Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мусієнко , С. І. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Лісова селекція» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090103 – Лісове і садовопаркове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Черноносова , Т.О. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних занять, курсової та самостійної роботи з дисципліни «Садове та ландшафтне будівництво» (для студентів 3 курсу денної, заочної, прискореної форм навчання, за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 – Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Черноносова , Т.О. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних занять, розрахунковографічного та самостійної роботи з дисципліни «Інженерний благоустрій території великих міст» (для студентів денної, заочно і прискореної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010103 – Міське будівництво та господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дядін, Д.В. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Екологічна геологія» (модуль 2 «Підземні води») (для студентів 3 курсу 6 семестру денної та 4 курсу 7 семестру заочної форм навчання напряму 6.040601 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. и Нестеренко , Л.В. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології на підприємстві» для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 6.030504 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бочаров, Б.П. и Воєводіна, М.Ю. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА” (для студентів 2 курсу спеціальності 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології)(англ. мовою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О. М. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з розділу “Механіка” дис-циплін “Фізика” та “Загальна фізика” (для студентів 1-го курсу денної форми та 1-2 курсів заочної форми навчання бакалаврів спеціальностей: 101 – “Екологія”, 122 – “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, 141 – “Електроене-ргетика, електротехніка та електромеханіка”, 151 – “Автоматизація та компю-терно-інтегровані технології”, 183 – “Технології захисту навколишнього сере-довища”, 185 – “Нафтогазова інженерія та технології”, 192 – “Будівництво та цивільна інженерія”, 193 – “Геодезія та землеустрій”, 206 – “Садово-паркове господарство”, 263 – “Цивільна безпека”, 275 – “Транспортні технології”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дядін, Д.В. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологічна геологія» (модуль 1 «Мінеральні ресурси») (для студентів 3 курсу 5 семестру денної та 3 курсу 6 семестру заочної форм навчання напряму 6.040601 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нікітченко, О.Ю. и Нестеренко, С.В. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації ПЦБ, МБГ, ТГВ, ВВб). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Телюра, Н.О. (2016) Методичні вказівки до виконання практичної самостійної та контрольної робіт з навчальної дисципліни «Організація та управління в природоохоронній діяльності» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Жмурко, Ю.В. (2016) Методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні проблеми архітектури і містобудування» (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 8.06010202 – Містобудування, 191 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мартишова, Л.С. (2016) Методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи з навчальної дисципліни Спецкурс «Ландшафтна архітектура та ландшафтний дизайн містобудівного середовища» для студентів 5-6 курсів денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Колонтаєвський, Ю.П. и Сосков, А.Г. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – Електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білоусов, О.Ф. и Колонтаєвський, Ю.П. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Мікропроцесорна техніка» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сосков, А.Г. и Колонтаєвський, Ю.П. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Промислова електроніка» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Тимофієва, С.Б. и Островський, І.А. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія (мікроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки:6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа та 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дядін, Д.В. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Екологічна геологія» (модуль 1 «Мінеральні ресурси») (для студентів 3 курсу 5 семестру денної та 3 курсу 6 семестру заочної форм навчання напряму 6.040601 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Славута, О.І. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Економіка водного господарства» (для студентів 3–5 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Оболенцева, Л.В. и Писарева, І.В. и Чередниченко, А.О. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Стратегічне управління)» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.060301 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Оболенцева, Л.В. и Писарева, І.В. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент в туризмі)» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм, спеціалізація (освітня програма) «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондратенко, Н.О. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 - Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Прасоленко, О.В. и Ткаченко, І.О. и Толмачов, І.О. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «Основи теорії систем і управління» (для студентів 3 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Манакова, Н.О. и Макогон, Н.В. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформаційні технології в будівництві та бази даних» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом 6.060101 – Будівництво спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Виставна , Ю.Ю. и Рибалка, І.О. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Гідрологія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Глєбова, М.Л. и Дорохов, О.В. и Фінкельштейн, В.Б. и Форкун, Я.Б. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Електричні машини» за темою «Розрахунок трифазної синхронної машини» (для студентів усіх форм навчання напряму 6.050701 – Електротехніка та електротехнології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нубарян, С.М. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Засоби комерційного обліку енергоносіїв» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.06010107 – Теплогазопостачання і вентиляція та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Браташ, М.А. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)» (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальностей 073 – Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гордієнко, Н.І. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 071 – Облік і оподаткування. Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Душкін, С.С. и Галкіна, О.П. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітньої програми) «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – Менеджмент та 6.140101 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Влащенко, Н.М. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Сіті-брендинг» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.140103 – Туризм, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Соколенко, А.С. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства» (для студентів 4 курсу денної та 4-5 курсу заочної форм навчання напряму 6.140101 - Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Влащенко, Н.М. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Фінансово-економічний аналіз підприємств туріндустрії” (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітнього рівня спеціаліст, магістр, спеціальності 073 – Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Влащенко, Н.М. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, освітнього рівня спеціаліст, спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. Готельна і ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Швець, С.В. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електротехніка та електротехнології»), а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Писарева, І.В. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний маркетинг» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, «магістр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа, спеціалізація (освітня програма) «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Манакова, Н.О. и Макогон, Н.В. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи і самостійних робіт з дисципліни «Інформатика і програмування» (для студентів 1 курсу освітнього рівня «бакалавр» денної і заочної форм навчання за напрямом 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій, спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій. Геодезія, картографія та землеустрій). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковальова, О.О. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної та самостійної роботи з дисциплін «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)) та «Санітарно-гігієнічні основи водокористування» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація (освітня програма) Гідротехніка (водні ресурси) та за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Фесенко, Г. В. и Д’яконов, В.І. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Безпека в надзвичайних ситуаціях» (для студентів 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Димченко, О.В. и Рудаченко, О.О. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Управління конкурентоздатністю підприємств міського господарства» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня магістр за спеціальністю 073 – Менеджмент. Бізнес-адміністрування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко, С.В. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Хімія. Модуль 1" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нестеренко, С.В. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Хімія. Модуль 2" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жмурко, Ю.В. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та критика сучасної архітектури» (для студентів 5 курсу денної форми навчання 191 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Панайотова, Т.Д. и Мураєва, О.О. и Зайцева, І.С. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Хімія» Модуль 1 (для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заочної форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. и Зайцева, І.С. и Нестеренко, С.В. и Мокрицька, Н.В. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та РГР з дисципліни «Хімія» (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зайцева, І.С. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Органічна хімія» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 101 «Екологія») та «Органічні забруднювачі довкілля» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковальова, О.О. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійної та розрахунково-графічної робіт з дисципліни «Планування і обробка результатів експерименту» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальностями 8.06010302 – Раціональне використання і охорона водних ресурсів, 8.06010108 – Водопостачання та водовідведення). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зайцева, І.С. и Мураєва, О.О. и Панайотова, Т.Д. и Нат, Т.П. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійної і контрольної роботи з дисципліни "Хімія з основами біогеохімії". Модуль 2 (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Панайотова, Т.Д. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійної, контрольної та розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання, спеціальність 101 «Екологія»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. и Данова, К.В. и Кадикова, І.М. и Хворост, М.В. и Чумаченко, І.В. (2016) Методичні вказівки до дипломного проектування (для студентів освітнього рівня «магістр» всіх форм навчання за освітньою програмою «Управління проектами» спеціальностей 073 – Менеджмент і 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гусєва, Ю.Ю. и Данова, К.В. и Кадикова, І.М. и Хворост, М.В. и Чумаченко, І.В. (2016) Методичні вказівки до дипломного проектування (для студентів ОКР «спеціаліст» за спеціальністю 7.18010013 «Управління проектами» всіх форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бородін, Д.В. (2016) Методичні вказівки до до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Комп‘ютерні інформаційні технології в енергетиці» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грязнова, С.А. (2016) Методичні вказівки до до самостійного вивчення і виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Системний аналіз та методи оптимізації в охороні праці” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці», спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)». – Укл. С.А. Грязнова – Харків: Харк. нац. ун-т міськ. госп. ім. О.М. Бекетова, 2017 - ___ с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ладиженська, Р.С. и Тонкошкур, М.В. и Соколенко, А.С. (2016) Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Технологія обслуговування в готелях і туркомплексах» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Золотухіна, І.В. и Соколенко, А.С. (2016) Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства» (для студентів 4 курсу денної та 4, 5 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, А.В. (2016) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Ремонт транспортних засобів», «Ремонт технічних засобів електричного транспорту» (для студентів 4–6 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – Електромеханіка спеціальностей «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», а також слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Темнохуд, І.О. (2016) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Монтаж, наладка та експлуатація електрообладнання» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання,а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Влащенко, Н.М. (2016) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня магістр, спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. Готельна і ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Влащенко, Н.М. (2016) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інноваційні технології у готельному господарстві» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня магістр, спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. Готельна і ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Хитров, А.В. и Рум’янцев, Д.В. и Поліщук, О.Ю. (2016) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Монтаж, наладка та експлуатація електрообладнання» (для студентів 5 курсу денної, 6 курсу заочної форм навчання, а також слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковальова, О.О. (2016) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи водопостачання та водовідведення» (для студентів 6 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.17020201 – Охорона праці (за галузями)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Білогурова, Г.В. и Макогон, Н.В. и Дядюн, С.В. (2016) Методичні вказівки до лабораторних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології в туризмі» (для студентів 3-го курсу денної та заочної форм навчання з напряму підготовки 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вотінов , М.А. (2016) Методичні вказівки до ознайомчої практики (для студентів 2-го курсу освітньої програми «Архітектура» спеціальності 191 Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Безуглий, А.В. и Орел, Є.С. (2016) Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з вивчення дисциплін “Фізика” та “Загальна фізика” (для студентів 1-го курсу денної форми та 1-2 курсів заочної форми навчання бакалаврів спеціальностей: 101 – “Екологія”, 122 – “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, 141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 151 – “Автоматизація та компютерно-інтегровані технології”, 183 – “Технології захисту навколишнього середовища”, 185 – “Нафтогазова інженерія та технології”, 192 – “Будівництво та цивільна інженерія”, 193 – “Геодезія та землеустрій”, 206 – “Садово-паркове господарство”, 263 – “Цивільна безпека”, 275 – “Транспортні технології”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Шаповаленко, Д.О. (2016) Методичні вказівки до організації самостійної роботи та виконання курсової роботи студента з дисципліни «Ситуаційне моделювання та прогнозування в готельно-ресторанному господарстві» (для студентів 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми освітньо-кваліфікаційного рівня «смагістр» спеціальностей 241 (8.14010101) - «Готельна і ресторанна справа», 242 (8.14010301) - «Туризмознавство»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Тимофієва, С.Б. и Островський, І.А. и Рибак, Г.І. (2016) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «Економічна теорія (мікроекономіка)» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки:6.030601 – Менеджмент, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа та 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Наумов, М.С. (2016) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «Сутність та основні форми зовнішньоекономічної діяльності фірми» (для підготовки бакалаврів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит», спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (в міському електротранспорті)», спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Штефан, С.І. (2016) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Решетило, В.П. и Рыбак, А.И. (2016) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт «МАКРОЕКОНОМІКА» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Федотова, Ю.В. и Рибак, Г.І. (2016) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт з дисципліни «Економічна теорія» (для підготовки бакалаврів усіх напрямів). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Можайкина, Н.В. и Федотова, Ю.В. (2016) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання письмових робіт з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів 1 і 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Москвіна, А.О. и Вороніна , О.О. (2016) Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання розрахунково-графічних робот з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ)» (для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 214 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Світлична, Т.І. и Прижкова , О.Ю (2016) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Яцюк, М.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з «Історії та культури України» (для студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання усіх фахових спрямувань Університету). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Коптєва, Г.Л. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нубарян, С.М. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.06010107 – Теплогазопостачання і вентиляція та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нубарян, С.М. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Автоматика і контрольно-вимірювальні приладі» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Ковалевська, А.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Антикризове управління підприємством» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» (051 – Економіка) та слухачів другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» (051 – Економіка) заочної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Засоби комерційного обліку енергоносіїв» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.06010107 – Теплогазопостачання і вентиляція та слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Форкун, Я.Б. и Глєбова, М.Л. и Сабалаєва, Н.О. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» за змістовими модулями «Лінійні електричні кола періодичного змінного струму», «Розрахунок перехідних процесів в лінійних електричних колах», «Сталі процеси в нелінійних колах і методи їх розрахунку» (для студентів усіх форм навчання напрямів 6.050701 – Електротехніка та електротехнології», 6.050702 – Електромеханіка та спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Хом’якова, О.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Охріменко, В.М. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Автоматизовані системи диспетчерського управління» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр усіх форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електротехнічні системи електроспоживання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Швець, С.В. и Рум’янцев, Д.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Електричні апарати» (для студентів 3,4 курсів денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології, а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. и Сенчук, Т.С. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з навчальних дисциплін: «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті», «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для студентів 5,6 курсів усіх форм навчання спеціальностей 8.03050901 Облік і аудит, 7.03050901 Облік і аудит, 071 Облік і оподаткування галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво», 07 «Управління та адміністрування»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Кульбашна , Н. І. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Безпека руху та гальмівні системи» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050702 – Електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коптєва, Г.Л. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Дизайн міського середовища» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Карлова, О.А. и Штерн, Г.Ю. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Менеджмент організації. Корпоративне управління)» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) та 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. и Сенчук, Т.С. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Електроний документообіг в проектувальній діяльності» (для студентів 2-3 курсу всіх форм навчання спеціальностей 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, а також студентів 2-3 курсу всіх форм навчання напрямів підотовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», 6.050201 «Системна інженерія». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Сегеда, І.В. и Балацька , Н.Ю. (2016) Методичні вказівки до практичних занять й самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Товарознавство» (для студентів 2 – 4 курсів усіх форм навчання галузі знань 1401 – Сфера обслуговування напряму підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Балацька, Н.Ю. и Сегеда, І.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять на тему «Проектування заготівельних цехів в закладах ресторанного господарства» з навчальної дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства: технологічні процеси та об’ємно-планувальні рішення (практикум)» (для студентів 5-6 курсів всіх форм навчання спеціальностей 7.14010101, 8.14010101 – Готельна і ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондратенко, Н.О. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 - Публічне управління та адміністрування. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Соловйова, О.С. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вітченко, Д. М. и Пономарьов, В.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мартишова, Л.С. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Композиційний аналіз містобудівного простору» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карпенко, М.Ю. и Уфимцева, В.Б. и Димченко, О.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та лабораторних робіт з дисципліни «Вступ до фаху "Комп’ютерні науки"» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050101 – «Комп’ютерні науки»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лелюк, Н.Є. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Фінанси» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Золотухіна, І.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Інноваційні ресторанні технології" (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Камардаш, С.І. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне моделювання» на тему: Основи архітектурного моделювання для студентів напряму підготовки 6.060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Аудит фінансової звітності суб’єктів господарювання» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальностей 073 – Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою, 071 – Облік і оподаткування. Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гайдученко, С.О. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 - “Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сталінська, І. В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Забезпечення екологічної безпеки» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.04010603 – Екологічна безпека). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Резник, П.А. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво" – «ПЦБ»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. и Шкурко, О.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 071 – Облік і оподаткування. Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вороновська, Л.П. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Балацька, Н.Ю. и Сегеда, І.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства: технологічні процеси та об’ємно-планувальні рішення (практикум)» (для студентів 5-6 курсу всіх форм навчання спеціальності 7.14010101, 8.14010101 – Готельна і ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Капцов, І.І. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Підготовка природного газу для міських систем газопостачання » (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0601 Будівництво і архітектури спеціальності 8.06010107 Теплогазопостачання і вентиляція). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Т.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «РЕКРЕАЛОГІЯ» (для студентів 2-3 курсів всіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм»,6.030601 "Менеджмент"). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нохріна, Л.А. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Соціально-економічні технології бізнесу» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мамонов, К.А. и Пиркова, О.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Влащенко, Н.М. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Управління курортами» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Давидова, О.Ю. и Сегеда, І.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Влащенко, Н.М. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі” (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітнього рівня спеціаліст, спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. Готельна і ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. и Коваленко, Ю.Л. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна аероекологія», модулі 1– 4 (для студентів 2– 4 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Лелюк, Н.Є. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент спеціальності «Логістика»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Славута, О.І. и Владимирова, М.С. (2016) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Управління витратами» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму 6.030504 – Економіка підприємства). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковальова, О.О. (2016) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисциплін «Водовідвідні мережі і споруди» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)) / «Споруди та обладнання водовідведення (Модуль 1)» (для студентів 3, 4 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.060101 – Будівництво (професійне спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Нубарян, С.М. (2016) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції та облік енергоносіїв» для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання професійного напряму 6.060101 - «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы] (Подан в публикацию)

Іоффе, К.І. (2016) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Промислове освітлення» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” освітньої програми «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Мирончик, П.В. и Манохін, В.П. (2016) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура». Загальний курс академічного рисунку (для студентів 1-3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Мирончик, П.В. и Манохін, В.П. (2016) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура». Загальний курс академічного рисунку (для студентів – архітекторів 1-3 курсів денної форми навчання спеціальності 6.060102 – Архітектура). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Іоффе, К.І. (2016) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Спеціальні джерела світла» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Неєжмаков, П.І. и Іоффе, К.І. и Колесник , А.І. и Можаровська, Т.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Стандартизація і сертифікація в світлотехніці» (для студентів курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” фахове спрямування “Світлотехніка і джерела світла” та спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Золотухіна, І.В. и Соколенко, А.С. (2016) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства» (для студентів 4 курсу денної та 4,5 курсу заочної форм навчання напряму 6.140101 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Александрова, С.А. и Сегеда, І.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 2 – 4 курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гранкіна, В.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Очищення вентиляційних викидів» (для студентів за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво фахове спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Грицунов, О.В. и Колонтаєвський, Ю.П. и Писаренко, В.М. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, виконання розрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни «Основи цифрової схемотехніки» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050101 – Комп’ютерні науки). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, І.О. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Самойленко, І.О. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни ОБҐРУНТУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гнатенко, М.К. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ (для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 074 - Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Демиденко, Т.П. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна графіка» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спецыальносты 141 «Електротехніка та електротехнології». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Чуб, І.М. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійного вивчення та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Методи оперативного керування водопровідно-каналізаційних систем» (для студентів 56 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.06010108 – Водопостачання та водовідведення). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.03050901 Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Безлюбченко, О.С. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи з дисципліни «Планування міст та транспорт» (модуль 2) та курсового проекту «Планування міської території» (для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво та та слухачів другої вищої освіти спеціальностей «Міське будівництво та господарство», «Промислове та цивільне будівництво», «Водопостачання та водовідведення», «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Нубарян, С.М. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Автоматика і КВП» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.06010107 – Теплогазопостачання і вентиляція). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Поколодна, М.М. и Полчанінова, І.Л. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Географія туризму» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.140103 – Туризм, спеціальності 242 – Туризм. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Абрамов, В.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Діяльність туристської самодіяльної організації» (для студентів 2 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Полчанінова, І.Л. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент» (для студентів 4, 5 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 – Туризм). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Вотінов , М.А. и Мироненко, О.В. и Солнцев , А.Г. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання курсового проекту «Проект багатофункціональної громадської будівлі» з курсу «Архітектурне проектування»(для студентів 2-го курсу освітньої програми «Архітектура» спеціальності 191 Архітектура та містобудування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гордієнко, Н.І. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Рапіна, К.О. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Проектування і розрахунок висотних будівель» (для магістрів спеціальності 8.06010101"Промислове та цивільне будівництво "). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абрамов, В.В. и Полчанінова, І.Л. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Туризмологія» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 – Туризмознавство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Засядько, М.А. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань з курсу «Будівельна механіка» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 - Будівництво). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, А.В. (2016) Методичні вказівки до практичних робіт з дисциплін «Ремонт транспортних засобів», «Ремонт технічних засобів електричного транспорту» (для студентів 4–6 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – Електромеханіка спеціальностей «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електричний транспорт», а також слухачів другої вищої освіти). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коваленко, А. В. (2016) Методичні вказівки до практичних робіт з дисциплін “ Механічне обладнання рухомого складу”, “Механічне обладнання транспортних засобів”для студентів 2–4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 070502 – "Електромеханіка", а також слухачів другої вищої освіти. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Скуріхін, В.І. и Гарбуз, Н.В. (2016) Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Матеріалознавство та технологія матеріалів» для студентів усіх форм навчання і слухачів другої вищої освіти за напрямами 6.170202 - Охорона праці та 6.170201 Цивільний захист (спеціальність 263 - Цивільна безпека, галузь знань 26 - Цивільна безпека). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Жидкова, Т.В. (2016) Методичні вказівки до практичних робіт і самостійної роботи з курсу " Будівельна кліматологія " (для студентів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Вотінов , М.А. (2016) Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з дисципліни «Ландшафтна архітектура» для студентів 2-го курсу освітньої програми «Архітектура» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Гура, Д.М. (2016) Методичні вказівки до практичних та самостійних робіт із дисципліни «Архітектурне моделювання». Змістовий модуль 2. Моделювання архітектурного об’єкту з використанням програмного забезпечення компанії Graphisoft – ArchiCAD для студентів 3 курсу за напрямом 6.060102 – Архітектура. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Повєткін, С.В. (2016) Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Фізичне виховання» (Боротьба) (для студентів 1–5 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей Університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кулаков, Д.В. (2016) Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Фізичне виховання». «Футзал» (для студентів 1-5 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей Університету). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Смоляков, Д.О. (2016) Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (для студентів 1 – 5 курсів денної форми навчання усіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гранкіна, В.В. (2016) Методичні вказівки до практичних, лабораторних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Спецкурс з систем промислової вентиляції» (для студентів за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Виставна, Ю.Ю. и Іщенко , А.В. (2016) Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни «Гідрологія та гідрометрія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньокваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060101 – Будівництво спеціальність «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Виставна , Ю.Ю. и Рибалка , І.О. (2016) Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни «Гідрологія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Виставна , Ю.Ю. (2016) Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни «Метеорологія і кліматологія» (для студентів 1 – 3 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Виставна, Ю.Ю. и Стольберг, Ф.В. (2016) Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєльська , Т.В. и Дегтярь , Олег Андрійович и Гайдученко, С.О. (2016) Методичні вказівки до проведення виробничої практики магістрів (для студентів усіх форм навчання спеціальності 074 Публічне управління та адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Новікова, М.М. и Карлова, О.А. и Волкова, М.В. (2016) Методичні вказівки до проведення переддипломної практики (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Дєгтяр, О.А. (2016) Методичні вказівки до проведення «Переддипломної практики» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) магістерської програми «Менеджмент організацій і адміністрування в міському господарстві»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дєгтяр, О.А. (2016) Методичні вказівки до проведення «Переддипломної практики» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бородін, Д.В. (2016) Методичні вказівки до проведення лабораторних робот з дисципліни «Комп‘ютерні інформаційні технології в енергетиці»(для студентів денної і заочної форм навчання зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма «Електротехніка та електротехнології»), а також для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Калкаманов, С.А. и Шавкун, В.М. (2016) Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Діагностування рухомого складу електричного транспорту» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.05070203, 8.05070203 – Електричний транспорт). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сорокіна , К.Б. (2016) Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни «Технологія переробки та утилізації осадів» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.06010108 – Водопостачання та водовідведення, 7.06010302, 8.06010302 – Раціональне використання і охорона водних ресурсів). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Грязнова, С.А. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів 5 курсу денної форми навчання з дисципліни “Системний аналіз та методи оптимізації в охороні праці” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці», спеціальністю 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)». – Укл. С.А. Грязнова – Харків: Харк. нац. ун-т міськ. госп. ім. О.М. Бекетова, 2017 - ___ с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Владимирова, М.С. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Тренінг-курс «Медіація у житлово-комунальному господарстві» для студентів для студентів денної форми навчання освітнього рівня магістр 073 - Менеджмент. Бізнес-адміністрування). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Прасол, В.М. и Ольховська, М.А. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 -«Економіка підприємства») / Харк. нац. унт-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: В. М. Прасол, М. А. Ольховська. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Бородін, Д.В. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Комп'ютерні інформаційні технології в електроенергетиці» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бородін, Д.В. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології в електроенергетиці» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології за спеціальністю 7.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Грязнова, С.А. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Основи теорії надійності та техногенний ризик» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузь знань 1701 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6.170201 – «Цивільний захист») / С. А. Грязнова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017 - с. [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Абракітов, В.Е. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 – Цивільна безпека напряму підготовки 6.170202 – Охорона праці). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Хворост, М.В. и Луценко, М.М. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Охорони праці в галузі та цивільний захист» - Змістовий модуль 2 «Цивільний захист» (для студентів всіх форм навчання всіх спеціальностей). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Грязнова, С.А. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять студентів з дисципліни “Основи метрології” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 050201 «Системна інженерія» . [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

Морковська, Н.Г. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної, контрольної роботи і розрахунково-графічноï роботи з дисциплiни «Технологія зведення, ремонту, реконструкції спеціальних споруд» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання i для слухачiв другої вищої освiти рівня підготовки «Спеціаліст» i «Магістр» напряму «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво та господарство»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сорокіна, К.Б. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання курсової роботи з дисципліни «Теоретичні основи технології очистки води (Теоретичні основи водопідготовки)» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення») і 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Зубенко, А.В. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості» (для студентів 3 і 5 курсів напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит денної та заочної форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бєляєва, В.М. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Технологія заготівельних і монтажних робіт» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Власова, О.Є. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення з дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів освітньокваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст», денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Фесенко , Г.В. и Мікуліна, І.О. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Автомобільна підготовка» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю 263